نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه سمنان

چکیده

طلاق عاطفی از مهم‌ترین آسیب‌ها  و عوامل از هم گسیختگی خانواده است که بسیاری از خانواده‌ها با آن مواجه‌اند. شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر پدیدآیی طلاق عاطفی اهمیت بسزایی دارد. آگاهی از شیوه عملکرد و رابطه این متغیرها با یکدیگر در حوزه پیشگیری از طلاق عاطفی می‌تواند روابط عاطفی زوجین را بهبود بخشد و زوجین را از  اقدام به طلاق قانونی باز دارد. هدف پژوهش حاضر  بررسی نقش واسطه‌ای قاطعیت جنسی در رابطه بین خودکارآمدی جنسی و طلاق عاطفی بود. 295 نفر از زنان متأهل شهرهای گناباد، سبزوار و نیشابور در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان  شاخص احقاق جنسی هالبرت (HISA)، پرسشنامه خودکارآمدی جنسی (SSQ) و مقیاس طلاق عاطفی (EDS)  را تکمیل کردند. یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیر خودکارآمدی جنسی  به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد مسیر خودکارآمدی جنسی به طلاق عاطفی منفی و معنادار و مسیر خودکارآمدی جنسی به قاطعیت جنسی مثبت و معنادار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که قاطعیت جنسی در رابطه بین خودکارآمدی جنسی و طلاق عاطفی نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نقش قاطعیت جنسی و خودکارآمدی جنسی را در بروز و تداوم طلاق عاطفی تایید کرد. درنتیجه می‌توان بیان کرد که با ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌ها در جهت بهبود رفتارهای جنسی در زوجینی که مشکل طلاق عاطفی دارند می‌توان  تا حدودی طلاق عاطفی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mediating role of sexual assertiveness in the relationship between sexual self-efficacy and emotional divorce

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Hossein Khatami 1
 • Fatemeh Bayanfar 1
 • Seyed Mosa Tabatabee 2

1

2

چکیده [English]

Emotional divorce is one of the most important traumas and causes of family breakdown in most families. The recognition of the variables affecting emotional divorce is considered as important. Knowing how the variables operate and relate in the field of preventing emotional divorce can improve the emotional relationships between couples and prevent legal divorce. The present study aimed to examine the mediating role of sexual assertiveness in the relationship between sexual self-efficacy and emotional divorce. The participants included 295 married women from Gonabad, Sabzevar and Neyshabur, all of whom completed the Hulbert index of sexual assertiveness (HISA), as well as sexual self-efficacy questionnaire (SSQ), and emotional divorce scale (EDS). The results indicated the direct and indirect effectiveness of sexual self-efficacy. In addition, a negative path was obtained between sexual self-efficacy and emotional divorce, while there was a positive path between sexual self-efficacy and sexual assertiveness. Further, the results of path analysis demonstrated the mediating role of sexual assertiveness in the relationship between sexual self-efficacy and emotional divorce. In general, the results confirmed the role of sexual assertiveness and self-efficacy in the occurrence and continuation of emotional divorce. Finally, emotional divorce can partly decrease by providing the necessary training to families for enhancing sexual behaviors among the couples with emotional divorce

کلیدواژه‌ها [English]

 • emotional divorce
 • sexual assertiveness
 • sexual self-efficacy
 1. باگارورزی، د. (2001). تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی. ترجمه زهرا اندوز، ز و حمیدپور، ح. (1398). تهران: انتشارات ارجمند.
 2. باگارورزی، د. (2001). تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی. ترجمه زهرا اندوز، ز و حمیدپور، ح. (1398). تهران: انتشارات ارجمند.
 3. بای، ف. ( 1387). بررسی تاثیر گروه درمانی فمنیستی بر تمایل و احقاق جنسی در بین زنان متاهل ساکن در خوابگاه‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
 4. بای، ف. ( 1387). بررسی تاثیر گروه درمانی فمنیستی بر تمایل و احقاق جنسی در بین زنان متاهل ساکن در خوابگاه‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
 5. بشارت، م. ع. ( 1390). مبانی درمانی نظریه دلبستگی. فصلنامه رویش روانشناسی، 1، 38 -15.
 6. بشارت، م. ع. ( 1390). مبانی درمانی نظریه دلبستگی. فصلنامه رویش روانشناسی، 1، 38 -15.
 7. بشارت، م. ع.، و رفیع‌زاده، ب. (1396). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای
 8. بشارت، م. ع.، و رفیع‌زاده، ب. (1396). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای
 9. شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. روانشناسی خانواده، 3، 46-3.
 10. شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. روانشناسی خانواده، 3، 46-3.
 11. بشارت، م. ع.، عبدالله خانی، ش.، و غلامعلی لواسانی، م. (1397). نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی. روانشناسی خانواده، 5، ،16-3.
 12. بشارت، م. ع.، عبدالله خانی، ش.، و غلامعلی لواسانی، م. (1397). نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی. روانشناسی خانواده، 5، ،16-3.
 13. ثنائی، ب. (1387). .مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
 14. ثنائی، ب. (1387). .مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
 15. خان محمدی، ذ، بزازیان، س، امیری مجد، م.، و قمری، م. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده. روانشناسی خانواده، 5، 30-17.
 16. خان محمدی، ذ، بزازیان، س، امیری مجد، م.، و قمری، م. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده. روانشناسی خانواده، 5، 30-17.
 17. رحیمی پردنجانی، ط.، مشفقی، ن.، و ضاربی، آ. (1395). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،23، 836-826.
 18. رحیمی پردنجانی، ط.، مشفقی، ن.، و ضاربی، آ. (1395). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،23، 836-826.
 19. روشن‌نژاد، ن.، بیان‌فر، ف.، و طالع پسند، س. (1398). پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوج‌های جوان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی، تمایزیافتگی خود و سرسختی. فصلنامه روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان، 11، 108-93.
 20. روشن‌نژاد، ن.، بیان‌فر، ف.، و طالع پسند، س. (1398). پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوج‌های جوان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی، تمایزیافتگی خود و سرسختی. فصلنامه روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان، 11، 108-93.
 21. صائمی، ح.، و صادق مزجی ،م. (1396). پیش‌بینی طلاق عاطفی براساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های رضایت زناشویی. فصلنامه دانش انتظامی سمنان،158،7- 139.
 22. صائمی، ح.، و صادق مزجی ،م. (1396). پیش‌بینی طلاق عاطفی براساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های رضایت زناشویی. فصلنامه دانش انتظامی سمنان،158،7- 139.
 23. عبدالله‌خانی، ش و بشارت، م. ع. (1399). نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی. روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 63 ،276-263.
 24. عبدالله‌خانی، ش و بشارت، م. ع. (1399). نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی. روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 63 ،276-263.
 25. عموزاد مهدیرجی، م.، و نوری، ص. (1394). بررسی توصیفی علل طلاق عاطفی در بین زنان و مردان متاهل. مجموعه مقالات نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی. 158-139.
 26. عموزاد مهدیرجی، م.، و نوری، ص. (1394). بررسی توصیفی علل طلاق عاطفی در بین زنان و مردان متاهل. مجموعه مقالات نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی. 158-139.
 27. گاتمن، جی. (1995). موفقیت یا شکست در ازدواج. ترجمه جزایری، ا. (1387). تهران: انتشارات بعثت.
 28. گاتمن، جی. (1995). موفقیت یا شکست در ازدواج. ترجمه جزایری، ا. (1387). تهران: انتشارات بعثت.
 29. محسنین، ش.، و اسفندیانی، م. ر. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل: آموزشی و کاربردی. تهران: مهربان نشر.
 30. محسنین، ش.، و اسفندیانی، م. ر. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل: آموزشی و کاربردی. تهران: مهربان نشر.
 31. نریمانی، م.، رحیمی، س.، و صداقت، م. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختارانگیزش. روانشناسی خانواده، 2، 38-27.
 32. نریمانی، م.، رحیمی، س.، و صداقت، م. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختارانگیزش. روانشناسی خانواده، 2، 38-27.
 33. وزیری، ش.، و لطفی کاشانی، ف. (1392). بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه خودکارآمدی جنسی. نشریه اندیشه و رفتار، 8 ، 56 -47.
 34. وزیری، ش.، و لطفی کاشانی، ف. (1392). بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه خودکارآمدی جنسی. نشریه اندیشه و رفتار، 8 ، 56 -47.
 35. Akbari,B.,&Ismaeilzadeh,N.(2020).Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Sexual Self-Efficacy and Marital Satisfaction among Couples with Marital Conflicts. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology, 7, 29 -36. [DOI:10.32592/ajnpp.2020.7.1.104]
 36. Akbari,B.,&Ismaeilzadeh,N.(2020).Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Sexual Self-Efficacy and Marital Satisfaction among Couples with Marital Conflicts. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology, 7, 29 -36. [DOI:10.32592/ajnpp.2020.7.1.104]
 37. Alimohammadi,L,Zarei,F.,&Mirghafourvand,M.(2020). The effect of counseling based on Bandura's self-efficacy theory on sexual self-efficacy and quality of sexual life. Women & Health, 60, 473-486. [DOI:10.1080/03630242.2019.1662871]
 38. Alimohammadi,L,Zarei,F.,&Mirghafourvand,M.(2020). The effect of counseling based on Bandura's self-efficacy theory on sexual self-efficacy and quality of sexual life. Women & Health, 60, 473-486. [DOI:10.1080/03630242.2019.1662871]
 39. Bilal,A., &Rasool,S.(2020).Marital Satisfaction and satisfaction With Life: Mediating Role of Sexual Satisfaction in Married Women. Journal of Psychosexual Health, 2, 77 -86. [DOI:10.1177/2631831820912873]
 40. Bilal,A., &Rasool,S.(2020).Marital Satisfaction and satisfaction With Life: Mediating Role of Sexual Satisfaction in Married Women. Journal of Psychosexual Health, 2, 77 -86. [DOI:10.1177/2631831820912873]
 41. Bond,J.C.,Morrison,D.M..E&.Hawes,S.E.(2020).Sexual Self-Efficacy and Entitlement to Pleasure: The Association of the Female Sexual Subjectivity Inventory with Sexual Risk Taking and Experience of Orgasm. Sexual Behavior, 49, 1029 -1038. [DOI:10.1007/s10508-019-01563-3]
 42. Bond,J.C.,Morrison,D.M..E&.Hawes,S.E.(2020).Sexual Self-Efficacy and Entitlement to Pleasure: The Association of the Female Sexual Subjectivity Inventory with Sexual Risk Taking and Experience of Orgasm. Sexual Behavior, 49, 1029 -1038. [DOI:10.1007/s10508-019-01563-3]
 43. Dang,S.S., Northey,L., Dunkley, C.R. Rigby, R.A.,&GorzalkaB.B..(2018). Sexual anxiety and sexual beliefs as mediators of the association between attachment orientation with sexual functioning and distress in university men and women. The Canadian Journal of Human Sexuality, 27, 21-32. [DOI:10.3138/cjhs.2017-0025]
 44. Dang,S.S., Northey,L., Dunkley, C.R. Rigby, R.A.,&GorzalkaB.B..(2018). Sexual anxiety and sexual beliefs as mediators of the association between attachment orientation with sexual functioning and distress in university men and women. The Canadian Journal of Human Sexuality, 27, 21-32. [DOI:10.3138/cjhs.2017-0025]
 45. Darden,M.C. EhmanA.C, Lair,E.C.,& Gross.A.M.(2019). Sexual Compliance: Examining the Relationships Among Sexual Want, Sexual Consent, and Sexual [DOI:10.1007/s12119-018-9551-1]
 46. Darden,M.C. EhmanA.C, Lair,E.C.,& Gross.A.M.(2019). Sexual Compliance: Examining the Relationships Among Sexual Want, Sexual Consent, and Sexual [DOI:10.1007/s12119-018-9551-1]
 47. Assertiveness. Sexuality & Culture, 23, 220 - 235.
 48. Assertiveness. Sexuality & Culture, 23, 220 - 235.
 49. Dehghani Champiri,F., & Dehghani,A.(2020). Predicting sexual satisfaction in Iranian women by marital satisfaction components. Sexual and Relationship Therapy, 3, 1-15. [DOI:10.1080/14681994.2020.1736279]
 50. Dehghani Champiri,F., & Dehghani,A.(2020). Predicting sexual satisfaction in Iranian women by marital satisfaction components. Sexual and Relationship Therapy, 3, 1-15. [DOI:10.1080/14681994.2020.1736279]
 51. Dic lemente; R.J., Salazar;L.F., & Crosby.R.A. (2019). Health Behavior Theory for Public Health: Principles, Foundations, and Applications. Publishing: Jones & Bartlett. Edition: 2nd
 52. Dic lemente; R.J., Salazar;L.F., & Crosby.R.A. (2019). Health Behavior Theory for Public Health: Principles, Foundations, and Applications. Publishing: Jones & Bartlett. Edition: 2nd
 53. Dikmen,H.A .,& Cankaya,S.(2020). Associations Between Sexual Violence and Women's Sexual Attitudes, Sexual Self-Consciousness, and Sexual Self-Efficacy. Journal of Interpersonal Violence, 26, 1-12. [DOI:10.1177/0886260519897339]
 54. Dikmen,H.A .,& Cankaya,S.(2020). Associations Between Sexual Violence and Women's Sexual Attitudes, Sexual Self-Consciousness, and Sexual Self-Efficacy. Journal of Interpersonal Violence, 26, 1-12. [DOI:10.1177/0886260519897339]
 55. Fidell, L.S.,& Tabachnick, B.G. (2014). Using Multivariate Statistics Pearson New International Edition. Publishing: Pearson .Edition: New International Edition.
 56. Fidell, L.S.,& Tabachnick, B.G. (2014). Using Multivariate Statistics Pearson New International Edition. Publishing: Pearson .Edition: New International Edition.
 57. Franz, M. R., DiLillo, D., & Gervais, S. J. (2016). Sexual objectification and sexual assault: Do self-objectification and sexual assertiveness account for the link? Psychology of Violence, 6, 262-270. [DOI:10.1037/vio0000015]
 58. Franz, M. R., DiLillo, D., & Gervais, S. J. (2016). Sexual objectification and sexual assault: Do self-objectification and sexual assertiveness account for the link? Psychology of Violence, 6, 262-270. [DOI:10.1037/vio0000015]
 59. Guerrero,M. Sharma, M ; Cullen., & Schumaker, C. (2018). Using Social Cognitive Theory to Predict Counseling Behaviors in Registered Dietitians. Doctoral Dissertation. Walden University, College of Health Sciences.
 60. Guerrero,M. Sharma, M ; Cullen., & Schumaker, C. (2018). Using Social Cognitive Theory to Predict Counseling Behaviors in Registered Dietitians. Doctoral Dissertation. Walden University, College of Health Sciences.
 61. Gutzeit,O., Levy,G.,& Lowenstein,L(2020). Postpartum Female Sexual Function: Risk Factors for Postpartum Sexual Dysfunction. Sexual Medicine, 8 ,8- 13. [DOI:10.1016/j.esxm.2019.10.005]
 62. Gutzeit,O., Levy,G.,& Lowenstein,L(2020). Postpartum Female Sexual Function: Risk Factors for Postpartum Sexual Dysfunction. Sexual Medicine, 8 ,8- 13. [DOI:10.1016/j.esxm.2019.10.005]
 63. Haddadi Barzoki,M. Tavakoll,M., & Burrage,H.(2015). Rational-Emotional 'Divorce' in Iran. Applied Research in Quality of Life, 10,107 - 122. [DOI:10.1007/s11482-014-9303-9]
 64. Haddadi Barzoki,M. Tavakoll,M., & Burrage,H.(2015). Rational-Emotional 'Divorce' in Iran. Applied Research in Quality of Life, 10,107 - 122. [DOI:10.1007/s11482-014-9303-9]
 65. Jarnkvist.K.(2019). Childbearing and Marriage: Investigating the Importance of Context for Meaning-Making of First-Time Marriage. Marriage & Family Review, 55, 38-58. [DOI:10.1080/01494929.2018.1458002]
 66. Jarnkvist.K.(2019). Childbearing and Marriage: Investigating the Importance of Context for Meaning-Making of First-Time Marriage. Marriage & Family Review, 55, 38-58. [DOI:10.1080/01494929.2018.1458002]
 67. Jarwan,A.S.,& Al-frehat, B.M. (2020). Emotional Divorce and its Relationship with Psychological Hardiness. International Journal of Education and Practice, 8, 72 - 85. [DOI:10.18488/journal.61.2020.81.72.85]
 68. Jarwan,A.S.,& Al-frehat, B.M. (2020). Emotional Divorce and its Relationship with Psychological Hardiness. International Journal of Education and Practice, 8, 72 - 85. [DOI:10.18488/journal.61.2020.81.72.85]
 69. Johnson, S. M. (2019). Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy (EFT) with Individuals, Couples, and Families. Publishing: The Guilford Press.
 70. Johnson, S. M. (2019). Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy (EFT) with Individuals, Couples, and Families. Publishing: The Guilford Press.
 71. Kajonius,P.J., & Johnson, J.(2018). Sex differences in 30 facets of the five factor model of personality in the large public (N = 320,128). Personality and Individual Differences, 129, 126 -130. [DOI:10.1016/j.paid.2018.03.026]
 72. Kajonius,P.J., & Johnson, J.(2018). Sex differences in 30 facets of the five factor model of personality in the large public (N = 320,128). Personality and Individual Differences, 129, 126 -130. [DOI:10.1016/j.paid.2018.03.026]
 73. Kajonius,P.J.,& Johnson, J.A. (2019). Assessing the structure of the Five Factor Model of Personality (IPIP-NEO-120) in the public domain. Europe's Journal of Psychology, 15, 260 - 275. [DOI:10.5964/ejop.v15i2.1671]
 74. Kajonius,P.J.,& Johnson, J.A. (2019). Assessing the structure of the Five Factor Model of Personality (IPIP-NEO-120) in the public domain. Europe's Journal of Psychology, 15, 260 - 275. [DOI:10.5964/ejop.v15i2.1671]
 75. Kelley, E. L., Orchowski, L. M.,& Gidycz, C. A. (2016). Sexual victimization among college women: Role of sexual assertiveness and resistance variables. Psychology of Violence, 6, 243-252. [DOI:10.1037/a0039407]
 76. Kelley, E. L., Orchowski, L. M.,& Gidycz, C. A. (2016). Sexual victimization among college women: Role of sexual assertiveness and resistance variables. Psychology of Violence, 6, 243-252. [DOI:10.1037/a0039407]
 77. Kramer,U.(2019). Case Formulation for Personality Disorders: Tailoring Psychotherapy to the Individual Client. Publishing: Academic Press.
 78. Kramer,U.(2019). Case Formulation for Personality Disorders: Tailoring Psychotherapy to the Individual Client. Publishing: Academic Press.
 79. Lammers., & Stoker, J.I. (2019). Power Affects Sexual Assertiveness and Sexual Esteem Equally in Women and Men. Sexual Behavior, 48, 645 - 652. [DOI:10.1007/s10508-018-1285-5]
 80. Lammers., & Stoker, J.I. (2019). Power Affects Sexual Assertiveness and Sexual Esteem Equally in Women and Men. Sexual Behavior, 48, 645 - 652. [DOI:10.1007/s10508-018-1285-5]
 81. Livesley, W.J., & Larstone, R. (2018). Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Publishing: The Guilford Press.
 82. Livesley, W.J., & Larstone, R. (2018). Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Publishing: The Guilford Press.
 83. Lyons,M. Houghton,E. Brewer,G., & O'Brien, F. (2020) .The Dark Triad and Sexual Assertiveness Predict Sexual Coercion Differently in Men and Women. Journal of Interpersonal Violence, 5, 1-12 [DOI:10.1177/0886260520922346]
 84. Lyons,M. Houghton,E. Brewer,G., & O'Brien, F. (2020) .The Dark Triad and Sexual Assertiveness Predict Sexual Coercion Differently in Men and Women. Journal of Interpersonal Violence, 5, 1-12 [DOI:10.1177/0886260520922346]
 85. Mills, J.H.,&Foster, V. A. (2005). The effect of deliberate psychological education on the ego development, moral development, and sexual assertiveness of college women. A Doctoral Dissertation.The College of William and Mary in Virginia.
 86. Mills, J.H.,&Foster, V. A. (2005). The effect of deliberate psychological education on the ego development, moral development, and sexual assertiveness of college women. A Doctoral Dissertation.The College of William and Mary in Virginia.
 87. Musai, M., Tavasoli, G., & Mehrara, M. (2011). The relationship between divorce and economic-social variables in Iran. British Journal of Arts and Social Sciences, 1, 89-93.
 88. Musai, M., Tavasoli, G., & Mehrara, M. (2011). The relationship between divorce and economic-social variables in Iran. British Journal of Arts and Social Sciences, 1, 89-93.
 89. Ozturk,C.S. Arkar,H.,& Gokdag.C.(2019). Are Personality Traits Effective in Marital Adjustment in Couples with Sexual Dysfunction? The Mediating Effect of Sexual Satisfaction. Turkish Journal of Psychiatry, 31, 259-268.
 90. Ozturk,C.S. Arkar,H.,& Gokdag.C.(2019). Are Personality Traits Effective in Marital Adjustment in Couples with Sexual Dysfunction? The Mediating Effect of Sexual Satisfaction. Turkish Journal of Psychiatry, 31, 259-268.
 91. Parisuz, A. Najarpourian, S., & Mohammadi, K. (2020). The Effect of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy on Marital Conflicts and Interpersonal Processing of Married Women with Emotional Divorce. Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal, 1 ,112 - 122. [DOI:10.29252/IEEPJ.1.2.112]
 92. Parisuz, A. Najarpourian, S., & Mohammadi, K. (2020). The Effect of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy on Marital Conflicts and Interpersonal Processing of Married Women with Emotional Divorce. Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal, 1 ,112 - 122. [DOI:10.29252/IEEPJ.1.2.112]
 93. Peluso,P.R.(2007). Infidelity: A Practitioner's Guide to Working with Couples in Crisis (Family Therapy and Counseling). Publishing: Routledge
 94. Peluso,P.R.(2007). Infidelity: A Practitioner's Guide to Working with Couples in Crisis (Family Therapy and Counseling). Publishing: Routledge
 95. Priyadharshini,S.,& Gopalan,R.T.(2020). Marital Adjustment, Love, Personal Intimacy, Personality, Dyadic Coping and Spirituality on Marital Stability. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 6, 1 -16. [DOI:10.9734/ajarr/2019/v7i430186]
 96. Priyadharshini,S.,& Gopalan,R.T.(2020). Marital Adjustment, Love, Personal Intimacy, Personality, Dyadic Coping and Spirituality on Marital Stability. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 6, 1 -16. [DOI:10.9734/ajarr/2019/v7i430186]
 97. Rahmani, S., & Gholamali Lavassani, M. (2012). Gender Differences in Five Factor Model of Personality and Sensation Seeking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2906-2911. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.05.587]
 98. Rahmani, S., & Gholamali Lavassani, M. (2012). Gender Differences in Five Factor Model of Personality and Sensation Seeking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2906-2911. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.05.587]
 99. Roberts, J. (2019). Book Review: Encounters with John Bowlby: Tales of Attachment. Group Analysis, 52, 571- 573. [DOI:10.1177/0533316419858596]
 100. Roberts, J. (2019). Book Review: Encounters with John Bowlby: Tales of Attachment. Group Analysis, 52, 571- 573. [DOI:10.1177/0533316419858596]
 101. Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2017). Adult attachment, stress, and romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 19-24. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.006]
 102. Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2017). Adult attachment, stress, and romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 19-24. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.006]
 103. Soohinda, S., & Manipal, S. (2018). Female sexual dysfunction and its relationship with marital satisfaction in Indian women. Journal of Medical Science And clinical Research, 6, 762-769. [DOI:10.18535/jmscr/v6i2.118]
 104. Soohinda, S., & Manipal, S. (2018). Female sexual dysfunction and its relationship with marital satisfaction in Indian women. Journal of Medical Science And clinical Research, 6, 762-769. [DOI:10.18535/jmscr/v6i2.118]
 105. Sorokowski,P., Kowal, M., & Sorokowska, A. (2019). Religious Affiliation and Marital Satisfaction: Commonalities among Christians, Muslims, and Atheists. Frontiers in Psychology, 10, 1-12. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.02798]
 106. Sorokowski,P., Kowal, M., & Sorokowska, A. (2019). Religious Affiliation and Marital Satisfaction: Commonalities among Christians, Muslims, and Atheists. Frontiers in Psychology, 10, 1-12. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.02798]