نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تعارض زناشویی پدیده رو به رشدی است که آسیب فراوانی به جوامع وارد می‌کند. پژوهش حاضر، با هدف مدل‏یابی تعارض‌های زناشویی بر اساس پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین با میانجی‌گری ذهن‌آگاهی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع مدل‏یابی معادلات ساختاری بود. تعداد 270 نفر زن متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و از آنها درخواست شد به پرسشنامه‌ تعارض‌های زناشویی (MCQ)، پرسشنامه پذیرش و عمل-نسخه دوم ((AAQ-II، مقیاس باورها و اعتقادات زوجین (CBT) و پرسشنامه پنج‌وجهی ذهن‌آگاهی  FFMQ) ) پاسخ دهند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیرهای پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین  بر تعارض‌های زناشویی اثر مستقیم منفی و معنادار دارند. ذهن‌آگاهی اثر مستقیم منفی و معنادار بر تعارض‌های زناشویی دارد. همچنین پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین علاوه بر تاثیر مستقیم، از طریق ذهن‌آگاهی بر تعارض‌های زناشویی اثر غیرمستقیم منفی و معنادار نیز دارند که با توجه به میزان به‌دست‌آمده برای آماره VAF مشاهده شد که 4/37 درصد تأثیر باورها و اعتقادات زوجین بر تعارض زناشویی و 29 درصد تأثیر پذیرش و عمل بر تعارض زناشویی از طریق ذهن‌آگاهی می‌تواند تبیین شود. یافته‌های این پژوهش نشان­داد که ذهن‌آگاهی به‌عنوان یک متغیر میانجی توانست رابطه میان تعارض‌های زناشویی، پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین را تبیین نماید و پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین موجب کاهش تعارض‌های زناشویی می‌شوند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، متخصصین حوزه خانواده می‌توانند با تأکید برافزایش توانمندی‌های مرتبط با پذیرش و عمل، باورهای زوجین و ذهن‌آگاهی، میزان تعارض‌های زناشویی را کاهش و به دنبال آن موجب تداوم پایدار زندگی زوجین شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causal modeling of marital conflicts based on acceptance and action, beliefs and thoughts of couples: The mediating role of mindfulness

نویسندگان [English]

 • Sanaz Eyni
 • Sayran Amini
 • Zohreh Safdarian
 • Matineh Ebadi

چکیده [English]

: Marital conflict is a growing phenomenon that causes great harm to societies. This study aimed to model marital conflicts based on the acceptance and action and beliefs and thoughts of couples mediated by mindfulness. The present study was descriptive-correlational and structural equation modeling. A total of 270 married women referring to counseling centers in Ardabil were selected by simple random sampling method and were asked to use the Marital Conflict Questionnaire (MCQ), Acceptance and Action Questionnaire - Second Edition (AAQ-II), Couples Beliefs Scale (CBT), and Five-Dimensional Mindfulness Questionnaire (FFMQ). The collected data were analyzed using structural equation modeling. The results showed that the variables of acceptance and action and beliefs and thoughts of couples have a negative and significant direct effect on marital conflicts. Mindfulness has a direct negative and significant effect on marital conflicts. Also, acceptance and action and beliefs and thoughts of couples in addition to direct impact, have a negative and significant indirect effect on marital conflicts through mindfulness which was observed according to the obtained result for VAF statistics. 37.4% of the effect of couples' beliefs and thoughts on marital conflict and 29% of the effect of acceptance and action on marital conflict can be explained through mindfulness. The findings of this study showed that mindfulness as a mediating variable can explain the relationship between marital conflicts, acceptance and action, and the beliefs and thoughts of couples, and acceptance and action, beliefs and thoughts of couples reduce marital conflicts. According to the obtained results, family experts can reduce the rate of marital conflicts by emphasizing the increase of competencies related to acceptance and practice, couples 'beliefs, and mindfulness, and consequently lead to a sustainable continuation of couples' lives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marital conflict
 • Acceptance and Action
 • Couples' Beliefs
 • Mindfulness
 1. ایمانی، م. (1395). بررسی ساختار عاملی پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 1، 181-162.
 2. ایمانی، م. (1395). بررسی ساختار عاملی پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 1، 181-162.
 3. آرمان پناه، آ.، سجادیان، ا.، و نادی، م. ع. (1399). نقش میانجی تعارض‌های زناشویی در رابطه بین باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی با رضایت زناشویی زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، 14، 28-9.
 4. آرمان پناه، آ.، سجادیان، ا.، و نادی، م. ع. (1399). نقش میانجی تعارض‌های زناشویی در رابطه بین باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی با رضایت زناشویی زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، 14، 28-9.
 5. آزادی‌فرد، ص.، و امانی، ر. (1395). رابطه باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با رضایت زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، 14، 47-39.
 6. آزادی‌فرد، ص.، و امانی، ر. (1395). رابطه باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با رضایت زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، 14، 47-39.
 7. ثنایی، ب.، و براتی، ط. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 8. ثنایی، ب.، و براتی، ط. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 9. سعادتمند، خ.، بساک‌نژاد، س.، و امان‌الهی، ع. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 4، 52-41.
 10. سعادتمند، خ.، بساک‌نژاد، س.، و امان‌الهی، ع. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 4، 52-41.
 11. شکراله‌زاده، م.، فروزش، م.، بذرافشان، م. ر.، و حسینی، ح. (1396). تأثیر زوج‌درمانی شناختی-رفتاری در تعارض و بی‌رمقی زناشویی. دو فصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1، 131-115.
 12. شکراله‌زاده، م.، فروزش، م.، بذرافشان، م. ر.، و حسینی، ح. (1396). تأثیر زوج‌درمانی شناختی-رفتاری در تعارض و بی‌رمقی زناشویی. دو فصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1، 131-115.
 13. شوانی، ا.، زهراکار، ک.، و رسولی، م. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش مؤلفه‌های فرسودگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز. طب جانباز، 8، 118-111.
 14. شوانی، ا.، زهراکار، ک.، و رسولی، م. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش مؤلفه‌های فرسودگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز. طب جانباز، 8، 118-111.
 15. صالحپور، پ.، احقر، ق.، و نوابی‌نژاد، ش. (1398). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، 178-169.
 16. صالحپور، پ.، احقر، ق.، و نوابی‌نژاد، ش. (1398). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، 178-169.
 17. صداقت‌خواه، ع.، و بهزادی‌پور، س. (1396). پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی. زن و جامعه، 8، 76-57.
 18. صداقت‌خواه، ع.، و بهزادی‌پور، س. (1396). پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی. زن و جامعه، 8، 76-57.
 19. علیزاده اصلی، ا.، و جعفرنژاد لنگرودی، ز. (1397). اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن‌آگاهی در صمیمیت، سازگاری و تاب آوری در زنان با تعارض‌های زناشویی شهرستان کرج. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 7، 256-248.
 20. علیزاده اصلی، ا.، و جعفرنژاد لنگرودی، ز. (1397). اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن‌آگاهی در صمیمیت، سازگاری و تاب آوری در زنان با تعارض‌های زناشویی شهرستان کرج. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 7، 256-248.
 21. قاسمی، س.، اعتمادی، ع.، و احمدی، س. ا. (1394). رابطه تعاملات منفی بین زوجین و خانواده همسر با صمیمیت زوجین و تعارض‌ها زناشویی در زنان. دو فصلنامه آسیب‌شناسی مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1، 13-1.
 22. قاسمی، س.، اعتمادی، ع.، و احمدی، س. ا. (1394). رابطه تعاملات منفی بین زوجین و خانواده همسر با صمیمیت زوجین و تعارض‌ها زناشویی در زنان. دو فصلنامه آسیب‌شناسی مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1، 13-1.
 23. کامرانی، ز.، بهرامی، ف.، گودرزی، ک.، و فرخی، نورعلی. (1398). تهیه و اعتباریابی مقیاس باورها و تفکرات زوجین. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 6، 38-27.
 24. کامرانی، ز.، بهرامی، ف.، گودرزی، ک.، و فرخی، نورعلی. (1398). تهیه و اعتباریابی مقیاس باورها و تفکرات زوجین. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 6، 38-27.
 25. گودرزی، م.، شیری، ف.، و محمودی، ب. (1397). اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خانواده‌درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض والد-فرزندی و تعارض زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 12، 551-531.
 26. گودرزی، م.، شیری، ف.، و محمودی، ب. (1397). اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خانواده‌درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض والد-فرزندی و تعارض زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 12، 551-531.
 27. منصوری، ن.، و رسولی، آ. (1398). اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش امید به زندگی، صمیمیت زناشویی و کاهش تعارض‌ها زناشویی زنان. نشریه روان پرستاری، 7، 88-82.
 28. منصوری، ن.، و رسولی، آ. (1398). اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش امید به زندگی، صمیمیت زناشویی و کاهش تعارض‌ها زناشویی زنان. نشریه روان پرستاری، 7، 88-82.
 29. الهی فر، ح.، قمری، م.، و زهراکار، کیانوش. (1397). اثربخشی آموزش گروهی "درمان پذیرش و تعهد" بر صمیمیت زناشویی معلمان زن. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8، 20-12.
 30. الهی فر، ح.، قمری، م.، و زهراکار، کیانوش. (1397). اثربخشی آموزش گروهی "درمان پذیرش و تعهد" بر صمیمیت زناشویی معلمان زن. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8، 20-12.
 31. یوسفی، ن.، و عزیزی، آ. (1397).. تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ شخصیتی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9، 78-57.
 32. یوسفی، ن.، و عزیزی، آ. (1397).. تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ شخصیتی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9، 78-57.
 33. Baer, R.A., Smith, G.T., & Allen, K.B. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky inventory of mindfulness skills. Assessment, 11, 191-206. [DOI:10.1177/1073191104268029]
 34. Baer, R.A., Smith, G.T., & Allen, K.B. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky inventory of mindfulness skills. Assessment, 11, 191-206. [DOI:10.1177/1073191104268029]
 35. Bond, F.W., Hayes, S.C., Baer, R.A., Carpenter, K.M., Guenole, N., Orcutt, H.K., & et al. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42, 676-688. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007]
 36. Bond, F.W., Hayes, S.C., Baer, R.A., Carpenter, K.M., Guenole, N., Orcutt, H.K., & et al. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42, 676-688. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007]
 37. Borgogna, N. C., McDermott, R. C., Berry, A., Lathan, EC., & Gonzales, J. (2020). A multicultural examination of experiential avoidance: AAQ-II measurement comparisons across Asian American, Black, Latinx, Middle Eastern, and White college students. Journal of Contextual Behavioral Science, 1, 1-8. [DOI:10.1016/j.jcbs.2020.01.011]
 38. Borgogna, N. C., McDermott, R. C., Berry, A., Lathan, EC., & Gonzales, J. (2020). A multicultural examination of experiential avoidance: AAQ-II measurement comparisons across Asian American, Black, Latinx, Middle Eastern, and White college students. Journal of Contextual Behavioral Science, 1, 1-8. [DOI:10.1016/j.jcbs.2020.01.011]
 39. Burpee, L.C., & Langer, EJ. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12, 43-51. [DOI:10.1007/s10804-005-1281-6]
 40. Burpee, L.C., & Langer, EJ. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12, 43-51. [DOI:10.1007/s10804-005-1281-6]
 41. Cox, M., & Paley, B. (1997). Families as systems. Annual Review of Psychology, 48, 243-267. [DOI:10.1146/annurev.psych.48.1.243]
 42. Cox, M., & Paley, B. (1997). Families as systems. Annual Review of Psychology, 48, 243-267. [DOI:10.1146/annurev.psych.48.1.243]
 43. Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2002). Effects of marital conflict on children: recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 31-63. [DOI:10.1111/1469-7610.00003]
 44. Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2002). Effects of marital conflict on children: recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 31-63. [DOI:10.1111/1469-7610.00003]
 45. Dattilio, F. M., & Epstein, N. (2005). The role of cognitive-behavioral interventions in couple and family therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 31, 7-13. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2005.tb01539.x]
 46. Dattilio, F. M., & Epstein, N. (2005). The role of cognitive-behavioral interventions in couple and family therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 31, 7-13. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2005.tb01539.x]
 47. Esere, M. O., Iruloh, B., Ojiah, P. O., Bukoye, R. O., & Chieke, D.N. (2015). Poor communication and faulty cognition on marital stability of married adults in Nigeria. The Journal of Social Sciences Research,1, 58-65.
 48. Esere, M. O., Iruloh, B., Ojiah, P. O., Bukoye, R. O., & Chieke, D.N. (2015). Poor communication and faulty cognition on marital stability of married adults in Nigeria. The Journal of Social Sciences Research,1, 58-65.
 49. Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. H. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations, 55, 415-427. [DOI:10.1111/j.1741-3729.2005.callf.x-i1]
 50. Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. H. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations, 55, 415-427. [DOI:10.1111/j.1741-3729.2005.callf.x-i1]
 51. Forman, E.M., & Herbert, J. D. (2008). New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance based therapies, chapter to appear in w. o'donohue, je. Fisher, (eds), cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatments in your practice. 2nd ed. Wiley, editor, Hoboken.
 52. Forman, E.M., & Herbert, J. D. (2008). New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance based therapies, chapter to appear in w. o'donohue, je. Fisher, (eds), cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatments in your practice. 2nd ed. Wiley, editor, Hoboken.
 53. Gambrel, L.E., & Piercy, F.P. (2015). Mindfulness-based relationship enhancement for couples expecting their first child-part 1: a randomized mixed-methods program evaluation. Journal of Marital and Family Therapy, 41, 5-24. [DOI:10.1111/jmft.12066]
 54. Gambrel, L.E., & Piercy, F.P. (2015). Mindfulness-based relationship enhancement for couples expecting their first child-part 1: a randomized mixed-methods program evaluation. Journal of Marital and Family Therapy, 41, 5-24. [DOI:10.1111/jmft.12066]
 55. Halford, W. (2001). Brief couple therapy for couples. New York: Guilford publications.
 56. Halford, W. (2001). Brief couple therapy for couples. New York: Guilford publications.
 57. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44, 25-31. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
 58. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44, 25-31. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
 59. Hosseini, N., Lau, P. L., & Baranovich, D. L.(2019). Enhancing marital satisfaction through acceptance and commitment therapy: A review of marital satisfaction improvement of Iranian couples. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4, 53-60. [DOI:10.35631/IJEPC.433005]
 60. Hosseini, N., Lau, P. L., & Baranovich, D. L.(2019). Enhancing marital satisfaction through acceptance and commitment therapy: A review of marital satisfaction improvement of Iranian couples. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4, 53-60. [DOI:10.35631/IJEPC.433005]
 61. Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M., & Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 76, 105-129. [DOI:10.1111/jomf.12077]
 62. Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M., & Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 76, 105-129. [DOI:10.1111/jomf.12077]
 63. Johnson, M. D. (2017). Predicting success and failure in relationships. Great Myths of Intimate Relationships: Dating, Sex, and Marriage, First Edition. Wiley and Sons incorporation. [DOI:10.1002/9781118817469]
 64. Johnson, M. D. (2017). Predicting success and failure in relationships. Great Myths of Intimate Relationships: Dating, Sex, and Marriage, First Edition. Wiley and Sons incorporation. [DOI:10.1002/9781118817469]
 65. Kappen, G., Karremans, J. C., Burk, W. J., & Buyukcan-Tetik. A. (2018). On the association between mindfulness and romantic relationship satisfaction: the role of partner acceptance. Mindfulness, 9, 1543-1556. [DOI:10.1007/s12671-018-0902-7]
 66. Kappen, G., Karremans, J. C., Burk, W. J., & Buyukcan-Tetik. A. (2018). On the association between mindfulness and romantic relationship satisfaction: the role of partner acceptance. Mindfulness, 9, 1543-1556. [DOI:10.1007/s12671-018-0902-7]
 67. Khaneiee, D., Jazayeri, R., Bahrami, F., Etemadi, O., & Montazeri, N. (2019). Investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on marital conflicts of coronary artery bypass patients. Quarterly of Clinical Psychology Studies Allameh Tabataba'i University, 9, 91-103.
 68. Khaneiee, D., Jazayeri, R., Bahrami, F., Etemadi, O., & Montazeri, N. (2019). Investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on marital conflicts of coronary artery bypass patients. Quarterly of Clinical Psychology Studies Allameh Tabataba'i University, 9, 91-103.
 69. Khurshid, S., Peng, Y., & Wang, Z. (2019). Respiratory sinus arrhythmia acts as a moderator of the relationship between parental marital conflict and adolescents' internalizing problems. Frontiers in Neuroscience, 13, 500. [DOI:10.3389/fnins.2019.00500]
 70. Khurshid, S., Peng, Y., & Wang, Z. (2019). Respiratory sinus arrhythmia acts as a moderator of the relationship between parental marital conflict and adolescents' internalizing problems. Frontiers in Neuroscience, 13, 500. [DOI:10.3389/fnins.2019.00500]
 71. Kiecolt-Glaser, J. K. (2018). Marriage, divorce, and the immune system. The American Psychologist, 73, 1098-1108. [DOI:10.1037/amp0000388]
 72. Kiecolt-Glaser, J. K. (2018). Marriage, divorce, and the immune system. The American Psychologist, 73, 1098-1108. [DOI:10.1037/amp0000388]
 73. Kim, K. J., & Kim, Y. H. (2015). The mediating effect of differentiation of self in relation between perceived marital conflict of parents on their marital satisfaction among married men and women. Journal of Family Relations, 20, 93-112.
 74. Kim, K. J., & Kim, Y. H. (2015). The mediating effect of differentiation of self in relation between perceived marital conflict of parents on their marital satisfaction among married men and women. Journal of Family Relations, 20, 93-112.
 75. Kimmes, J. G., Durtschi, J. A., & Fincham, F. D. (2017). Perception in romantic relationships: a latent profile analysis of trait mindfulness in relation to attachment and attributions. Mindfulness, 8, 1328-1338. [DOI:10.1007/s12671-017-0708-z]
 76. Kimmes, J. G., Durtschi, J. A., & Fincham, F. D. (2017). Perception in romantic relationships: a latent profile analysis of trait mindfulness in relation to attachment and attributions. Mindfulness, 8, 1328-1338. [DOI:10.1007/s12671-017-0708-z]
 77. Lange, B. (2013). Cocreating a communicative space to develop a mindfulness meditation manual for women in recovery from substance abuse disorders. Advances in Nursing Science, 34, E1-E13. [DOI:10.1097/ANS.0b013e3182272405]
 78. Lange, B. (2013). Cocreating a communicative space to develop a mindfulness meditation manual for women in recovery from substance abuse disorders. Advances in Nursing Science, 34, E1-E13. [DOI:10.1097/ANS.0b013e3182272405]
 79. Laurent, K.L., Hertz, R., Nelson, B., & Laurent, S.N. (2016). Mindfulness during romantic conflict moderates the impact of negative partner behaviors on cortisol responses. Hormones and Behavior, 79, 45-51. [DOI:10.1016/j.yhbeh.2016.01.005]
 80. Laurent, K.L., Hertz, R., Nelson, B., & Laurent, S.N. (2016). Mindfulness during romantic conflict moderates the impact of negative partner behaviors on cortisol responses. Hormones and Behavior, 79, 45-51. [DOI:10.1016/j.yhbeh.2016.01.005]
 81. Lucas-Thompson, R.G., Seiter, N.S., Broderick, P.C., & Coatsworth, J.D. (2020). Mindfulness interventions to reduce impact of inter parental conflict on adolescents. Journal of Child and Family Studies, 29, 392-402. [DOI:10.1007/s10826-019-01599-y]
 82. Lucas-Thompson, R.G., Seiter, N.S., Broderick, P.C., & Coatsworth, J.D. (2020). Mindfulness interventions to reduce impact of inter parental conflict on adolescents. Journal of Child and Family Studies, 29, 392-402. [DOI:10.1007/s10826-019-01599-y]
 83. Najafi, A. (2016). The relationship between personality traits, irrational beliefs and couple burnout. International Academic Journal of Social Sciences, 3, 1-7.
 84. Najafi, A. (2016). The relationship between personality traits, irrational beliefs and couple burnout. International Academic Journal of Social Sciences, 3, 1-7.
 85. Nasr Isfahani, N., Bahrami, F., Etemadi, O., & Allah Mohamadi, R. (2018). Effectiveness of counseling based on mindfulness and acceptance on the marital conflict of intercultural married women in Iran. Contemporary Family Therapy, 40, 204-209. [DOI:10.1007/s10591-017-9454-6]
 86. Nasr Isfahani, N., Bahrami, F., Etemadi, O., & Allah Mohamadi, R. (2018). Effectiveness of counseling based on mindfulness and acceptance on the marital conflict of intercultural married women in Iran. Contemporary Family Therapy, 40, 204-209. [DOI:10.1007/s10591-017-9454-6]
 87. Ostergaard, T., Lundgren, T., Zettle, R.D., Landrø, N.I., & Haaland, V.Ø. (2020). Norwegian cceptance and Action Questionnaire (NAAQ): A psychometric evaluation. Journal of Contextual Behavioral Science, 1,103-109. [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.12.002]
 88. Ostergaard, T., Lundgren, T., Zettle, R.D., Landrø, N.I., & Haaland, V.Ø. (2020). Norwegian cceptance and Action Questionnaire (NAAQ): A psychometric evaluation. Journal of Contextual Behavioral Science, 1,103-109. [DOI:10.1016/j.jcbs.2019.12.002]
 89. Rodriguez, L.M., Gius, J., Becky, K., Derrick, L., & Leonard, K. E. (2020). A dyadic approach to attachment anxiety and avoidance, marital conflict, and drinking. Journal of Social and Personal Relationships, 37, 1-23. [DOI:10.1177/0265407520922612]
 90. Rodriguez, L.M., Gius, J., Becky, K., Derrick, L., & Leonard, K. E. (2020). A dyadic approach to attachment anxiety and avoidance, marital conflict, and drinking. Journal of Social and Personal Relationships, 37, 1-23. [DOI:10.1177/0265407520922612]
 91. Sajjadian, I. (2016). Psychometric properties of the five facet mindfulness questionnaire in people. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 5, 23-40.
 92. Sajjadian, I. (2016). Psychometric properties of the five facet mindfulness questionnaire in people. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 5, 23-40.
 93. Trad, P.V. (2010). The ability of adolescence to predict future outcome. Adolescence, 28(111), 533-55.
 94. Trad, P.V. (2010). The ability of adolescence to predict future outcome. Adolescence, 28(111), 533-55.
 95. Vakili, M., Kimiaei, S. A., Mashhadi, A., & Fatehizadeh, M.S. (2017). To compare the effectiveness of cognitive - behavioral couple therapy, emotion -focused couple therapy on interpersonal cognitive distortions of couples. International Journal of Philosophy and Social-Psychological Sciences, 3, 1-11.
 96. Vakili, M., Kimiaei, S. A., Mashhadi, A., & Fatehizadeh, M.S. (2017). To compare the effectiveness of cognitive - behavioral couple therapy, emotion -focused couple therapy on interpersonal cognitive distortions of couples. International Journal of Philosophy and Social-Psychological Sciences, 3, 1-11.
 97. Xerxa, Y., Rescorla, L. A., Serdarevic, F., Van IJzendorn, M. H., Jaddoe, V. W., Verhulst, F. C., Luijk, M. P. C. M., & Tiemeier, H. (2020). The complex role of parental separation in the association between family conflict and child problem behavior. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 49, 79-93. [DOI:10.1080/15374416.2018.1520118]
 98. Xerxa, Y., Rescorla, L. A., Serdarevic, F., Van IJzendorn, M. H., Jaddoe, V. W., Verhulst, F. C., Luijk, M. P. C. M., & Tiemeier, H. (2020). The complex role of parental separation in the association between family conflict and child problem behavior. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 49, 79-93. [DOI:10.1080/15374416.2018.1520118]