نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،

2 دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول،

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

طلاق، عاملی خطرساز در بسیاری از اشکال ناکارآمدی و آسیب‌شناسی روانی در خانواده‌ها است. خود­سرکوبگری و ناتوانی در برقراری صمیمیت هیجانی زوج‌ها می­تواند زمینه­ساز بروز مشکلات و تقاضا برای طلاق شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت (CFT) بر خود­سرکوبگری و صمیمیت هیجانی زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متقاضی طلاق شهر بهبهان در سال 1398 بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) بود که با توجه به ملاک‌های ورود به مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ ارزیابی شخصی صمیمیت در روابط ((PAIR و مقیاس خود­سرکوبگری (STSS) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر خود­سرکوبگری و صمیمیت هیجانی تفاوت معنا‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر درمان مبتنی بر شفقت باعث افزایش صمیمیت هیجانی و کاهش خودسرکوبگری شد. منطبق با یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان درمان مبتنی بر شفقت را به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش صمیمیت هیجانی و کاهش خودسرکوبگری زنان متقاضی طلاق پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Compassion-Focused Therapy on silencing the self and emotional intimacy in divorce seeking women

نویسندگان [English]

 • Vida Azari 1
 • Kobra Kazemian Moghadam 2
 • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 3

1

2

3

چکیده [English]

Divorce is a risk factor for many forms of dysfunction and psychological pathology in families. Silencing Self and the inability to establish emotional intimacy between couples can lead to problems and the demand for divorce. The present study was conducted to investigate the effectiveness of compassion-focused therapy on silencing the self-repression and emotional intimacy in divorce seeking women. It was a quasi-experimental study with a pretest, posttest, and control group design. The statistical population of the study included all seeking  divorce women in Behbahan in 2020. The samples of this study consisted of 30 divorce seeking women (15 experimental and 15 control groups) who were selected through available sampling and according to inclusion criteria. The experimental group received eight ninety-minute sessions during two months while the control group didn’t receive this intervention during conducting the study. The questionnaires in the study included The Silencing the Self Scale (STSS) and the Personal Assessment of Intimacy in Relationships (PAIR). The results showed that compassion-focused therapy has been effective in Silencing the self and emotional intimacy. According to the findings of the present study, compassion-focused therapy can be suggested as an efficient method to increase emotional intimacy and decrease Silencing the self in divorce seeking women

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compassion-Focused Therapy
 • Divorce
 • emotional Intimacy
 • self-repression
 1. بهاروند، ب.، کاظمیان‌مقدم، ک.، و هارون رشیدی، ه. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر توانایی تحمل ابهام و اضطراب مرگ سالمندان، روانشناسی پیری، 6، 26-13.
 2. بهاروند، ب.، کاظمیان‌مقدم، ک.، و هارون رشیدی، ه. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر توانایی تحمل ابهام و اضطراب مرگ سالمندان، روانشناسی پیری، 6، 26-13.
 3. خانزاده، ب. (1390). تأثیر آموزش شفقت بر اضطراب وجودی، خودگسستی و صمیمیت در افراد متأهل دارای اختلاف مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران.
 4. خانزاده، ب. (1390). تأثیر آموزش شفقت بر اضطراب وجودی، خودگسستی و صمیمیت در افراد متأهل دارای اختلاف مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران.
 5. خلعتبری، ج.، همتی، و.، و محمدی، ح. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده. بیماری‌های پستان ایران، 11، 20-8.
 6. خلعتبری، ج.، همتی، و.، و محمدی، ح. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده. بیماری‌های پستان ایران، 11، 20-8.
 7. خیرالهی، م.، جعفری، ا.، قمری، م.، و باباخانی، و. (1398). طراحی مدل پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 180-157.
 8. خیرالهی، م.، جعفری، ا.، قمری، م.، و باباخانی، و. (1398). طراحی مدل پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 180-157.
 9. دال، ج.، استوارت، ج.، مارتل، ک.، و کاپلان، ج. (2014). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در روابط: کمک به مراجعین مشتاق صمیمیت و حفظ تعهدات سالم. ترجمه شکوه نوابی نژاد، نادره سعادتی و مهدی رستمی (1396). تهران: جنگل.
 10. دال، ج.، استوارت، ج.، مارتل، ک.، و کاپلان، ج. (2014). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در روابط: کمک به مراجعین مشتاق صمیمیت و حفظ تعهدات سالم. ترجمه شکوه نوابی نژاد، نادره سعادتی و مهدی رستمی (1396). تهران: جنگل.
 11. دشت بزرگی، ز.، عسگری، م.، و عسگری، پ. (1396). اثربخشی آموزش شفقت خود بر میل به طلاق و نگرش‌های صمیمانه زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 18، 45-38.
 12. دشت بزرگی، ز.، عسگری، م.، و عسگری، پ. (1396). اثربخشی آموزش شفقت خود بر میل به طلاق و نگرش‌های صمیمانه زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 18، 45-38.
 13. ذبیحی‌دان، س. (1389). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی با واسطه‌گری ‌خود‌نقدی و خود‌خاموشی. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 14. ذبیحی‌دان، س. (1389). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی با واسطه‌گری ‌خود‌نقدی و خود‌خاموشی. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 15. زمانی زارچی، م.، صمدی‌کاشان، س.، و قاسم‌زاده، س. (1397). مقایسه طرحواره‌های هیجانی و خودسرکوبگری در زنان متقاضی طلاق و غیرمتقاضی طلاق. پژوهش‌های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده، 6، 154-147.
 16. زمانی زارچی، م.، صمدی‌کاشان، س.، و قاسم‌زاده، س. (1397). مقایسه طرحواره‌های هیجانی و خودسرکوبگری در زنان متقاضی طلاق و غیرمتقاضی طلاق. پژوهش‌های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده، 6، 154-147.
 17. زنگنه مطلق، ف.، بنی‌جمالی، ش.، احدی، ح.، و حاتمی، ح. (1396). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان‌مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 11، 56-47.
 18. زنگنه مطلق، ف.، بنی‌جمالی، ش.، احدی، ح.، و حاتمی، ح. (1396). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان‌مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 11، 56-47.
 19. سادات‌حسینی، ف.، و درویشی، ک. (1394). نقش ویژگیهای شخصیتی و ابعاد فرزند‌پروری خانواده در خود‌خاموشی و خود‌نقدی نوجوانان. زنان و خانواده، 32، 98-73.
 20. سادات‌حسینی، ف.، و درویشی، ک. (1394). نقش ویژگیهای شخصیتی و ابعاد فرزند‌پروری خانواده در خود‌خاموشی و خود‌نقدی نوجوانان. زنان و خانواده، 32، 98-73.
 21. سپهوند، ت. (1394). بررسی اثر بخشی برنامه توانمندسازی زناشویی، بر کاهش مشکلات زناشویی و تکانشگری ناکارآمد زوجین در معرض جدایی و طلاق. پژوهش‌های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده، 4، 81-64.
 22. سپهوند، ت. (1394). بررسی اثر بخشی برنامه توانمندسازی زناشویی، بر کاهش مشکلات زناشویی و تکانشگری ناکارآمد زوجین در معرض جدایی و طلاق. پژوهش‌های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده، 4، 81-64.
 23. سعادتی، ن.، رستمی، م.، و دربانی، س. ع. (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 3، 58-45.
 24. سعادتی، ن.، رستمی، م.، و دربانی، س. ع. (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 3، 58-45.
 25. شاهمرادی، ح.، صادقی، م.، گودرزی، ک. و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان‌مدار-گاتمن و راهبردی- راه حل محور بر کاهش میل به طلاق. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 2، 86-71.
 26. شاهمرادی، ح.، صادقی، م.، گودرزی، ک. و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان‌مدار-گاتمن و راهبردی- راه حل محور بر کاهش میل به طلاق. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 2، 86-71.
 27. شجاعی، ف.، سهرابی، ا.، عزیزی، آ.، محمدی رایگانی، م.، و نصیری، غ. (1398). تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر صمیمیت زناشویی و تنظیم هیجان زوجین. رویش روانشناسی، ۸، ۲۰-11.
 28. شجاعی، ف.، سهرابی، ا.، عزیزی، آ.، محمدی رایگانی، م.، و نصیری، غ. (1398). تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر صمیمیت زناشویی و تنظیم هیجان زوجین. رویش روانشناسی، ۸، ۲۰-11.
 29. شربتیان، م.، و طوافی، پ. (1394). تحلیل جامعه شناختی ارزیابی ذهنی جوانان از شاخص‌های سلامت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهرستان قاین خراسان جنوبی). جامعه شناسی مطالعات جوانان، 6، 32-9.
 30. شربتیان، م.، و طوافی، پ. (1394). تحلیل جامعه شناختی ارزیابی ذهنی جوانان از شاخص‌های سلامت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهرستان قاین خراسان جنوبی). جامعه شناسی مطالعات جوانان، 6، 32-9.
 31. شیرالی‌نیا، خ. (1391). اثربخشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری پیشرفته و زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر کاهش افسردگی، تنظیم هیجانی و صمیمیت ارتباطی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز. پایان نامه دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 32. شیرالی‌نیا، خ. (1391). اثربخشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری پیشرفته و زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر کاهش افسردگی، تنظیم هیجانی و صمیمیت ارتباطی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز. پایان نامه دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 33. صائمی، ح.، بشارت، م.، و اصغرنژاد فرید، ع. (1397). مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر صمیمیت زناشویی زوجین. روانشناسی خانواده، 2، 52-39.
 34. صائمی، ح.، بشارت، م.، و اصغرنژاد فرید، ع. (1397). مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر صمیمیت زناشویی زوجین. روانشناسی خانواده، 2، 52-39.
 35. عباسی، م.، علیزاده، م.، امیدوار شلمانی، ص.، حسینی، س. م.، خطیبی، آ.، و صفاکیش، م. (1397). طلاق در ایران. سازمان ثبت احوال کشور: تهران.
 36. عباسی، م.، علیزاده، م.، امیدوار شلمانی، ص.، حسینی، س. م.، خطیبی، آ.، و صفاکیش، م. (1397). طلاق در ایران. سازمان ثبت احوال کشور: تهران.
 37. کشاورز محمدی، ر.، و خلعتبری، ج. (1397). اثربخشی درمان خودشفقت‌ورزی بر تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 4، 32-17.
 38. کشاورز محمدی، ر.، و خلعتبری، ج. (1397). اثربخشی درمان خودشفقت‌ورزی بر تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی زنان مطلقه. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 4، 32-17.
 39. کهتری، ل.، حشمتی، ر.، و پورشریفی، ح. (1397). بررسی روابط ساختاری افسردگی بر مبنای اجتناب تجربه‌ای و سرکوبگری عاطفی: نقش میانجی شفقت بر خود. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24، 297-284.
 40. کهتری، ل.، حشمتی، ر.، و پورشریفی، ح. (1397). بررسی روابط ساختاری افسردگی بر مبنای اجتناب تجربه‌ای و سرکوبگری عاطفی: نقش میانجی شفقت بر خود. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24، 297-284.
 41. نجفی، م.، بی طرف، م.، محمدی فر؛ م. ع.، و زارعی مته کلایی، ا. (1394). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی. زن و جامعه، 6، 58-41.
 42. نجفی، م.، بی طرف، م.، محمدی فر؛ م. ع.، و زارعی مته کلایی، ا. (1394). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی. زن و جامعه، 6، 58-41.
 43. نوری، ح.، و شهابی، ب. (1396). اثربخشی آموزش شفقت با خود بر افزایش تاب‌آوری مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18، 126-118.
 44. نوری، ح.، و شهابی، ب. (1396). اثربخشی آموزش شفقت با خود بر افزایش تاب‌آوری مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18، 126-118.
 45. یوسفی، ز.، و کریم‌نژاد، ر. (1397). اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر بهبود روابط خانوادگی، تعارضات زناشویی، بخشش و صمیمیت زوجین ناشنوا و کم‌شنوای شهر اصفهان. مطالعات زن و خانواده، 6، 223-199
 46. یوسفی، ز.، و کریم‌نژاد، ر. (1397). اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر بهبود روابط خانوادگی، تعارضات زناشویی، بخشش و صمیمیت زوجین ناشنوا و کم‌شنوای شهر اصفهان. مطالعات زن و خانواده، 6، 223-199
 47. Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2013). Interpersonal processes in social phobia. Clinical Psychology Review, 24, 857-882. [DOI:10.1016/j.cpr.2004.07.006]
 48. Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2013). Interpersonal processes in social phobia. Clinical Psychology Review, 24, 857-882. [DOI:10.1016/j.cpr.2004.07.006]
 49. Bluth, K., Eisenlohr-Moul, TA. (2017). Response to a mindfulness self-compassion intervention in teens: A within-person association of mindfulness, Self-compassion, and emotional well-being outcomes. Journal of Adolescence, 57,108-118. [DOI:10.1016/j.adolescence.2017.04.001]
 50. Bluth, K., Eisenlohr-Moul, TA. (2017). Response to a mindfulness self-compassion intervention in teens: A within-person association of mindfulness, Self-compassion, and emotional well-being outcomes. Journal of Adolescence, 57,108-118. [DOI:10.1016/j.adolescence.2017.04.001]
 51. Braehler, C., Gumley, A., Harper, J., Wallace, S., Norrie, J., & Gilbert, P. (2013). Exploring change processes in compassion focused therapy in psychosis: Results of a feasibility randomized controlled trial. Clinical Psychology, 52, 199-214. [DOI:10.1111/bjc.12009]
 52. Braehler, C., Gumley, A., Harper, J., Wallace, S., Norrie, J., & Gilbert, P. (2013). Exploring change processes in compassion focused therapy in psychosis: Results of a feasibility randomized controlled trial. Clinical Psychology, 52, 199-214. [DOI:10.1111/bjc.12009]
 53. Elaine, BCJ., & Hollins, M. (2016). Exploration of a training program for student therapists that employs Compassionate Mind Training (CMT) to develop compassion for self and others. The Arts in Psychotherapy, 22, 5-13.
 54. Elaine, BCJ., & Hollins, M. (2016). Exploration of a training program for student therapists that employs Compassionate Mind Training (CMT) to develop compassion for self and others. The Arts in Psychotherapy, 22, 5-13.
 55. Gilbert, P. (2009). Introducing Compassion Focused-Therapy. Advances Psychiatric Treatment, 15, 199-208. [DOI:10.1192/apt.bp.107.005264]
 56. Gilbert, P. (2009). Introducing Compassion Focused-Therapy. Advances Psychiatric Treatment, 15, 199-208. [DOI:10.1192/apt.bp.107.005264]
 57. Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy special issue. Cognitive Therapy, 3, 197-201. [DOI:10.4324/9780203851197]
 58. Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy special issue. Cognitive Therapy, 3, 197-201. [DOI:10.4324/9780203851197]
 59. Gonzalez-Hernandez, E., Romero, R., Campos, D., Burichka, D., Diego-Pedro, R., Baños, R., & Cebolla, A. (2018). Cognitively-Based Compassion Training (CBCT) in Breast Cancer Survivors: A Randomized Clinical Trial Study. Integrative Cancer Therapies 17, 684-696. [DOI:10.1177/1534735418772095]
 60. Gonzalez-Hernandez, E., Romero, R., Campos, D., Burichka, D., Diego-Pedro, R., Baños, R., & Cebolla, A. (2018). Cognitively-Based Compassion Training (CBCT) in Breast Cancer Survivors: A Randomized Clinical Trial Study. Integrative Cancer Therapies 17, 684-696. [DOI:10.1177/1534735418772095]
 61. Hatfield, E., Bensman, L., & Rapson, R. L. (2012). Love and intimacy. In V. S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior, 2nd Ed., 2. New York: Academic Press. pp. 550-556. [DOI:10.1016/B978-0-12-375000-6.00224-X]
 62. Hatfield, E., Bensman, L., & Rapson, R. L. (2012). Love and intimacy. In V. S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior, 2nd Ed., 2. New York: Academic Press. pp. 550-556. [DOI:10.1016/B978-0-12-375000-6.00224-X]
 63. Jack, D. C., & Ali, A. (Eds.). (2010). Silencing the self across cultures: Depression and gender in the social world. Oxford University Press.
 64. Jack, D. C., & Ali, A. (Eds.). (2010). Silencing the self across cultures: Depression and gender in the social world. Oxford University Press.
 65. Jack, DC., & Dill, D. (1991). Silencing The Self- Scale: schemas of intimacy associated with depression in women. Psychology of women Quarterly, 16, 97-106. [DOI:10.1111/j.1471-6402.1992.tb00242.x]
 66. Jack, DC., & Dill, D. (1991). Silencing The Self- Scale: schemas of intimacy associated with depression in women. Psychology of women Quarterly, 16, 97-106. [DOI:10.1111/j.1471-6402.1992.tb00242.x]
 67. Morin, C.M., Collechi, C., Stone, J., Sood, R., & Brink, D. (2015). The effect of self-compassion on the forgiveness, resiliency and marital satisfaction of couples. Journal of Marital, 7, 85-96.
 68. Morin, C.M., Collechi, C., Stone, J., Sood, R., & Brink, D. (2015). The effect of self-compassion on the forgiveness, resiliency and marital satisfaction of couples. Journal of Marital, 7, 85-96.
 69. Neff, K., & Beretvas, S. N. (2012). The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12, 78-98. [DOI:10.1080/15298868.2011.639548]
 70. Neff, K., & Beretvas, S. N. (2012). The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12, 78-98. [DOI:10.1080/15298868.2011.639548]
 71. Neff, KD., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing mediators. Self and Identity, 12, 160-176. [DOI:10.1080/15298868.2011.649546]
 72. Neff, KD., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing mediators. Self and Identity, 12, 160-176. [DOI:10.1080/15298868.2011.649546]
 73. Negy, C., Hammons, M. E., Reig-Ferrer, A., & Carper, T. M. (2010). The importance of addressing acculturative stress in marital therapy with Hispanic immigrant women. Clinical and Health Psychology, 10, 5-21.
 74. Negy, C., Hammons, M. E., Reig-Ferrer, A., & Carper, T. M. (2010). The importance of addressing acculturative stress in marital therapy with Hispanic immigrant women. Clinical and Health Psychology, 10, 5-21.
 75. Pietikäinen, K. S. (2018). Silence that speaks: The local inferences of withholding a response in intercultural couples' conflicts. Journal of Pragmatics, 129, 76-89. [DOI:10.1016/j.pragma.2018.03.017]
 76. Pietikäinen, K. S. (2018). Silence that speaks: The local inferences of withholding a response in intercultural couples' conflicts. Journal of Pragmatics, 129, 76-89. [DOI:10.1016/j.pragma.2018.03.017]
 77. Sbarra, D. A., & Coan, J. A. (2017). Divorce and health: Good data in need of better theory. Current Opinion in Psychology, 2, 91-95. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.05.014]
 78. Sbarra, D. A., & Coan, J. A. (2017). Divorce and health: Good data in need of better theory. Current Opinion in Psychology, 2, 91-95. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.05.014]
 79. Schaefer, M. T., & Olson, D. H. (1981). Assessing intimacy: the pair inventory. Marital and Family Therapy, 7, 47-60. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1981.tb01351.x]
 80. Schaefer, M. T., & Olson, D. H. (1981). Assessing intimacy: the pair inventory. Marital and Family Therapy, 7, 47-60. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1981.tb01351.x]
 81. Sousa, A.D., McDonald, S., & Rushby, J. (2012). Changes in emotional empathy, affective responsivity, and behavior following severe traumatic brain injury. Clinical and Experimental Neuropsychology, 34, 606-623. [DOI:10.1080/13803395.2012.667067]
 82. Sousa, A.D., McDonald, S., & Rushby, J. (2012). Changes in emotional empathy, affective responsivity, and behavior following severe traumatic brain injury. Clinical and Experimental Neuropsychology, 34, 606-623. [DOI:10.1080/13803395.2012.667067]
 83. Soysa, C.K., & Wilcomb, C.J. (2015). Mindfulness, Self-compassion, Self-efficacy, and Genders Predictors of Depression, Anxiety, Stress, and Well-being. Mindfulness, 6, 217-226. [DOI:10.1007/s12671-013-0247-1]
 84. Soysa, C.K., & Wilcomb, C.J. (2015). Mindfulness, Self-compassion, Self-efficacy, and Genders Predictors of Depression, Anxiety, Stress, and Well-being. Mindfulness, 6, 217-226. [DOI:10.1007/s12671-013-0247-1]
 85. Wang, X., Chen, Z., Poon, K., Teng, F., Jin, S. (2017). Self-compassion decreases acceptance of own immoral behaviors. Personality and Individual Differences, 106, 329-333. [DOI:10.1016/j.paid.2016.10.030]
 86. Wang, X., Chen, Z., Poon, K., Teng, F., Jin, S. (2017). Self-compassion decreases acceptance of own immoral behaviors. Personality and Individual Differences, 106, 329-333. [DOI:10.1016/j.paid.2016.10.030]
 87. Whiffen, VE., Foot, ML., & Thompson, JM. (2007). Self-silencing mediates the link between marital conflict and depression. Social and Personal Relationships, 24, 993-1006. [DOI:10.1177/0265407507084813]
 88. Whiffen, VE., Foot, ML., & Thompson, JM. (2007). Self-silencing mediates the link between marital conflict and depression. Social and Personal Relationships, 24, 993-1006. [DOI:10.1177/0265407507084813]
 89. Yarnell, LM., Neff, KD. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12, 146-159. [DOI:10.1080/15298868.2011.649545]
 90. Yarnell, LM., Neff, KD. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12, 146-159. [DOI:10.1080/15298868.2011.649545]