نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان

چکیده

میزان پایین تاب‌آوری و بهزیستی روانی از عوامل مخرب زندگی زناشویی است و آثار زیانباری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوج‌ها دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار بود. بدین منظور از بین زوج‌هایی که سال 1398 به مراکز مشاوره شهر بوشهر مراجعه کرده بودند، 3 زوج (6 نفر – 3 زن  و 3 مرد-) ناسازگار انتخاب شدند. در این پژوهش، از طرح تک آزمودنی از نوع خط پایه چندگانه هم‌زمان استفاده شد. پروتکل درمانی رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکی در دو تا چهار مرحله خط پایه، ده جلسه مداخله و سه مرحله پیگیری اجرا شد و زوج‌ها با استفاده از مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPWB)  در مراحل خط پایه، درمان و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان بهبودی در متغیر تاب‌آوری در مرحله پس از درمان و پیگیری، 26/65 و 79/68 درصد و میزان بهبودی در مرحله پس از درمان در متغیر بهزیستی روان‌شناختی 56 و 76/85 درصد بود. بر این اساس این رویکرد بر هدف درمان تأثیر داشته است؛ بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که برای افزایش تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار می‌توان از رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکی در جلسات درمانی و مشاوره‌ای استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of an integrated approach to Therapy based on Acceptance and Commitment (ACT) and Dialectical Behavior Therapy (DBT) on resilience and psychological well-being of couples referring to counseling centers

نویسندگان [English]

 • Ahmad Arabzadeh 1
 • Mansour Sodani 2
 • Masoud Shahbazi 3

1

2

3

چکیده [English]

: Low levels of resilience and psychological well-being are destructive factors in married life and have detrimental effects on the physical and emotional health of couples. The aim of this study was to determine the effectiveness of the combined approach of acceptance and commitment therapy (ACT) and dialectical behavior therapy (DBT) on resilience and psychological well-being of maladapted couples. For this purpose, among the couples who referred to the counseling centers of Bushehr in 1398, 3 incompatible couples (6 people - 3 women and 3 men -) were selected. In this study, a single-subject design of multiple simultaneous baseline was used. Therapeutic protocol Integrated approach based on acceptance, commitment and dialectical behavior therapy was performed in two to four baseline stages, ten intervention sessions and three follow-up stages. Subjects were assessed using the Connor & Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Reef Psychological Well-Being (RSPWB) at baseline, treatment, and follow-up stages. The results showed that the rate of improvement in the resilience variable in the post-treatment and follow-up stages was 65.26 and 68.79% and the rate of improvement in the post-treatment stage was variable Psychological well-being was 56% and 85.76%, respectively. Based on this approach, this approach has affected the goal of treatment. Therefore, it is concluded that to increase resilience and psychological well-being of maladapted couples, the integrated approach of treatment based on acceptance, commitment and dialectical behavior therapy can be used in therapeutic sessions and counseling.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrative approach based on acceptance and commitment and dialectical behavior therapy
 • resilience
 • psychological well-being
 1. ارشدی، ن.، و کاظمی شاهندشتی، ص. (1397). رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی روان‌شناسی خانواده، 2، 65-76.
 2. ارشدی، ن.، و کاظمی شاهندشتی، ص. (1397). رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی روان‌شناسی خانواده، 2، 65-76.
 3. امامی، ع.، و فتاحی، ز. (1398). تأثیر آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن، بر تاب‌آوری و عزت‌نفس دانش آموزان پسران دوره متوسطه شــهرســتان ایذه. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 37، 139-158.
 4. امامی، ع.، و فتاحی، ز. (1398). تأثیر آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن، بر تاب‌آوری و عزت‌نفس دانش آموزان پسران دوره متوسطه شــهرســتان ایذه. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 37، 139-158.
 5. امیریان، ک.، مامی، ش.، احمدی، و.، و محمد زاده، ج. (1396). مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش تکانش گری افراد معتاد. فصلنامه علمی -پژوهشی پرستار و پزشک در رزم، 17، 36-45.
 6. امیریان، ک.، مامی، ش.، احمدی، و.، و محمد زاده، ج. (1396). مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش تکانش گری افراد معتاد. فصلنامه علمی -پژوهشی پرستار و پزشک در رزم، 17، 36-45.
 7. امیریان، ک.، مامی، ش.، و احمدی، وحید. (1396). مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکال در افزایش بازداری رفتاری و کاهش فعال‌سازی رفتاری مردان سوءمصرف کننده مواد. مجله سلامت جامعه، 3و4، 86-95.
 8. امیریان، ک.، مامی، ش.، و احمدی، وحید. (1396). مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیکال در افزایش بازداری رفتاری و کاهش فعال‌سازی رفتاری مردان سوءمصرف کننده مواد. مجله سلامت جامعه، 3و4، 86-95.
 9. ایری، ح.، مکوندی ب.، بختیار پور، س.، و حافظی، ف. (1397). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1، 79-88.
 10. ایری، ح.، مکوندی ب.، بختیار پور، س.، و حافظی، ف. (1397). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1، 79-88.
 11. برقعی، ش.، روشن، ر.، و بهرامی، ه. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنویت درمانی به شیوه گروهی بر بهبود شدت علائم و باورهای وسواسی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی مطالعات ناتوانی، 6، 1-10.
 12. برقعی، ش.، روشن، ر.، و بهرامی، ه. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنویت درمانی به شیوه گروهی بر بهبود شدت علائم و باورهای وسواسی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی مطالعات ناتوانی، 6، 1-10.
 13. بگیان کوله مرزی، م.، کرمی، ج.، مومنی، خ.، و الهی، ع. (1398). مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی، درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشوارهای تنظیم هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی مطالعات روان‌شناسی بالینی، 34، 35-63.
 14. بگیان کوله مرزی، م.، کرمی، ج.، مومنی، خ.، و الهی، ع. (1398). مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی، درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشوارهای تنظیم هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی مطالعات روان‌شناسی بالینی، 34، 35-63.
 15. پور محمد، پ. (1397). مروری بر زمینه‌های نظری و رویکردهای درمانی اصلی اختلال پراشتهایی روانی، چرا رفتاردرمانی دیالکتیکی مؤثرتر است؟ فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی رویش روان‌شناسی، 11، 311-328.
 16. پور محمد، پ. (1397). مروری بر زمینه‌های نظری و رویکردهای درمانی اصلی اختلال پراشتهایی روانی، چرا رفتاردرمانی دیالکتیکی مؤثرتر است؟ فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی رویش روان‌شناسی، 11، 311-328.
 17. پوراحمد، ا.، فرهودی، ر.، و معمار زاده، م. (1399). سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح
 18. پوراحمد، ا.، فرهودی، ر.، و معمار زاده، م. (1399). سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح
 19. )مطالعه موردی: جزیره کیش). فصلنامه‌ی پژوهش‌های ‌جغرافیای ‌برنامه‌ریزی شهری،‌‌2، 259-278.
 20. )مطالعه موردی: جزیره کیش). فصلنامه‌ی پژوهش‌های ‌جغرافیای ‌برنامه‌ریزی شهری،‌‌2، 259-278.
 21. تویاری، ع.، بختیار پور، س.، پاشا، ر.، و برنا، م. (1398). مدل یابی رابطه بین حمایت اجتماعی و ذهن آگاهی با بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی در والدین کودکان استثنایی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4، 163-202.
 22. تویاری، ع.، بختیار پور، س.، پاشا، ر.، و برنا، م. (1398). مدل یابی رابطه بین حمایت اجتماعی و ذهن آگاهی با بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی در والدین کودکان استثنایی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4، 163-202.
 23. تیموری، س.، غفاریان، گ.، و یزدان پناه، ف. (1397). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رضایت زناشویی در تعارض زوجینی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 2، 10-120.
 24. تیموری، س.، غفاریان، گ.، و یزدان پناه، ف. (1397). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر رضایت زناشویی در تعارض زوجینی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 2، 10-120.
 25. حسنوندی، ص.، قاضی، ش.، و قدم پور، ع. (1396). تأثیر برنامه درمانی مثبت نگر بر بهزیستی روان‌شناختی زنان دارای کودکان مبتلابه بیش فعالی-نقص توجه. فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 20، 30-40.
 26. حسنوندی، ص.، قاضی، ش.، و قدم پور، ع. (1396). تأثیر برنامه درمانی مثبت نگر بر بهزیستی روان‌شناختی زنان دارای کودکان مبتلابه بیش فعالی-نقص توجه. فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 20، 30-40.
 27. حسنی، م.، غفاری، ع.، ابوالقاسمی، ع.، و تکلوی، س. (1398). بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف‌پذیری‌شناختی، حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 53، 89-106.
 28. حسنی، م.، غفاری، ع.، ابوالقاسمی، ع.، و تکلوی، س. (1398). بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف‌پذیری‌شناختی، حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 53، 89-106.
 29. حسین زاده نمین، ف.، یمانی، ج.، رنجبری پور ، ط.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. ( 1398). مدل پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس تاب‌آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی استرس ادراک‌شده. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم روان‌شناختی، 77، 569-577.
 30. حسین زاده نمین، ف.، یمانی، ج.، رنجبری پور ، ط.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. ( 1398). مدل پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس تاب‌آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی استرس ادراک‌شده. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم روان‌شناختی، 77، 569-577.
 31. حسینی، ا.، پویان، م.، ولی زاده، ع.، و مرادی، ع. (1397). مدل‌سازی دینامیکی اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری موج سوم و داروهای ضدافسردگی بر اختلالات افسردگی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، 4، 16-27.
 32. حسینی، ا.، پویان، م.، ولی زاده، ع.، و مرادی، ع. (1397). مدل‌سازی دینامیکی اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری موج سوم و داروهای ضدافسردگی بر اختلالات افسردگی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، 4، 16-27.
 33. حمیدی، م.، شاهمرادی، س.، جواهری محمدی، ع.، و رهبان فرد، ح. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر نشخوار فکری در دختران نوجوان ورزشکار حرفه ای دارای آسیب ورزشی. فصلنامه پژوهش های کاربردی روان شناختی، 2، 165-180.
 34. حمیدی، م.، شاهمرادی، س.، جواهری محمدی، ع.، و رهبان فرد، ح. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر نشخوار فکری در دختران نوجوان ورزشکار حرفه ای دارای آسیب ورزشی. فصلنامه پژوهش های کاربردی روان شناختی، 2، 165-180.
 35. خجسته مهر، ر.، بهمئی، ا.، سودانی، م.، و عباس پور، ذ. (1399). تبیین فرایند شکل‌گیری طلاق: یک پژوهش کیفی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دست آورده‌ای روان‌شناختی، 1، 23-46.
 36. خجسته مهر، ر.، بهمئی، ا.، سودانی، م.، و عباس پور، ذ. (1399). تبیین فرایند شکل‌گیری طلاق: یک پژوهش کیفی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دست آورده‌ای روان‌شناختی، 1، 23-46.
 37. درگاهی، ح.، قاسمی، م.، و بیرانوند، ا. (1397). عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، 4، 120-95.
 38. درگاهی، ح.، قاسمی، م.، و بیرانوند، ا. (1397). عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، 4، 120-95.
 39. دوستی، پ.، قدرتی، گ.، و ابراهیمی، م. (1397). راهنمای درمان گروهی (بر اساس پذیرش و تعهد درمانی). تهران: انتشارات امین نگار.
 40. دوستی، پ.، قدرتی، گ.، و ابراهیمی، م. (1397). راهنمای درمان گروهی (بر اساس پذیرش و تعهد درمانی). تهران: انتشارات امین نگار.
 41. رافضی، ز.، و کشایی، م. (1399). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش صمیمیت و سازگاری زناشویی بیماران مبتلابه اختلال مصرف مواد. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی طب انتظامی، 2، 119-126.
 42. رافضی، ز.، و کشایی، م. (1399). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش صمیمیت و سازگاری زناشویی بیماران مبتلابه اختلال مصرف مواد. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی طب انتظامی، 2، 119-126.
 43. رضایی، ز.، رسولی آزاد، م.، مهرزاد، ف.، فرهاد، م.، و آزاد میوه، ز. (1397). تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون. دو ماهانه علمی-پژوهشی فیض، 6، 602-609.
 44. رضایی، ز.، رسولی آزاد، م.، مهرزاد، ف.، فرهاد، م.، و آزاد میوه، ز. (1397). تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون. دو ماهانه علمی-پژوهشی فیض، 6، 602-609.
 45. رضایی، و.، فلاح، م.، و وزیری، س. (1397). بررسی علل طلاق به شیوه تحلیل روایی در شهرستان یزد و طراحی آموزش پیش‌نیازهای زوجیت مبتنی بر طلاق با رویکرد یادگیری فعال و با محوریت خانواده، مدرسه و دانش‌آموز. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 32، 25-40.
 46. رضایی، و.، فلاح، م.، و وزیری، س. (1397). بررسی علل طلاق به شیوه تحلیل روایی در شهرستان یزد و طراحی آموزش پیش‌نیازهای زوجیت مبتنی بر طلاق با رویکرد یادگیری فعال و با محوریت خانواده، مدرسه و دانش‌آموز. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 32، 25-40.
 47. سعادتمند، خ.، بساک نژاد، س.، و امان الهی، ع. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی روان‌شناسی خانواده، 1، 41-52.
 48. سعادتمند، خ.، بساک نژاد، س.، و امان الهی، ع. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی روان‌شناسی خانواده، 1، 41-52.
 49. شاهمرادی، ح.، صادقی، م.، گودرزی، ک.، و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان مدار -گاتمن و راهبردی -راه‌حل محور بر کاهش میل به طلاق. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روان‌شناسی خانواده،2، 71-86.
 50. شاهمرادی، ح.، صادقی، م.، گودرزی، ک.، و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان مدار -گاتمن و راهبردی -راه‌حل محور بر کاهش میل به طلاق. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روان‌شناسی خانواده،2، 71-86.
 51. صمدی کاشان، س.، جعفری، ف.، محمود پور، ع.، و قاسم‌زاده، س. (1397). پیش‌بینی گرایش به طلاق و احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی با توجه به نقش میانجی‌گری خودمتمایز سازی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 68، 128-151.
 52. صمدی کاشان، س.، جعفری، ف.، محمود پور، ع.، و قاسم‌زاده، س. (1397). پیش‌بینی گرایش به طلاق و احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دل‌بستگی با توجه به نقش میانجی‌گری خودمتمایز سازی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 68، 128-151.
 53. صیادی، م (1398)، رفتاردرمانی دیالکتیکی و اختلال شخصیت مرزی: مطالعه مروری، مجله رویش روان‌شناسی، 11، 119-126.
 54. صیادی، م (1398)، رفتاردرمانی دیالکتیکی و اختلال شخصیت مرزی: مطالعه مروری، مجله رویش روان‌شناسی، 11، 119-126.
 55. عباس پور، ذ. (1393). اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده محور و راه‌حل محور بر افکار خودکشی گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام کنندگان به خودکشی. پایان‌نامه‌ی دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 56. عباس پور، ذ. (1393). اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده محور و راه‌حل محور بر افکار خودکشی گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام کنندگان به خودکشی. پایان‌نامه‌ی دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 57. عبدی، ف.، بنی جمالی، ش.، احدی، ح.، و کوشکی، ش. (1398). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون در زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 2، 81-99.
 58. عبدی، ف.، بنی جمالی، ش.، احدی، ح.، و کوشکی، ش. (1398). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون در زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 2، 81-99.
 59. عرب زاده، ا.، سودانی، م.، شعاع کاظمی، م.، و شهبازی، م. (1399). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 73، 100-122.
 60. عرب زاده، ا.، سودانی، م.، شعاع کاظمی، م.، و شهبازی، م. (1399). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 73، 100-122.
 61. فرهادی، ع؛ امیری، ح؛ حسینی، س (1398)، اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر بر کاهش احساس گناه و بهزیستی روان‌شناختی کودکان افسرده، پژوهش‌های مشاوره، 71، 61-79.
 62. فرهادی، ع؛ امیری، ح؛ حسینی، س (1398)، اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر بر کاهش احساس گناه و بهزیستی روان‌شناختی کودکان افسرده، پژوهش‌های مشاوره، 71، 61-79.
 63. قلی پور بازکیاگوراب، ف.، گلشنی، ف.، کشاورزی اسدی، ف.، امامی پور، س.، و سپاه منصور، م. (1398). اثربخشی مهارت‌آموزی گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان دختران افسرده. فصلنامه‌ی پرستار و پزشک در رزم، 22، 65-73.
 64. قلی پور بازکیاگوراب، ف.، گلشنی، ف.، کشاورزی اسدی، ف.، امامی پور، س.، و سپاه منصور، م. (1398). اثربخشی مهارت‌آموزی گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان دختران افسرده. فصلنامه‌ی پرستار و پزشک در رزم، 22، 65-73.
 65. کاویانی، ز.، بختیار پور، س.، حیدرئی، ع.، عسکری، پ.، و افتخارصعادی، ز. (1399). بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر تاب‌آوری و نگرش‌های ناکارآمد زنان مبتلابه ام‌اس شهر تهران. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی دانش و پژوهش‌های کاربردی، 1، 84-92.
 66. کاویانی، ز.، بختیار پور، س.، حیدرئی، ع.، عسکری، پ.، و افتخارصعادی، ز. (1399). بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر تاب‌آوری و نگرش‌های ناکارآمد زنان مبتلابه ام‌اس شهر تهران. فصلنامه‌ی علمی -پژوهشی دانش و پژوهش‌های کاربردی، 1، 84-92.
 67. لیل آبادی، ل.، مداحی، م.، خواجه وند، ا.، و سادات، م. (1397). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر درد و تاب‌آوری در بیماران مبتلابه نشانگان فیبرومیالیژیا. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی مطالعات ناتوانی، 7، 1-7.
 68. لیل آبادی، ل.، مداحی، م.، خواجه وند، ا.، و سادات، م. (1397). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر درد و تاب‌آوری در بیماران مبتلابه نشانگان فیبرومیالیژیا. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی مطالعات ناتوانی، 7، 1-7.
 69. مجرد، آ.، قمری کیوی، ح.، و کیانی، ا. (1398). اثربخشی مشاوره راه‌حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق. دو فصلنامه مطالعات پلیس زن، 31، 20-36.
 70. مجرد، آ.، قمری کیوی، ح.، و کیانی، ا. (1398). اثربخشی مشاوره راه‌حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق. دو فصلنامه مطالعات پلیس زن، 31، 20-36.
 71. محمدی نژاد، م.، و نیک نژادی، ف. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای دختر ناشنوا در شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2، 22-31.
 72. محمدی نژاد، م.، و نیک نژادی، ف. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای دختر ناشنوا در شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2، 22-31.
 73. محمدی، ف.، بقولی، ح.، مهریار، ا.، و سامانی، س. (1398). مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و علائم مثبت و منفی در بیماران اختلال دوقطبی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4، 1-20.
 74. محمدی، ف.، بقولی، ح.، مهریار، ا.، و سامانی، س. (1398). مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و علائم مثبت و منفی در بیماران اختلال دوقطبی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4، 1-20.
 75. محمدی، م.، جوکار، ب.، رفیعی، ا.، و جزایری، ع. (1384). عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد. رساله دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
 76. محمدی، م.، جوکار، ب.، رفیعی، ا.، و جزایری، ع. (1384). عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد. رساله دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
 77. مصباح، ا.، حجت خواه، م.، و گل محمدیان، م. (1397). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب‌آوری مادران کودکان کم‌توان ذهنی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روان‌شناسی افراد استثنایی، 29، 85-109.
 78. مصباح، ا.، حجت خواه، م.، و گل محمدیان، م. (1397). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب‌آوری مادران کودکان کم‌توان ذهنی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روان‌شناسی افراد استثنایی، 29، 85-109.
 79. مظفری، س.، حسینی، ج.، و طباطبایی راد، ف. (1396). رفتاردرمانی دیالکتیکی و اختلال مصرف مواد: مروری نظری و پژوهشی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 13، 111-130.
 80. مظفری، س.، حسینی، ج.، و طباطبایی راد، ف. (1396). رفتاردرمانی دیالکتیکی و اختلال مصرف مواد: مروری نظری و پژوهشی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 13، 111-130.
 81. معتمدی، ع.، برجعلی، ا.، صادقپور، م. (1397). پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بر اساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی سالمند، 1، 99-109.
 82. معتمدی، ع.، برجعلی، ا.، صادقپور، م. (1397). پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بر اساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی سالمند، 1، 99-109.
 83. ناموران گرمی، ک.، مرادی، ع.، فرزاد، و.، و زهراکار، ک. (1396). تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی. فصلنامه سلامت و مراقبت، 3، 182-194.
 84. ناموران گرمی، ک.، مرادی، ع.، فرزاد، و.، و زهراکار، ک. (1396). تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی. فصلنامه سلامت و مراقبت، 3، 182-194.
 85. نصیری تاکامی، غ.، نجفی، م.، طالع پسند، س.، و مکوندحسینی، ش. (1398). مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی در نوجوانان با علائم افسردگی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 70، 1-24.
 86. نصیری تاکامی، غ.، نجفی، م.، طالع پسند، س.، و مکوندحسینی، ش. (1398). مقایسه اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی در نوجوانان با علائم افسردگی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 70، 1-24.
 87. نعمتی، م.، دوکانه ای فرد، ف.، و بهبودی، م. (1399). مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری: مطالعه آزمایشی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش در دین و سلامت، 1، 119-125.
 88. نعمتی، م.، دوکانه ای فرد، ف.، و بهبودی، م. (1399). مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری: مطالعه آزمایشی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش در دین و سلامت، 1، 119-125.
 89. نقش، ز.، رمضانی خمسی، ز.، افضلی، ل.، و افکاری شهرستانی، ز. (1398). وضعیت اجتماعی-اقتصادی، تاب‌آوری و عملکرد تحصیلی: کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 69، 186-207.
 90. نقش، ز.، رمضانی خمسی، ز.، افضلی، ل.، و افکاری شهرستانی، ز. (1398). وضعیت اجتماعی-اقتصادی، تاب‌آوری و عملکرد تحصیلی: کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 69، 186-207.
 91. نوش کیا، م.، رسولی، م.، و زارع بهرام‌آبادی، م. (1399). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک و پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 1، 27-34
 92. نوش کیا، م.، رسولی، م.، و زارع بهرام‌آبادی، م. (1399). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک و پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 1، 27-34
 93. هوشیار، ف.، و افشاری نیا، ک. (1399). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت روابط زناشویی زوجین ناسازگار شهر شیراز. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی زن و جامعه،2، 1-18.
 94. هوشیار، ف.، و افشاری نیا، ک. (1399). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت روابط زناشویی زوجین ناسازگار شهر شیراز. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی زن و جامعه،2، 1-18.
 95. واعظی، ک. (1397). راهبردهای مقابله‌ای زنان با شرایط پس از طلاق. فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 68، 172-191.
 96. واعظی، ک. (1397). راهبردهای مقابله‌ای زنان با شرایط پس از طلاق. فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 68، 172-191.
 97. یاس فرد، غ.، عباس پور آذر، ز.، و حسینی المدنی، ع. (1398). مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور بر عزت‌نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیر خودکشی در دختران. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی بهداشت و ارتقا سلامت، 4، 343-358.
 98. یاس فرد، غ.، عباس پور آذر، ز.، و حسینی المدنی، ع. (1398). مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور بر عزت‌نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیر خودکشی در دختران. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی بهداشت و ارتقا سلامت، 4، 343-358.
 99. Conner, K. M, & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anexiety, 18, 76-82. [DOI:10.1002/da.10113]
 100. Conner, K. M, & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anexiety, 18, 76-82. [DOI:10.1002/da.10113]
 101. Cramm, H., Norris, D. Venedam, S., & Seto, L.T. (2018). Toward a Model of Military Family Resiliency: A Narrative Review. Journal of Family Theory & Review, 10, 620-640. [DOI:10.1111/jftr.12284]
 102. Cramm, H., Norris, D. Venedam, S., & Seto, L.T. (2018). Toward a Model of Military Family Resiliency: A Narrative Review. Journal of Family Theory & Review, 10, 620-640. [DOI:10.1111/jftr.12284]
 103. Fisher, W. W., Kelley, M. E., & Lomas, J. E. (2003).Visual aids and structured criteria for improving visual inspection and interpretation of single-case designs. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 387-406. [DOI:10.1901/jaba.2003.36-387]
 104. Fisher, W. W., Kelley, M. E., & Lomas, J. E. (2003).Visual aids and structured criteria for improving visual inspection and interpretation of single-case designs. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 387-406. [DOI:10.1901/jaba.2003.36-387]
 105. Jennifer A. (2018). Theiss.Family communication and resilience, Journal of Applied Communication Research, 46, 10-13. [DOI:10.1080/00909882.2018.1426706]
 106. Jennifer A. (2018). Theiss.Family communication and resilience, Journal of Applied Communication Research, 46, 10-13. [DOI:10.1080/00909882.2018.1426706]
 107. Siegel, J. (2018). A Journal of Family Social Work interview with Froma Walsh, MSW, PhD. Journal of Family Social Work, 21, 85-97. [DOI:10.1080/10522158.2017.1420861]
 108. Siegel, J. (2018). A Journal of Family Social Work interview with Froma Walsh, MSW, PhD. Journal of Family Social Work, 21, 85-97. [DOI:10.1080/10522158.2017.1420861]
 109. Theiss, J. A. (2018). Family communication and resilience. Jo [DOI:10.1080/00909882.2018.1426706]
 110. Theiss, J. A. (2018). Family communication and resilience. Jo [DOI:10.1080/00909882.2018.1426706]