نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،

2 دانشگاه لرستان

چکیده

 میل به طلاق، میزان تمایل و علاقه‌مندی زوجین به جدا شدن و گسستن روابط زناشویی است. در بررسی علت طلاق توجه به علل فردی و روان‌شناختی ازجمله میل به طلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان‌مدار-گاتمن (GEF) و راهبردی-راه‌حل‌محور (SSF) بر کاهش میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی بود. بدین منظور از بین زوجینی که سال 1397 به مراکز مشاوره شهر پلدختر مراجعه کردند، شش زوج (12 نفر) متقاضی طلاق توافقی انتخاب شدند. در این پژوهش ازطرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. پروتکل درمانی رویکرد تلفیقی هیجان‌مدار-گاتمن و رویکرد تلفیقی راهبردی-راه‌حل‌محور در دو تا چهار مرحله خط پایه، هشت تا ده جلسه مداخله و سه مرحله پیگیری اجرا شد و زوج‌ها به پرسشنامه میل به طلاق (DDQ) پاسخ دادند. نتایج نشان داد میزان بهبودی در متغیر میل به طلاق در گروه رویکرد تلفیقی هیجان‌مدار-گاتمن در مرحله پس از درمان و پیگیری، 04/53 و 65 درصد و در گروه رویکرد تلفیقی راهبردی-راه‌حل‌محور، 98/42 و 76/51 درصد بود. بر این اساس هردو رویکرد بر هدف‌های درمان تأثیر داشته‌اند. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که برای کاهش میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی می‌توان از هردو رویکرد تلفیقی هیجان‌مدار-گاتمن و رویکرد تلفیقی راهبردی-راه‌حل‌محور در جلسات درمانی و مشاروه‌ای استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of integrated Gottman-Emotional Focused and Strategic-Solution Focused approaches on decreasing the desire for divorce

نویسندگان [English]

 • Hossein Shahmoradi 1
 • Masoud Sadeghi 2
 • Kurosh Goodarzi 1
 • Mehdi Roozbehani 1

1

2

چکیده [English]

Desire for divorce is the degree of desire and interest of couples to separate and break the marital relationship. In studying the causes of divorce, consideration of individual and psychological causes, including desire for divorce is of particular importance. The purpose of this study was to determine the effectiveness of integrated Gottman-Emotional focused )GEF( and Strategic-Solution focused (SSF) approaches on decreasing desire for divorce in couples applying for agreed divorce. For this purpose, six couples (12 persons) were selected among all couples referring to counseling centers in Poledokhtar city in 2018. In this research, a single-case experimental design of a multiple baseline was used. The GEF  and SSF treatment protocols were implemented in two to four stages of the baseline, eight to ten intervention sessions and three follow up steps. couples responded to divorce desire questionnaire (DDQ) (Rosbult et al, 1986). The results showed that the rate of improvement in the variable of desire for divorce in the group of GEF approach in the post-treatment and follow-up stages was 53.04 and 65% and in the group of SSF approach, 42.98 and 76/51%, in other words, both approaches had a significant effect on the goals of the treatment. Therefore, it can be concluded that in order to reduce the desire for divorce in couples applying for divorce, it is possible to use both integrated Gottman-Emotional focused and integrated Strategic-Solution focused approaches in treatment and consulting sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gottman-Emotional Focused approach
 • Strategic-Solution Focused approach
 • desire for divorce
 1. منابع
 2. منابع
 3. پورسردار، ف.، صادقی، م.، گودرزی، ک.، و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان (EFCT) و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر (IBCT) بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی. روانشناسی خانواده، 6، 54-39.
 4. پورسردار، ف.، صادقی، م.، گودرزی، ک.، و روزبهانی، م. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان (EFCT) و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر (IBCT) بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی. روانشناسی خانواده، 6، 54-39.
 5. خجسته‌مهر، ر.، عباس‌پور، ذ.، رجبی، غ.، عالی‌پور، س.، عطاری، ی.، و رحمانی، ع. ح. (1393). اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده‌محور و راه‌حل‌محور بر افکار خودکشی‌گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام‌کنندگان به خودکشی. فصلنامه مشاوره روان‌درمانی خانواده، 2، 225-185.
 6. خجسته‌مهر، ر.، عباس‌پور، ذ.، رجبی، غ.، عالی‌پور، س.، عطاری، ی.، و رحمانی، ع. ح. (1393). اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده‌محور و راه‌حل‌محور بر افکار خودکشی‌گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام‌کنندگان به خودکشی. فصلنامه مشاوره روان‌درمانی خانواده، 2، 225-185.
 7. خجسته‌مهر، ر.، محمدی، ر.، سودانی، م.، و عباس‌پور، ذ. (1397). تجربه زیسته فداکاری در ازدواج‌های پایدار (یک مطالعه پدیدارشناسی توصیفی روان‌شناسانه). مجله پژوهش‌های مشاوره، 65، 185-150.
 8. خجسته‌مهر، ر.، محمدی، ر.، سودانی، م.، و عباس‌پور، ذ. (1397). تجربه زیسته فداکاری در ازدواج‌های پایدار (یک مطالعه پدیدارشناسی توصیفی روان‌شناسانه). مجله پژوهش‌های مشاوره، 65، 185-150.
 9. خوش‌اخلاق، ح.، و نریمانی، ا. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان. مجله طب جانباز، 11، 13-7.
 10. خوش‌اخلاق، ح.، و نریمانی، ا. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان. مجله طب جانباز، 11، 13-7.
 11. داودوندی، م.، فرزاد، و.، و نوابی‌نژاد، ش. (1397). مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج‌درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر سازگاری زوج‌ها در خانواده. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 43، 132-117.
 12. داودوندی، م.، فرزاد، و.، و نوابی‌نژاد، ش. (1397). مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج‌درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر سازگاری زوج‌ها در خانواده. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 43، 132-117.
 13. دشت‌بزرگی، ز.، عسگری، م.، و عسگری، پ. (1396). اثربخشی آموزش شفقت خود بر میل به طلاق و نگرش‌های صمیمانه زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18، 45-38.
 14. دشت‌بزرگی، ز.، عسگری، م.، و عسگری، پ. (1396). اثربخشی آموزش شفقت خود بر میل به طلاق و نگرش‌های صمیمانه زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18، 45-38.
 15. دهقانی‌ششده، ز.، و یوسفی، ز. (1398). مدل‌سازی مدل‌یابی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی (مثلث‌سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان‌شناختی (توافق‌پذیری و شیوه‌های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 57، 171-155.
 16. دهقانی‌ششده، ز.، و یوسفی، ز. (1398). مدل‌سازی مدل‌یابی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی (مثلث‌سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان‌شناختی (توافق‌پذیری و شیوه‌های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 57، 171-155.
 17. رجبی، غ.، ایمانی، م.، خجسته‌مهر، ر.، بیرامی، م.، و بشلیده، ک. (1392). بررسی کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر نگرانی و سازگاری زناشویی زن‌های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11، 619-600.
 18. رجبی، غ.، ایمانی، م.، خجسته‌مهر، ر.، بیرامی، م.، و بشلیده، ک. (1392). بررسی کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر نگرانی و سازگاری زناشویی زن‌های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11، 619-600.
 19. رضازاده، ح. (1393). اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل‌محور بر سبک‌های مقابله‌ای زناشویی، کیفیت رابطه و کاهش میل به طلاق در زوج‌های متعارض شهر مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 20. رضازاده، ح. (1393). اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل‌محور بر سبک‌های مقابله‌ای زناشویی، کیفیت رابطه و کاهش میل به طلاق در زوج‌های متعارض شهر مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 21. زارعی، ا.، برومند، ر.، صادقی‌فرد، م.، نجارپوریان، س.، و عسگری، م .(1397). مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل. روان‌شناسی اجتماعی، 13، 48-33.
 22. زارعی، ا.، برومند، ر.، صادقی‌فرد، م.، نجارپوریان، س.، و عسگری، م .(1397). مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل. روان‌شناسی اجتماعی، 13، 48-33.
 23. زارعی‌محمودآبادی، ح. (1391). بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده میل به طلاق، تدوین مدل مداخله‌ای بومی و اثربخشی آن بر میل و خودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد. پایان‌نامه دکتری مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان.
 24. زارعی‌محمودآبادی، ح. (1391). بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده میل به طلاق، تدوین مدل مداخله‌ای بومی و اثربخشی آن بر میل و خودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد. پایان‌نامه دکتری مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان.
 25. زارعی‌محمودآبادی، ح. (1396). اثربخشی آموزش زوج‌درمانی مثبت‌نگر بر صمیمیت زناشویی و امید به زندگی زنان. دو ماهنامه علمی‌پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،62، 109-98.
 26. زارعی‌محمودآبادی، ح. (1396). اثربخشی آموزش زوج‌درمانی مثبت‌نگر بر صمیمیت زناشویی و امید به زندگی زنان. دو ماهنامه علمی‌پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،62، 109-98.
 27. ساجدی، ه.، و جهانگیر، پ. آ. (1396). اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوجین. چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری. تهران، ایران.
 28. ساجدی، ه.، و جهانگیر، پ. آ. (1396). اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوجین. چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری. تهران، ایران.
 29. سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج و طلاق در سال‌های (1395،1396،1397). https://www.sabteahval.ir/Default.aspx? tabid=4773
 30. سازمان ثبت احوال ایران، آمار ازدواج و طلاق در سال‌های (1395،1396،1397). https://www.sabteahval.ir/Default.aspx? tabid=4773
 31. ساکی‌زادی، ف.، زهراکار، ک.، ثنایی‌ذاکر، ب.، و احمدی، م. (1393). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی بر اساس مدل گاتمن بر شادمانی زناشویی. مجله پژوهش‌های مشاوره، 52، 50-37.
 32. ساکی‌زادی، ف.، زهراکار، ک.، ثنایی‌ذاکر، ب.، و احمدی، م. (1393). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی بر اساس مدل گاتمن بر شادمانی زناشویی. مجله پژوهش‌های مشاوره، 52، 50-37.
 33. صائمی، ح.، بشارت، م. ع.، و اصغرنژادفرید، ع. ا. (1397). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و زوج‌درمانی هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین. مجله روانشناسی خانواده، 10، 52-39.
 34. صائمی، ح.، بشارت، م. ع.، و اصغرنژادفرید، ع. ا. (1397). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و زوج‌درمانی هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین. مجله روانشناسی خانواده، 10، 52-39.
 35. عباس‌پور، ذ. (1393). اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده‌محور و راه‌حل‌محور بر افکار خودکشی‌گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام‌کنندگان به خودکشی. پایان‌نامه دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 36. عباس‌پور، ذ. (1393). اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری خانواده‌محور و راه‌حل‌محور بر افکار خودکشی‌گرایانه، علائم افسردگی، پیوستگی و انطباق‌پذیری خانوادگی اقدام‌کنندگان به خودکشی. پایان‌نامه دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 37. عسگری، ا.، و گودرزی، ک. (1398). اثربخشی طرح‌واره‌درمانی هیجانی بر صمیمیت زناشویی زوجین در آستانه طلاق. سلامت اجتماعی ،6، 185-174.
 38. عسگری، ا.، و گودرزی، ک. (1398). اثربخشی طرح‌واره‌درمانی هیجانی بر صمیمیت زناشویی زوجین در آستانه طلاق. سلامت اجتماعی ،6، 185-174.
 39. فرحبخش، ک.، خاکی، ا.، و معتمدی، ع. (1397). اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل بوم‌شناختی در کاهش میل به طلاق و تعارض زناشویی. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 62، 139-126.
 40. فرحبخش، ک.، خاکی، ا.، و معتمدی، ع. (1397). اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل بوم‌شناختی در کاهش میل به طلاق و تعارض زناشویی. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 62، 139-126.
 41. کوئیک، ا. ک. (2008). روان‌درمانی راهبردی راه‌حل‌مدار. ترجمه سمیه شاهمرادی، مسعود صادقی، مریم فاتحی‌زاده، و لیلا میرنیام. (1395). تهران: ساوالان.
 42. کوئیک، ا. ک. (2008). روان‌درمانی راهبردی راه‌حل‌مدار. ترجمه سمیه شاهمرادی، مسعود صادقی، مریم فاتحی‌زاده، و لیلا میرنیام. (1395). تهران: ساوالان.
 43. گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج. (1995). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم‌تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه احمدرضا نصر، محمود ابولقاسمی، خسرو باقری، حمیدرضا عریضی، زهره خسروی، و همکاران. (1398). چاپ 12، تهران: انتشارات سمت.
 44. گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج. (1995). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم‌تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه احمدرضا نصر، محمود ابولقاسمی، خسرو باقری، حمیدرضا عریضی، زهره خسروی، و همکاران. (1398). چاپ 12، تهران: انتشارات سمت.
 45. محمدی، م.، اژه‌ای، ج.، و غلامعلی‌لواسانی، م. (1396). اثربخشی آموزش رویکرد هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج‌ها. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، تهران، ایران.
 46. محمدی، م.، اژه‌ای، ج.، و غلامعلی‌لواسانی، م. (1396). اثربخشی آموزش رویکرد هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج‌ها. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، تهران، ایران.
 47. مدنی، ی.، هاشمی‌گلپایگانی، ف.، و غلامعلی‌لواسانی، م. (1396). ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متأهل. پژوهش‌های مشاوره، 16، 98-80.
 48. مدنی، ی.، هاشمی‌گلپایگانی، ف.، و غلامعلی‌لواسانی، م. (1396). ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متأهل. پژوهش‌های مشاوره، 16، 98-80.
 49. نریمانی، م.، رحیمی، س.، و صداقت، م. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی. روانشناسی خانواده، 5، 38-27.
 50. نریمانی، م.، رحیمی، س.، و صداقت، م. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی. روانشناسی خانواده، 5، 38-27.
 51. نظری، ع. م.، رسولی، م.، داورنیا، ر.، حسینی، ا.، و بابایی‌گرمخانی، م. (1394). اثربخشی درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متأهل. نشریه روان‌پرستاری، 3، 52-41.
 52. نظری، ع. م.، رسولی، م.، داورنیا، ر.، حسینی، ا.، و بابایی‌گرمخانی، م. (1394). اثربخشی درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متأهل. نشریه روان‌پرستاری، 3، 52-41.
 53. هنرور حسن‌آباد، ط.، عباسی، م.، و داورنیا، ر. (1397). تأثیر زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج‌ها. پژوهش‌های نوین در علوم رفتاری، 26، 56-42.
 54. هنرور حسن‌آباد، ط.، عباسی، م.، و داورنیا، ر. (1397). تأثیر زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج‌ها. پژوهش‌های نوین در علوم رفتاری، 26، 56-42.
 55. References
 56. References
 57. Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2013). Interpersonal processes in social phobia. Clinical Psychology Review, 24, 857-882. [DOI:10.1016/j.cpr.2004.07.006]
 58. Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2013). Interpersonal processes in social phobia. Clinical Psychology Review, 24, 857-882. [DOI:10.1016/j.cpr.2004.07.006]
 59. Berdi Ozouni-Davaji, R., Farahbakhsh, K., Esmaeily, M., & Kazemi, F. (2018). Effect of couple's schema therapy in decreasing couples' tendency to divorce among divorce-applicant couples. Journal of Research & Health, 8, 21- 31. [DOI:10.29252/acadpub.jrh.8.1.21]
 60. Berdi Ozouni-Davaji, R., Farahbakhsh, K., Esmaeily, M., & Kazemi, F. (2018). Effect of couple's schema therapy in decreasing couples' tendency to divorce among divorce-applicant couples. Journal of Research & Health, 8, 21- 31. [DOI:10.29252/acadpub.jrh.8.1.21]
 61. Bernardi, F., & Martínez-Pastor, J. I. (2011). Divorce risk factors and their variation over time in Spain. Demographic Research, 24, 771-800. [DOI:10.4054/DemRes.2011.24.31]
 62. Bernardi, F., & Martínez-Pastor, J. I. (2011). Divorce risk factors and their variation over time in Spain. Demographic Research, 24, 771-800. [DOI:10.4054/DemRes.2011.24.31]
 63. Bradley, B., & Furrow, J. (2013). Emotionally Focused Couple Therapy For Dummies. Canada: John Wiley & Sons.
 64. Bradley, B., & Furrow, J. (2013). Emotionally Focused Couple Therapy For Dummies. Canada: John Wiley & Sons.
 65. Christenson, A. (2017). Integative behavioral couple therapy. Journal Current Opinion in Pschology, 13, 23-27. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.022]
 66. Christenson, A. (2017). Integative behavioral couple therapy. Journal Current Opinion in Pschology, 13, 23-27. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.022]
 67. Dalgleish, T. L., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Predicting change in marital satisfaction throughout Emotionally Focused Couple Therapy. American Association for Marriage and Family Therapy, 41, 276-291. [DOI:10.1111/jmft.12077]
 68. Dalgleish, T. L., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Predicting change in marital satisfaction throughout Emotionally Focused Couple Therapy. American Association for Marriage and Family Therapy, 41, 276-291. [DOI:10.1111/jmft.12077]
 69. David, P. (2015). Wedding the Gottman and Johnson approaches into an integrated model of Couple Therapy.The Family Journal:Counseling and Therapy for Couples and Families, 23, 336- 345. [DOI:10.1177/1066480715601675]
 70. David, P. (2015). Wedding the Gottman and Johnson approaches into an integrated model of Couple Therapy.The Family Journal:Counseling and Therapy for Couples and Families, 23, 336- 345. [DOI:10.1177/1066480715601675]
 71. De Castro, S., & Guterman, J. T. (2008). Solution-focused therapy for families coping with suicide. Journal of Marital and Family Therapy, 34, 93-106. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2008.00055.x]
 72. De Castro, S., & Guterman, J. T. (2008). Solution-focused therapy for families coping with suicide. Journal of Marital and Family Therapy, 34, 93-106. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2008.00055.x]
 73. Fisher, W. W., Kelley, M. E., & Lomas, J. E. (2003). Visual aids and structured criteria for improving visual inspection and interpretation of single‐case designs. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 387-406. [DOI:10.1901/jaba.2003.36-387]
 74. Fisher, W. W., Kelley, M. E., & Lomas, J. E. (2003). Visual aids and structured criteria for improving visual inspection and interpretation of single‐case designs. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 387-406. [DOI:10.1901/jaba.2003.36-387]
 75. Garanzini, S., Yee, A., Gottman, J., Gottman, J., Cole, C., Preciado, M., & Jasculca, C. (2017). Results of Gottman method couples therapy with gay and lesbian couples. Journal of Marital and Family Therapy, 43, 674-684. [DOI:10.1111/jmft.12276]
 76. Garanzini, S., Yee, A., Gottman, J., Gottman, J., Cole, C., Preciado, M., & Jasculca, C. (2017). Results of Gottman method couples therapy with gay and lesbian couples. Journal of Marital and Family Therapy, 43, 674-684. [DOI:10.1111/jmft.12276]
 77. Gottman, J. M. (2013). Marital interaction: Experimental investigations. New York, NY: Academic Press.
 78. Gottman, J. M. (2013). Marital interaction: Experimental investigations. New York, NY: Academic Press.
 79. Gottman, J. M., & Gottmann, J. S. (2008). Gottman method couple therapy. New York: The Guilford Press.
 80. Gottman, J. M., & Gottmann, J. S. (2008). Gottman method couple therapy. New York: The Guilford Press.
 81. Gottman, J., & Gottman, J. (2017). The natural principles of love. J of Family Theory & Review, 9, 7-26. [DOI:10.1111/jftr.12182]
 82. Gottman, J., & Gottman, J. (2017). The natural principles of love. J of Family Theory & Review, 9, 7-26. [DOI:10.1111/jftr.12182]
 83. Gottman, J., & Silver, N. (2013). What makes love last? How to build trust and avoid betrayal. Reprint edition New York, NY: Simon & Schuster; Paperbacks.
 84. Gottman, J., & Silver, N. (2013). What makes love last? How to build trust and avoid betrayal. Reprint edition New York, NY: Simon & Schuster; Paperbacks.
 85. Halford, W. K., & Snyder, D. k. (2012). Universal processes and common factors in couple therapy and relationship education. Journal Behavior Therapy, 43, 1-12. [DOI:10.1016/j.beth.2011.01.007]
 86. Halford, W. K., & Snyder, D. k. (2012). Universal processes and common factors in couple therapy and relationship education. Journal Behavior Therapy, 43, 1-12. [DOI:10.1016/j.beth.2011.01.007]
 87. Havasi, N., Zahrakar, K., & MohsenZadeh, F. (2018). A study on the Efficacy of Gottman Marital Therapy as a group method in reduction of marital burnout. Journal of Fundamentals of Mental Health, 20, 15-25.
 88. Havasi, N., Zahrakar, K., & MohsenZadeh, F. (2018). A study on the Efficacy of Gottman Marital Therapy as a group method in reduction of marital burnout. Journal of Fundamentals of Mental Health, 20, 15-25.
 89. James-Kangal, N., & Whitton, S. W. (2019). Conflict management in emerging adults' "nonrelationships. Couple and Family Psychology, Research and Practice, l8, 63-76. [DOI:10.1037/cfp0000118]
 90. James-Kangal, N., & Whitton, S. W. (2019). Conflict management in emerging adults' "nonrelationships. Couple and Family Psychology, Research and Practice, l8, 63-76. [DOI:10.1037/cfp0000118]
 91. Johnson, S. M. (2013). Love sense: The revolutionary newscience of romantic relationships. New York: Little,Brown and Comapany.
 92. Johnson, S. M. (2013). Love sense: The revolutionary newscience of romantic relationships. New York: Little,Brown and Comapany.
 93. Johnson, S. M. (2019). Attachment in action. changing the face of 21st century couple therapy. Current Opinion in Psychology, 25,101-114. [DOI:10.1016/j.copsyc.2018.03.007]
 94. Johnson, S. M. (2019). Attachment in action. changing the face of 21st century couple therapy. Current Opinion in Psychology, 25,101-114. [DOI:10.1016/j.copsyc.2018.03.007]
 95. Johnson, S. M., & Brubacher, L. L. (2016). Emotionally focused couple therapy: empiricism and art. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9780203123584-17]
 96. Johnson, S. M., & Brubacher, L. L. (2016). Emotionally focused couple therapy: empiricism and art. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9780203123584-17]
 97. Kennedy, N., Johnson, S., Wiebe, S. A., & Willett, J. B. (2018). Conversations for connection: An outcome assessment of the hold‐me‐tight relationship‐education program, and recommendations for improving future research methodology in relationship education. Journal of Marital and Family Therapy, 45, 431-446. [DOI:10.1111/jmft.12356]
 98. Kennedy, N., Johnson, S., Wiebe, S. A., & Willett, J. B. (2018). Conversations for connection: An outcome assessment of the hold‐me‐tight relationship‐education program, and recommendations for improving future research methodology in relationship education. Journal of Marital and Family Therapy, 45, 431-446. [DOI:10.1111/jmft.12356]
 99. Madani, Y., Hashemi Golpayegani, F., & Gholamali Lavasani, M. (2017). Proposing an integrated model of emotional focused approach and Gottman model and its effectiveness on quality of marital relationship in married women. Applied Psychological Research Quarterly, 7, 73-88.
 100. Madani, Y., Hashemi Golpayegani, F., & Gholamali Lavasani, M. (2017). Proposing an integrated model of emotional focused approach and Gottman model and its effectiveness on quality of marital relationship in married women. Applied Psychological Research Quarterly, 7, 73-88.
 101. Quick, E. K. (2012). Core Competencies in the Solution- Focused and Strategic Therapies, Becoming a Highly Competent Solution- Focused and Strategic Therapist. New York. Routledge Taylor & Francis Group. [DOI:10.4324/9780203357347]
 102. Quick, E. K. (2012). Core Competencies in the Solution- Focused and Strategic Therapies, Becoming a Highly Competent Solution- Focused and Strategic Therapist. New York. Routledge Taylor & Francis Group. [DOI:10.4324/9780203357347]
 103. Rajaei, A., Daneshpour, M., & Robertson, J. (2019). The effectiveness of couples therapy based on the Gottman method among Iranian couples with conflicts: A quasi-experimental study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 18, 223-240. [DOI:10.1080/15332691.2019.1567174]
 104. Rajaei, A., Daneshpour, M., & Robertson, J. (2019). The effectiveness of couples therapy based on the Gottman method among Iranian couples with conflicts: A quasi-experimental study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 18, 223-240. [DOI:10.1080/15332691.2019.1567174]
 105. Rusbult, C. E., Johnson, D. J., & Morrow, G. D. (1986). Predicting satisfaction and commitment in adult romantic involvements. Journal of Social Psychology, 4,168-184.
 106. Rusbult, C. E., Johnson, D. J., & Morrow, G. D. (1986). Predicting satisfaction and commitment in adult romantic involvements. Journal of Social Psychology, 4,168-184.
 107. Russell-Martin, L. (2006). Equine facilitated couples therapy and solution focused couples therapy: A comparison study.[Ph.D Dissertation].North central university Prescott, Arizona.
 108. Russell-Martin, L. (2006). Equine facilitated couples therapy and solution focused couples therapy: A comparison study.[Ph.D Dissertation].North central university Prescott, Arizona.
 109. Wiebe, S. A., Johnson, S. M., Lafontaine, M. F., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., & Tasca, G. A. (2017). Two‐year follow‐up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories.Journal of Marital and Family Therapy, 43, 227-244. [DOI:10.1111/jmft.12206]
 110. Wiebe, S. A., Johnson, S. M., Lafontaine, M. F., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., & Tasca, G. A. (2017). Two‐year follow‐up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories.Journal of Marital and Family Therapy, 43, 227-244. [DOI:10.1111/jmft.12206]
 111. Zhang, H., Tracy, L., Spinred, N., Eisenberg, N., lou, Y., & Wang, Z. (2017).Young adult's internet addiction: prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International. Journal of Psychology, 120, 148-159. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2017.08.002]
 112. Zhang, H., Tracy, L., Spinred, N., Eisenberg, N., lou, Y., & Wang, Z. (2017).Young adult's internet addiction: prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International. Journal of Psychology, 120, 148-159. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2017.08.002]