نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه زندگی پرهزینه، بالا رفتن سطح توقعات و تغییر نقش‌های جنسیتی و سبک زندگی، خانواده‌ها را به زوجین هر دو شاغل تغییر داده است. بررسی چالش‌های این مسئله می‌تواند در بهداشت روانی جامعه تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه زوجین هر دو شاغل و تک شاغل در ابعاد راهبردهای مقابله‌ای و تمایزیافتگی بود. جامعه  پژوهش شامل فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کلات بود. از این میان، 146 زوج متأهل (60 زوج هردو شاغل و 86 زوج تک شاغل) انتخاب شدند و به پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای (CSQ) و پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) پاسخ دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معناداری بین گروه‌های زوجین هر دو شاغل و تک شاغل برحسب زیرمقیا‌س‌های راهبردهای مقابله‌ای (مسئولیت‌پذیری، حل مسئله، ارزیابی مجدد و خویشتنداری) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین گروه‌های زوجین هر دو شاغل و تک شاغل  هر دو گروه در زیرمقیاس جدایی عاطفی تمایزیافتگی وجود دارد. بر اساس یافته‌ها، می‌توان آموزش راهبردهای مقابله‌ای به زوجین خصوصا زوجین شاغل را توصیه نمود. این راهبردها مانند سپری در رویارویی با چالش‌ها و مشکلات زندگی زوجین حائز اهمیت است. همچنین نظر به تأثیر تمایزیافتگی در سیستم خانواده و نقش آن در کاهش تعارضات خانوادگی و نتایج به‌دست آمده در این پژوهش، نیاز به بررسی‌های بیشتری در این حوزه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of coping strategies and differentiation in dual-career and single- career couples

نویسندگان [English]

 • Mahdi Agah
 • Azizallah Tajikesmaeli
 • Abdulrahim Kasaei Isfahani
 • Somayeh Askarian

چکیده [English]

Nowadays, expensive living, elevated expectations, and changes in gender roles have changed families' lifestyles to dual-career couples. Examining the challenges of this issue can affect the mental health of the community. The current research aimed to compare dual-career and single-career couples in dimensions of the coping strategies and the differentiation. The statistical population of the research included all practicing teachers in educational department of Kalat city among whom 146 couple (60 dual-career and 86 single-career couples) were recruited using available sampling method and responded to the Coping Strategies Questionnaire (CSQ) and the Differentiation of Self Inventory Questionnaire (DSI). The results of the research showed that there are significant differences between dual-career and single-career couples in terms of the subscales the Coping Strategies (responsibility, problem solving, reassessment, and self-control). Also, there is a significant difference between the two groups in term of the emotional separation subscale of the differentiation. According to the findings ,  teaching Coping Strategies to couples, especially working couples can be recommended since these skills are as important as a shield against challenges and problems of couples' lives. Also, given the effect of differentiation in family system and its role in reducing family conflicts and the results of the research, there is a need for more research in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coping strategies
 • Differentiation
 • dual-career and single- career couples
 1. منابع
 2. منابع
 3. اخوان بی‌تقصیر، ز.، نظری، ع. م.، و ثنایی ذاکر، ب. (1390) . رابطه تمایزیافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار. زن و مطالعات،11، 128-113.
 4. اخوان بی‌تقصیر، ز.، نظری، ع. م.، و ثنایی ذاکر، ب. (1390) . رابطه تمایزیافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار. زن و مطالعات،11، 128-113.
 5. ارشدی، ن.، و کاظمی شاهندشتی، ص. (1397). رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار-زندگی. روانشناسی خانواده، 2، 76-65.
 6. ارشدی، ن.، و کاظمی شاهندشتی، ص. (1397). رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار-زندگی. روانشناسی خانواده، 2، 76-65.
 7. آرمان‌مهر، و. (1395). ارت‍ب‍اط ت‍م‍ای‍زی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ود ب‍ا ش‍ادک‍ام‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ م‍ت‍أه‍ل‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌ 1394. پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه علوم پزشگی گناباد.
 8. آرمان‌مهر، و. (1395). ارت‍ب‍اط ت‍م‍ای‍زی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ود ب‍ا ش‍ادک‍ام‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ م‍ت‍أه‍ل‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌ 1394. پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه علوم پزشگی گناباد.
 9. آریامنش، ص.، فلاح چای، س. ر.، و زارعی، ا. (1392). مقایسه تمایزیافتگی بین زوج‌های رضایتمند و زوج‌های دارای تعارض زناشویی در شهر بندرعباس. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1، 98-81.
 10. آریامنش، ص.، فلاح چای، س. ر.، و زارعی، ا. (1392). مقایسه تمایزیافتگی بین زوج‌های رضایتمند و زوج‌های دارای تعارض زناشویی در شهر بندرعباس. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1، 98-81.
 11. آزاد مرزآبادی، ا.، و نیک‌نفس، س. (1395). سبک‌های مقابله با استرس شغلی در کارکنان نظامی. مجله دانشکده پیرا‌‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1، 310-299.
 12. آزاد مرزآبادی، ا.، و نیک‌نفس، س. (1395). سبک‌های مقابله با استرس شغلی در کارکنان نظامی. مجله دانشکده پیرا‌‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1، 310-299.
 13. امیدی‌فر، ح.، پورابراهیم، ت.، و خوش‌کنش، ا. (1394). مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هردو و یکی شاغل ادارات دولتی. مشاوره شغلی و سازمانی، 26، 67-50.
 14. امیدی‌فر، ح.، پورابراهیم، ت.، و خوش‌کنش، ا. (1394). مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هردو و یکی شاغل ادارات دولتی. مشاوره شغلی و سازمانی، 26، 67-50.
 15. بابایی گرمخانی، م.، رسولی، م.، و داورنیا، ر. (1396). اثر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش استرس زناشویی زوج‌ها. علوم پزشکی زانکو، 56، 69-56.
 16. بابایی گرمخانی، م.، رسولی، م.، و داورنیا، ر. (1396). اثر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش استرس زناشویی زوج‌ها. علوم پزشکی زانکو، 56، 69-56.
 17. توکل، ز.، و بهبودی مقدم، ز. (1395). عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی: یک مطالعه مروری. همایش کشوری آموزش و خدمات سلامت، خانواده و جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.
 18. توکل، ز.، و بهبودی مقدم، ز. (1395). عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی: یک مطالعه مروری. همایش کشوری آموزش و خدمات سلامت، خانواده و جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.
 19. تیرگر، ه.، و صادقی، ا. (1397). بررسی رابطه بین تناسب شغل و شخصیت با سطح رضایتمندی زناشویی زوجین فرهنگی شاغل در شهرستان زاهدان. رویش روانشناسی، 29، 290-275.
 20. تیرگر، ه.، و صادقی، ا. (1397). بررسی رابطه بین تناسب شغل و شخصیت با سطح رضایتمندی زناشویی زوجین فرهنگی شاغل در شهرستان زاهدان. رویش روانشناسی، 29، 290-275.
 21. حسنوند، م. (1397). رابطه بین سرمایه اجتماعی- فرهنگی و احساس امنیت در بین زنان شهرستان خرم‌آباد. دانش انتظامی لرستان، 23، 57-27.
 22. حسنوند، م. (1397). رابطه بین سرمایه اجتماعی- فرهنگی و احساس امنیت در بین زنان شهرستان خرم‌آباد. دانش انتظامی لرستان، 23، 57-27.
 23. حسنی، م.، و بهزادی، ص. (1397). مقایسه راهبردهای مقابله و راهبردهای تنظیم هیجانی در زنان شاغل و غیرشاغل. دومین همایش بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم تربیت. تهران.
 24. حسنی، م.، و بهزادی، ص. (1397). مقایسه راهبردهای مقابله و راهبردهای تنظیم هیجانی در زنان شاغل و غیرشاغل. دومین همایش بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم تربیت. تهران.
 25. خسروی، ز.، و آقاجانی، م. (1382). بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران. مطالعات زنان، 5، 45-36.
 26. خسروی، ز.، و آقاجانی، م. (1382). بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران. مطالعات زنان، 5، 45-36.
 27. رمزی، ل.، سپهری شاملو، ز.، علی‌پور، ا.، و زارع، ح. (1393). اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله‌ای. روانشناسی خانواده، 1، 30-19.
 28. رمزی، ل.، سپهری شاملو، ز.، علی‌پور، ا.، و زارع، ح. (1393). اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله‌ای. روانشناسی خانواده، 1، 30-19.
 29. شکرانه ارزنقی، ا.، بابایی، ا.، و نازک تبار، ح. (1398). بررسی اثربخشی درمان مبتنی به پذیرش و تعهد بر راهبردهای مقابله‌ای زوجی، عواطف خودآگاه و ابعاد تعارضات زناشویی زوجین. رویش روانشناسی،4، 41-52.
 30. شکرانه ارزنقی، ا.، بابایی، ا.، و نازک تبار، ح. (1398). بررسی اثربخشی درمان مبتنی به پذیرش و تعهد بر راهبردهای مقابله‌ای زوجی، عواطف خودآگاه و ابعاد تعارضات زناشویی زوجین. رویش روانشناسی،4، 41-52.
 31. عسکریان، س. (1391). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌‌های مقابله دینی با رویکرد اسلامی در تاب‌آوری و هوش هیجانی در همسران جانبازان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.
 32. عسکریان، س. (1391). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌‌های مقابله دینی با رویکرد اسلامی در تاب‌آوری و هوش هیجانی در همسران جانبازان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.
 33. علیپور، ا.، هاشمی، ت.، باباپور، ج.، و طوسی، ف. (1389). رابطه بین راهبردهای مقابله‌ای و شادکامی دانشجویان. روانشناسی، 18، 86-71.
 34. علیپور، ا.، هاشمی، ت.، باباپور، ج.، و طوسی، ف. (1389). رابطه بین راهبردهای مقابله‌ای و شادکامی دانشجویان. روانشناسی، 18، 86-71.
 35. کاکاوند، ع.، و پارسامنش، ف. (1389). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر اضطراب دختران دبیرستانی. علوم رفتاری، 5، 145-133.
 36. کاکاوند، ع.، و پارسامنش، ف. (1389). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر اضطراب دختران دبیرستانی. علوم رفتاری، 5، 145-133.
 37. کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و حسینیان، س. (1397). نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. روانشناسی خانواده، 2، 82-71.
 38. کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و حسینیان، س. (1397). نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. روانشناسی خانواده، 2، 82-71.
 39. کفاشی، م.، و سرآبادانی، س. (1393). عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و شاغل شهر قم. جامعه شناسی معاصر، 5 ،153-125.
 40. کفاشی، م.، و سرآبادانی، س. (1393). عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و شاغل شهر قم. جامعه شناسی معاصر، 5 ،153-125.
 41. گلادینگ، س. (2011). خانواده‌درمانی (تاریخچه، نظریه، کاربرد). ترجمه عزیزالله اسمعیلی تاجیک و محسن رسولی، 1392. تهران: انتشارات ما و تزکیه.
 42. گلادینگ، س. (2011). خانواده‌درمانی (تاریخچه، نظریه، کاربرد). ترجمه عزیزالله اسمعیلی تاجیک و محسن رسولی، 1392. تهران: انتشارات ما و تزکیه.
 43. گلدنبرگ، ا.، و گلدنبرگ، ه. (2000). خانواده‌درمانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی و سیامک نقشبندی، 1389. تهران: انتشارات روان.
 44. گلدنبرگ، ا.، و گلدنبرگ، ه. (2000). خانواده‌درمانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی و سیامک نقشبندی، 1389. تهران: انتشارات روان.
 45. لانگ، ل.، و یانگ، م. (2007). مشاوره و درمان مسائل زن و شوهری مشاوره و روان‌درمانی برای مشکلات زوج‌ها. ترجمه مسعود اسدی، علی محمد نظری، جواد خدادادی، کبری ناموران، 1392. تهران: انتشارات آوای نور.
 46. لانگ، ل.، و یانگ، م. (2007). مشاوره و درمان مسائل زن و شوهری مشاوره و روان‌درمانی برای مشکلات زوج‌ها. ترجمه مسعود اسدی، علی محمد نظری، جواد خدادادی، کبری ناموران، 1392. تهران: انتشارات آوای نور.
 47. محمدی، ب. (1393). الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی. پژوهشنامه زنان، 10، 137-111.
 48. محمدی، ب. (1393). الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی. پژوهشنامه زنان، 10، 137-111.
 49. محمدی، ح.، و ابوالمعالی، خ. (1396). مقایسه سطوح تمایزیافتگی خود در زنان و مردان جوان و میانسال شاغل. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.
 50. محمدی، ح.، و ابوالمعالی، خ. (1396). مقایسه سطوح تمایزیافتگی خود در زنان و مردان جوان و میانسال شاغل. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.
 51. محمدی، ر.، خوش‌کنش، ا.، و زاده‌محمدی، ع. (1392). بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله همسران با استرس، رضایتمندی زناشویی و فرسودگی شغلی در معلمان. خانواده پژوهشی، 36، 487-471.
 52. محمدی، ر.، خوش‌کنش، ا.، و زاده‌محمدی، ع. (1392). بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله همسران با استرس، رضایتمندی زناشویی و فرسودگی شغلی در معلمان. خانواده پژوهشی، 36، 487-471.
 53. مدیری، ف. (1395). بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های اشتراکی با همسر در خانواده‌های تک شاغل و خانواده‌‌های هردو شاغل. جامعه شناسی ایران، 4، 73-51.
 54. مدیری، ف. (1395). بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های اشتراکی با همسر در خانواده‌های تک شاغل و خانواده‌‌های هردو شاغل. جامعه شناسی ایران، 4، 73-51.
 55. مرتضایی، ز.، طالبی، ک.، حاجی، ح.، و رحمانی، س. (1396). اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکردی شناختی-رفتاری بر رضایتمندی زناشویی و خودکارآمدی پرستاران. کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب‌شناسی روانی و تربیت. دانشگاه آزاد اسلامی، کرج.
 56. مرتضایی، ز.، طالبی، ک.، حاجی، ح.، و رحمانی، س. (1396). اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکردی شناختی-رفتاری بر رضایتمندی زناشویی و خودکارآمدی پرستاران. کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب‌شناسی روانی و تربیت. دانشگاه آزاد اسلامی، کرج.
 57. نادری، ف.، و آزادمنش، پ. (1391). مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و مرد. یافته‌های نو در روانشناسی، 22، 112-97.
 58. نادری، ف.، و آزادمنش، پ. (1391). مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و مرد. یافته‌های نو در روانشناسی، 22، 112-97.
 59. نظری، ع. م.، و بیرامی، م. (1387). بررسی تأثیر مشاوره راه‌حل محور بر رضایت زناشویی در ابعاد پرخاشگری، زمان باهم بودن، توافق درباره مسائل مالی و رضایت جنسی در زوج‌های هردو شاغل. روانشناسی دانشگاه تبریز، 9، 120-97.
 60. نظری، ع. م.، و بیرامی، م. (1387). بررسی تأثیر مشاوره راه‌حل محور بر رضایت زناشویی در ابعاد پرخاشگری، زمان باهم بودن، توافق درباره مسائل مالی و رضایت جنسی در زوج‌های هردو شاغل. روانشناسی دانشگاه تبریز، 9، 120-97.
 61. نظری، ع. م.، و نوابی‌نژاد، ش. (1388). بررسی تأثیر برنامه بهبودبخشی ارتباط بر رضایت زناشویی زوجین هردو شاغل. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 13، 35- 24.
 62. نظری، ع. م.، و نوابی‌نژاد، ش. (1388). بررسی تأثیر برنامه بهبودبخشی ارتباط بر رضایت زناشویی زوجین هردو شاغل. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 13، 35- 24.
 63. نیکولز، م. (2010) . خانواده درمانی: نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌ها. ترجمه محسن دهقانی، آناهیتا گنجوی و سمیه محمدی، فرزانه نجاریان، 1393. تهران: انتشارات دانژه.
 64. نیکولز، م. (2010) . خانواده درمانی: نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌ها. ترجمه محسن دهقانی، آناهیتا گنجوی و سمیه محمدی، فرزانه نجاریان، 1393. تهران: انتشارات دانژه.
 65. یوسفی، ن.، و کریمی‌پور، ب. (1397). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و زوج‌درمانی مبتنی بر خودنظم‌بخشی بر راهبردهای مقابله‌ای و خودکنترلی زوجین. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1، 72-52.
 66. یوسفی، ن.، و کریمی‌پور، ب. (1397). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و زوج‌درمانی مبتنی بر خودنظم‌بخشی بر راهبردهای مقابله‌ای و خودکنترلی زوجین. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1، 72-52.
 67. References
 68. References
 69. Abele, A. E., & Volmer, J. (2011). Dual-career couples: Specific challenges for work-life integration .Occupational Culture, 20, 173-189. [DOI:10.1007/978-3-642-16199-5_10]
 70. Abele, A. E., & Volmer, J. (2011). Dual-career couples: Specific challenges for work-life integration .Occupational Culture, 20, 173-189. [DOI:10.1007/978-3-642-16199-5_10]
 71. Andreassen,C. S., Hetland,J., & Stale Pallesen, S. (2013). Workaholism and work-family spillover in a cross-occupational sample Euro. Journal of Work and Organ Psyc, 22, 78-87. [DOI:10.1080/1359432X.2011.626201]
 72. Andreassen,C. S., Hetland,J., & Stale Pallesen, S. (2013). Workaholism and work-family spillover in a cross-occupational sample Euro. Journal of Work and Organ Psyc, 22, 78-87. [DOI:10.1080/1359432X.2011.626201]
 73. Betoret. F. D., & Artiga. A. G. (2010). Barriers perceived by teachers at work,coping strategies self- efficavy and burnout. The Spanish Journal of Psychlogy, 13, 637-654. [DOI:10.1017/S1138741600002316]
 74. Betoret. F. D., & Artiga. A. G. (2010). Barriers perceived by teachers at work,coping strategies self- efficavy and burnout. The Spanish Journal of Psychlogy, 13, 637-654. [DOI:10.1017/S1138741600002316]
 75. Bodenmann,G., Chavoz, L., Cina, A., &. Widmer, k. (2010). Prevention of marital distress by enhancing the coping skills of couples: 1-year follow- up study. Swiss Journal of Psychology, 60, 3-10. [DOI:10.1024//1421-0185.60.1.3]
 76. Bodenmann,G., Chavoz, L., Cina, A., &. Widmer, k. (2010). Prevention of marital distress by enhancing the coping skills of couples: 1-year follow- up study. Swiss Journal of Psychology, 60, 3-10. [DOI:10.1024//1421-0185.60.1.3]
 77. Campbell, L., Cohan, S., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Journal of Behavior and Individual Differences, 33, 1091-1100. [DOI:10.1016/j.brat.2005.05.001]
 78. Campbell, L., Cohan, S., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Journal of Behavior and Individual Differences, 33, 1091-1100. [DOI:10.1016/j.brat.2005.05.001]
 79. Fincham, F. D., & Beach, S. R. (1999). Conflict in marriage: Implications for working with couples. Journal of Annual Review of Psychology, 30, 47-77. [DOI:10.1146/annurev.psych.50.1.47]
 80. Fincham, F. D., & Beach, S. R. (1999). Conflict in marriage: Implications for working with couples. Journal of Annual Review of Psychology, 30, 47-77. [DOI:10.1146/annurev.psych.50.1.47]
 81. Flood, S. M., & Genadek, K. R. (2013). Time for each other: work and family constraints among couples. Journal of Marriage and Family,78, 142-164. [DOI:10.1111/jomf.12255]
 82. Flood, S. M., & Genadek, K. R. (2013). Time for each other: work and family constraints among couples. Journal of Marriage and Family,78, 142-164. [DOI:10.1111/jomf.12255]
 83. Garg, N. (2015). Organizational role stress in dual-career couples: Mediating the relationship between HPWPs, employee engagement and job satisfaction. Journal of Knowledge Management, 3, 123-132.
 84. Garg, N. (2015). Organizational role stress in dual-career couples: Mediating the relationship between HPWPs, employee engagement and job satisfaction. Journal of Knowledge Management, 3, 123-132.
 85. Gupta, S. (2010). Burnout and coping strategies utilized by occupational therapists in Ontario. Dissertation Presented in Parial Fulfillment of the Requirementa for the Degree Doctor of Philosophy. Queens University Kingston,Ontario,22, 385-494.
 86. Gupta, S. (2010). Burnout and coping strategies utilized by occupational therapists in Ontario. Dissertation Presented in Parial Fulfillment of the Requirementa for the Degree Doctor of Philosophy. Queens University Kingston,Ontario,22, 385-494.
 87. Hasida, B. Z. (2005). The relationship between employment, aggressive behaviours of custome coping burnout. Europen. Journal of Work & Oraganizational Psychology, 14, 81-98. [DOI:10.1080/13594320444000281]
 88. Hasida, B. Z. (2005). The relationship between employment, aggressive behaviours of custome coping burnout. Europen. Journal of Work & Oraganizational Psychology, 14, 81-98. [DOI:10.1080/13594320444000281]
 89. Hulsheger, U. R., Alberts, H. J., Feinholdt.A., & Lang, J. W. (2013). Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 98, 310-328. [DOI:10.1037/a0031313]
 90. Hulsheger, U. R., Alberts, H. J., Feinholdt.A., & Lang, J. W. (2013). Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 98, 310-328. [DOI:10.1037/a0031313]
 91. Lauren, M. P & Nicole. L. W .(2010). Romantic partners individual coping strategies and dyadic coping: Implications for relationship functioning. Journal of Family Psychology, 65, 361-378.
 92. Lauren, M. P & Nicole. L. W .(2010). Romantic partners individual coping strategies and dyadic coping: Implications for relationship functioning. Journal of Family Psychology, 65, 361-378.
 93. Mangelsdorf, S. C., & Schoppe-Sullivan.S. J . (2007). Emergent family systems search. Infant behavior & development. New York, 30, 58-62. [DOI:10.1016/j.infbeh.2006.11.006]
 94. Mangelsdorf, S. C., & Schoppe-Sullivan.S. J . (2007). Emergent family systems search. Infant behavior & development. New York, 30, 58-62. [DOI:10.1016/j.infbeh.2006.11.006]
 95. Mcdonald, B, E. (2011). Changes in dyadic coping and distress among couples facing unemployment. Washington Univerrsity in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Washington Univerrsity, 156pp.
 96. Mcdonald, B, E. (2011). Changes in dyadic coping and distress among couples facing unemployment. Washington Univerrsity in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Washington Univerrsity, 156pp.
 97. Mishra, S. (2014). Role of career status of couples in occupational stress. Indian Journal of Health and Wellbeing, 5, 71-87.
 98. Mishra, S. (2014). Role of career status of couples in occupational stress. Indian Journal of Health and Wellbeing, 5, 71-87.
 99. Parrouty, J. (2009). Burnout among French immersion teachers in British Columbia, Canada. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
 100. Parrouty, J. (2009). Burnout among French immersion teachers in British Columbia, Canada. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
 101. Pines, A, M., & Nunes, R. (2013). The relationship between career and couple burnout: Implication for career and couple counseling. Journal of Employment Counseling, 40, 50-71. [DOI:10.1002/j.2161-1920.2003.tb00856.x]
 102. Pines, A, M., & Nunes, R. (2013). The relationship between career and couple burnout: Implication for career and couple counseling. Journal of Employment Counseling, 40, 50-71. [DOI:10.1002/j.2161-1920.2003.tb00856.x]
 103. Rofcanin, Y., De Jong, J. P., Las Heras, M., & Kim,S. (2018). The moderating role of prosocial motivation on the association between family- supportive supervisor behaviours and employe outcomes. Journal of Vocational Behavior, 10, 153-167. [DOI:10.1016/j.jvb.2018.04.001]
 104. Rofcanin, Y., De Jong, J. P., Las Heras, M., & Kim,S. (2018). The moderating role of prosocial motivation on the association between family- supportive supervisor behaviours and employe outcomes. Journal of Vocational Behavior, 10, 153-167. [DOI:10.1016/j.jvb.2018.04.001]
 105. Siffert, A., & Schwarz, B. (2010). Spouses demad and withdrawal during marital confilict in relation to their subjective well-being. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 262-277. [DOI:10.1177/0265407510382061]
 106. Siffert, A., & Schwarz, B. (2010). Spouses demad and withdrawal during marital confilict in relation to their subjective well-being. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 262-277. [DOI:10.1177/0265407510382061]
 107. Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlated of effortful control. Journal of Contemporary Family Therapy, 26, 337-357. [DOI:10.1023/B:COFT.0000037919.63750.9d]
 108. Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlated of effortful control. Journal of Contemporary Family Therapy, 26, 337-357. [DOI:10.1023/B:COFT.0000037919.63750.9d]
 109. Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998) The differentiation of self inventory: Development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 4, 235-246. [DOI:10.1037/0022-0167.45.3.235]
 110. Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998) The differentiation of self inventory: Development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 4, 235-246. [DOI:10.1037/0022-0167.45.3.235]
 111. Skowron, E. A., Stanley, K., & Shapiro, M. (2009). A longitudinal perspective on differentiation of self interpersonal and psychological well-being in youngadulthood. Journal of Contemporary Family Therapy, 22, 234-244.
 112. Skowron, E. A., Stanley, K., & Shapiro, M. (2009). A longitudinal perspective on differentiation of self interpersonal and psychological well-being in youngadulthood. Journal of Contemporary Family Therapy, 22, 234-244.
 113. Stanton, A. L., Tenen. H., Affleck, G., & Mendola, R. (2008). Coping and adjustment to infertility. Journal of Social and Clinical Psychology. 4, 1-13.
 114. Stanton, A. L., Tenen. H., Affleck, G., & Mendola, R. (2008). Coping and adjustment to infertility. Journal of Social and Clinical Psychology. 4, 1-13.
 115. Swanson, J. L. (1992). Vocational behavior.1989-1991: Life-span career development and reciprocal interaction of work and nonwork. Journal of Vocational Behavior, 13, 101-161. [DOI:10.1016/0001-8791(92)90017-T]
 116. Swanson, J. L. (1992). Vocational behavior.1989-1991: Life-span career development and reciprocal interaction of work and nonwork. Journal of Vocational Behavior, 13, 101-161. [DOI:10.1016/0001-8791(92)90017-T]
 117. Vieira, J. M., Matias, M., Lopez, F. G., & Mena Matos, P. (2018). Work-family conflict and enrichment: An exploration of dyadic typologies of work-family balance. Journal of Vocational Behavior, 10, 152-165. [DOI:10.1016/j.jvb.2018.10.007]
 118. Vieira, J. M., Matias, M., Lopez, F. G., & Mena Matos, P. (2018). Work-family conflict and enrichment: An exploration of dyadic typologies of work-family balance. Journal of Vocational Behavior, 10, 152-165. [DOI:10.1016/j.jvb.2018.10.007]