نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

2 دانشگاه سمنان

چکیده

شادکامی یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب استحکام و پایداری رابطه زناشویی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و شادکامی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش حاضر 300 دانشجوی متأهل (170 زن و 130 مرد) دانشگاه آزاد واحد پیشوا بودند. از شرکت‌کنندگان پژوهش درخواست شد برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS)، بخشش ری (FS)، رضایت از زندگی دینر (SWLS) و شادکامی آکسفورد (OHQ) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و بخشش با شادکامی رابطه معنادار دارد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و بخشش اثرات مستقیم مثبت و معناداری بر شادکامی و نیز سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی اثرات مستقیم مثبت و معنی‌داری بر بخشش دارد. همچنین نتایج مشخص ساخت دو متغیر سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی اثرات غیرمستقیم مثبت و معنی‌داری بر شادکامی دارند. یافته‌های به‌دست آمده از پژوهش حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model test to explain happiness based on marital adjustment and life satisfaction: The mediating role of forgiveness

نویسندگان [English]

 • Zahra Kermani Mamazandi 1
 • Afzal Akbari Balutbangan 1
 • Mohammad Ali Mohammadyfar 2

1

2

چکیده [English]

Happiness is one of the most important factors that strengthens and maintains a marital relationship. The aim of the present study was to investigate the mediating role of forgiveness in the relationship between marital adjustment, life satisfaction and happiness. The present study was a descriptive correlational study. The sample of the present study was 300 married students (170 women and 130 men) of Pishva Branch Azad University. Research Participants were asked to collect data, complete the Spanier’s Dyadic Adjustment Questionnaires (DAS), Rye’s Forgiveness (FS), Diener's Satisfaction with Life (SWLS) and Oxford Happiness (OHQ). The results of the present study showed that marital adjustment, life satisfaction and forgiveness have a significant relationship with happiness. The results of the structural equation model showed that marital adjustment, life satisfaction and forgiveness have direct and significant positive effects on happiness, as well as marital adjustment and life satisfaction have direct positive and significant effects on forgiveness. The results also showed that the two variables of marital adjustment and life satisfaction have indirectly positive and significant effects on happiness. The findings of the present study were discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

 • happiness
 • Marital Adjustment
 • life satisfaction
 • forgiveness
 1. منابع
 2. منابع
 3. احتشام‌زاده، پ.، احدی، ح.، عنایتی، م. ص.، مظاهری، م. م.، و حیدری، ع. (1387). رابطه برون‌گرایی، روان‌نژندگرایی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه‌های اهواز در سال 1387. دانش و پژوهش در روانشناسی، 38، 92-63.
 4. احتشام‌زاده، پ.، احدی، ح.، عنایتی، م. ص.، مظاهری، م. م.، و حیدری، ع. (1387). رابطه برون‌گرایی، روان‌نژندگرایی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه‌های اهواز در سال 1387. دانش و پژوهش در روانشناسی، 38، 92-63.
 5. احتشام‌زاده، پ.، مکوندی، ب.، و باقری، ا. (1388). رابطه میان بخشودگی و کمال‌گرایی با رضایت زناشویی در همسران جانبازان شهر اهواز. فصلنامه زن و فرهنگ، 1، 32-23.
 6. احتشام‌زاده، پ.، مکوندی، ب.، و باقری، ا. (1388). رابطه میان بخشودگی و کمال‌گرایی با رضایت زناشویی در همسران جانبازان شهر اهواز. فصلنامه زن و فرهنگ، 1، 32-23.
 7. امیری‌مجد، م.، و زری‌مقدم، ف. (1389). رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه‌دار شهر اراک. فصلنامه علوم رفتاری، 2، 21-9.
 8. امیری‌مجد، م.، و زری‌مقدم، ف. (1389). رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه‌دار شهر اراک. فصلنامه علوم رفتاری، 2، 21-9.
 9. بشارت، م. ع.، و رفیع‌زاده، ب. (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 3، 46-31.
 10. بشارت، م. ع.، و رفیع‌زاده، ب. (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 3، 46-31.
 11. بلاغت، س. ر.، ابراهیم‌زاده اسمین، ح.، موسوی‌نژاد، س. ج.، خزاعی، ز.، و محمودوند، م. (1392). بررسی رابطه شادکامی و رضایت از زناشویی در بین خانواده‌های شهرستان زهک. فصلنامه فرهنگی و تربیتی زنان و خانواده، 7، 102-84.
 12. بلاغت، س. ر.، ابراهیم‌زاده اسمین، ح.، موسوی‌نژاد، س. ج.، خزاعی، ز.، و محمودوند، م. (1392). بررسی رابطه شادکامی و رضایت از زناشویی در بین خانواده‌های شهرستان زهک. فصلنامه فرهنگی و تربیتی زنان و خانواده، 7، 102-84.
 13. پناهی، ع. ا. (1388). عوامل نشاط و شادکامی در همسران از منظر دین و روانشناسی. فصلنامه معرفت، 18، 38-15.
 14. پناهی، ع. ا. (1388). عوامل نشاط و شادکامی در همسران از منظر دین و روانشناسی. فصلنامه معرفت، 18، 38-15.
 15. ثابت، م.، و لطفی کاشانی، ف. (1389). هنجاریابی آزمون شادکامی آکسفورد. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی کاربردی، 4، 18-7.
 16. ثابت، م.، و لطفی کاشانی، ف. (1389). هنجاریابی آزمون شادکامی آکسفورد. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی کاربردی، 4، 18-7.
 17. حمید، ن.، و دهقانی، م. (1391). بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاورهای (TA) مذهب‌محور بر میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی. روانشناسی و دین، 5، 40-23.
 18. حمید، ن.، و دهقانی، م. (1391). بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاورهای (TA) مذهب‌محور بر میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی. روانشناسی و دین، 5، 40-23.
 19. دانش، ع. (1384). نقش خودشناسی در درمان اختلافات زناشویی. تهران: انتشارات گلشن اندیشه.
 20. دانش، ع. (1384). نقش خودشناسی در درمان اختلافات زناشویی. تهران: انتشارات گلشن اندیشه.
 21. زندی‌پور، ط.، آزادی، ش.، و ناهید پور، ف. (1390). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت گچساران. فصلنامه جامعه شناسی زنان، 2، 18-1.
 22. زندی‌پور، ط.، آزادی، ش.، و ناهید پور، ف. (1390). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت گچساران. فصلنامه جامعه شناسی زنان، 2، 18-1.
 23. زندی‌پور، ط.، و یادگاری، ه. (1386). ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متأهل غیربومی دانشگاه‌های تهران. مطالعات زنان، 5، 122-109.
 24. زندی‌پور، ط.، و یادگاری، ه. (1386). ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متأهل غیربومی دانشگاه‌های تهران. مطالعات زنان، 5، 122-109.
 25. سپهریان آذر، ف.، محمدی، ن.، بدلپور، ز.، و نوروززاده، و. (1395). رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی. فصلنامه سلامت و مراقبت، 18، 44-38.
 26. سپهریان آذر، ف.، محمدی، ن.، بدلپور، ز.، و نوروززاده، و. (1395). رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی. فصلنامه سلامت و مراقبت، 18، 44-38.
 27. سلطانی‌زاده، م.، ملک‌پور، م.، و نشاط دوست، ح. ط. (1391). رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، 2، 64-53.
 28. سلطانی‌زاده، م.، ملک‌پور، م.، و نشاط دوست، ح. ط. (1391). رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، 2، 64-53.
 29. شیخی، م.، هومن، ح. ع.، احدی، ح.، و سپاه منصور، م. (1390). مشخصه‌های روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی. مجله اندیشه و رفتار، 5، 29-17.
 30. شیخی، م.، هومن، ح. ع.، احدی، ح.، و سپاه منصور، م. (1390). مشخصه‌های روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی. مجله اندیشه و رفتار، 5، 29-17.
 31. کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و حسینیان، س. (1395). نقش تمایز یافتگی معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 3، 82-71.
 32. کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و حسینیان، س. (1395). نقش تمایز یافتگی معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 3، 82-71.
 33. کجباف، م. ب.، سجادیان، پ.، کاویانی، م.، و انوری، ح. (1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. روانشناسی و دین، 4، 74-61.
 34. کجباف، م. ب.، سجادیان، پ.، کاویانی، م.، و انوری، ح. (1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. روانشناسی و دین، 4، 74-61.
 35. محبوبی قرخلو، م.، خیرخواهی، پ.، و سهیلیان، ه. (1397). رابطه پنج عاملی شخصیت و شادکامی در سازگاری زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه 1 شهر تهران. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 19، 66-60
 36. محبوبی قرخلو، م.، خیرخواهی، پ.، و سهیلیان، ه. (1397). رابطه پنج عاملی شخصیت و شادکامی در سازگاری زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه 1 شهر تهران. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 19، 66-60
 37. نادری، ل.، مولوی، ح.، و نوری.، ا. (1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بر اساس همدلی و بخشودن. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 4، 75-69.
 38. نادری، ل.، مولوی، ح.، و نوری.، ا. (1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بر اساس همدلی و بخشودن. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 4، 75-69.
 39. نقدی، ف.، و مقدم شاد، م. (1393). امید، شادکامی و رضایت از زندگی در افراد معلول. مجله مطالعات ناتوانی، 4، 13-8.
 40. نقدی، ف.، و مقدم شاد، م. (1393). امید، شادکامی و رضایت از زندگی در افراد معلول. مجله مطالعات ناتوانی، 4، 13-8.
 41. هادی‌نژاد، ح.، و زارعی، ف. (1388). پایایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی اکسفورد. پژوهش‌های روان‌شناختی، 12، 77-62.
 42. هادی‌نژاد، ح.، و زارعی، ف. (1388). پایایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی اکسفورد. پژوهش‌های روان‌شناختی، 12، 77-62.
 43. References
 44. References
 45. Adler, M.G., &Fagley, N.S. (2005). Appreciation: Individual difference in finding value and meaning as a unique predict in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality. 73, 79-114. doi: 10.1111/j.1467- 6494.2004.00305.x [DOI:10.1111/j.1467-6494.2004.00305.x]
 46. Adler, M.G., &Fagley, N.S. (2005). Appreciation: Individual difference in finding value and meaning as a unique predict in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality. 73, 79-114. doi: 10.1111/j.1467- 6494.2004.00305.x [DOI:10.1111/j.1467-6494.2004.00305.x]
 47. Argyle, M. (2000). The psychology of happiness (2nd ed.). London: Routledge.
 48. Argyle, M. (2000). The psychology of happiness (2nd ed.). London: Routledge.
 49. Argyle, M. (2003). Psychology and religion: An introduction. London: Rutledge. A closer look at the link between marital discord and depressive symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology. 13, 33-41. [DOI:10.1521/jscp.1994.13.1.33]
 50. Argyle, M. (2003). Psychology and religion: An introduction. London: Rutledge. A closer look at the link between marital discord and depressive symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology. 13, 33-41. [DOI:10.1521/jscp.1994.13.1.33]
 51. Argyle, M., Martin, M., & Lu, L. (1995). Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C.D.Spielberger, & I.G.Sarason (Eds.), Stress and emotion (pp.173-187). Washington, DC: Taylor & Francis.
 52. Argyle, M., Martin, M., & Lu, L. (1995). Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C.D.Spielberger, & I.G.Sarason (Eds.), Stress and emotion (pp.173-187). Washington, DC: Taylor & Francis.
 53. Backus, L.N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Art Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
 54. Backus, L.N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Art Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
 55. Berkler, S.J. (1990). Applications of covariance structure modeling in psychology: Cause for concern. Psychol Bull, 107, 260-273. [DOI:10.1037/0033-2909.107.2.260]
 56. Berkler, S.J. (1990). Applications of covariance structure modeling in psychology: Cause for concern. Psychol Bull, 107, 260-273. [DOI:10.1037/0033-2909.107.2.260]
 57. Bourne,P.A.,.Morris,C., & Eldemire-Shearer,D. (2010)."Re-testing theories on the correlations of health status, life satisfaction and happiness".North American Journal of Medical Sciences. 7, 311-319.
 58. Bourne,P.A.,.Morris,C., & Eldemire-Shearer,D. (2010)."Re-testing theories on the correlations of health status, life satisfaction and happiness".North American Journal of Medical Sciences. 7, 311-319.
 59. Buss, D.M. (2000). The evolution of happiness. American psychologist, 55, 15-23. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.15]
 60. Buss, D.M. (2000). The evolution of happiness. American psychologist, 55, 15-23. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.15]
 61. Carr, A. (2004). Positive psychology. Handbook of psychology. New York: Brunuen- Rutledge press. [DOI:10.4324/9780203506035]
 62. Carr, A. (2004). Positive psychology. Handbook of psychology. New York: Brunuen- Rutledge press. [DOI:10.4324/9780203506035]
 63. Chan, D.W. (2013). Subjective well-being of Hong Kong Chinese teachers: The contribution of gratitude, forgiveness, and the orientations to happiness. TEACH TEACH EDUC. 32: 22- 30. [DOI:10.1016/j.tate.2012.12.005]
 64. Chan, D.W. (2013). Subjective well-being of Hong Kong Chinese teachers: The contribution of gratitude, forgiveness, and the orientations to happiness. TEACH TEACH EDUC. 32: 22- 30. [DOI:10.1016/j.tate.2012.12.005]
 65. Cohen, M.A., Fredrickson, B.L., Brown, S.L, Mikels, J.A., & Conway, A.M. (2009). Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. American Psychological Association. 9, 361-8. doi: 10.1037/a0015952 [DOI:10.1037/a0015952]
 66. Cohen, M.A., Fredrickson, B.L., Brown, S.L, Mikels, J.A., & Conway, A.M. (2009). Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. American Psychological Association. 9, 361-8. doi: 10.1037/a0015952 [DOI:10.1037/a0015952]
 67. Cradoc, C.A.E. (2007). Relationship between attitudinal similarity couples satisfaction in married and defector couples. Australian J Psychol. 43, 11-16. [DOI:10.1080/00049539108259090]
 68. Cradoc, C.A.E. (2007). Relationship between attitudinal similarity couples satisfaction in married and defector couples. Australian J Psychol. 43, 11-16. [DOI:10.1080/00049539108259090]
 69. Dehle, C., & Landers, J. E. (2005). Personality traits and social support in marriage. Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 1051-1076. [DOI:10.1521/jscp.2005.24.7.1051]
 70. Dehle, C., & Landers, J. E. (2005). Personality traits and social support in marriage. Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 1051-1076. [DOI:10.1521/jscp.2005.24.7.1051]
 71. Diener, E. (2005). Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill being.Available online at www.wanumd. Edu/cgraham/courses/does/puaf69
 72. Diener, E. (2005). Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill being.Available online at www.wanumd. Edu/cgraham/courses/does/puaf69
 73. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75. [DOI:10.1207/s15327752jpa4901_13]
 74. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75. [DOI:10.1207/s15327752jpa4901_13]
 75. Dimkapa, I.D. (2010).Martial adjustment roles of couples practicing child adoption. European journal of social sciences, 13, 194-200.
 76. Dimkapa, I.D. (2010).Martial adjustment roles of couples practicing child adoption. European journal of social sciences, 13, 194-200.
 77. Dush, C., M., K., Taylor, M. G., & Kroeger, R. A. (2008).Marital happiness and psychological well-being acrossthe life course. Family Relations, 57, 211-226. [DOI:10.1111/j.1741-3729.2008.00495.x]
 78. Dush, C., M., K., Taylor, M. G., & Kroeger, R. A. (2008).Marital happiness and psychological well-being acrossthe life course. Family Relations, 57, 211-226. [DOI:10.1111/j.1741-3729.2008.00495.x]
 79. Fincham, F.D., Stanley, S., & Beach, S.R.H. (2007).Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and the Family, 69, 275-292. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2007.00362.x]
 80. Fincham, F.D., Stanley, S., & Beach, S.R.H. (2007).Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and the Family, 69, 275-292. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2007.00362.x]
 81. Fordyce, M.W. (1983). A program to increase happiness: Further studies. J Couns Psychol. 30,483-498. DOI: 10.1037/0022-0167.30.4.483 [DOI:10.1037/0022-0167.30.4.483]
 82. Fordyce, M.W. (1983). A program to increase happiness: Further studies. J Couns Psychol. 30,483-498. DOI: 10.1037/0022-0167.30.4.483 [DOI:10.1037/0022-0167.30.4.483]
 83. Gilman R, Ashby J.S, Sverko, D., Florell, D., & Varjas K. (2005). The relationship between perfectionism and multidimensional life satisfaction among creation and American youth. Personality and Individual Differences, 39, 155-66. [DOI:10.1016/j.paid.2004.12.014]
 84. Gilman R, Ashby J.S, Sverko, D., Florell, D., & Varjas K. (2005). The relationship between perfectionism and multidimensional life satisfaction among creation and American youth. Personality and Individual Differences, 39, 155-66. [DOI:10.1016/j.paid.2004.12.014]
 85. Gordon, K.C., Hughes, F.M., Tomcik, N.D., Dixon, L.J., & Litzinger, S.C. (2009). Widening Sphers of impact: The role of forgiveness in marital and family functioning. Jornal of Family Psychology, 23, 1-13. [DOI:10.1037/a0014354]
 86. Gordon, K.C., Hughes, F.M., Tomcik, N.D., Dixon, L.J., & Litzinger, S.C. (2009). Widening Sphers of impact: The role of forgiveness in marital and family functioning. Jornal of Family Psychology, 23, 1-13. [DOI:10.1037/a0014354]
 87. Greef, A. P., Abraham, L., Malherbe, L., & Hilegarde, E. (2000). Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of sex & Marital Therapy, 27, 247-257. [DOI:10.1080/009262301750257100]
 88. Greef, A. P., Abraham, L., Malherbe, L., & Hilegarde, E. (2000). Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of sex & Marital Therapy, 27, 247-257. [DOI:10.1080/009262301750257100]
 89. Hills, P., & Argyle, M. (2002). The oxford happiness questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 73-89. [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00213-6]
 90. Hills, P., & Argyle, M. (2002). The oxford happiness questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 73-89. [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00213-6]
 91. Howell, R. T., Kern, M. L., & Lyubomirsky, S. (2007). Health benefits: Meta-analytically determining the impact of well-being on objective health outcomes. Health Psychology Review, 1, 83-136. [DOI:10.1080/17437190701492486]
 92. Howell, R. T., Kern, M. L., & Lyubomirsky, S. (2007). Health benefits: Meta-analytically determining the impact of well-being on objective health outcomes. Health Psychology Review, 1, 83-136. [DOI:10.1080/17437190701492486]
 93. Joreskog, K. G., & Sorbom D. (2003). LISREL 8: User's Reference Guide. Chicago: Scientific Software Inc.
 94. Joreskog, K. G., & Sorbom D. (2003). LISREL 8: User's Reference Guide. Chicago: Scientific Software Inc.
 95. Karairmak, O., & Guloglu B. (2014). Forgiveness and PTSD among veterans: The meditating role of anger and negative affect. Psych Res, 219, 536- 542. [DOI:10.1016/j.psychres.2014.05.024]
 96. Karairmak, O., & Guloglu B. (2014). Forgiveness and PTSD among veterans: The meditating role of anger and negative affect. Psych Res, 219, 536- 542. [DOI:10.1016/j.psychres.2014.05.024]
 97. Kearns, J. N., & Leonard, K. E., (2004). Social networks, structural interdependence, and marital quality overthe transition to marriage: A prospective analysis. Journal of Family Psychology, 9, 383-395. [DOI:10.1037/0893-3200.18.2.383]
 98. Kearns, J. N., & Leonard, K. E., (2004). Social networks, structural interdependence, and marital quality overthe transition to marriage: A prospective analysis. Journal of Family Psychology, 9, 383-395. [DOI:10.1037/0893-3200.18.2.383]
 99. Lee, S.B. (2011). life satisfaction, depression and for Korean elderly people. European Psychiatry, 26, 839-855. doi: 10.1016/ s0924-9338(11)72544-5 [DOI:10.1016/S0924-9338(11)72544-5]
 100. Lee, S.B. (2011). life satisfaction, depression and for Korean elderly people. European Psychiatry, 26, 839-855. doi: 10.1016/ s0924-9338(11)72544-5 [DOI:10.1016/S0924-9338(11)72544-5]
 101. Maltby, J., DAY, L., & Barber, L. (2005). Forgiveness and happiness. The differing contexts of forgiveness using the distinction between hedonic and eudemonic happiness. Journal of Happiness Studies, 6, 1-13. [DOI:10.1007/s10902-004-0924-9]
 102. Maltby, J., DAY, L., & Barber, L. (2005). Forgiveness and happiness. The differing contexts of forgiveness using the distinction between hedonic and eudemonic happiness. Journal of Happiness Studies, 6, 1-13. [DOI:10.1007/s10902-004-0924-9]
 103. Maltby, J., Macaskill, A., & Gillett, R. (2007). The cognative Nature of forgiveness: Using cognative strategies of primary appraisal and coping to describe the process of for givin. Journal of Clinical Psychology, 63, 555-566. [DOI:10.1002/jclp.20367]
 104. Maltby, J., Macaskill, A., & Gillett, R. (2007). The cognative Nature of forgiveness: Using cognative strategies of primary appraisal and coping to describe the process of for givin. Journal of Clinical Psychology, 63, 555-566. [DOI:10.1002/jclp.20367]
 105. McCullough, M. E., Pargament, K. I., & Thoresen, C. E. (Eds.). (2000). The psychology of forgiveness: History, conceptual issues, and overview. In M. E. McCullough, K. I. Pargament, & C. E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, research, and practice (pp. 1- 14). New York: Guilford.
 106. McCullough, M. E., Pargament, K. I., & Thoresen, C. E. (Eds.). (2000). The psychology of forgiveness: History, conceptual issues, and overview. In M. E. McCullough, K. I. Pargament, & C. E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, research, and practice (pp. 1- 14). New York: Guilford.
 107. McCullough, M.E., Fincham, F.D., & Tsang, J.A. (2003). Forgiveness, forbearance and time: The temporal unfolding of transgression-related interpersonal motivations. J Pers Soc Psychol, 84, 540-557. [DOI:10.1037/0022-3514.84.3.540]
 108. McCullough, M.E., Fincham, F.D., & Tsang, J.A. (2003). Forgiveness, forbearance and time: The temporal unfolding of transgression-related interpersonal motivations. J Pers Soc Psychol, 84, 540-557. [DOI:10.1037/0022-3514.84.3.540]
 109. Pargament, K.I., & Thorsen, C.E. (2003). The bitter and the sweet: An evaluation of the costs and benefits of religiousness. Psychological Inquiry, 13, 168-181. [DOI:10.1207/S15327965PLI1303_02]
 110. Pargament, K.I., & Thorsen, C.E. (2003). The bitter and the sweet: An evaluation of the costs and benefits of religiousness. Psychological Inquiry, 13, 168-181. [DOI:10.1207/S15327965PLI1303_02]
 111. Pressman, S. D., & Cohen, S. (2005) Does positive affect iInfluence health? Psychological Bulletin, 131, 925-971. [DOI:10.1037/0033-2909.131.6.925]
 112. Pressman, S. D., & Cohen, S. (2005) Does positive affect iInfluence health? Psychological Bulletin, 131, 925-971. [DOI:10.1037/0033-2909.131.6.925]
 113. Pruchno, R. M., Wilson - Genderson, F. P., & Cartwright, R. (2009). Depressive symptoms and marital satisfaction in the context of chronic disease. Journal of Family Psychology, 23, 573-584. [DOI:10.1037/a0015878]
 114. Pruchno, R. M., Wilson - Genderson, F. P., & Cartwright, R. (2009). Depressive symptoms and marital satisfaction in the context of chronic disease. Journal of Family Psychology, 23, 573-584. [DOI:10.1037/a0015878]
 115. Ryu, H.S., Chang, S.O., Song, J.A., & Oh, Y. (2013). Effect of domain-specific life satisfaction on depressive symptoms in late adulthood and old age: Results of a cross-sectional descriptive survey. Archives of Psychiatric Nursing. 27, 101-107. doi: 10.1016/j. apnu.2013.07.003 [DOI:10.1016/j.apnu.2012.07.003]
 116. Ryu, H.S., Chang, S.O., Song, J.A., & Oh, Y. (2013). Effect of domain-specific life satisfaction on depressive symptoms in late adulthood and old age: Results of a cross-sectional descriptive survey. Archives of Psychiatric Nursing. 27, 101-107. doi: 10.1016/j. apnu.2013.07.003 [DOI:10.1016/j.apnu.2012.07.003]
 117. Sandhya, S. (2009). The social context of marital happiness in urban Indian couples: Interplay of intimacy and conflict. Journal of Marital & Family Therapy, 35, 74-96. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2008.00103.x]
 118. Sandhya, S. (2009). The social context of marital happiness in urban Indian couples: Interplay of intimacy and conflict. Journal of Marital & Family Therapy, 35, 74-96. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2008.00103.x]
 119. Sastre, M. T. M., Vinsoneau, G., Neto, F., Girard, M. & Mullet, E. (2003). Forgiveness and satisfaction with life. Journal of Happiness Studies, 4, 323-335. [DOI:10.1023/A:1026251630478]
 120. Sastre, M. T. M., Vinsoneau, G., Neto, F., Girard, M. & Mullet, E. (2003). Forgiveness and satisfaction with life. Journal of Happiness Studies, 4, 323-335. [DOI:10.1023/A:1026251630478]
 121. Shapiro, S., deSousa, S., & Hauck, C. (2016). Mindfulness in positive clinical psychology. The Wiley handbook of positive clinical psychology, 10, 381-393. [DOI:10.1002/9781118468197.ch25]
 122. Shapiro, S., deSousa, S., & Hauck, C. (2016). Mindfulness in positive clinical psychology. The Wiley handbook of positive clinical psychology, 10, 381-393. [DOI:10.1002/9781118468197.ch25]
 123. Shiota, M.N., Campos, B., Oveis, C., Hertenstein, M.J., Simon-Thomas, E., & Keltner, D. (2017). Beyond happiness: Building a science of discrete positive emotions. American Psychologist. 72, 617-631. [DOI:10.1037/a0040456]
 124. Shiota, M.N., Campos, B., Oveis, C., Hertenstein, M.J., Simon-Thomas, E., & Keltner, D. (2017). Beyond happiness: Building a science of discrete positive emotions. American Psychologist. 72, 617-631. [DOI:10.1037/a0040456]
 125. Singh, K., & Shalimi, D.J. (2008). Positive and negative affect, and grit as predictors of happiness and life satisfaction. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34, 40-45.
 126. Singh, K., & Shalimi, D.J. (2008). Positive and negative affect, and grit as predictors of happiness and life satisfaction. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34, 40-45.
 127. Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scale for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family, 38, 15-28. [DOI:10.2307/350547]
 128. Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scale for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family, 38, 15-28. [DOI:10.2307/350547]
 129. Thimm, J. C. (2010). Personality and early
 130. Thimm, J. C. (2010). Personality and early
 131. maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 373-380.
 132. maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 373-380.
 133. Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., Billings, L. et al. (2005). "Dispositional forgiveness of self, other, and situations". Journal of Personality, 73, 316-360. [DOI:10.1111/j.1467-6494.2005.00311.x]
 134. Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., Billings, L. et al. (2005). "Dispositional forgiveness of self, other, and situations". Journal of Personality, 73, 316-360. [DOI:10.1111/j.1467-6494.2005.00311.x]
 135. Toussaint, L., & Fridman S. (2009). Theoretical and empirical connections between forgiveness, mental health, and well-being. In E. L. Worthington, Jr. (Ed.), Handbook of forgiveness (pp. 349-362). New York: Routledge.
 136. Toussaint, L., & Fridman S. (2009). Theoretical and empirical connections between forgiveness, mental health, and well-being. In E. L. Worthington, Jr. (Ed.), Handbook of forgiveness (pp. 349-362). New York: Routledge.
 137. Tse, W.S., & Yip, T.H. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological well-being: Implication for inter personal theory of depression. Pers Indiv Diff. 46, 365 - 368. [DOI:10.1016/j.paid.2008.11.001]
 138. Tse, W.S., & Yip, T.H. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological well-being: Implication for inter personal theory of depression. Pers Indiv Diff. 46, 365 - 368. [DOI:10.1016/j.paid.2008.11.001]
 139. Tublin, P. (2010). Live happily ever after with realistic expectations. Available: [http://befreetolove.com/happily-ever-after/] Self Growth.
 140. Tublin, P. (2010). Live happily ever after with realistic expectations. Available: [http://befreetolove.com/happily-ever-after/] Self Growth.
 141. Vanlaningham, J., Johnson, D., & Amato, P. (2001) Marital happiness, marital duration and the u-shaped curve: Evidence from a five-wave panel study. Social Forces, 78, 1313- 1341. [DOI:10.1353/sof.2001.0055]
 142. Vanlaningham, J., Johnson, D., & Amato, P. (2001) Marital happiness, marital duration and the u-shaped curve: Evidence from a five-wave panel study. Social Forces, 78, 1313- 1341. [DOI:10.1353/sof.2001.0055]
 143. Veenhovn, R. (1993) "World Database of Happiness". Social Indicators Research, 34, 299-313. [DOI:10.1007/BF01078689]
 144. Veenhovn, R. (1993) "World Database of Happiness". Social Indicators Research, 34, 299-313. [DOI:10.1007/BF01078689]
 145. Worthington, J. E. L., Hook, J. N., Scherer, M., Wade, N. G., Miller, A. J., Canter, D. E., et al. (2015). Forgiveness-reconciliation and communication- conflict- resolution interventions versus retested controls in early married couple. Journal of Counseling Psychology, 62, 14-28. [DOI:10.1037/cou0000045]
 146. Worthington, J. E. L., Hook, J. N., Scherer, M., Wade, N. G., Miller, A. J., Canter, D. E., et al. (2015). Forgiveness-reconciliation and communication- conflict- resolution interventions versus retested controls in early married couple. Journal of Counseling Psychology, 62, 14-28. [DOI:10.1037/cou0000045]