نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

کمال‌گرایی معنوی/مذهبی، یکی از تعیین‌کننده‌های سازگاری زوجین است. سلامت معنوی نیز که رابطه‌ای قوی با کمال‌گرایی معنوی/مذهبی دارد، در تقویت سازگاری زوجین نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت معنوی با سطوح سازگاری زوجین بود. 307 زن و مرد متأهل (148 مرد، 159 زن) از جمعیت عمومی شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی (SRPS)، مقیاس بهزیستی معنوی (SWBS)، مقیاس استحکام من (ESS) و پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست (GRIMS)، را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که کمال‌گرایی معنوی/مذهبی با سازگاری زوجین رابطه مثبت معنادار دارد. نتایج همچنین نشان داد که سلامت معنوی با سازگاری زوجین رابطه مثبت معنادار دارد. بر اساس نقش پیش‌بین تأیید شده در این پژوهش، می‌توان کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت معنوی را از تعیین‌کننده‌های سازگاری زوجین دانست. یافته‌های پژوهش همچنین وجود بعد جدیدی از کمال‌گرایی، یعنی کمال‌گرایی معنوی/مذهبی را متمایز از ابعاد کمال‌گرایی نامعنوی/نامذهبی تأیید می‌کنند. آموزش و تشویق کمال‌گرایی معنوی/مذهبی در چهارچوب نظام‌های تربیتی از کودکی در خانواده و مدرسه، به تحقق دستاوردهای این نوع از کمال‌گرایی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perdiction of couple's adjustment according to spiritual/religious perfectionism and spiritual health

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Besharat
 • Roghayeh Khavasi
 • Khatereh Hamidi
 • Mahsa Rajaee

چکیده [English]

Spiritual/religious perfectionism is one of the determinants of couple adjustment. Spiritual health, that has a strong relationship with spiritual/religious perfectionism, also has a determinant role in couple adjustment. The aim of the present study was to investigate the corelation of spiritual/religious perfectionism spiritual health with levels of couple adjustment. Three hundred and seven married individuals (148 men, 159 women) from a community sample living in Tehran participated in this study. All participants were asked to complete Spiritual/Religious Perfectionism Scale (SRPS), Spiritual Well-Being Scale (SWBS), and Golombok Rust Inventory of Marital State (GRIMS). Spiritual/religious perfectionism revealed a significant positive correlation with measures of couple adjustment. Spiritual health also revealed a significant positive correlation with couple adjustment. It can be concluded that both spiritual/religious perfectionism and spiritual health can be considered as determinants of couple adjustment. The findings also may support a new dimension of perfectionism, i.e. spiritual/religious perfectionism, separate from nonspiritual/nonreligious perfectionism. Teaching and encouraging spiritual/religious perfectionism within the educational systems from childhood in  family and school can help implications of this kind of perfectionism to be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spiritual/religious perfectionism
 • couple adjustment
 • family health
 • Spirituality
 • Religion
 1. منابع
 2. منابع
 3. بشارت، م. ع. (1380). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبک - راست. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 4. بشارت، م. ع. (1380). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبک - راست. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 5. بشارت، م. ع. (۱۳۸۱). ابعاد کمال‌گرایی در بیماران افسرده و مضطرب. مجله علوم روانشناختی، ۳، ۲۶۳-۲۴۸.
 6. بشارت، م. ع. (۱۳۸۱). ابعاد کمال‌گرایی در بیماران افسرده و مضطرب. مجله علوم روانشناختی، ۳، ۲۶۳-۲۴۸.
 7. بشارت، م. ع. (۱۳۸۳). رابطه کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی. دانشور رفتار، ۱۱، ۸ -۱.
 8. بشارت، م. ع. (۱۳۸۳). رابطه کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی. دانشور رفتار، ۱۱، ۸ -۱.
 9. بشارت، م. ع. (۱۳۸۶). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی تهران. پژوهشهای روانشناختی، ۱۹، 67-49.
 10. بشارت، م. ع. (۱۳۸۶). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی تهران. پژوهشهای روانشناختی، ۱۹، 67-49.
 11. بشارت، م. ع. (1388). پایایی و روایی فرم 28 سولی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی. مجله علمی پزشکی قانونی، 54، 91-87.
 12. بشارت، م. ع. (1388). پایایی و روایی فرم 28 سولی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی. مجله علمی پزشکی قانونی، 54، 91-87.
 13. بشارت، م. ع. (1389). رابطه کمال‌گرایی با سلامت و بیماری جسمی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1، 62-43.
 14. بشارت، م. ع. (1389). رابطه کمال‌گرایی با سلامت و بیماری جسمی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1، 62-43.
 15. بشارت، م. ع. (1395). ساخت و درستی آزمایی مقیاس استحکام من: یک مطالعه مقدماتی. فصلنامه علوم روانشناختی، 60، 467-445.
 16. بشارت، م. ع. (1395). ساخت و درستی آزمایی مقیاس استحکام من: یک مطالعه مقدماتی. فصلنامه علوم روانشناختی، 60، 467-445.
 17. بشارت، م. ع. (1396). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی (SRPS-20). گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 18. بشارت، م. ع. (1396). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی (SRPS-20). گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
 19. بشارت، م. ع. (1397). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی: یک مطالعه مقدماتی. رویش روانشناسی، 33، 415-399.
 20. بشارت، م. ع. (1397). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی: یک مطالعه مقدماتی. رویش روانشناسی، 33، 415-399.
 21. بشارت، م. ع.، حسینی، س. ا.، و نقی پور، م. (1398). نقش کمال‌گرایی معنوی/مذهبی در سلامت و اختلال روانی. رویش روانشناسی، 34، 11-1.
 22. بشارت، م. ع.، حسینی، س. ا.، و نقی پور، م. (1398). نقش کمال‌گرایی معنوی/مذهبی در سلامت و اختلال روانی. رویش روانشناسی، 34، 11-1.
 23. بشارت، م.، دهقانی، س.، و تولاییان، ف. (1393). نقش واسطه‌ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی. روانشناسی خانواده، 1، 18-3.
 24. بشارت، م.، دهقانی، س.، و تولاییان، ف. (1393). نقش واسطه‌ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی. روانشناسی خانواده، 1، 18-3.
 25. بشارت، م.، کامران، م.، و قربانی، ن. (1396). نقش واسطه‌ای مشکلات بین‌شخصی در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی. روانشناسی خانواده، 1، 16-3.
 26. بشارت، م.، کامران، م.، و قربانی، ن. (1396). نقش واسطه‌ای مشکلات بین‌شخصی در رابطه بین سبک‌های والدگری و مشکلات زناشویی. روانشناسی خانواده، 1، 16-3.
 27. حسینی، س. ا.، بشارت، م. ع.، و جاهد، ح. ع. (1395). نگاهی به آثار و فواید دین و معنویت بر سلامت جسمی و روانی با تأکید بر سلامت قلبی - عروقی )آثار دین و معنویت بر سلامت(. رویش روانشناسی، 15، 114-93.
 28. حسینی، س. ا.، بشارت، م. ع.، و جاهد، ح. ع. (1395). نگاهی به آثار و فواید دین و معنویت بر سلامت جسمی و روانی با تأکید بر سلامت قلبی - عروقی )آثار دین و معنویت بر سلامت(. رویش روانشناسی، 15، 114-93.
 29. References
 30. References
 31. Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. (2010). Marital adjustment of childless couples. Journal of Social Sciences, 24, 73-76. [DOI:10.1080/09718923.2010.11892839]
 32. Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. (2010). Marital adjustment of childless couples. Journal of Social Sciences, 24, 73-76. [DOI:10.1080/09718923.2010.11892839]
 33. Ballew, S. H., Hannum, S. M., Gaines, J. M., Marx, K. A., & Parrish, J. M. (2012). The role of spiritual experiences and activities in the relationship between chronic illness and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 51, 1386-1396. [DOI:10.1007/s10943-011-9498-0]
 34. Ballew, S. H., Hannum, S. M., Gaines, J. M., Marx, K. A., & Parrish, J. M. (2012). The role of spiritual experiences and activities in the relationship between chronic illness and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 51, 1386-1396. [DOI:10.1007/s10943-011-9498-0]
 35. Beng, K. S. (2004). The last hours and days of life: A biopsychosocial-spiritual model of care. Asia Pacific Family Medicine, 4, 1-3.
 36. Beng, K. S. (2004). The last hours and days of life: A biopsychosocial-spiritual model of care. Asia Pacific Family Medicine, 4, 1-3.
 37. Besharat, M. A. (2009). Reliability and factorial validity of Farsi version of the Positive and Negative Perfectionism Scale. Psychological Reports, 105, 99-110. [DOI:10.2466/PR0.105.1.99-110]
 38. Besharat, M. A. (2009). Reliability and factorial validity of Farsi version of the Positive and Negative Perfectionism Scale. Psychological Reports, 105, 99-110. [DOI:10.2466/PR0.105.1.99-110]
 39. Besharat, M. A., & Atari, M. (2017). Psychometric evaluation of a Farsi translation of the Big Three Perfectionism Scale. Personality and Individual Differences, 113, 5-12. [DOI:10.1016/j.paid.2017.02.067]
 40. Besharat, M. A., & Atari, M. (2017). Psychometric evaluation of a Farsi translation of the Big Three Perfectionism Scale. Personality and Individual Differences, 113, 5-12. [DOI:10.1016/j.paid.2017.02.067]
 41. Besharat, M. A., & Shahidi, S. (2010). Perfectionism, anger, and anger rumination. International Journal of Psychology, 45, 427-434. [DOI:10.1080/00207594.2010.501336]
 42. Besharat, M. A., & Shahidi, S. (2010). Perfectionism, anger, and anger rumination. International Journal of Psychology, 45, 427-434. [DOI:10.1080/00207594.2010.501336]
 43. Besharat, M. A., Ramesh, S., & Moghimi, E. (2018). Spiritual health mediates the relationship between ego-strength and adjustment to heart disease. Health Psychology Open, 1-8. DOI: 10.1177/2055102918782176 [DOI:10.1177/2055102918782176]
 44. Besharat, M. A., Ramesh, S., & Moghimi, E. (2018). Spiritual health mediates the relationship between ego-strength and adjustment to heart disease. Health Psychology Open, 1-8. DOI: 10.1177/2055102918782176 [DOI:10.1177/2055102918782176]
 45. Bigrasa, N., Godbouta, N., Héberta, M., Runtzb, M., & Daspe, M. E. (2015). Identity and relatedness as mediators between child emotional abuse and adult couple adjustment in women. Child Abuse & Neglect, 50, 85-93. [DOI:10.1016/j.chiabu.2015.07.009]
 46. Bigrasa, N., Godbouta, N., Héberta, M., Runtzb, M., & Daspe, M. E. (2015). Identity and relatedness as mediators between child emotional abuse and adult couple adjustment in women. Child Abuse & Neglect, 50, 85-93. [DOI:10.1016/j.chiabu.2015.07.009]
 47. Bradbury, L. L., & Shaffer, A. (2012). Emotion Dysregulation mediates the link between childhood emotional maltreatment and young adult romantic relationship satisfaction. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 21, 497-515. [DOI:10.1080/10926771.2012.678466]
 48. Bradbury, L. L., & Shaffer, A. (2012). Emotion Dysregulation mediates the link between childhood emotional maltreatment and young adult romantic relationship satisfaction. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 21, 497-515. [DOI:10.1080/10926771.2012.678466]
 49. Bufford, R. K., Paloutzian, R. F. & Ellison, C. W. (1991). Norms for the spiritual well-being scale. Journal of Psychology and Theology, 19, 56-70. [DOI:10.1177/009164719101900106]
 50. Bufford, R. K., Paloutzian, R. F. & Ellison, C. W. (1991). Norms for the spiritual well-being scale. Journal of Psychology and Theology, 19, 56-70. [DOI:10.1177/009164719101900106]
 51. Burns, D. D. (1980). The perfectionist's script for self-defeat. Psychology Today, 14, 34-52.
 52. Burns, D. D. (1980). The perfectionist's script for self-defeat. Psychology Today, 14, 34-52.
 53. Craven, R. F., & Hirnle, C. J. (2003). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 4th Ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins.
 54. Craven, R. F., & Hirnle, C. J. (2003). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 4th Ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins.
 55. Curran, M., Ogolsky, B., Hazen, N., & Bosch, L. (2011). Understanding marital conflict 7 years later from prenatal representations of maarriage. Family Process, 50, 221-234. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2011.01356.x]
 56. Curran, M., Ogolsky, B., Hazen, N., & Bosch, L. (2011). Understanding marital conflict 7 years later from prenatal representations of maarriage. Family Process, 50, 221-234. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2011.01356.x]
 57. Dickie, L., Surgenor, L. J., Wilson, M., & McDowall, J. (2012). The structure and reliability of the Clinical Perfectionism Questionnaire. Personality and Individual Differences, 52, 865-869. [DOI:10.1016/j.paid.2012.02.003]
 58. Dickie, L., Surgenor, L. J., Wilson, M., & McDowall, J. (2012). The structure and reliability of the Clinical Perfectionism Questionnaire. Personality and Individual Differences, 52, 865-869. [DOI:10.1016/j.paid.2012.02.003]
 59. Dunkley, D. M., Blankstein, K. R., Masheb, R. M., & Grilo, C. M. (2006). Personal standards and evaluative concerns dimensions of "clinical" perfectionism: A reply to Shafran et al. (2002, 2003) and Hewitt et al. (2003). Behaviour Research and Therapy, 44, 63-84. [DOI:10.1016/j.brat.2004.12.004]
 60. Dunkley, D. M., Blankstein, K. R., Masheb, R. M., & Grilo, C. M. (2006). Personal standards and evaluative concerns dimensions of "clinical" perfectionism: A reply to Shafran et al. (2002, 2003) and Hewitt et al. (2003). Behaviour Research and Therapy, 44, 63-84. [DOI:10.1016/j.brat.2004.12.004]
 61. Ellison, C. W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theology, 11, 330-340. [DOI:10.1177/009164718301100406]
 62. Ellison, C. W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theology, 11, 330-340. [DOI:10.1177/009164718301100406]
 63. Fisher, J. W. (2010). Spiritual health: Its nature and place in the school curriculum. UoM Custom Book Centre.
 64. Fisher, J. W. (2010). Spiritual health: Its nature and place in the school curriculum. UoM Custom Book Centre.
 65. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In P. L. Hewitt & G. L. Flett (Eds.), perfectionism (pp: 5-31). Washington, DC: American Psychological Association. [DOI:10.1037/10458-001]
 66. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In P. L. Hewitt & G. L. Flett (Eds.), perfectionism (pp: 5-31). Washington, DC: American Psychological Association. [DOI:10.1037/10458-001]
 67. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2015). Measures of perfectionism. In G. J. Boyle, D. H. Saklofske, G. Matthews, G. J. Boyle, D. H. Saklofske, G. Matthews (Eds.), Measures of personality and social psychological constructs (pp: 595-618). San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-386915-9.00021-8 [DOI:10.1016/B978-0-12-386915-9.00021-8]
 68. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2015). Measures of perfectionism. In G. J. Boyle, D. H. Saklofske, G. Matthews, G. J. Boyle, D. H. Saklofske, G. Matthews (Eds.), Measures of personality and social psychological constructs (pp: 595-618). San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-386915-9.00021-8 [DOI:10.1016/B978-0-12-386915-9.00021-8]
 69. Freud, S. (1926). Inhibitions, symptoms, and anxiety. In J. Strachey (Ed., Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 20, pp. 84-172). London: Hogart Press, 1959.
 70. Freud, S. (1926). Inhibitions, symptoms, and anxiety. In J. Strachey (Ed., Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 20, pp. 84-172). London: Hogart Press, 1959.
 71. Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Neubauer, A. L. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, 119-126. [DOI:10.1016/0191-8869(93)90181-2]
 72. Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Neubauer, A. L. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, 119-126. [DOI:10.1016/0191-8869(93)90181-2]
 73. Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468. [DOI:10.1007/BF01172967]
 74. Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468. [DOI:10.1007/BF01172967]
 75. Genia, V. (2001). Evaluation of the spiritual well-being scale in sample of college student. International Journal for the Psychology of Religion, 11, 25-33. [DOI:10.1207/S15327582IJPR1101_03]
 76. Genia, V. (2001). Evaluation of the spiritual well-being scale in sample of college student. International Journal for the Psychology of Religion, 11, 25-33. [DOI:10.1207/S15327582IJPR1101_03]
 77. Gerstel, E. Z. Pataky, C., Busnel, O., Rutschmann, I., Guessous, C., Zumwald, et al. (2013). "Impact of lifestyle intervention on body weight and the metabolic syndrome in home-care providers". Diabetes & Metabolism, 39, 78-84. [DOI:10.1016/j.diabet.2012.07.003]
 78. Gerstel, E. Z. Pataky, C., Busnel, O., Rutschmann, I., Guessous, C., Zumwald, et al. (2013). "Impact of lifestyle intervention on body weight and the metabolic syndrome in home-care providers". Diabetes & Metabolism, 39, 78-84. [DOI:10.1016/j.diabet.2012.07.003]
 79. Godbout, N., Sabourin, S. p., & Lussier, Y. (2009). Child sexual abuse and adult romantic adjustment: Comparison of single- and multiple-indicator measures. Journal of Interpersonal Violence, 24, 693-705. [DOI:10.1177/0886260508317179]
 80. Godbout, N., Sabourin, S. p., & Lussier, Y. (2009). Child sexual abuse and adult romantic adjustment: Comparison of single- and multiple-indicator measures. Journal of Interpersonal Violence, 24, 693-705. [DOI:10.1177/0886260508317179]
 81. Green, M., & Elliott, M. (2010). Religion, health, and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 49, 149-163. [DOI:10.1007/s10943-009-9242-1]
 82. Green, M., & Elliott, M. (2010). Religion, health, and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 49, 149-163. [DOI:10.1007/s10943-009-9242-1]
 83. Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27-33.
 84. Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27-33.
 85. Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991b). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, 98-101. [DOI:10.1037/0021-843X.100.1.98]
 86. Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991b). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, 98-101. [DOI:10.1037/0021-843X.100.1.98]
 87. Hewitt, P. L., & Flett, G. L., (1991a). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470. [DOI:10.1037/0022-3514.60.3.456]
 88. Hewitt, P. L., & Flett, G. L., (1991a). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470. [DOI:10.1037/0022-3514.60.3.456]
 89. Hollender, M. H. (1978). Perdfectionism: A neglected personality trait. Journal of Clinical Psychology, 39, 384-394.
 90. Hollender, M. H. (1978). Perdfectionism: A neglected personality trait. Journal of Clinical Psychology, 39, 384-394.
 91. Lidin, M., Ekblom-Bak, E., & Hellènius, M. (2012). Sedentary time decrease in patients with cardiovascular risk factors participating in a structured lifestyle intervention program. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 188-264. [DOI:10.1016/j.jsams.2012.11.564]
 92. Lidin, M., Ekblom-Bak, E., & Hellènius, M. (2012). Sedentary time decrease in patients with cardiovascular risk factors participating in a structured lifestyle intervention program. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 188-264. [DOI:10.1016/j.jsams.2012.11.564]
 93. Liu, E. Y., Schieman, S., & Jang, S. J. (2011). Religiousness, spirituality, and psychological distress in Taiwan. Review of Religious Research, 53, 137-159. [DOI:10.1007/s13644-011-0011-8]
 94. Liu, E. Y., Schieman, S., & Jang, S. J. (2011). Religiousness, spirituality, and psychological distress in Taiwan. Review of Religious Research, 53, 137-159. [DOI:10.1007/s13644-011-0011-8]
 95. Lo, A., & Abbott, M. J. (2013). Review of the theoretical, empirical and clinical status of adaptive and maladaptive perfectionism. Behavior Change, 30, 96-116. [DOI:10.1017/bec.2013.9]
 96. Lo, A., & Abbott, M. J. (2013). Review of the theoretical, empirical and clinical status of adaptive and maladaptive perfectionism. Behavior Change, 30, 96-116. [DOI:10.1017/bec.2013.9]
 97. Lucchetti, G., Lucchetti, A. G. L., Badan-Neto, A. M., Peres, P. T., Peres, M. F., Moreira-Almeida, A., ... & Koenig, H. G. (2011). Religiousness affects mental health, pain and quality of life in older people in an outpatient rehabilitation setting. Journal of Rehabilitation Medicine, 43, 316-322. [DOI:10.2340/16501977-0784]
 98. Lucchetti, G., Lucchetti, A. G. L., Badan-Neto, A. M., Peres, P. T., Peres, M. F., Moreira-Almeida, A., ... & Koenig, H. G. (2011). Religiousness affects mental health, pain and quality of life in older people in an outpatient rehabilitation setting. Journal of Rehabilitation Medicine, 43, 316-322. [DOI:10.2340/16501977-0784]
 99. Maneta, E. K., Cohen, S., Schulz, M. S., & Waldinger, R. J. (2014). Linkages between childhood emotional abuse and marital satisfaction: The mediating role of empathic accuracy for hostile emotions. Child Abuse & Neglect, 23, 314-323. [DOI:10.1016/j.chiabu.2014.07.017]
 100. Maneta, E. K., Cohen, S., Schulz, M. S., & Waldinger, R. J. (2014). Linkages between childhood emotional abuse and marital satisfaction: The mediating role of empathic accuracy for hostile emotions. Child Abuse & Neglect, 23, 314-323. [DOI:10.1016/j.chiabu.2014.07.017]
 101. Maneta, E., Cohen, S., Schulz, M., & Waldinger, R. J. (2012). Links Between childhood physical abuse and intimate partner aggression: The Mediating role of anger expression. Violence and Victims, 27, 315-328. [DOI:10.1891/0886-6708.27.3.315]
 102. Maneta, E., Cohen, S., Schulz, M., & Waldinger, R. J. (2012). Links Between childhood physical abuse and intimate partner aggression: The Mediating role of anger expression. Violence and Victims, 27, 315-328. [DOI:10.1891/0886-6708.27.3.315]
 103. Matson, R. E., Rogge, R. D., Johnson, M. D., Davidson, E. K. B., & Fincham, F. D. (2013). The positive and negative semantic dimensions of relationship satisfaction. Personal Relationship, 20, 328-355. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2012.01412.x]
 104. Matson, R. E., Rogge, R. D., Johnson, M. D., Davidson, E. K. B., & Fincham, F. D. (2013). The positive and negative semantic dimensions of relationship satisfaction. Personal Relationship, 20, 328-355. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2012.01412.x]
 105. Pacht, A. R. (1984). Reflections on perfection. American Psychologist, 39, 386-390. [DOI:10.1037/0003-066X.39.4.386]
 106. Pacht, A. R. (1984). Reflections on perfection. American Psychologist, 39, 386-390. [DOI:10.1037/0003-066X.39.4.386]
 107. Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness, spiritual wellbeing and the quality of life. In: L. A. Peplau & D. Perlman (eds.). Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp: 224-236). New York: John Wiley & Sons.
 108. Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness, spiritual wellbeing and the quality of life. In: L. A. Peplau & D. Perlman (eds.). Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp: 224-236). New York: John Wiley & Sons.
 109. Parker, W. D. (1997). An empirical typology of perfectionism in academically talented children. American Educational Research Journal, 34, 545-562. [DOI:10.3102/00028312034003545]
 110. Parker, W. D. (1997). An empirical typology of perfectionism in academically talented children. American Educational Research Journal, 34, 545-562. [DOI:10.3102/00028312034003545]
 111. Phelps, A. C., Maciejewski, P. K., Nilsson, M., Balboni, T. A., Wright, A. A., Paulk, M. E., ... & Prigerson, H. G. (2009). Religious coping and use of intensive life-prolonging care near death in patients with advanced cancer. Journal of the American Medical Association, 301, 1140-1147. [DOI:10.1001/jama.2009.341]
 112. Phelps, A. C., Maciejewski, P. K., Nilsson, M., Balboni, T. A., Wright, A. A., Paulk, M. E., ... & Prigerson, H. G. (2009). Religious coping and use of intensive life-prolonging care near death in patients with advanced cancer. Journal of the American Medical Association, 301, 1140-1147. [DOI:10.1001/jama.2009.341]
 113. Richardson, P. (2014). Spirituality, religion and palliative care. Annals of Palliative Medicine, 3, 150-159.
 114. Richardson, P. (2014). Spirituality, religion and palliative care. Annals of Palliative Medicine, 3, 150-159.
 115. Riggs, S. A. (2010). Childhood emotional abuse and the attachment system across the life cycle: What theory and research tell us. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 19, 5-51. [DOI:10.1080/10926770903475968]
 116. Riggs, S. A. (2010). Childhood emotional abuse and the attachment system across the life cycle: What theory and research tell us. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 19, 5-51. [DOI:10.1080/10926770903475968]
 117. Rust, J., Bennun, I., Crow, M., & Golombok, S. (1988). The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire. London: NEFER-NELSON.
 118. Rust, J., Bennun, I., Crow, M., & Golombok, S. (1988). The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire. London: NEFER-NELSON.
 119. Share, B., Kemp, J., Naughton, G., Obert, P., Aumand, E. (2012). Lifestyle intervention improves cardiovascular disease risk factors in young overweight women. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 188-264. [DOI:10.1016/j.jsams.2012.11.567]
 120. Share, B., Kemp, J., Naughton, G., Obert, P., Aumand, E. (2012). Lifestyle intervention improves cardiovascular disease risk factors in young overweight women. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 188-264. [DOI:10.1016/j.jsams.2012.11.567]
 121. Sherry, S. B., Gautreau, C. M., Mushquash, A. R., Sherry, D. L., & Allen, S. L. (2014). Self- critical perfectionism confers vulnerability to depression after controlling for neuroticism: A longitudinal study of middle-aged, community-dwelling women. Personality and Individual Differences, 69, 1-4. [DOI:10.1016/j.paid.2014.04.035]
 122. Sherry, S. B., Gautreau, C. M., Mushquash, A. R., Sherry, D. L., & Allen, S. L. (2014). Self- critical perfectionism confers vulnerability to depression after controlling for neuroticism: A longitudinal study of middle-aged, community-dwelling women. Personality and Individual Differences, 69, 1-4. [DOI:10.1016/j.paid.2014.04.035]
 123. Slade, P. D., & Owens, R. G. (1998). A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. Behavior Modification, 22, 372-390. [DOI:10.1177/01454455980223010]
 124. Slade, P. D., & Owens, R. G. (1998). A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. Behavior Modification, 22, 372-390. [DOI:10.1177/01454455980223010]
 125. Smith, M. M., Saklofske, D. H., Stoeber, J., & Sherry, S. B. (2016). The big three perfectionism scale: A new measure of perfectionism. Journal of Psychoeducational Assessment, 34, 670-687. [DOI:10.1177/0734282916651539]
 126. Smith, M. M., Saklofske, D. H., Stoeber, J., & Sherry, S. B. (2016). The big three perfectionism scale: A new measure of perfectionism. Journal of Psychoeducational Assessment, 34, 670-687. [DOI:10.1177/0734282916651539]
 127. Smith, M. M., Sherry, S. B., Gautreau, C. M., Stewart, S. H., Saklofske, D. H., . . . Mushquash, A. R. (2017). Are perfectionistic concerns an antecedent of or a consequence of binge eating, or both? A short-term four-wave longitudinal study of undergraduate women. Eating Behaviors, 26, 23-26. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2017.01.001]
 128. Smith, M. M., Sherry, S. B., Gautreau, C. M., Stewart, S. H., Saklofske, D. H., . . . Mushquash, A. R. (2017). Are perfectionistic concerns an antecedent of or a consequence of binge eating, or both? A short-term four-wave longitudinal study of undergraduate women. Eating Behaviors, 26, 23-26. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2017.01.001]
 129. Stoeber, J., & Damian, L. E. (2014). The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionistic strivings and concerns.  Personality and Individual Differences, 61, 38-42. [DOI:10.1016/j.paid.2014.01.003]
 130. Stoeber, J., & Damian, L. E. (2014). The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionistic strivings and concerns.  Personality and Individual Differences, 61, 38-42. [DOI:10.1016/j.paid.2014.01.003]
 131. Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social PsychologyReview, 10, 295-319. [DOI:10.1207/s15327957pspr1004_2]
 132. Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social PsychologyReview, 10, 295-319. [DOI:10.1207/s15327957pspr1004_2]
 133. Stumpf, H., & Parker, W. D. (2000). A hierarchical structural analysis of perfectionism and its relation to other personality characteristics. Personality and Individual Differences, 28, 837-852. [DOI:10.1016/S0191-8869(99)00141-5]
 134. Stumpf, H., & Parker, W. D. (2000). A hierarchical structural analysis of perfectionism and its relation to other personality characteristics. Personality and Individual Differences, 28, 837-852. [DOI:10.1016/S0191-8869(99)00141-5]
 135. Suddarth, B. H., & Slaney, R. B. (2001). An investigation of the dimensions of perfectionism in college students. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 157-165. [DOI:10.1080/07481756.2002.12069032]
 136. Suddarth, B. H., & Slaney, R. B. (2001). An investigation of the dimensions of perfectionism in college students. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 157-165. [DOI:10.1080/07481756.2002.12069032]
 137. Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life. The Gerontologist, 42, 24-33. [DOI:10.1093/geront/42.suppl_3.24]
 138. Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life. The Gerontologist, 42, 24-33. [DOI:10.1093/geront/42.suppl_3.24]
 139. Terry-short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-668. [DOI:10.1016/0191-8869(94)00192-U]
 140. Terry-short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-668. [DOI:10.1016/0191-8869(94)00192-U]
 141. Torskenes, K., Baldacchino, D., Baldacchino, T., Borg, J., Falzon, M., & Kalfoss, M. (2013). Nurses' and informal caregivers' definition of spirituality from the Christian perspective: A comparative study between Malta and Norway. Journal of Nursing Management, 23, 39-53. [DOI:10.1111/jonm.12080]
 142. Torskenes, K., Baldacchino, D., Baldacchino, T., Borg, J., Falzon, M., & Kalfoss, M. (2013). Nurses' and informal caregivers' definition of spirituality from the Christian perspective: A comparative study between Malta and Norway. Journal of Nursing Management, 23, 39-53. [DOI:10.1111/jonm.12080]
 143. Unantenne, N., Warren, N., Canaway, R., & Manderson, L. (2013). The strength to cope: spirituality and faith in chronic disease. Journal of Religion and Health, 52, 1147-1161. [DOI:10.1007/s10943-011-9554-9]
 144. Unantenne, N., Warren, N., Canaway, R., & Manderson, L. (2013). The strength to cope: spirituality and faith in chronic disease. Journal of Religion and Health, 52, 1147-1161. [DOI:10.1007/s10943-011-9554-9]
 145. Veit, C. T., & Ware, J. E. (1983). The structure of psychological distress and well-being in general population. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 730-742. [DOI:10.1037/0022-006X.51.5.730]
 146. Veit, C. T., & Ware, J. E. (1983). The structure of psychological distress and well-being in general population. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 730-742. [DOI:10.1037/0022-006X.51.5.730]
 147. Waldinger, R.J., Schulz, M. S., Hauer, S. T., & Allen, J. P. (2004). Reading others emotions: The role of intuitive judgmemts in predicting marital satisfaction, guality, and stability. Journal of Family Psychology, 18, 58-71. [DOI:10.1037/0893-3200.18.1.58]
 148. Waldinger, R.J., Schulz, M. S., Hauer, S. T., & Allen, J. P. (2004). Reading others emotions: The role of intuitive judgmemts in predicting marital satisfaction, guality, and stability. Journal of Family Psychology, 18, 58-71. [DOI:10.1037/0893-3200.18.1.58]
 149. Watson, D., Clarke, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief
 150. Watson, D., Clarke, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief
 151. measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.
 152. measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.
 153. World Health Organization (2013). Health topics: Cardiovascular diseases.
 154. World Health Organization (2013). Health topics: Cardiovascular diseases.
 155. Young, C., & Koopsen, C. (2010). Spirituality, health, and healing: An integrative approach. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers.
 156. Young, C., & Koopsen, C. (2010). Spirituality, health, and healing: An integrative approach. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers.
 157. Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. (2010). Marital adjustment of childless couples. Journal of Social Sciences, 24, 73-76. [DOI:10.1080/09718923.2010.11892839]
 158. Ballew, S. H., Hannum, S. M., Gaines, J. M., Marx, K. A., & Parrish, J. M. (2012). The role of spiritual experiences and activities in the relationship between chronic illness and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 51, 1386-1396. [DOI:10.1007/s10943-011-9498-0]
 159. Beng, K. S. (2004). The last hours and days of life: A biopsychosocial-spiritual model of care. Asia Pacific Family Medicine, 4, 1-3.
 160. Besharat, M. A. (2009). Reliability and factorial validity of Farsi version of the Positive and Negative Perfectionism Scale. Psychological Reports, 105, 99-110. [DOI:10.2466/PR0.105.1.99-110]
 161. Besharat, M. A., & Atari, M. (2017). Psychometric evaluation of a Farsi translation of the Big Three Perfectionism Scale. Personality and Individual Differences, 113, 5-12. [DOI:10.1016/j.paid.2017.02.067]
 162. Besharat, M. A., & Shahidi, S. (2010). Perfectionism, anger, and anger rumination. International Journal of Psychology, 45, 427-434. [DOI:10.1080/00207594.2010.501336]
 163. Besharat, M. A., Ramesh, S., & Moghimi, E. (2018). Spiritual health mediates the relationship between ego-strength and adjustment to heart disease. Health Psychology Open, 1-8. DOI: 10.1177/2055102918782176 [DOI:10.1177/2055102918782176]
 164. Bigrasa, N., Godbouta, N., Héberta, M., Runtzb, M., & Daspe, M. E. (2015). Identity and relatedness as mediators between child emotional abuse and adult couple adjustment in women. Child Abuse & Neglect, 50, 85-93. [DOI:10.1016/j.chiabu.2015.07.009]
 165. Bradbury, L. L., & Shaffer, A. (2012). Emotion Dysregulation mediates the link between childhood emotional maltreatment and young adult romantic relationship satisfaction. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 21, 497-515. [DOI:10.1080/10926771.2012.678466]
 166. Bufford, R. K., Paloutzian, R. F. & Ellison, C. W. (1991). Norms for the spiritual well-being scale. Journal of Psychology and Theology, 19, 56-70. [DOI:10.1177/009164719101900106]
 167. Burns, D. D. (1980). The perfectionist's script for self-defeat. Psychology Today, 14, 34-52.
 168. Craven, R. F., & Hirnle, C. J. (2003). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 4th Ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins.
 169. Curran, M., Ogolsky, B., Hazen, N., & Bosch, L. (2011). Understanding marital conflict 7 years later from prenatal representations of maarriage. Family Process, 50, 221-234. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2011.01356.x]
 170. Dickie, L., Surgenor, L. J., Wilson, M., & McDowall, J. (2012). The structure and reliability of the Clinical Perfectionism Questionnaire. Personality and Individual Differences, 52, 865-869. [DOI:10.1016/j.paid.2012.02.003]
 171. Dunkley, D. M., Blankstein, K. R., Masheb, R. M., & Grilo, C. M. (2006). Personal standards and evaluative concerns dimensions of "clinical" perfectionism: A reply to Shafran et al. (2002, 2003) and Hewitt et al. (2003). Behaviour Research and Therapy, 44, 63-84. [DOI:10.1016/j.brat.2004.12.004]
 172. Ellison, C. W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theology, 11, 330-340. [DOI:10.1177/009164718301100406]
 173. Fisher, J. W. (2010). Spiritual health: Its nature and place in the school curriculum. UoM Custom Book Centre.
 174. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In P. L. Hewitt & G. L. Flett (Eds.), perfectionism (pp: 5-31). Washington, DC: American Psychological Association. [DOI:10.1037/10458-001]
 175. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2015). Measures of perfectionism. In G. J. Boyle, D. H. Saklofske, G. Matthews, G. J. Boyle, D. H. Saklofske, G. Matthews (Eds.), Measures of personality and social psychological constructs (pp: 595-618). San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-386915-9.00021-8 [DOI:10.1016/B978-0-12-386915-9.00021-8]
 176. Freud, S. (1926). Inhibitions, symptoms, and anxiety. In J. Strachey (Ed., Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 20, pp. 84-172). London: Hogart Press, 1959.
 177. Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Neubauer, A. L. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, 119-126. [DOI:10.1016/0191-8869(93)90181-2]
 178. Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468. [DOI:10.1007/BF01172967]
 179. Genia, V. (2001). Evaluation of the spiritual well-being scale in sample of college student. International Journal for the Psychology of Religion, 11, 25-33. [DOI:10.1207/S15327582IJPR1101_03]
 180. Gerstel, E. Z. Pataky, C., Busnel, O., Rutschmann, I., Guessous, C., Zumwald, et al. (2013). "Impact of lifestyle intervention on body weight and the metabolic syndrome in home-care providers". Diabetes & Metabolism, 39, 78-84. [DOI:10.1016/j.diabet.2012.07.003]
 181. Godbout, N., Sabourin, S. p., & Lussier, Y. (2009). Child sexual abuse and adult romantic adjustment: Comparison of single- and multiple-indicator measures. Journal of Interpersonal Violence, 24, 693-705. [DOI:10.1177/0886260508317179]
 182. Green, M., & Elliott, M. (2010). Religion, health, and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 49, 149-163. [DOI:10.1007/s10943-009-9242-1]
 183. Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27-33.
 184. Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991b). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, 98-101. [DOI:10.1037/0021-843X.100.1.98]
 185. Hewitt, P. L., & Flett, G. L., (1991a). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470. [DOI:10.1037/0022-3514.60.3.456]
 186. Hollender, M. H. (1978). Perdfectionism: A neglected personality trait. Journal of Clinical Psychology, 39, 384-394.
 187. Lidin, M., Ekblom-Bak, E., & Hellènius, M. (2012). Sedentary time decrease in patients with cardiovascular risk factors participating in a structured lifestyle intervention program. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 188-264. [DOI:10.1016/j.jsams.2012.11.564]
 188. Liu, E. Y., Schieman, S., & Jang, S. J. (2011). Religiousness, spirituality, and psychological distress in Taiwan. Review of Religious Research, 53, 137-159. [DOI:10.1007/s13644-011-0011-8]
 189. Lo, A., & Abbott, M. J. (2013). Review of the theoretical, empirical and clinical status of adaptive and maladaptive perfectionism. Behavior Change, 30, 96-116. [DOI:10.1017/bec.2013.9]
 190. Lucchetti, G., Lucchetti, A. G. L., Badan-Neto, A. M., Peres, P. T., Peres, M. F., Moreira-Almeida, A., ... & Koenig, H. G. (2011). Religiousness affects mental health, pain and quality of life in older people in an outpatient rehabilitation setting. Journal of Rehabilitation Medicine, 43, 316-322. [DOI:10.2340/16501977-0784]
 191. Maneta, E. K., Cohen, S., Schulz, M. S., & Waldinger, R. J. (2014). Linkages between childhood emotional abuse and marital satisfaction: The mediating role of empathic accuracy for hostile emotions. Child Abuse & Neglect, 23, 314-323. [DOI:10.1016/j.chiabu.2014.07.017]
 192. Maneta, E., Cohen, S., Schulz, M., & Waldinger, R. J. (2012). Links Between childhood physical abuse and intimate partner aggression: The Mediating role of anger expression. Violence and Victims, 27, 315-328. [DOI:10.1891/0886-6708.27.3.315]
 193. Matson, R. E., Rogge, R. D., Johnson, M. D., Davidson, E. K. B., & Fincham, F. D. (2013). The positive and negative semantic dimensions of relationship satisfaction. Personal Relationship, 20, 328-355. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2012.01412.x]
 194. Pacht, A. R. (1984). Reflections on perfection. American Psychologist, 39, 386-390. [DOI:10.1037/0003-066X.39.4.386]
 195. Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness, spiritual wellbeing and the quality of life. In: L. A. Peplau & D. Perlman (eds.). Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp: 224-236). New York: John Wiley & Sons.
 196. Parker, W. D. (1997). An empirical typology of perfectionism in academically talented children. American Educational Research Journal, 34, 545-562. [DOI:10.3102/00028312034003545]
 197. Phelps, A. C., Maciejewski, P. K., Nilsson, M., Balboni, T. A., Wright, A. A., Paulk, M. E., ... & Prigerson, H. G. (2009). Religious coping and use of intensive life-prolonging care near death in patients with advanced cancer. Journal of the American Medical Association, 301, 1140-1147. [DOI:10.1001/jama.2009.341]
 198. Richardson, P. (2014). Spirituality, religion and palliative care. Annals of Palliative Medicine, 3, 150-159.
 199. Riggs, S. A. (2010). Childhood emotional abuse and the attachment system across the life cycle: What theory and research tell us. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 19, 5-51. [DOI:10.1080/10926770903475968]
 200. Rust, J., Bennun, I., Crow, M., & Golombok, S. (1988). The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire. London: NEFER-NELSON.
 201. Share, B., Kemp, J., Naughton, G., Obert, P., Aumand, E. (2012). Lifestyle intervention improves cardiovascular disease risk factors in young overweight women. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, 188-264. [DOI:10.1016/j.jsams.2012.11.567]
 202. Sherry, S. B., Gautreau, C. M., Mushquash, A. R., Sherry, D. L., & Allen, S. L. (2014). Self- critical perfectionism confers vulnerability to depression after controlling for neuroticism: A longitudinal study of middle-aged, community-dwelling women. Personality and Individual Differences, 69, 1-4. [DOI:10.1016/j.paid.2014.04.035]
 203. Slade, P. D., & Owens, R. G. (1998). A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. Behavior Modification, 22, 372-390. [DOI:10.1177/01454455980223010]
 204. Smith, M. M., Saklofske, D. H., Stoeber, J., & Sherry, S. B. (2016). The big three perfectionism scale: A new measure of perfectionism. Journal of Psychoeducational Assessment, 34, 670-687. [DOI:10.1177/0734282916651539]
 205. Smith, M. M., Sherry, S. B., Gautreau, C. M., Stewart, S. H., Saklofske, D. H., . . . Mushquash, A. R. (2017). Are perfectionistic concerns an antecedent of or a consequence of binge eating, or both? A short-term four-wave longitudinal study of undergraduate women. Eating Behaviors, 26, 23-26. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2017.01.001]
 206. Stoeber, J., & Damian, L. E. (2014). The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionistic strivings and concerns.  Personality and Individual Differences, 61, 38-42. [DOI:10.1016/j.paid.2014.01.003]
 207. Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social PsychologyReview, 10, 295-319. [DOI:10.1207/s15327957pspr1004_2]
 208. Stumpf, H., & Parker, W. D. (2000). A hierarchical structural analysis of perfectionism and its relation to other personality characteristics. Personality and Individual Differences, 28, 837-852. [DOI:10.1016/S0191-8869(99)00141-5]
 209. Suddarth, B. H., & Slaney, R. B. (2001). An investigation of the dimensions of perfectionism in college students. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 157-165. [DOI:10.1080/07481756.2002.12069032]
 210. Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life. The Gerontologist, 42, 24-33. [DOI:10.1093/geront/42.suppl_3.24]
 211. Terry-short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-668. [DOI:10.1016/0191-8869(94)00192-U]
 212. Torskenes, K., Baldacchino, D., Baldacchino, T., Borg, J., Falzon, M., & Kalfoss, M. (2013). Nurses' and informal caregivers' definition of spirituality from the Christian perspective: A comparative study between Malta and Norway. Journal of Nursing Management, 23, 39-53. [DOI:10.1111/jonm.12080]
 213. Unantenne, N., Warren, N., Canaway, R., & Manderson, L. (2013). The strength to cope: spirituality and faith in chronic disease. Journal of Religion and Health, 52, 1147-1161. [DOI:10.1007/s10943-011-9554-9]
 214. Veit, C. T., & Ware, J. E. (1983). The structure of psychological distress and well-being in general population. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 730-742. [DOI:10.1037/0022-006X.51.5.730]
 215. Waldinger, R.J., Schulz, M. S., Hauer, S. T., & Allen, J. P. (2004). Reading others emotions: The role of intuitive judgmemts in predicting marital satisfaction, guality, and stability. Journal of Family Psychology, 18, 58-71. [DOI:10.1037/0893-3200.18.1.58]
 216. Watson, D., Clarke, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief
 217. measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.
 218. World Health Organization (2013). Health topics: Cardiovascular diseases.
 219. Young, C., & Koopsen, C. (2010). Spirituality, health, and healing: An integrative approach. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers.