نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی یک برنامه گروهی است که با کمک ترکیبی از مراقبه ذهن‌آگاهی، آگاهی بدنی و تمرینات یوگا با هدف افزایش آگاهی انجام می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعارض مادر- فرزند و قلدری در نوجوانان مادرسرپرست شهر اهواز بود. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. در این پژوهش نمونه شامل 30 دانش‌آموز پسر مادر سرپرست بود که در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش 90 دقیقه‌ای کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. هر دو گروه در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، پرسشنامه تعارض والد- فرزند (PCS) و پرسشنامه قلدری (IBS) را تکمیل کردند. یافته‌ها تفاوت معناداری بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات تعارض والد- فرزند و قلدری در مرحله پس‌آزمون و پیگیری را نشان داد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، یک آموزش مؤثر برای کاهش تعارضات والد- فرزندی و قلدری در نوجوانان مادر سرپرست است. با توجه به اثربخشی این روش، اجرای چنین جلساتی توسط روان‌شناسان، مشاوران مدارس و سایر درمانگران خانواده توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on parent-child conflict and bullying in single mother-headed adolescents

نویسندگان [English]

 • Iman Baharvand
 • Mansour Sodani
 • Zabihollah Abaspour

چکیده [English]

Mindfulness-based stress reduction is a group program that uses a combination of mindfulness meditation, body awareness and Yoga asanas with the aim of increasing mindfulness. The purpose of the present study was to examine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on mother-child conflict and bullying in single mother-headed adolescents in Ahvaz. The research method was experimental with pretest-posttest and one month follow-up with control group design. In this research 30 mother-headed students from among all the students in the academic year of 2017-2018, selected and were randomly assigned to experimental and control groups (15 persons per group). The experimental group received 8 sessions with 90 minutes of the training of mindfulness-based stress reduction and the control group did not receive any intervention. Both groups completed the parent-child conflict scale (PCC) and Illinois bullying scale (IBS) in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Finding showed a significant difference between performance of both experimental and control groups in the scores of parent-child conflict and bullying in post-test and follow-up stages. Based on the findings of this study, it can be concluded that training program of mindfulness-based stress reduction is effective in reducing parent-child conflict and bullying among single mother-headed adolescents. Regarding the effectiveness of training, implementation of such educational programs by Psychologists, school counselors and other family therapists is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mother-child conflict
 • Stress
 • Mindfulness
 • bullying
 • mother-headed
 1. اسدی‌یونسی، م.، مظاهری، م.، شهیدی، ش.، طهماسیان، ک.، و فیاض‌بخش، م. (1390). تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 8، 70-43.
 2. اسدی‌یونسی، م.، مظاهری، م.، شهیدی، ش.، طهماسیان، ک.، و فیاض‌بخش، م. (1390). تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 8، 70-43.
 3. اصغری‌شربیانی، ع.، و بشرپور، س. (1397). نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و قلدری در دانش‌آموزان. مجله روانشناسی خانواده، 5، 26-15.
 4. اصغری‌شربیانی، ع.، و بشرپور، س. (1397). نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و قلدری در دانش‌آموزان. مجله روانشناسی خانواده، 5، 26-15.
 5. اکبری‌پلوطبنگان، ا.، و طالع‌پسند، س. (1393). ویژگی‌های روان‌سنجی قلدری هارتر در مدارس ابتدایی سمنان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12، 28-13.
 6. اکبری‌پلوطبنگان، ا.، و طالع‌پسند، س. (1393). ویژگی‌های روان‌سنجی قلدری هارتر در مدارس ابتدایی سمنان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12، 28-13.
 7. امیدی، ع.، و محمدخانی، پ. (1387). آموزش حضور ذهن به‌عنوان یک مداخله بالینی: مروری مفهومی و تجربی. فصلنامه علمی تخصصی سلامت روان، 1، 38-29.
 8. امیدی، ع.، و محمدخانی، پ. (1387). آموزش حضور ذهن به‌عنوان یک مداخله بالینی: مروری مفهومی و تجربی. فصلنامه علمی تخصصی سلامت روان، 1، 38-29.
 9. برجعلی، ا. (1392). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش تعارضات والد- فرزندی در نوجوانان. مجله علوم رفتاری، 7، 6 -1.
 10. برجعلی، ا. (1392). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش تعارضات والد- فرزندی در نوجوانان. مجله علوم رفتاری، 7، 6 -1.
 11. بیرامی، م.، هاشمی، ت.، فتحی‌آذر، ا.، و علائی، پ. (1392). قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش شیوه‌های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده. روانشناسی تربیتی، 8، 147-138.
 12. بیرامی، م.، هاشمی، ت.، فتحی‌آذر، ا.، و علائی، پ. (1392). قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش شیوه‌های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده. روانشناسی تربیتی، 8، 147-138.
 13. چالمه، ر. (1392). کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلینویز در دانش‌آموزان ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 11، 52-39.
 14. چالمه، ر. (1392). کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلینویز در دانش‌آموزان ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 11، 52-39.
 15. حسینی، ا.، فروزان، آ.، و امیرفریار، م. (1388). بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3، 137-117.
 16. حسینی، ا.، فروزان، آ.، و امیرفریار، م. (1388). بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3، 137-117.
 17. رزقی‌رستمی، ع.، و آقایار، س. (1389). تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی. اصفهان: نشر سپاهان.
 18. رزقی‌رستمی، ع.، و آقایار، س. (1389). تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی. اصفهان: نشر سپاهان.
 19. زارع‌بهرام‌آبادی، م.، زهراکار، ک.، صالحیان‌بروجردی، ح.، و محمدی‌فر، م. (1392). اثربخشی برنامه بهبودبخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک‌والدینی مادر سرپرست. فصلنامه روانشناسی بالینی، 18، 24-13.
 20. زارع‌بهرام‌آبادی، م.، زهراکار، ک.، صالحیان‌بروجردی، ح.، و محمدی‌فر، م. (1392). اثربخشی برنامه بهبودبخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک‌والدینی مادر سرپرست. فصلنامه روانشناسی بالینی، 18، 24-13.
 21. عسگری، ز.، و جزایری، ر. (1397). رابطه والد- فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در خانواده‌های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی. روانشناسی خانواده، 2، 14-3.
 22. عسگری، ز.، و جزایری، ر. (1397). رابطه والد- فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در خانواده‌های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی. روانشناسی خانواده، 2، 14-3.
 23. گلادینگ، س. (1982). خانواده‌درمانی، تاریخچه، نظریه و کاربرد. ترجمه بهاری، ف.، بهرامی، ب.، سیف، س.، و تبریزی، م. (1393). تهران: انتشارات تزکیه.
 24. گلادینگ، س. (1982). خانواده‌درمانی، تاریخچه، نظریه و کاربرد. ترجمه بهاری، ف.، بهرامی، ب.، سیف، س.، و تبریزی، م. (1393). تهران: انتشارات تزکیه.
 25. میرزایی‌کوتنایی، ف.، شاکری‌نیا، ا.، و اصغری، ف. (۱۳۹۴). رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک، ۲، ۲۱-۳۴.
 26. میرزایی‌کوتنایی، ف.، شاکری‌نیا، ا.، و اصغری، ف. (۱۳۹۴). رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک، ۲، ۲۱-۳۴.
 27. Chaskalson, M. (2011). The mindfulness workplace: developing resilient individuals and resonant organizations with MBSR. New York: John Wiley & Sons. [DOI:10.1002/9781119976974]
 28. Chaskalson, M. (2011). The mindfulness workplace: developing resilient individuals and resonant organizations with MBSR. New York: John Wiley & Sons. [DOI:10.1002/9781119976974]
 29. Christopher, M. S., Hunsinger, M., Goerling, L. R. J., Bowen, S., Rogers, B. S., ... & Pruessner, J. C. (2018). Mindfulness-based resilience training to reduce health risk, stress reactivity, and aggression among law enforcement officers: A feasibility and preliminary efficacy trial. Psychiatry Research, 264, 104-115. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.03.059]
 30. Christopher, M. S., Hunsinger, M., Goerling, L. R. J., Bowen, S., Rogers, B. S., ... & Pruessner, J. C. (2018). Mindfulness-based resilience training to reduce health risk, stress reactivity, and aggression among law enforcement officers: A feasibility and preliminary efficacy trial. Psychiatry Research, 264, 104-115. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.03.059]
 31. Clemente, F., Alberto, A., Luís, L. G., Xavier, O., & Cristina, M. T. (2016). Effect of a mindfulness training program on the impulsivity and aggression levels of adolescents with behavioral problems in the classroom. Frontiers in Psychology, 7, 1385-1393. [DOI:10.3389/fpsyg.2016.01385]
 32. Clemente, F., Alberto, A., Luís, L. G., Xavier, O., & Cristina, M. T. (2016). Effect of a mindfulness training program on the impulsivity and aggression levels of adolescents with behavioral problems in the classroom. Frontiers in Psychology, 7, 1385-1393. [DOI:10.3389/fpsyg.2016.01385]
 33. Doran, N., Lucuzak, S. E., Bakman, N., Koutsenok, I., & Brown, S. A. (2012). Adolescent substance use and aggression: A review. Crimenal Justice and Behavior, 39, 748-769. [DOI:10.1177/0093854812437022]
 34. Doran, N., Lucuzak, S. E., Bakman, N., Koutsenok, I., & Brown, S. A. (2012). Adolescent substance use and aggression: A review. Crimenal Justice and Behavior, 39, 748-769. [DOI:10.1177/0093854812437022]
 35. Espelage, D. L., & Holt, M. K. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2, 123-142. [DOI:10.1300/J135v02n02_08]
 36. Espelage, D. L., & Holt, M. K. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2, 123-142. [DOI:10.1300/J135v02n02_08]
 37. Fung, K. C. (2016). Is meditation conducive to mental well-being for adolescents? An integrative review for mental health nursing. International Journal of Africa Nursing Sciences, 4, 7-19. [DOI:10.1016/j.ijans.2016.01.001]
 38. Fung, K. C. (2016). Is meditation conducive to mental well-being for adolescents? An integrative review for mental health nursing. International Journal of Africa Nursing Sciences, 4, 7-19. [DOI:10.1016/j.ijans.2016.01.001]
 39. Gail, H. (2018). Bullying: What the PNP needs to know. Journal of Pediatric Health Care, 32, 399-408. [DOI:10.1016/j.pedhc.2018.02.001]
 40. Gail, H. (2018). Bullying: What the PNP needs to know. Journal of Pediatric Health Care, 32, 399-408. [DOI:10.1016/j.pedhc.2018.02.001]
 41. Haydicky, J., Shecter, C., Wiener, J., & Ducharme, J. M. (2015). Evaluation of MBCT for adolescents with ADHD and their parents: Impact on individual and family functioning. Journal of Child and Family Studies, 24, 76-94. [DOI:10.1007/s10826-013-9815-1]
 42. Haydicky, J., Shecter, C., Wiener, J., & Ducharme, J. M. (2015). Evaluation of MBCT for adolescents with ADHD and their parents: Impact on individual and family functioning. Journal of Child and Family Studies, 24, 76-94. [DOI:10.1007/s10826-013-9815-1]
 43. Helena, M., Maria, J. G., & Maria, C. C. (2018). Is mindful parenting associated with adolescents' well-being in early and middle/late adolescence? The mediating role of adolescents' attachmentr, self-Compassion and mindfulness. Journal of Youth and Adolescence, 3, 1-18.
 44. Helena, M., Maria, J. G., & Maria, C. C. (2018). Is mindful parenting associated with adolescents' well-being in early and middle/late adolescence? The mediating role of adolescents' attachmentr, self-Compassion and mindfulness. Journal of Youth and Adolescence, 3, 1-18.
 45. Ingram, K. M., Espelage, D. L., Merrin, G. J., Valido, A., Heinhorst, J., & Joyce, M. (2019). Evaluation of a virtual reality enhanced bullying prevention curriculum pilot trial. Journal of Adolescence, 71, 72-83. [DOI:10.1016/j.adolescence.2018.12.006]
 46. Ingram, K. M., Espelage, D. L., Merrin, G. J., Valido, A., Heinhorst, J., & Joyce, M. (2019). Evaluation of a virtual reality enhanced bullying prevention curriculum pilot trial. Journal of Adolescence, 71, 72-83. [DOI:10.1016/j.adolescence.2018.12.006]
 47. Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. New York: Hyperion.
 48. Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. New York: Hyperion.
 49. Lahav, Z., & Brunstein, A. (2018). Bullying victimization and depressive symptoms in adolescence: The moderating role of parent-child conflicts among boys and girls. Journal of Adolescence, 68, 152-158.‌ [DOI:10.1016/j.adolescence.2018.07.014]
 50. Lahav, Z., & Brunstein, A. (2018). Bullying victimization and depressive symptoms in adolescence: The moderating role of parent-child conflicts among boys and girls. Journal of Adolescence, 68, 152-158.‌ [DOI:10.1016/j.adolescence.2018.07.014]
 51. Linehan, M. M. (1993). Skills traning manual for treating borderline personality disorder. New York (NY): Guilford press.
 52. Linehan, M. M. (1993). Skills traning manual for treating borderline personality disorder. New York (NY): Guilford press.
 53. Mairead, F., & Muthanna. S. (2018). Considering mindfulness techniques in school-based anti-bullying programmes. Journal of New Approaches in Educational Research, 7, 3-9. [DOI:10.7821/naer.2018.1.253]
 54. Mairead, F., & Muthanna. S. (2018). Considering mindfulness techniques in school-based anti-bullying programmes. Journal of New Approaches in Educational Research, 7, 3-9. [DOI:10.7821/naer.2018.1.253]
 55. Mattioni, L. (2013). School staff's perceptions and attitudes towards cyberbullying. Master's Thesis, Victoria University of Wellington.
 56. Mattioni, L. (2013). School staff's perceptions and attitudes towards cyberbullying. Master's Thesis, Victoria University of Wellington.
 57. Michaela, P., David, T., & Chantal, S. (2017). Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. Psychoneuroendocrinology, 86, 152-168. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2017.08.008]
 58. Michaela, P., David, T., & Chantal, S. (2017). Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. Psychoneuroendocrinology, 86, 152-168. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2017.08.008]
 59. Nansel,T. R., Overpeck, M. D., Pilla, R. S., Ruan, W. J.,Simons-Morton, B., & Scheidt, P. (2001). Bullying behaviours among U.S. youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Journal of the American Medical Association, 16, 2094-2100. [DOI:10.1001/jama.285.16.2094]
 60. Nansel,T. R., Overpeck, M. D., Pilla, R. S., Ruan, W. J.,Simons-Morton, B., & Scheidt, P. (2001). Bullying behaviours among U.S. youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Journal of the American Medical Association, 16, 2094-2100. [DOI:10.1001/jama.285.16.2094]
 61. Naseh, A., Leila, H., & Mohammad, R. S. (2016). The efficacy of mindfulness-based intervention for adolescents with attention deficit/hyperactivity symptoms and externalizing problems on reducing mother-adolescent conflict. International Journal of Applied Behavioral Sciences, 3, 15-22.
 62. Naseh, A., Leila, H., & Mohammad, R. S. (2016). The efficacy of mindfulness-based intervention for adolescents with attention deficit/hyperactivity symptoms and externalizing problems on reducing mother-adolescent conflict. International Journal of Applied Behavioral Sciences, 3, 15-22.
 63. Ozmete, E., & Bayoglu, A. S. (2009). Parent-young adult conflict: A measurement on frequency and intensity of conflict issues. Journal of International Social Research, 2, 313-322.
 64. Ozmete, E., & Bayoglu, A. S. (2009). Parent-young adult conflict: A measurement on frequency and intensity of conflict issues. Journal of International Social Research, 2, 313-322.
 65. Riley, K. E., Park, C. L. (2015). How does yoga reduce stress? A systematic review of mechanisms of change and guide to future inquiry. Health psychology review, 9, 1-30. [DOI:10.1080/17437199.2014.981778]
 66. Riley, K. E., Park, C. L. (2015). How does yoga reduce stress? A systematic review of mechanisms of change and guide to future inquiry. Health psychology review, 9, 1-30. [DOI:10.1080/17437199.2014.981778]
 67. Roediger, E., Stevens, B., Brockman, R., Behary, W. T., & Young, J. (2018). Contextual schema therapy: An integrative approach to personality disorders, emotional dysregulation, & interpersonal functioning. Olkand, CA: Context Press.
 68. Roediger, E., Stevens, B., Brockman, R., Behary, W. T., & Young, J. (2018). Contextual schema therapy: An integrative approach to personality disorders, emotional dysregulation, & interpersonal functioning. Olkand, CA: Context Press.
 69. Saxena, R., Srivastava, N., & Naithani, R. (2011). Disagreements in parent-adolescent relationship: A comparison in middle class families and lowerclass families. Studies on Home and Community Science. 5, 99-104. [DOI:10.1080/09737189.2011.11885334]
 70. Saxena, R., Srivastava, N., & Naithani, R. (2011). Disagreements in parent-adolescent relationship: A comparison in middle class families and lowerclass families. Studies on Home and Community Science. 5, 99-104. [DOI:10.1080/09737189.2011.11885334]
 71. Shian, L. K., & Hui, H. T. (2017). Effects of brief mindfulness and loving-kindness meditation inductions on emotional and behavioral responses to social rejection among individuals with high borderline personality traits. Behaviour Research and Therapy, 100, 44-53. [DOI:10.1016/j.brat.2017.11.005]
 72. Shian, L. K., & Hui, H. T. (2017). Effects of brief mindfulness and loving-kindness meditation inductions on emotional and behavioral responses to social rejection among individuals with high borderline personality traits. Behaviour Research and Therapy, 100, 44-53. [DOI:10.1016/j.brat.2017.11.005]
 73. Siu, A. F., Ma, Y., & Chui, F. W. (2016). Maternal mindfulness and child social behavior: The mediating role of the mother-child relationship. Mindfulness, 7, 577-583. [DOI:10.1007/s12671-016-0491-2]
 74. Siu, A. F., Ma, Y., & Chui, F. W. (2016). Maternal mindfulness and child social behavior: The mediating role of the mother-child relationship. Mindfulness, 7, 577-583. [DOI:10.1007/s12671-016-0491-2]
 75. Van der oored, S., Bogels, S. M., & Peijenenburg, D. (2012). The effectiveness of mindfulness traibing for children with ADHD and mindful parenting for their parents. Journal of Child and Family Studies, 21, 139 -147. [DOI:10.1007/s10826-011-9457-0]
 76. Van der oored, S., Bogels, S. M., & Peijenenburg, D. (2012). The effectiveness of mindfulness traibing for children with ADHD and mindful parenting for their parents. Journal of Child and Family Studies, 21, 139 -147. [DOI:10.1007/s10826-011-9457-0]
 77. Weymouth, B. B., Buehler, C., Zhou, N., & Henson, R. (2016). A meta-analysis of parent-adolescent conflict: Disagreement hostility, and youth maladjustment. Journal of Family Theory, 8, 65-112. [DOI:10.1111/jftr.12126]
 78. Weymouth, B. B., Buehler, C., Zhou, N., & Henson, R. (2016). A meta-analysis of parent-adolescent conflict: Disagreement hostility, and youth maladjustment. Journal of Family Theory, 8, 65-112. [DOI:10.1111/jftr.12126]
 79. Williams, M., & Penman, D. (2011). Mindfulness: A practical guide to finding peace in a frantic world. Hachette UK.
 80. Williams, M., & Penman, D. (2011). Mindfulness: A practical guide to finding peace in a frantic world. Hachette UK.
 81. Yaacob, N. R. N., Siew H. S. (2010). Mother working status and physical aggressive behavior among children in Malaysia. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 5, 1061-1066. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.235]
 82. Yaacob, N. R. N., Siew H. S. (2010). Mother working status and physical aggressive behavior among children in Malaysia. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 5, 1061-1066. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.235]
 83. Yoshimasu, K., Oga, H., Kagaya, R., Kitabayashi, M., & Kanaya, Y. (2012). Parent-child relationships and mindfulness. Nihon Eiseigaku Zasshi, 67, 27-36. [DOI:10.1265/jjh.67.27]
 84. Yoshimasu, K., Oga, H., Kagaya, R., Kitabayashi, M., & Kanaya, Y. (2012). Parent-child relationships and mindfulness. Nihon Eiseigaku Zasshi, 67, 27-36. [DOI:10.1265/jjh.67.27]
 85. Zong, K. Z., Qing, Q. L., Geng, F. N., Xiao, J. S., & Cui, Y. F. (2017). Bullying victimization and depression in Chinese children: A moderated mediation model of resilience and mindfulness. Personality and Individual Differences, 104, 137-142. [DOI:10.1016/j.paid.2016.07.040]
 86. Zong, K. Z., Qing, Q. L., Geng, F. N., Xiao, J. S., & Cui, Y. F. (2017). Bullying victimization and depression in Chinese children: A moderated mediation model of resilience and mindfulness. Personality and Individual Differences, 104, 137-142. [DOI:10.1016/j.paid.2016.07.040]
 87. Zuckerman, D. (2016). Bullying harms victims and perpetrators of all ages. Health Progress, 97, 63-66.
 88. Zuckerman, D. (2016). Bullying harms victims and perpetrators of all ages. Health Progress, 97, 63-66.