نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

2 دانشگاه لرستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر ازجمله درمان‌هایی  هستند که بر چرخه‌های منفی تعاملی توجه دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوج‌های دارای تعارض زناشویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به مشاوره مهرآوران شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 6 زوج (12 نفر) مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره مهرآوران بودند که با توجه به نمره پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) جزء زوج‌های پریشان قرار گرفتند. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. پروتکل درمانی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر در دو تا چهار مرحله خط پایه، 16 جلسه مداخله 60 دقیقه‌ای و پیگیری دو ماهه اجرا شد و آزمودنی‌ها به پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) پاسخ دادند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایه و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان بهبودی در متغیر الگوهای ارتباطی در گروه  زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان در مرحله پس از درمان و پیگیری، 66/50 و 27/53 درصد و در گروه زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر، 80/38 و 21/41 درصد بود. بنابراین یافته‌های پژوهش نشان داد که زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر با تغییر چرخه‌های تعاملی منفی بر بازسازی و بهبود الگوهای ارتباطی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Emotionally-Focused Couples Therapy (EFCT) and Integrated Behavioral Couples Therapy (IBCT) on restructuring communication patterns in couples with marital conflict

نویسندگان [English]

 • Faizollah poursardar 1
 • Masoud Sadeghi 2
 • Koroush Goodarzi 3
 • Mehdi Roozbehani 3

چکیده [English]

 

The Emotionally-Focused Couples Therapy (EFCT) and the Integrated Behavioral Couples Therapy (IBCT)are among the treatments that are focused on negative interactional cycles. The current study was conducted aiming at determining the effectiveness of the EFCT and the IBCT on restructuring communication patterns in couples with marital conflict. The statistical population of the study consisted of all couples referring to Mehravaran clinic in Ahvaz. 6 couples were selected using purposeful sampling based on their scores in the Dyadic Adjustment Scale (DAS) regarded as distressed couples. In this study, the non-congruent multiple baseline experimental single case was used. The EFCT and IBCT protocols were carried out in two to four stages of the base line, 16 one-hour intervention sessions were held and, after a two-month follow-up. The subjects completed the Communication Patterns Questionnaire (CPQ). Data were analyzed using visual inspect, reliable change index and the formula of improvement percentage. Findings showed that the rate of the improvement in the variable of communication patterns in the Emotionally-Focused Couple Therapy group at the post-treatment and follow-up stages were 50.66 and 53.27 % and 38.80% and 41.21% for the Couple Integrated Behavioral group.Therefore, the research findings showed that Emotionally-Focused Couples Therapy and the Integrated Behavioral Couples Therapy are effective on the restructuring and improvement communication patterns of the couples through changing the negative interactive cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marital conflict
 • communication patterns
 • Emotionally-Focused Couples Terapy
 • Integrated Behavioral Couples Therapy
 1. ایمانی، م. (1391). بررسی کارآیی رفتار‌درمانی مبتنی بر پذیرش و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر در کاهش آشفتگی زناشویی و علائم اختلال اضطراب فراگیر زنان شهرستان ماهشهر. پایان‌نامه دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 2. ایمانی، م. (1391). بررسی کارآیی رفتار‌درمانی مبتنی بر پذیرش و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر در کاهش آشفتگی زناشویی و علائم اختلال اضطراب فراگیر زنان شهرستان ماهشهر. پایان‌نامه دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 3. بهرادفر، ر.، جزایری، ر.، بهرامی، ف.، عابدی، م.، اعتمادی، ع.، و فاطمی، س. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی روایتی بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته. مجله روانشناسی خانواده، 5، 16-3.
 4. بهرادفر، ر.، جزایری، ر.، بهرامی، ف.، عابدی، م.، اعتمادی، ع.، و فاطمی، س. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی روایتی بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته. مجله روانشناسی خانواده، 5، 16-3.
 5. سازمان ثبت احوال ایران. (1396). آمار ازدواج و طلاق در سال 1396. https://www.sabteahval.ir/Default.aspx? tabid=4773
 6. سازمان ثبت احوال ایران. (1396). آمار ازدواج و طلاق در سال 1396. https://www.sabteahval.ir/Default.aspx? tabid=4773
 7. صمدزاده، م.، شعیری، م.، مهدویان، ع.، و جاویدی، ن. (1394). پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی. فصلنامه علمی- پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده، 3، 150-124.
 8. صمدزاده، م.، شعیری، م.، مهدویان، ع.، و جاویدی، ن. (1394). پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی. فصلنامه علمی- پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده، 3، 150-124.
 9. عباس‌پور، ذ.، پورسردار، ف.، کرایی، ا.، و خسروانی شایان، م. (1394). اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی خانواده‌محور بر علائم افسردگی نوجوانان. مجله روانشناسی خانواده، 2، 78-68.
 10. عباس‌پور، ذ.، پورسردار، ف.، کرایی، ا.، و خسروانی شایان، م. (1394). اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی خانواده‌محور بر علائم افسردگی نوجوانان. مجله روانشناسی خانواده، 2، 78-68.
 11. کریمیان، ن.، زارعی، ا.، محمدی، ک.، و کریستنسن، آ. (1396). مقایسه و اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان مبتنی بر تصمیم‌گیری مجدد بر بهبود آشفتگی زناشویی زوجین متعارض شهر سنندج. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7، 132-111.
 12. کریمیان، ن.، زارعی، ا.، محمدی، ک.، و کریستنسن، آ. (1396). مقایسه و اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان مبتنی بر تصمیم‌گیری مجدد بر بهبود آشفتگی زناشویی زوجین متعارض شهر سنندج. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7، 132-111.
 13. گال، م.، بورگ.، و گال، ج. (1995). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. مترجمان: احمدرضا نصر، حمید رضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری، محمد حسین علامت‌ساز، محمد جعفر پاک‌سرشت (1386). چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 14. گال، م.، بورگ.، و گال، ج. (1995). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. مترجمان: احمدرضا نصر، حمید رضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری، محمد حسین علامت‌ساز، محمد جعفر پاک‌سرشت (1386). چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 15. Burgess Moser, M., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Changes in relationship‐specific attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and FamilyTherapy, 42, 231-245. [DOI:10.1111/jmft.12139]
 16. Burgess Moser, M., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Changes in relationship‐specific attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and FamilyTherapy, 42, 231-245. [DOI:10.1111/jmft.12139]
 17. Christensen, A. (2017). Integative behavioral couple therapy. Journal Current Opinion in Pschology, 13, 23-27. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.022]
 18. Christensen, A. (2017). Integative behavioral couple therapy. Journal Current Opinion in Pschology, 13, 23-27. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.04.022]
 19. Christensen, A., & Jacobson, N. S. (2000). Reconcilable differences. New York: Guilford Press.
 20. Christensen, A., & Jacobson, N. S. (2000). Reconcilable differences. New York: Guilford Press.
 21. Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communication patterns questionnaire, university of California, Los Angeles: Unpublished manuscript. Journal of Clinical Psychology, 66, 53-88. [DOI:10.1037/t02529-000]
 22. Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communication patterns questionnaire, university of California, Los Angeles: Unpublished manuscript. Journal of Clinical Psychology, 66, 53-88. [DOI:10.1037/t02529-000]
 23. Christensen, A., Atkins, D., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 225-235. [DOI:10.1037/a0018132]
 24. Christensen, A., Atkins, D., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 225-235. [DOI:10.1037/a0018132]
 25. Christensen, A., Atkins, D., Yi, J., Baucom, D., & George, W. (2006). Couple and individual adjustment for 2 years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 1180-1191. [DOI:10.1037/0022-006X.74.6.1180]
 26. Christensen, A., Atkins, D., Yi, J., Baucom, D., & George, W. (2006). Couple and individual adjustment for 2 years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 1180-1191. [DOI:10.1037/0022-006X.74.6.1180]
 27. Doss, B., Simpson, L., & Christensen, A. (2004). Why do couple seek marital therapy? Professional psychology. Journal of Research and Practice, 35, 608-614. [DOI:10.1037/0735-7028.35.6.608]
 28. Doss, B., Simpson, L., & Christensen, A. (2004). Why do couple seek marital therapy? Professional psychology. Journal of Research and Practice, 35, 608-614. [DOI:10.1037/0735-7028.35.6.608]
 29. Gottman, J. (2000). "The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period". Journal of Marriage and the Family, 62, 737-745. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2000.00737.x]
 30. Gottman, J. (2000). "The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period". Journal of Marriage and the Family, 62, 737-745. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2000.00737.x]
 31. Gottman, J., & Tabares, A. (2018). The effects of briefly interrupting marital conflict. Journal of Marital and FamilyTherapy, 44, 1-12. [DOI:10.1111/jmft.12243]
 32. Gottman, J., & Tabares, A. (2018). The effects of briefly interrupting marital conflict. Journal of Marital and FamilyTherapy, 44, 1-12. [DOI:10.1111/jmft.12243]
 33. Gurman, A., & Jacobson, N. (2015). Therapy with couples: A coming of age. In N. Jacobson, A. Gurman (Eds.). Clinical Hand book of Couple Therapy.(2nd ed., pp. 255- 330). New York Guilford press.
 34. Gurman, A., & Jacobson, N. (2015). Therapy with couples: A coming of age. In N. Jacobson, A. Gurman (Eds.). Clinical Hand book of Couple Therapy.(2nd ed., pp. 255- 330). New York Guilford press.
 35. Halford, W., & Sanders, M. (1990). "The relationship of cognition and behavior during marital interaction". Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 489-510. [DOI:10.1521/jscp.1990.9.4.489]
 36. Halford, W., & Sanders, M. (1990). "The relationship of cognition and behavior during marital interaction". Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 489-510. [DOI:10.1521/jscp.1990.9.4.489]
 37. Halford, W., Hayes, S., Christensen, A., Lambert, M., Baucom, D., & Atkins, D. (2012). Toward making progress feedback an effective common factor in couple therapy. Journal Behavior Therapy, 43, 49-60. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.005]
 38. Halford, W., Hayes, S., Christensen, A., Lambert, M., Baucom, D., & Atkins, D. (2012). Toward making progress feedback an effective common factor in couple therapy. Journal Behavior Therapy, 43, 49-60. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.005]
 39. Heavey, C., Christensen, A., & Malamuth, N. (1995). "The longitudinal impact of demand and withdrawal during marital conflict". Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 797-801. [DOI:10.1037/0022-006X.63.5.797]
 40. Heavey, C., Christensen, A., & Malamuth, N. (1995). "The longitudinal impact of demand and withdrawal during marital conflict". Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 797-801. [DOI:10.1037/0022-006X.63.5.797]
 41. Holley, R., Claudia, M., & Irene, C. (2018). Depression, emotion regulation & the demand/ withdraw pattern during intimate relationship conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 35, 408-430. [DOI:10.1177/0265407517733334]
 42. Holley, R., Claudia, M., & Irene, C. (2018). Depression, emotion regulation & the demand/ withdraw pattern during intimate relationship conflict. Journal of Social and Personal Relationships, 35, 408-430. [DOI:10.1177/0265407517733334]
 43. Hoyer, J., Uhmann, S., Rambow, J., & Jacobi, F. (2009). Reduction of sexual dysfunction: by-product of cognitive- behavioural therapy for psychological disorders? Journal of Sex Relation Ther, 24, 64-73. [DOI:10.1080/14681990802649938]
 44. Hoyer, J., Uhmann, S., Rambow, J., & Jacobi, F. (2009). Reduction of sexual dysfunction: by-product of cognitive- behavioural therapy for psychological disorders? Journal of Sex Relation Ther, 24, 64-73. [DOI:10.1080/14681990802649938]
 45. Johnson, S. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy. New York: Brunner- Rutledge.
 46. Johnson, S. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy. New York: Brunner- Rutledge.
 47. Johnson, S. M. (2007). The contribution of emotionally focused couples therapy. Special edition of journal of contemporary psychology. Journal of Humanistic Psychology, 37, 47-52. [DOI:10.1007/s10879-006-9034-9]
 48. Johnson, S. M. (2007). The contribution of emotionally focused couples therapy. Special edition of journal of contemporary psychology. Journal of Humanistic Psychology, 37, 47-52. [DOI:10.1007/s10879-006-9034-9]
 49. Levinger, G., & Huston, T. L. (1990), The social psychology of Marrage. New York: Guilford press.
 50. Levinger, G., & Huston, T. L. (1990), The social psychology of Marrage. New York: Guilford press.
 51. Mairal, J. B. (2015). Integrative behavioral couple therapy (IBCT) as a third-wave therapy. Psicothema, 27, 13-18.
 52. Mairal, J. B. (2015). Integrative behavioral couple therapy (IBCT) as a third-wave therapy. Psicothema, 27, 13-18.
 53. McCoy, A., Rauer, A., & Sabey. (2017). The meta- marriage: Links between older couples relationship narratives and mrital satisfaction. Journal of Family Proces, 56, 900-914. [DOI:10.1111/famp.12217]
 54. McCoy, A., Rauer, A., & Sabey. (2017). The meta- marriage: Links between older couples relationship narratives and mrital satisfaction. Journal of Family Proces, 56, 900-914. [DOI:10.1111/famp.12217]
 55. McKinnon, J. M., & Greenberg, L. S. (2017). Vulnerabemotional expression in emotion focused couple's therapy: Relating interactional processes to outcome. Journal Marital Fam Ther, 43, 198-212. [DOI:10.1111/jmft.12229]
 56. McKinnon, J. M., & Greenberg, L. S. (2017). Vulnerabemotional expression in emotion focused couple's therapy: Relating interactional processes to outcome. Journal Marital Fam Ther, 43, 198-212. [DOI:10.1111/jmft.12229]
 57. Owen, J., manthos, M., & Qurik, K. (2013). Dismantling study of prevenation and relationship education program: the affects of a struct ured communication intervention. Journal Family Psycholgy,27, 336-341. [DOI:10.1037/a0031597]
 58. Owen, J., manthos, M., & Qurik, K. (2013). Dismantling study of prevenation and relationship education program: the affects of a struct ured communication intervention. Journal Family Psycholgy,27, 336-341. [DOI:10.1037/a0031597]
 59. Perissutti, C., & Barraca, J. (2013). Integrative behavioral couple therapy vs. Traditional behavioral couple therapy: A theoretical review of the differential effectiveness. Journal of Clínica y Salud, 24, 11-18. [DOI:10.5093/cl2013a2]
 60. Perissutti, C., & Barraca, J. (2013). Integrative behavioral couple therapy vs. Traditional behavioral couple therapy: A theoretical review of the differential effectiveness. Journal of Clínica y Salud, 24, 11-18. [DOI:10.5093/cl2013a2]
 61. Sandberg, J. G., & kenstel, A. (2011). The experience of learning emotionaly focused coupels therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 393-410. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2011.00254.x]
 62. Sandberg, J. G., & kenstel, A. (2011). The experience of learning emotionaly focused coupels therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 393-410. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2011.00254.x]
 63. Sevier, M., Eldridge, K., Jones, J., Doss, B., & Christensen, A. (2008). Observed changes incommunication during traditional and integrative behavioral couple therapy. Journal Behavior Therapy, 39, 137-150. [DOI:10.1016/j.beth.2007.06.001]
 64. Sevier, M., Eldridge, K., Jones, J., Doss, B., & Christensen, A. (2008). Observed changes incommunication during traditional and integrative behavioral couple therapy. Journal Behavior Therapy, 39, 137-150. [DOI:10.1016/j.beth.2007.06.001]
 65. Shadish, W. R., & Baldwin, S. A. (2003). Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 547-570. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2003.tb01694.x]
 66. Shadish, W. R., & Baldwin, S. A. (2003). Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 547-570. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2003.tb01694.x]
 67. Siffert, A., & Schwarz, B. (2011). Spouse's demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well- being. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 262-277. [DOI:10.1177/0265407510382061]
 68. Siffert, A., & Schwarz, B. (2011). Spouse's demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well- being. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 262-277. [DOI:10.1177/0265407510382061]
 69. Sobral, M. P., & Costa, M. E. (2015). Development of the Fear of intimacy components questionnaire embracing a dependence component. European Journal of Psychological Assessment, 31, 302-313. [DOI:10.1027/1015-5759/a000238]
 70. Sobral, M. P., & Costa, M. E. (2015). Development of the Fear of intimacy components questionnaire embracing a dependence component. European Journal of Psychological Assessment, 31, 302-313. [DOI:10.1027/1015-5759/a000238]
 71. Sobral, M. P., Matos, P. M., & Costa, M. E. (2014). Fear of intimacy among couples: Dyadic and mediating effects of parental inhibition of exploration and individuality and partner attachment. Journal Family Science, 6, 380-388. [DOI:10.1080/19424620.2015.1106416]
 72. Sobral, M. P., Matos, P. M., & Costa, M. E. (2014). Fear of intimacy among couples: Dyadic and mediating effects of parental inhibition of exploration and individuality and partner attachment. Journal Family Science, 6, 380-388. [DOI:10.1080/19424620.2015.1106416]
 73. Wathers, A. M., & Craske, M. G. (2005). Generalized anxiety disorder. In, improving out comes and preventing relapse in cognitive-behavior therapy. New York: Worth Publishing Company.
 74. Wathers, A. M., & Craske, M. G. (2005). Generalized anxiety disorder. In, improving out comes and preventing relapse in cognitive-behavior therapy. New York: Worth Publishing Company.
 75. Welch, S., Lachmar, E., & Wittenborn, K. (2019). Establishing safety in emotionally focused couple therapy: A single‐case process study. Journal of Marital and Family Therapy, 45, 402-415. [DOI:10.1111/jmft.12398]
 76. Welch, S., Lachmar, E., & Wittenborn, K. (2019). Establishing safety in emotionally focused couple therapy: A single‐case process study. Journal of Marital and Family Therapy, 45, 402-415. [DOI:10.1111/jmft.12398]
 77. Wiebe, S. A., Johnson, S. M., Lafontaine, M. F., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., & Tasca, G. A. (2017). Two-year follow- up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy, 43, 227-244. [DOI:10.1111/jmft.12206]
 78. Wiebe, S. A., Johnson, S. M., Lafontaine, M. F., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., & Tasca, G. A. (2017). Two-year follow- up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy, 43, 227-244. [DOI:10.1111/jmft.12206]
 79. Wittenborn, K., Ridenour, A., MitchellRyan, A., &Seedall, B. (2018). Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared totreatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family Therapy, 45, 395-409. [DOI:10.1111/jmft.12350]
 80. Wittenborn, K., Ridenour, A., MitchellRyan, A., &Seedall, B. (2018). Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared totreatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family Therapy, 45, 395-409. [DOI:10.1111/jmft.12350]
 81. Zhang, H., Tracy, L., Spinred, N., Eisenberg, N., lou, Y., & Wang, Z. (2017). Young adult's internet addiction: prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International. Journal of Psychology, 120, 148-159. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2017.08.002]
 82. Zhang, H., Tracy, L., Spinred, N., Eisenberg, N., lou, Y., & Wang, Z. (2017). Young adult's internet addiction: prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International. Journal of Psychology, 120, 148-159. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2017.08.002]