نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

 باورها و تفکرات زوجین یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که در فرآیند مشاوره با زوجین باید مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تهیه و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش باورها و تفکرات زوجی انجام شد. در مطالعه اول با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با 39زوج و مطالعه ادبیات پژوهش، 67 باور و فکر شناسایی شد و 52 ماده پس از انجام فرآیند اعتباریابی داده ها، تهیه شد. در مطالعه دوم، 65 زوج ، مقیاس 52 ماده‌ای را کامل کردند. پس از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی هرماده با کل مقیاس، در نهایت 48 ماده انتخاب شدند. در مطالعه سوم 201 زوج، مقیاس 44 ماده‌ای را کامل کردند. نتایج تحلیل عاملی مقیاس نشان داد که 44 سوال بار عاملی بیشتر از 4/0 دارد و مقیاس با 8 عامل اشباع شده است. در مطالعه چهارم به منظور سنجش پایایی نهایی مقیاس، 53 زوج انتخاب شدند و مقیاس نهایی 44 ماده‌ای را تکمیل کردند. ضرایب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمام عوامل محاسبه شد. در مطالعه پنجم به منظور تعیین پایایی بازآزمایی و روایی همزمان مقیاس، 37 زوج  انتخاب شدند. پایایی دو بار اجرای آزمون به فاصله دو هفته محاسبه شد. برای سنجش روایی همزمان مقیاس باورها و تفکرات زوجین از سنجه اسناد زوجین (RAM) استفاده شد که همه ضرایب همبستگی معنادار بودند. بنابراین بر اساس نتایج به‌دست آمده، مقیاس، دارای ویژگی‌های روانسنجی مناسبی است و می‌توان از آن برای دستیابی به اهداف پژوهشی و در مشاوره با خانواده استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation of the couples' beliefs and thoughts scale

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Bahrami 2
 • Kourosh Goodarzi 1
 • Noraali Farrokhi 3

1

2

3

چکیده [English]

Couples' beliefs and thoughts are included among the most important factors that should be considered in the process of consulting with couples. This study aimed to develop, validate and determine a scale for measuring couples' beliefs and thoughts. In the first study, 39 couples were selected. Using semi-structured interviews and literature review, 67 beliefs and thoughts were identified and 52 items were prepared after the process of data validation. In the second study, 65 couples were randomly selected and answered a scale of 52 items. After data was analyzed using correlation coefficient between each item and the whole scale, 48 items were selected. In the third study, 201 couples were selected and answered a scale of 44 items. The results of the factor analysis of the scale showed that 44 questions had a factor loading of more than 0.4 and that the scale is saturated with 8 factors. In the fourth study, 53 couples were selected to measure the final reliability of the scale. They completed the final scale of 44 items. Internal consistency coefficients were obtained for all calculated factors using Cronbach's alpha. In the fifth study, 37 couples were selected in order to determine the reliability of the retest and the simultaneous validity of the scale. The reliability of the test and retest with a two-week interval was calculated. To measure the simultaneous validity of couples' beliefs and thoughts, the couples' Relationship Attributions Measure(RAM) were used. All correlation coefficients were significant. Therefore, based on the results, the scale has appropriate psychometric properties and can be used in the related researches and in family counseling services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couple’s belief
 • couple’s thinking
 • development and validation of the scale
 1. اردلان، م.، و اردلان، ف. (1395) بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجله دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی کردستان، 2، 21-12.
 2. اردلان، م.، و اردلان، ف. (1395) بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجله دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی کردستان، 2، 21-12.
 3. امامی کله سر، ل.، و رسولی، م. (1396) رابطه بین باورها و اسنادهای رابطه‌ای با شادکامی زناشویی. روان‌شناسی کاربردی، 11، 410-393.
 4. امامی کله سر، ل.، و رسولی، م. (1396) رابطه بین باورها و اسنادهای رابطه‌ای با شادکامی زناشویی. روان‌شناسی کاربردی، 11، 410-393.
 5. بهرادفر، ر.، جزایری، ر. س.، بهرامی، ف.، عابدی، م. ر.، اعتمادی، ع.، و فاطمی، س .م. (1395) بررسی تطبیقی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان محور (EFCT) و زوج‌درمانی روایتی (NCT) برکیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته. روانشناسی خانواده، 1، 16-3.
 6. بهرادفر، ر.، جزایری، ر. س.، بهرامی، ف.، عابدی، م. ر.، اعتمادی، ع.، و فاطمی، س .م. (1395) بررسی تطبیقی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان محور (EFCT) و زوج‌درمانی روایتی (NCT) برکیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته. روانشناسی خانواده، 1، 16-3.
 7. خجسته‌مهر، ر.، کوچکی، ر.، و رجبی، غ. (1391). نقش واسطه‌ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیرسازنده در رابطه بین سبک‌های دلبستگی وکیفیت زناشویی. مجله روانشناسی معاصر، 7، 14-3.
 8. خجسته‌مهر، ر.، کوچکی، ر.، و رجبی، غ. (1391). نقش واسطه‌ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیرسازنده در رابطه بین سبک‌های دلبستگی وکیفیت زناشویی. مجله روانشناسی معاصر، 7، 14-3.
 9. داتیلیو، ف.، و بیرشک، ب. (1385). رفتاردرمانی شناختی زوج‌ها. تازه های علوم شناختی ، 2، 81-72.
 10. داتیلیو، ف.، و بیرشک، ب. (1385). رفتاردرمانی شناختی زوج‌ها. تازه های علوم شناختی ، 2، 81-72.
 11. رفیعی ماری، ا.، کتانی، م.، و اعتمادی، ع. (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری برانتظارات و اسنادهای زناشویی در زنان. فصلنامه زنان و خانواده، 38، 118-99.
 12. رفیعی ماری، ا.، کتانی، م.، و اعتمادی، ع. (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری برانتظارات و اسنادهای زناشویی در زنان. فصلنامه زنان و خانواده، 38، 118-99.
 13. سبوحی، ر.، فاتحی‌زاده، م.، احمدی، س. ا.، و اعتمادی، ع.(1395). تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 2، 64-53.
 14. سبوحی، ر.، فاتحی‌زاده، م.، احمدی، س. ا.، و اعتمادی، ع.(1395). تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 2، 64-53.
 15. شکراله‌زاده، م.، فروزش، م.، بذرافشان، م. ر. و حسینی، ح. (1396). تأثیر زوج‌درمانی شناختی- رفتاری درتعارض و بی‌رمقی زناشویی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1، 115-131.
 16. شکراله‌زاده، م.، فروزش، م.، بذرافشان، م. ر. و حسینی، ح. (1396). تأثیر زوج‌درمانی شناختی- رفتاری درتعارض و بی‌رمقی زناشویی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1، 115-131.
 17. شهبازی، م.، کرایی، ا.، و کیانی‌جم،ن. (1396). استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی به عنوان پیش‌بین‌های سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان. روانشناسی خانواده، 4، 42-29.
 18. شهبازی، م.، کرایی، ا.، و کیانی‌جم،ن. (1396). استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی به عنوان پیش‌بین‌های سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان. روانشناسی خانواده، 4، 42-29.
 19. عظیمی‌فر، ش.، فاتحی‌زاده،م.، احمدی، س. ا.، بهرامی، ف. و عابدی، ا. د. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد برافزایش شادی زناشویی زوجین ناراضی شهر اصفهان: یک پژوهش مورد منفرد. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ، 2، 81-56.
 20. عظیمی‌فر، ش.، فاتحی‌زاده،م.، احمدی، س. ا.، بهرامی، ف. و عابدی، ا. د. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد برافزایش شادی زناشویی زوجین ناراضی شهر اصفهان: یک پژوهش مورد منفرد. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ، 2، 81-56.
 21. کریمی باغملک، آ.، قیداری، س.، و ماهی‌گیر، ف. (1397). پیش‌بینی کیفیت رابطه بر اساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب. دو فصلنامه جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، 11، 14-1.
 22. کریمی باغملک، آ.، قیداری، س.، و ماهی‌گیر، ف. (1397). پیش‌بینی کیفیت رابطه بر اساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب. دو فصلنامه جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، 11، 14-1.
 23. لانگ، ل.، و یانگ، م. (2007). مشاوره و درمان مسائل زن و شوهری. ترجمه علی محمد نظری، جواد خدادادی، مسعود اسدی، کبری ناموران و حسین صاحبدل. (1396). تهران: آوای نور.
 24. لانگ، ل.، و یانگ، م. (2007). مشاوره و درمان مسائل زن و شوهری. ترجمه علی محمد نظری، جواد خدادادی، مسعود اسدی، کبری ناموران و حسین صاحبدل. (1396). تهران: آوای نور.
 25. ملکی، ف.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف. و فاتحی‌زاده، م. (1394) بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری زوجی بر اسنادهای زناشویی زنان متأهل. روانشناسی مثبت، 1، 80-67.
 26. ملکی، ف.، اعتمادی، ع.، بهرامی، ف. و فاتحی‌زاده، م. (1394) بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری زوجی بر اسنادهای زناشویی زنان متأهل. روانشناسی مثبت، 1، 80-67.
 27. هاروی، ا.، اتکینز، ا.، مانسل، و.، و شافران، ر. (2004). فرایندهای رفتاری شناختی مشترک در اختلالات روان‌شناختی، یک رویکرد جدید بین تشخیصی در پژوهش و درمان. ترجمه فاطمه بهرامی و شیوا رضوان. (1390). تهران: نشر دانژه.
 28. هاروی، ا.، اتکینز، ا.، مانسل، و.، و شافران، ر. (2004). فرایندهای رفتاری شناختی مشترک در اختلالات روان‌شناختی، یک رویکرد جدید بین تشخیصی در پژوهش و درمان. ترجمه فاطمه بهرامی و شیوا رضوان. (1390). تهران: نشر دانژه.
 29. Baucom, D. H., & Boeding, S. (2013). The role of theory and research in the practice of cognitive- behavior couple therapy: If you build it, they will com. Journal of Behavior Therapy, 44, 592-602. [DOI:10.1016/j.beth.2012.12.004]
 30. Baucom, D. H., & Boeding, S. (2013). The role of theory and research in the practice of cognitive- behavior couple therapy: If you build it, they will com. Journal of Behavior Therapy, 44, 592-602. [DOI:10.1016/j.beth.2012.12.004]
 31. Courtain, A., & Glowacz, F. (2019). Youth's conflict resolution strategies in their dating relationships. Journal of Youth and Adolescence, 48, 256-268. [DOI:10.1007/s10964-018-0930-6]
 32. Courtain, A., & Glowacz, F. (2019). Youth's conflict resolution strategies in their dating relationships. Journal of Youth and Adolescence, 48, 256-268. [DOI:10.1007/s10964-018-0930-6]
 33. Epstein, N. B., & Zheng, L. (2017). Cognitive-behavioral couple therapy. Current Opinion in Psy-chology, 13, 142-147. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.09.004]
 34. Epstein, N. B., & Zheng, L. (2017). Cognitive-behavioral couple therapy. Current Opinion in Psy-chology, 13, 142-147. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.09.004]
 35. Esere, M. O., Iruloh, B., Ojiah, P. O., Bukoye, R. O., & Chieke, D. N. (2015). Poor communication and faulty cognition on marital stability of married adults in Nigeria. The Journal of Social Sciences Research, 1, 58-65.
 36. Esere, M. O., Iruloh, B., Ojiah, P. O., Bukoye, R. O., & Chieke, D. N. (2015). Poor communication and faulty cognition on marital stability of married adults in Nigeria. The Journal of Social Sciences Research, 1, 58-65.
 37. Fincham, F. D., & Bradbury,T. N. (2013). Relationship Attribution Measure (RAM) measurement instrument database for the social science. Retrieved from www.midss.ie
 38. Fincham, F. D., & Bradbury,T. N. (2013). Relationship Attribution Measure (RAM) measurement instrument database for the social science. Retrieved from www.midss.ie
 39. Gottman, J., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert. New York, NY: Harmony Books.
 40. Gottman, J., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert. New York, NY: Harmony Books.
 41. Graham, J. M., and Conoley, C. W. (2006). The role of marital attributions in the relationship between life stressors and marital quality. Journal of Personal Relationships, 13, 231-241. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2006.00115.x]
 42. Graham, J. M., and Conoley, C. W. (2006). The role of marital attributions in the relationship between life stressors and marital quality. Journal of Personal Relationships, 13, 231-241. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2006.00115.x]
 43. Hubbard, B. (2016). CBT for Couples (Marital Therapy).https://cognitive-behavior-therapy. com
 44. Hubbard, B. (2016). CBT for Couples (Marital Therapy).https://cognitive-behavior-therapy. com
 45. Job, A. K., Baucom, D. H., & Hahlweg, K. (2017). Who benefits from couple relationship education? Findings from the largest German CRE study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 16, 79-101. [DOI:10.1080/15332691.2016.1178616]
 46. Job, A. K., Baucom, D. H., & Hahlweg, K. (2017). Who benefits from couple relationship education? Findings from the largest German CRE study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 16, 79-101. [DOI:10.1080/15332691.2016.1178616]
 47. Ngô, T. (2013). Acceptance and mindfulness-based cognitive-behavioral therapies. Sante Ment Que. Autumn, 38, 35-63.
 48. Ngô, T. (2013). Acceptance and mindfulness-based cognitive-behavioral therapies. Sante Ment Que. Autumn, 38, 35-63.
 49. Peleg-Koriat, I., Weimann-Saks, D., & Ben-Ari, R. (2018). The relationship between power perception and couple's conflict management strategy. Journal of Couple & Relationship Therapy , 17, 227-249. [DOI:10.1080/15332691.2017.1399847]
 50. Peleg-Koriat, I., Weimann-Saks, D., & Ben-Ari, R. (2018). The relationship between power perception and couple's conflict management strategy. Journal of Couple & Relationship Therapy , 17, 227-249. [DOI:10.1080/15332691.2017.1399847]
 51. Rusu, P. P., Bodenmann,G., & Kayser, K. (2019). Cognitive emotion regulation and positive dyadic outcomes in married couples. Journal of Social and Personal Relationships,36, 359-376. [DOI:10.1177/0265407517751664]
 52. Rusu, P. P., Bodenmann,G., & Kayser, K. (2019). Cognitive emotion regulation and positive dyadic outcomes in married couples. Journal of Social and Personal Relationships,36, 359-376. [DOI:10.1177/0265407517751664]
 53. Sels, L. (2018). Understanding dynamic interpersonal emotional processes in romantic relationships. Phd thesis. kuleuven University. Belgium. https://lirias.kuleuven.be.
 54. Sels, L. (2018). Understanding dynamic interpersonal emotional processes in romantic relationships. Phd thesis. kuleuven University. Belgium. https://lirias.kuleuven.be.
 55. Shayan, A., Taravati, M., Garousian, M., Babakhani, N., Faradmal, J., & Masoumi,S. Z. (2018). The effect of cognitive behavioral therapy on marital quality among women. Int J Fertil Steril, 12, 99-105.
 56. Shayan, A., Taravati, M., Garousian, M., Babakhani, N., Faradmal, J., & Masoumi,S. Z. (2018). The effect of cognitive behavioral therapy on marital quality among women. Int J Fertil Steril, 12, 99-105.
 57. Snyder,D. K., Heyman, R. E., Haynes, S. N.,& Balderrama-Durbin, C. (2018). Couple distress in couple and family therapy. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_192-1 [DOI:10.1007/978-3-319-15877-8_192-1.]
 58. Snyder,D. K., Heyman, R. E., Haynes, S. N.,& Balderrama-Durbin, C. (2018). Couple distress in couple and family therapy. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_192-1 [DOI:10.1007/978-3-319-15877-8_192-1.]
 59. Tavakolizadeh, J., Nejatian, M., & Soori, A. (2015). The effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 214-221. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.112]
 60. Tavakolizadeh, J., Nejatian, M., & Soori, A. (2015). The effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 214-221. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.112]
 61. Xu, M., Thomas, P. A., & Umberson, D. (2015). Marital quality and cognitive limitations in late life. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 71, 165-176. [DOI:10.1093/geronb/gbv014]
 62. Xu, M., Thomas, P. A., & Umberson, D. (2015). Marital quality and cognitive limitations in late life. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 71, 165-176. [DOI:10.1093/geronb/gbv014]
 63. Yazdani, F., Kazemi, A., Fooladi, M. M.,& Samani, H. R. O. (2016). The relations between marital quality, social. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 200, 58-62. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2016.02.034]
 64. Yazdani, F., Kazemi, A., Fooladi, M. M.,& Samani, H. R. O. (2016). The relations between marital quality, social. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 200, 58-62. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2016.02.034]