نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش‌های متعدد نشان داده است که وجود فرزند استثنایی منجربه کاهش رضایت زناشویی والدین می‌شود. در این پژوهش، با هدف افزایش رضایت زناشویی در والدین کودکان استثنایی، اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌‏آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. نمونه پژوهش حاضر 20 نفر از مادران کودکان استثنایی آهسته‌گام بودند که در دو گروه آزمایش و کنترل  قرار گرفتند. از نمونه پژوهش حاضر درخواست شد  قبل از اجرای برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی، مقیاس رضایت زناشویی افروز (AMSS) را تکمیل کنند. یافته‌های پژوهش نشان داد که اجرای این برنامه منجربه افزایش معنادار رضایت زناشویی مادران کودکان استثنایی شد و تأثیر این برنامه پس از گذشت دو ماه نیز پایدار بود. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت برنامه ذکر شده بر افزایش رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی تأثیر دارد و می‌تواند برای روان‌شناسان، مشاوران، درمانگران و خانواده افراد استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of logotherapy program based on Islamic-Iranian values on marital satisfaction among parents of exceptional children

نویسندگان [English]

 • Neda Farahini
 • Gholam Ali Afrooz
 • Bagher Ghobari Bonab
 • Ali Akbar Arjmand Nia

چکیده [English]

Various researches have shown that the presence of exceptional child could reduce parental marital satisfaction. In the present research, the effectiveness of Logotherapy program based on Islamic-Iranian values with the aim of improving marital satisfaction among parents of exceptional children was studied. The research method of this study was quasi-experimental design with pre/post and two months follow up and a control group. The population included all mothers of slow-paced children who were accidentally assigned to experiment (11 participants) and control (9 participants) groups. Before beginning the Logotherapy program based on Islamic-Iranian values, the participants were asked to answer Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS). The findings of the research revealed that the interventional program could significantly improve marital satisfaction which was stable in two-month follow up stage. Based on research findings, the mentioned program could increase marital satisfaction in parents of exceptional children and can be used by the psychologists, counsellors and families of exceptional children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logotherapy
 • Islamic-Iranian values
 • Marital Satisfaction
 • parents of exceptional children
 1. افروز، غ. ع. (1385). مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 2. افروز، غ. ع. (1385). مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 3. افروز، غ. ع. (1394). روان‌شناسی ازدواج و شکوه همسری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. افروز، غ. ع. (1394). روان‌شناسی ازدواج و شکوه همسری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. افروز، غ. ع.، و قدرتی، م. (1390). ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت زناشویی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1، 16-3.
 6. افروز، غ. ع.، و قدرتی، م. (1390). ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت زناشویی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1، 16-3.
 7. امینی، ر.، کمالی، م.، عشایری، ح.، و جاراللهی، ف. (1390). بررسی ارتباط میان رضایتمندی از خدمات شنوایی‌شناسی و سطح اضطراب والدین کودکان کم‌شنوا. شنوایی‌شناسی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 20، 35-26.
 8. امینی، ر.، کمالی، م.، عشایری، ح.، و جاراللهی، ف. (1390). بررسی ارتباط میان رضایتمندی از خدمات شنوایی‌شناسی و سطح اضطراب والدین کودکان کم‌شنوا. شنوایی‌شناسی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 20، 35-26.
 9. بازرگان، ع. (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
 10. بازرگان، ع. (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
 11. به‌پژوه، ا. (1391). خانواده و کودکان با نیازهای ویژه، تهران: انتشارات آوای نور.
 12. به‌پژوه، ا. (1391). خانواده و کودکان با نیازهای ویژه، تهران: انتشارات آوای نور.
 13. به‌پژوه، ا.، و رمضانی، ف. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی و کودکان عادی. نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22، 81-72.
 14. به‌پژوه، ا.، و رمضانی، ف. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی و کودکان عادی. نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22، 81-72.
 15. جناآبادی، ح.، و ناستی زایی، ن. (1389). رضایت زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 29، 44-33.
 16. جناآبادی، ح.، و ناستی زایی، ن. (1389). رضایت زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 29، 44-33.
 17. جوادی، ب.، افروز، غ . ع.، حسینیان، س.، آذربایجانی، م.، و لواسانی، م. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزش‌های دینی بر رضایت زناشویی. روان شناسی خانواده، 2، 14-3.
 18. جوادی، ب.، افروز، غ . ع.، حسینیان، س.، آذربایجانی، م.، و لواسانی، م. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزش‌های دینی بر رضایت زناشویی. روان شناسی خانواده، 2، 14-3.
 19. حسنی بافرانی، ط. (1389). ماهیت انسان و نیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل. روان‌شناسی و دین، 3، 32-5.
 20. حسنی بافرانی، ط. (1389). ماهیت انسان و نیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل. روان‌شناسی و دین، 3، 32-5.
 21. دینی‌ترکی، ن.، بهرامی، ه.، داورمنش، ع.، و بیگلریان، ا. (1385). رابطه فشار روانی با رضامندی زناشویی در والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، ۷، 46-41.
 22. دینی‌ترکی، ن.، بهرامی، ه.، داورمنش، ع.، و بیگلریان، ا. (1385). رابطه فشار روانی با رضامندی زناشویی در والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، ۷، 46-41.
 23. رسولی، ل.، و برجعلی، ا. (1390). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و افزایش اعتماد‌به‌نفس بیماران مبتلا به ام‌اس. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 1، 59-43.
 24. رسولی، ل.، و برجعلی، ا. (1390). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و افزایش اعتماد‌به‌نفس بیماران مبتلا به ام‌اس. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 1، 59-43.
 25. روایی، ف.، افروز، غ. ع .، حسینیان، س.، خدایاری‌فرد، م.، و فرزدا، و. (1395). اثریخشی برنامه روان‌شناختی خانواده‌محور مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی. روان‌شناسی خانواده، 3، 30-17.
 26. روایی، ف.، افروز، غ. ع .، حسینیان، س.، خدایاری‌فرد، م.، و فرزدا، و. (1395). اثریخشی برنامه روان‌شناختی خانواده‌محور مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی. روان‌شناسی خانواده، 3، 30-17.
 27. رییس‌دانا، م.، طباطبایی‌نیا، م.، کمالی، م.، و شفارودی، ن. (1388). سفری همراه والدین کودکان ناتوان: از تشخیص تا تطابق. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، 10، 51-42.
 28. رییس‌دانا، م.، طباطبایی‌نیا، م.، کمالی، م.، و شفارودی، ن. (1388). سفری همراه والدین کودکان ناتوان: از تشخیص تا تطابق. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، 10، 51-42.
 29. فرانکل، و. (1946). انسان در جستجوی معنا. ترجمه دکتر اکبر معارفی (1394)، انتشارات دانشگاه تهران.
 30. فرانکل، و. (1946). انسان در جستجوی معنا. ترجمه دکتر اکبر معارفی (1394)، انتشارات دانشگاه تهران.
 31. فراهینی، ن. (1397). تدوین برنامه معنادرمانی بر پایه ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان استثنایی. رساله دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 32. فراهینی، ن. (1397). تدوین برنامه معنادرمانی بر پایه ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان استثنایی. رساله دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 33. فروغان، م.، موللی، گ.، سلیمی، م.، و اسد ملایری، س. (1385). بررسی تأثیر مشاوره بر سلامت روانی والدین کودکان کم‌شنوا. شنوایی‌شناسی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 15، 60-53.
 34. فروغان، م.، موللی، گ.، سلیمی، م.، و اسد ملایری، س. (1385). بررسی تأثیر مشاوره بر سلامت روانی والدین کودکان کم‌شنوا. شنوایی‌شناسی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 15، 60-53.
 35. قراشی، ک.، سرندی، پ.، و فرید، ا. (1392). مقایسه میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم‌شنوا و عادی. شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22، 24-19.
 36. قراشی، ک.، سرندی، پ.، و فرید، ا. (1392). مقایسه میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم‌شنوا و عادی. شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22، 24-19.
 37. قربانعلی‌پور، م.، و اسماعیلی، ع. (1391). تعیین اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ در سالمندان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 3، 68-53.
 38. قربانعلی‌پور، م.، و اسماعیلی، ع. (1391). تعیین اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ در سالمندان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 3، 68-53.
 39. کریمی، ت.، مباشرامینی، ز.، و رنگرزیان، ف. (1395). تأثیر راهبردهای مقابله با تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم‌توان ذهنی، سلامت روانی کودک، 3، 117-107.
 40. کریمی، ت.، مباشرامینی، ز.، و رنگرزیان، ف. (1395). تأثیر راهبردهای مقابله با تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم‌توان ذهنی، سلامت روانی کودک، 3، 117-107.
 41. گواهی‌جهان، . (1386). رابطه بین داشتن معنا و رضایت از زندگی زناشویی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 8 ، 69-49.
 42. گواهی‌جهان، . (1386). رابطه بین داشتن معنا و رضایت از زندگی زناشویی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 8 ، 69-49.
 43. مک گرا، ف. (1991). روان‌شناسی خانواده موفق. ترجمه محمد مهدی شریعت باقری (1391)، تهران: نشر دانژه.
 44. مک گرا، ف. (1991). روان‌شناسی خانواده موفق. ترجمه محمد مهدی شریعت باقری (1391)، تهران: نشر دانژه.
 45. موسوی خطاط، م.، سلیمانی، م.، و عبدی، ک. (1390). مقایسه ویژگی‌های شناختی، روانی و اجتماعی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، 12، 64-53.
 46. موسوی خطاط، م.، سلیمانی، م.، و عبدی، ک. (1390). مقایسه ویژگی‌های شناختی، روانی و اجتماعی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، 12، 64-53.
 47. موللّی، گ.، و نعمتی، ش. (1388). مشکلات فراروی والدین در پرورش فرزندان کم‌‌شنوا. شنوایی‌شناسی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 18، 11-1.
 48. موللّی، گ.، و نعمتی، ش. (1388). مشکلات فراروی والدین در پرورش فرزندان کم‌‌شنوا. شنوایی‌شناسی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 18، 11-1.
 49. مهری‌نژاد، ا.، و رجبی مقدم، س. (1391). بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه‌مدت. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 8 ، 42-29.
 50. مهری‌نژاد، ا.، و رجبی مقدم، س. (1391). بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه‌مدت. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 8 ، 42-29.
 51. نظری، ع. م.، یاراحمدی، ح.، و زهراکار، ک. (1392). تأثیر روان‌درمانی وجودی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانش و تندرستی، 9، 20-14.
 52. نظری، ع. م.، یاراحمدی، ح.، و زهراکار، ک. (1392). تأثیر روان‌درمانی وجودی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانش و تندرستی، 9، 20-14.
 53. نواب، ز.، کلانتری، م.، و جوادزاده، ا. (1393). بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان در سال 92. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 3، 55-43.
 54. نواب، ز.، کلانتری، م.، و جوادزاده، ا. (1393). بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان در سال 92. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 3، 55-43.
 55. نواب، ز.، کلانتری، م.، و جوادزاده، ا. (1394). بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 4، 44-35.
 56. نواب، ز.، کلانتری، م.، و جوادزاده، ا. (1394). بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 4، 44-35.
 57. یعقوب‌نژاد، س. (1396). تدوین برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی خانواده‌محور برای مادران کودکان نشانگان داون و بررسی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی، بهزیستی روانشناختی و تعامل مادر ـ کودک. رساله دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 58. یعقوب‌نژاد، س. (1396). تدوین برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی خانواده‌محور برای مادران کودکان نشانگان داون و بررسی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی، بهزیستی روانشناختی و تعامل مادر ـ کودک. رساله دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 59. Ameli, M., & Dattilio, F. M. (2013). Enhancing cognitive behavior therapy with logotherapy: Techniques for clinical practice. Psychotherapy, 50, 387-391. [DOI:10.1037/a0033394]
 60. Ameli, M., & Dattilio, F. M. (2013). Enhancing cognitive behavior therapy with logotherapy: Techniques for clinical practice. Psychotherapy, 50, 387-391. [DOI:10.1037/a0033394]
 61. Berger, K. A., Lynch, J., Prows, C. A., Siegel, R. M., & Myers, M. F. (2013). Mothers' perceptions of family health history and an online, parent-generated family health history tool. Clinical pediatrics, 52, 74-81. [DOI:10.1177/0009922812467531]
 62. Berger, K. A., Lynch, J., Prows, C. A., Siegel, R. M., & Myers, M. F. (2013). Mothers' perceptions of family health history and an online, parent-generated family health history tool. Clinical pediatrics, 52, 74-81. [DOI:10.1177/0009922812467531]
 63. Bostrom, P. (2012). Experiences of parenthood and the Child with an intellectual disability. Department of Psychology, Ph.D Thesis, University of Gothenburg, Sweden.
 64. Bostrom, P. (2012). Experiences of parenthood and the Child with an intellectual disability. Department of Psychology, Ph.D Thesis, University of Gothenburg, Sweden.
 65. Breitbart, W. (2002). Spirituality and meaning in supportive care: spirituality-and meaning-centered group psychotherapy interventions in advanced cancer. Supportive care in cancer, 10, 272-280. [DOI:10.1007/s005200100289]
 66. Breitbart, W. (2002). Spirituality and meaning in supportive care: spirituality-and meaning-centered group psychotherapy interventions in advanced cancer. Supportive care in cancer, 10, 272-280. [DOI:10.1007/s005200100289]
 67. Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., ... & Sorger, B. (2010). Meaning centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: a pilot randomized controlled trial. Psycho- Oncology, 19, 21-28. [DOI:10.1002/pon.1556]
 68. Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., ... & Sorger, B. (2010). Meaning centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: a pilot randomized controlled trial. Psycho- Oncology, 19, 21-28. [DOI:10.1002/pon.1556]
 69. Bruce J. M., & Lynch, S. G. (2011). Personality traits in multiple sclerosis: Association with mood and anxiety disorders. J Psychosom Res, 70, 479-485. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2010.12.010]
 70. Bruce J. M., & Lynch, S. G. (2011). Personality traits in multiple sclerosis: Association with mood and anxiety disorders. J Psychosom Res, 70, 479-485. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2010.12.010]
 71. Burns, M. N., Siddique, J., Fokuo, J. K., & Mohr, D. C. (2010). Comorbid anxiety disorders and treatment of depression in people with multiple sclerosis. Rehabilitation psychology, 55, 255. [DOI:10.1037/a0020492]
 72. Burns, M. N., Siddique, J., Fokuo, J. K., & Mohr, D. C. (2010). Comorbid anxiety disorders and treatment of depression in people with multiple sclerosis. Rehabilitation psychology, 55, 255. [DOI:10.1037/a0020492]
 73. Gagnon, P., Fillion, L., Robitaille, M. A., Girard, M., Tardif, F., Cochrane, J. P., ... & Breitbart, W. (2015). A cognitive-existential intervention to improve existential and global quality of life in cancer patients: A pilot study. Palliative & Supportive Care, 13, 981-990. [DOI:10.1017/S147895151400073X]
 74. Gagnon, P., Fillion, L., Robitaille, M. A., Girard, M., Tardif, F., Cochrane, J. P., ... & Breitbart, W. (2015). A cognitive-existential intervention to improve existential and global quality of life in cancer patients: A pilot study. Palliative & Supportive Care, 13, 981-990. [DOI:10.1017/S147895151400073X]
 75. Gohel, M., Mukherjee, S., & Choudhary, S.K. (2011). Psychosocial impact on the parents of mentally retarded children in Anand District. Healthline Journal, 2, 62-66.
 76. Gohel, M., Mukherjee, S., & Choudhary, S.K. (2011). Psychosocial impact on the parents of mentally retarded children in Anand District. Healthline Journal, 2, 62-66.
 77. Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2011). Exceptional learners: An introduction to special education. Pearson Higher Ed.
 78. Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2011). Exceptional learners: An introduction to special education. Pearson Higher Ed.
 79. Hassall, R., Rose, J., & McDonald, J. (2005). Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: The effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. Journal of Intellectual Disability Research, 49, 405-418. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2005.00673.x]
 80. Hassall, R., Rose, J., & McDonald, J. (2005). Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: The effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. Journal of Intellectual Disability Research, 49, 405-418. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2005.00673.x]
 81. Hintermair, M. (2006). Parental resources, parental stress, and socioemotional development of deaf and hard of hearing children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11, 493-513. [DOI:10.1093/deafed/enl005]
 82. Hintermair, M. (2006). Parental resources, parental stress, and socioemotional development of deaf and hard of hearing children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11, 493-513. [DOI:10.1093/deafed/enl005]
 83. Jaarsma, T. A., Pool, G., Ranchor, A. V., & Sanderman, R. (2007). The concept and measurement of meaning in life in Dutch cancer patients. Psycho-Oncology, 16, 241-248. [DOI:10.1002/pon.1056]
 84. Jaarsma, T. A., Pool, G., Ranchor, A. V., & Sanderman, R. (2007). The concept and measurement of meaning in life in Dutch cancer patients. Psycho-Oncology, 16, 241-248. [DOI:10.1002/pon.1056]
 85. Johnson, S. M. (2003). The revolution in couple therapy: a practitioner scientist perspective. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 365-384. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2003.tb01213.x]
 86. Johnson, S. M. (2003). The revolution in couple therapy: a practitioner scientist perspective. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 365-384. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2003.tb01213.x]
 87. Kalantarkousheh, S. M., & Hassan, S. A. (2010). Function of life meaning and marital communication among Iranian spouses in Universiti Putra Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1646-1649. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.340]
 88. Kalantarkousheh, S. M., & Hassan, S. A. (2010). Function of life meaning and marital communication among Iranian spouses in Universiti Putra Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1646-1649. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.340]
 89. Kamarzarrin, H., khaledian, M., Shooshtari, M., & Ahmadimehr, Z. (2013). A study on efficiency of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on increasing self- efficacy and improving addiction symptom among drug dependency patients. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3, 1297-1304.
 90. Kamarzarrin, H., khaledian, M., Shooshtari, M., & Ahmadimehr, Z. (2013). A study on efficiency of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on increasing self- efficacy and improving addiction symptom among drug dependency patients. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3, 1297-1304.
 91. Kandel, I., & Merrick, J. (2005). Factors affecting placement of a child with intellectual disability. The Scientific World Journal, 5, 370-376. [DOI:10.1100/tsw.2005.48]
 92. Kandel, I., & Merrick, J. (2005). Factors affecting placement of a child with intellectual disability. The Scientific World Journal, 5, 370-376. [DOI:10.1100/tsw.2005.48]
 93. Kang, K., Im, J., Kim, H., Kim, S., Song, M., & Sim, S. (2009). The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and spiritual wellbeing of adolescents with terminal cancer. J Korean Acad Child Health Nurs, 15, 136-144. [DOI:10.4094/jkachn.2009.15.2.136]
 94. Kang, K., Im, J., Kim, H., Kim, S., Song, M., & Sim, S. (2009). The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and spiritual wellbeing of adolescents with terminal cancer. J Korean Acad Child Health Nurs, 15, 136-144. [DOI:10.4094/jkachn.2009.15.2.136]
 95. Kang, K-AH., Kim, S-J., Song, M-K., Kim, M-J. (2013). Effects of logotherapy on life respect, meaning of life, and depression of older schoolage children. J Korean Acad Nurs, 43, 91-101. [DOI:10.4040/jkan.2013.43.1.91]
 96. Kang, K-AH., Kim, S-J., Song, M-K., Kim, M-J. (2013). Effects of logotherapy on life respect, meaning of life, and depression of older schoolage children. J Korean Acad Nurs, 43, 91-101. [DOI:10.4040/jkan.2013.43.1.91]
 97. Kissane, D. (2009). Beyond the psychotherapy and survival debate: The challenge of social disparity, depression and treatment adherence in psychosocial cancer care. Psycho Oncology, 18, 1-5. [DOI:10.1002/pon.1493]
 98. Kissane, D. (2009). Beyond the psychotherapy and survival debate: The challenge of social disparity, depression and treatment adherence in psychosocial cancer care. Psycho Oncology, 18, 1-5. [DOI:10.1002/pon.1493]
 99. Kissane, D. W., Bloch, S., Smith, G. C., Miach, P., Clarke, D. M., Ikin, J., ... & McKenzie, D. (2003). Cognitive‐existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: A randomised controlled trial. Psycho Oncology, 12, 532-546. [DOI:10.1002/pon.683]
 100. Kissane, D. W., Bloch, S., Smith, G. C., Miach, P., Clarke, D. M., Ikin, J., ... & McKenzie, D. (2003). Cognitive‐existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: A randomised controlled trial. Psycho Oncology, 12, 532-546. [DOI:10.1002/pon.683]
 101. Kissane, D. W., Love, A., Hatton, A., Bloch, S., Smith, G., Clarke, D. M., ... & Snyder, R. D. (2004). Effect of cognitive-existential group therapy on survival in early-stage breast cancer. Journal of Clinical Oncology, 22, 4255-4260. [DOI:10.1200/JCO.2004.12.129]
 102. Kissane, D. W., Love, A., Hatton, A., Bloch, S., Smith, G., Clarke, D. M., ... & Snyder, R. D. (2004). Effect of cognitive-existential group therapy on survival in early-stage breast cancer. Journal of Clinical Oncology, 22, 4255-4260. [DOI:10.1200/JCO.2004.12.129]
 103. Lederberg, A. R., & Golbach, T. (2002). Parenting stress and social support in hearing mothers of deaf and hearing children: A longitudinal study. Journal of Deaf Studies and Deaf eEducation, 7, 330-345. [DOI:10.1093/deafed/7.4.330]
 104. Lederberg, A. R., & Golbach, T. (2002). Parenting stress and social support in hearing mothers of deaf and hearing children: A longitudinal study. Journal of Deaf Studies and Deaf eEducation, 7, 330-345. [DOI:10.1093/deafed/7.4.330]
 105. Mascaro, N., & Rosen, D. H. (2006). The role of exestential meaning as a buffer against stress. Journal of Humanistic Psycholog, 46, 168-190. [DOI:10.1177/0022167805283779]
 106. Mascaro, N., & Rosen, D. H. (2006). The role of exestential meaning as a buffer against stress. Journal of Humanistic Psycholog, 46, 168-190. [DOI:10.1177/0022167805283779]
 107. Olsson, M. B., Larsman, P., & Hwang, P. C. (2008). Relationships among risk, sense of coherence, and well being in parents of children with and without intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5, 227-236. [DOI:10.1111/j.1741-1130.2008.00184.x]
 108. Olsson, M. B., Larsman, P., & Hwang, P. C. (2008). Relationships among risk, sense of coherence, and well being in parents of children with and without intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5, 227-236. [DOI:10.1111/j.1741-1130.2008.00184.x]
 109. Remine, M. D., & Brown, P. M. (2010). Comparison of the prevalence of mental health problems in deaf and hearing children and adolescents in Australia. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44, 351-357. [DOI:10.3109/00048670903489866]
 110. Remine, M. D., & Brown, P. M. (2010). Comparison of the prevalence of mental health problems in deaf and hearing children and adolescents in Australia. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44, 351-357. [DOI:10.3109/00048670903489866]
 111. Sand, L. (2008). Existential challenges and coping in palliative cancer care: Experiences of patients and family members. Institutionen for onkologi-patologi/ Department of Oncology-Pathology.
 112. Sand, L. (2008). Existential challenges and coping in palliative cancer care: Experiences of patients and family members. Institutionen for onkologi-patologi/ Department of Oncology-Pathology.
 113. Smith, A. (2012). Innovative applications of logo therapy for military-related PTSD. In VISTAS American Counseling Association. Paper Based on a Program Presented at the ACA Conference (Vol. 1, No. 5, pp. 1-10).
 114. Smith, A. (2012). Innovative applications of logo therapy for military-related PTSD. In VISTAS American Counseling Association. Paper Based on a Program Presented at the ACA Conference (Vol. 1, No. 5, pp. 1-10).
 115. Sorajjakools, S. Aja, V., & Chlson, B. (2008). Disconnection, Depression and Spirituality: A study of the role spirituality and meaning in the lives of Individuals with the severe depression. Pastoral Pschology, 56, 521-532. [DOI:10.1007/s11089-008-0125-2]
 116. Sorajjakools, S. Aja, V., & Chlson, B. (2008). Disconnection, Depression and Spirituality: A study of the role spirituality and meaning in the lives of Individuals with the severe depression. Pastoral Pschology, 56, 521-532. [DOI:10.1007/s11089-008-0125-2]
 117. Stroud, C. B., Durbin, C. E., Saigal, S. D., & Knobloch-Fedders, L. M. (2010). Normal and abnormal personality traits are associated with marital satisfaction for both men and women: An actor-partner interdependence model analysis. Journal of Research in Personality, 44, 466-477. [DOI:10.1016/j.jrp.2010.05.011]
 118. Stroud, C. B., Durbin, C. E., Saigal, S. D., & Knobloch-Fedders, L. M. (2010). Normal and abnormal personality traits are associated with marital satisfaction for both men and women: An actor-partner interdependence model analysis. Journal of Research in Personality, 44, 466-477. [DOI:10.1016/j.jrp.2010.05.011]
 119. van der Spek, N., Vos, J., van Uden-Kraan, C. F., Breitbart, W., Cuijpers, P., Knipscheer-Kuipers, K., ... & Verdonck-de Leeuw, I. M. (2018). Effectiveness and cost-effectiveness of meaning-centered group psychotherapy in cancer survivors: Protocol of a randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 27, 1772-1779. [DOI:10.1002/pon.4726]
 120. van der Spek, N., Vos, J., van Uden-Kraan, C. F., Breitbart, W., Cuijpers, P., Knipscheer-Kuipers, K., ... & Verdonck-de Leeuw, I. M. (2018). Effectiveness and cost-effectiveness of meaning-centered group psychotherapy in cancer survivors: Protocol of a randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 27, 1772-1779. [DOI:10.1002/pon.4726]
 121. Vos, J. (2018). Death in existential psychotherapies: A critical review. Curing the Dread of Death: Theory, Research and Practice, 145.
 122. Vos, J. (2018). Death in existential psychotherapies: A critical review. Curing the Dread of Death: Theory, Research and Practice, 145.