نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مواجهه زن و شوهر با موقعیت‌هایی که علایق و نیازهایشان با یکدیگر همسو نیست اجتناب ‌ناپذیر است ولی توانایی مدیریت تفاوت‌ها به شکل سازنده می‌تواند زوجین را برای ایجاد یک رابطه صمیمی یاری دهد. در فرهنگ اسلامی، مدارا بهترین شیوه برخورد با تفاوت‌ها در عرصه روابط انسانی معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس مدل مدارای دینی در روابط همسران بود. تعداد 240 فرد متأهل (118زن و 122مرد) در این پژوهش شرکت کردند و از آنان خواسته شد مقیاس مدارا در روابط همسران (TSRS) و مقیاس صمیمیت (IS) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه‌های چهارگانه مدارا (همدلی و پذیرش همسر، کنترل هیجانی و صبر و تحمل، تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر و احسان و گذشت نسبت به همسر) و نمره کل آن با صمیمیت زناشویی رابطه مثبت معنادار دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد از بین چهار مؤلفه مدارا در روابط همسران به ترتیب متغیر همدلی و پذیرش و احسان و گذشت نسبت به همسر بیشترین سهم را در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی دارند. دو متغیر باقیمانده‌ی کنترل هیجانی و صبر و تحمل و تسهیل فرایند رشد و شکوفایی همسر به دلیل همپوشی با دیگر متغیرهای پیش‌بین از مدل رگرسیون خارج شدند. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مدارا با رویکرد اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی ایفا می‌‌کند. یافته‌های به‌دست آمده از پژوهش حاضر می‌تواند مورد استفاده‌ متخصصان و درمانگران خانواده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Tolerance Model with Islamic approach in the context of marital life

نویسندگان [English]

  • Reza Khojasteh Mehr
  • Mozhgan Datli Bagi
  • Zabihollah Abbaspour

چکیده [English]

situations in which spouses’ interests and needs are different are unavoidable. Yet, the ability to manage differences constructively assists couples establish intimate relationships. In an Islamic culture, tolerance is defined as the best way of dealing with differences in human relationships. The current research aimed to predict marital intimacy based on an Islamic model in spouses’ relations. A total of 240 married couples (118 women and 122 men) participated in the study and filled out the Tolerance in Spouses` Relationships Scale (TSRS) and the Intimacy Scale (IS). The results of the research showed significantly positive correlations among the four components of tolerance (spouse`s empathy and acceptance, emotional control and patience, facilitation of spouse's growth and actuation process, and beneficence and forgiveness toward spouse), its total score and marital intimacy. Also, the results revealed that spouse`s empathy and acceptance as well as the beneficence and forgiveness toward spouse could predict marital intimacy more than other components. The remaining variables, emotional control and patience, and facilitation of spouse`s growth and actualization process were excluded from the regression model because of overlapping with other predictor variables. According to the results of the research, one can conclude that tolerance with an Islamic approach plays a determining role in predicting marital intimacy. The findings of the present research can be used by specialists and family therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tolerance
  • marital intimacy
  • Islamic approach
Alex, R. (2011). Marriage relationship strengthens through tolerance [web log message]. Retrieved fromhttp://www. womenzmag.com/relationships/ marriage/story - 106- marriage relationship- strengthens- through- tolerance. Choacharles, C. (2009).Relationship: Tolerance. Socyberty [online forum comment]. Retrieved fromhttp://socyberty.com/relationships/relati on ship-tolerance/. Christensen, A. (2013). Integrated Behavioral Couple Therapy Workshop . Program manual. NY: VA Family Services. Conway, J. (2002). Midlife dimensions Christian living resources. From the web site: http:// www. Midlife. Com. Cordova, J. V., Jacobson, N. S., & Christensen, A. (1998). Acceptance versus change interventions in behavioral couple therapy: Impact on couples’ in-session communication. Journal of Marital and Family Therapy, 24 , 437-455. Craig, B. (2000). Intimacy in marriage: emotionally focused marital education. Clinical Psychiatry, 67, 46-49. Crawford, M., & Rhoda, U. (2004). Women and gender: A feminist psychology. 4thedition. New York, NY, USA: McGraw-Hill. Goldman, R., & Greenberg, L. (2006). The effects of adding emotion-focused interventions to the therapeutic relationship in the treatment of depression. Psychotherapy Research, 16, 537-549. Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Hickmon, W. A., Protinsky, H. O., & Singh, K. (1997). Increasing Marital Intimacy: Lessons from marital enrichment .Journal of Contemporary Family Therapy, 19 ,581- 589. Hicks, M., Mcwey, L., Bendon, K., & West, S. (2004). Using what premarital couples already know to inform marriage education: Integration of a Gottman model perspective. Contemp Fam Ther. 26, 97-113. Jacobson, N. S., & Christensen, A. (1996). Integrative couple therapy: Promoting acceptanand change. New York, NY: Norton & Company. Jazy, S. F. (2012). Investigating theeffect of training tolerance with Islamic approach on increasing intimacy amongmarried martyr’s women in Isfahan .Journal of Basic and AppliedScientific,3, 627-631. Retrieved fromhttp://www.textroad.com/pdf/JBASR/J. Khojasteh Mehr, R., Kavand, M., & Soudani, M. (2017) . The Interaction between sacrificing behaviors and equity perception: How does it contribute to marital intimacy? .Iranian Psychological Association . 11, 175-195. Li, P. F., & Wickrama, K. A. S. (2014). Stressful life events, marital satisfaction, and marital management skills of Taiwanese couples. Family Relations. 63 . 193–205. Manne, S., & Badr, H. (2008). Intimacy and relationship prosesses in couples´ pshychosocial adaptation to cancer. Cancer, 112, 2541-2555. Markson, G. (2006). How to practice tolerance in your marriage [Web log message]. Retrieved fromhttp://www.families.com/blog/how-topractice-tolerance-in-your-marriage. O’Neill, D. (2016). Non-clinical couples’ experiences of acceptance through tolerance in marriage: A phenomenological study. A Ph.D dissertation in psychology, California school of professional psychology, international university of Irvine, California, USA. Ross, C. E. (2009). Marital satisfaction, psychology of the family. Retrieved from http://www. yorku.ca/ecross/psy3630/oct5_material_ posted.pdf. Salvatore, J. E., Kuo, S. I., Steele, R. D., Simpson, J. A., & Collins, W. A. (2011). Recovering from conflict in romantic relationships: A developmental perspective. Psychological Science, 22, 376-383. Shahid, H., & Shahid, W. (2016). A study on, tolerance role in marital satisfaction. International Journal for Social Studies,2 ,13-26. Shoaa kazemi, M., khosravy olya, Z., & mirzaee, Z. (2018). The effect of education of Sternberg’s components of love on intimacy of couples. Iranian Journal of Educational Sociology, 1, 1-7. Snyder, D. K. (2006). Emotion regulation in families: Pathways to dysfunction and health. Washington, DC: American Psychological Association. Stulhofer, A., Ferreira, L. C., & Landripet, I. (2014). Emotional intimacy, sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. Sexual and Relationship Therapy, 29, 229-244. Tanner, C. O. (2014). Difference, tolerance and cooperation. Marriage and Family Living, 24, 7-11. Triandis, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. Psychological Review, 96, 506-520. Yuan, J. W., McCarthy, M., Holley, S. R., & Levenson, R. W. (2010). Physiological down-regulation and positive emotion in marital interaction. Emotion, 10, 447-467.