نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده: صمیمت و بخشش از جمله مولفه‌های مهم یک ازدواج سالم محسوب می‌شود. بخشش یک فرایند درون فردی است که می‌تواند منجر به افزایش  صمیمیت بین زوجین شود . هدف از  پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوجین بود. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. نمونه شامل 4 زوج (8 نفر) بودند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا مقیاس صمیمیت (IS) واکر و تامپسون و مقیاس بخشش خانواده (FFS) پولارد و همکاران را تکمیل کنند. زوجین در یک برنامه زوجی 10 جلسه‌ای 90 دقیقه‌ای شرکت کردند. نتایج نشان داد که زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند با استفاده از انعطاف‌پذیری شناختی موجب افرایش صمیمیت و بخشش زوجین شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of an Acceptance and Commitment- based Couple Therapy in intimacy and forgiveness among couples

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Sa,adatmand
  • Soodabeh Basak Nejad
  • Abbas Amanollahi

چکیده [English]

Abstract: Intimacy and forgiveness are the most important components of a healthy marriage. Forgiveness is an intrapersonal process that can increase intimacy between couples. The aim of this study was to investigate the effectiveness of an acceptance and commitment based couple therapy on intimacy and forgiveness. A non-congruent multiple baseline experimental single case study was used as the method of the present study.4 couples (8 individuals) were chosen according to the result of   Walker and Thompson intimacy scale (IS) and Family Forgiveness Scale (FFS). The couples participated in a 10 session, 90-minute program. The results showed that the couple therapy based on acceptance and commitment could increase intimacy and forgiveness among the couples by using cognitive flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: couple therapy
  • Acceptance and Commitment
  • Intimacy
References Baskin, T., & Enrght, R. (2004). Intervention studies on forgiveness: A meta-analysis. Journal of Counseling and Development, 84, 12-79. Cordova, J., Cautilli, J., Simon, C., & Sabag, R. A. (2006). Behavior analysis of forgiveness in couples therapy. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy,2, 192-214. Crawford, M., & Unger, R. (2004). Women and gender: A feminist psychology. 4th edition. New York, NY, USA: McGraw-Hill. Edalati, A., & Redzaun, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American science, 6, 7-132. Fincham F. D., & Beach, S. R. H. (2002). Forgiveness in marriage: Implications for psychological aggression and constructive communication. Personal Relationships, 9, 239-251. Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. H. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations, 55, 415 -427. Gehart, D. R. (2012). Mindfulness and acceptance in couple and family therapy. First edition , NY: Springer. Harris, R. (2009). ACT with love. Oakland: New Harbinger publication. Honarparvaran, N., Tabrizy, M., Navabinejad, S., Shafiabady, A., & Moradi, M. (2010). The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) training with regard to reducing sexual dissatisfaction among couples. European Journal of Social Sciences, 15, 166-172. Maleki, N., Madahi, M., MohammadKhani, J., & Khalatbari, S. (2017). The effectiveness of cognitive behavior couple therapy on psychological well being, marital intimacy and life quality of chaotic couples. Journal of Educational Sociology, 1, 23-33. Manne, S., & Badr, H. (2008). Intimacy and relationship processes in couples, psychosocial adaptation to cancer. Cancer, 112, 2541-2555. Paleari, F. G., Regalia, C., & Fincham, F. D. (2005). Marital quality, forgiveness, empathy, and rumination: A longitudinal analysis, Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 368–378. Peterson, B. D., Eifert, G. H., Feingold, T., & Davidson, S. (2009). Using Acceptance and Commitment Therapy to treat distressed couples: A case study with two couples. Cognitive and Behavioral Practice, 16, 430-442. Pollard, M., Anderson, R., Anderson, W., & Jennings, G. (1998). The development of family forgiveness scale. Journal of Family Therapy, 20, 95-109. Ripley, J. S., & Worthington, J. R. (2002). Hope-focused and forgiveness-based group interventions to promote marital enrichment. Journal of Counseling and Development, 80, 452-463. Roemer, L., Sarah, K., Williston, S. K., Eustis, E. H., & Orsillo, S. M. (2013). Mindfulness and acceptance-based behavioral therapies for anxiety disorders. Current Psychiatry Reports, 15, 410-420. Saremi Nezhad, M., & Shameli, L. (2017). The effect of acceptance and commitment therapy on sexual satisfaction of couples in Shiraz. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 6, 58-65. Wiebe, S., Johnson, S. M., Burgess-Moser, M., Dalgleish, T., Lafontaine, M., & Tasca, G. (2016). Two-year follow-up outcomes in Emotionally Focused Couple Therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy, 43,227-244.