نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از عوامل مهم موثر بر رضایت زناشویی، تجارب اولیه­ فرد با والدین در دوران کودکی است. این تجارب در شکل­گیری دلبستگی و روانسازه­های ناسازگار اولیه تاثیر به­سزایی دارند. در این پژوهش نقش واسطه­ای روانسازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک­های دلبستگی و رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار گرفت. به­این منظور 333 نفر (194 زن، 139 مرد) به پرسشنامه‌های سبک دلبستگی بزرگسالان (AAQ)، روانسازه‌های یانگ (YSQ) و رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) پاسخ دادند. در نتایج به­دست آمده بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی همبستگی معنادار یافت نشد در حالی‌که رضایت زناشویی با دلبستگی ایمن همبستگی مثبت معنادار و با دلبستگی دوسوگرا همبستگی منفی معنادار داشت و متغیر روانسازه‌های ناسازگار اولیه در این ارتباط نقش واسطه­ای داشت. بر اساس یافته­های این پژوهش    می­توان نتیجه گرفت افراد با سبک دلبستگی ایمن احتمالا به این دلیل که برداشت مثبت‌تری از خود و دیگران دارند و به دلیل روانسازه‌های ناسازگار کمتر، رفتارهای سازگارانه بیشتری در روابط زناشویی نشان می­دهند و در نتیجه رضایت زناشویی بیشتری را تجربه خواهند کرد. در مقابل، افراد با سبک دلبستگی دوسوگرا‌، دارای تصویری منفی از خود و روانسازه‌های ناسازگار بیشتری در مورد خود هستند، و به تبع آن رفتارهای ناسازگارانه بیشتری نشان می‌دهند که رضایت زناشویی کمتر را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mediating role of early maladaptive schemas in relation between attachment styles and marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Zeinab Afshari
  • Fereshte Mootabi
  • Leili Panaghi

چکیده [English]

One of the most important factors affecting marital satisfaction is early childhood experiences with parents. These experiences have an important role in developing attachment and early maladaptive schemas. The present study was performed to investigate the mediating role of early maladaptive schemas in relationship between attachment styles and marital satisfaction. A total of 333 participants (194 women and 139 men) completed the  Hazan and Shaver's Adult Attachment Questionnaire (AAQ), Young Schema Questionnaire (YSQ) and Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness (ENRICH). The results showed that there is no significant relationship between avoidant-attachment style and marital satisfaction, but marital satisfaction had significant positive relationship with secure attachment style and significant negative relationship with ambivalent-attachment style. Also, the early maladaptive schemas mediate these relationships. Based on the results of the present study it can be concluded that individuals who have more secure attachment style develop more positive concept of self, as the result, they have less maladaptive schemas. So they follow more adaptive behaviors and less maladaptive behaviors in their marital relationships, therefore they will experience more marital satisfaction. In contrast, the individuals who have more insecure and ambivalent attachment style have more negative concept of self, therefore they own more maladaptive schemas about self, hence more maladaptive behaviors and less marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Style
  • early maladaptive schema
  • Marital Satisfaction
Arieti, S., & Bemporad, J. (1980). The psychological organization of depression. American Journal of Psychiatry,137, 1360-1365. Baldwin, M. W., & Fehr, B. (1995). On the instability of attachment style ratings. Personal Relationships, 2, 247-261. Banse. R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationships, 21, 273-282. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: Test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244. Bartholomew, K., & Shaver, P. R. (1998). Methods of assessing adult attachment: Do they converge? In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment Theory and Close Relationships (pp. 25-45). New York: Guilford Birnbaum, G. E. (2007). Attachment orientations, sexual functioning, and relationship satisfaction in a community sample of women. Journal of Social and Personal Relationships, 24, 21-35. Bowlby. J. (1969). Attachment and loss: Attachment, Vol. I. New York: Basic books. Bowlby, J. (1984). Violence in the family as a disorder of the attachment and caregiving systems. American Journal of Psychoanalysis, 44, 9-27. Charnia, M. R., & Ickes. W. (2007). Predicting marital satisfaction: Social absorption and individuation versus attachment anxiety and avoidance. Personal Relationships, 14, 187-208. Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 58, 644-663. Feeney, J. A., Noller, P., & Callan, V. J. (1994). Attachment style, communication and satisfaction in the early years of marriage. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), attachment processes in adulthood (pp. 269-308). London: Jessica Kingsley. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of marital and family therapy, 15, 65-79. Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology, 4, 132-154. Güngör, H. C. (2015). The predictive role of early maladaptive schemas and attachment styles on romantic relationships. International Journal of Social Sciences and Education, 5, 417-430. Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524. Larson, J. H., & Holman T. B. (1994). Predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237. Mason, O., Platts, H., & Tyson, M. (2005). Early maladaptive schemas and adult attachment in a UK clinical population. Psychology and psychotherapy: Theory, research and practice, 78, 549-564. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2010). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. The University of Michigan: Guilford Press. Pascal, A., Christine, A., & Jean, L. (2008). Development and validation of the Cognitive Inventory of Subjective Distress. International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 1175-1182. Platts, H., Tyson, M., & Mason, O. (2002). Adult attachment style and core beliefs: Are they linked? Clinical Psychology & Psychotherapy, 9, 332-348. Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of personality and social psychology, 59, 971-980. Stackert, R. A., & Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality and Individual Differences, 34, 1419-1429. Taniguchi, S. T., Freeman, P. A., Taylor, S., & Malcarne, B. A. (2006). Study of married couples' perceptions of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of Experiential Education, 28, 253-256. Wearden, A., Peters, I., Berry, K., Barrowclough, C., & Liversidge, T. (2008). Adult attachment, parenting experiences, and core beliefs about self and others. Personality and Individual Differences, 44, 1246-1257. Young, J. E., & Brown, G. (1999). Young Schema Questionnaire-L3a. Cognitive Therapy Center of New York: Authors.