نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

یکی از عوامل مهم در ارتباط، نحوه مقابله با موقعیت­های استرس­زا و مشکلات است. استفاده از پاسخ­های مقابله­ای موثر، به افراد در غلبه بر مشکلات جسمانی و روانی، روابط بین فردی، اجتماعی و تعارضات فردی کمک می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت­درمانی به شیوه گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله­ای انجام شد. شرکت­کنندگان 91 زن متاهل شاغل شهر مشهد بودند و پرسشنامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) را تکمیل نمودند. تعداد 30 نفر از شرکت­کنندگان که نمره بالا درمقیاس راهبرد مقابله­ای هیجان­مدار و نمره پایین در مقیاس راهبرد مقابله­ای مساله­مدار داشتند انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و کنترل (15 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که نمره کلی مقابله هیجان­مدار و زیرمقیاس گریز- اجتناب در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنادار داشته است. هم­چنین نمره کلی مقابله مساله­مدار و زیرمقیاس­های مقابله مساله­مدار و زیرمقیاس­های حل مساله، برنامه­ریزی و ارزیابی مجدد مثبت در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادار نشان داد. تغییرات ایجاد شده در پیگیری 45 روزه نیز ماندگار بود. یافته­های پژوهش حاضر اطلاعات مفیدی را در زمینه آشنایی با واقعیت­درمانی و راهبردهای مقابله­ای و نحوه تغییر و بهبود آنها فراهم می­کند. در الگوهای مشاوره زناشویی می­توان از        واقعیت­درمانی برای بهبود راهبرد­های مقابله­ای و کاهش تعارضات زناشویی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group reality therapy in coping strategies

نویسندگان [English]

  • Leila Ramzi 1
  • Zohre Sepehri Shamloo 1
  • Ahmad Ali Pour 2
  • Hosein Zare 2

1

2

چکیده [English]

One of the most important factors in communication is how to deal with stressful situations and problems. People can overcome physical and emotional problems as well as interpersonal, social and personal conflicts by using effective coping responses. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of group reality therapy in coping strategies. Ninety-one female married employees in Mashhad participated in this study and completed the Lazarus and Folkman's Ways of Coping Questionnaire (WCQ). Thirty persons with higher scores in emotion focused coping and lower scores in problem focused coping were selected and assigned to experimental and control groups (15 each). Results showed a reduction in the total scores of the emotion focused coping and "escape-avoidance" subscales, and an increase in the total score of problem focused coping, "plan-full problem solving" and "positive reappraise" subscales in the experimental group. Changes in the 45-day follow-up persisted. The findings provide useful information on reality therapy and coping strategies and how it improves. Reality therapy can be used in marital counseling patterns for improving coping strategies and reducing marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality therapy
  • Coping strategies
  • working married woman
Chen, P. Y., & Chang, H. C. (2011). The coping process of patients with cancer European. Journal of Oncology Nursing, 16, 10-16. Ekman, P. W., & Friesen, V. (1971). Constants across cultures in face and emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 17, 124-129. Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, 745-768. Glasser, W. (1998). Choice theory. New York: Harper Collins. Glasser, W. (2000). Counseling with choice theory: The new reality therapy. New York: Harper Collins. Glasser, W. (2003). Reality therapy. The Glasser institute. Cited 2003, Available from: htm.http://www.wglasser.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28 Goretti, B., Portaccio, E., Zipoli, V., Hakiki, B., Sius, G., Sorbi, S., & Pia, A. M. (2010). Impact of cognitive, impairment on coping strategies in multiple sclerosis. Clinical Neurology and Neurosurgery Journal, 112, 127-130. Hahn, S. E. (2000). The effect of locus of control on daily exposure, coping and reactivity to work interpersonal stressor: A daily study. Journal of Personality and Individual Difference, 29, 729-748. Hampel, P. (2007). Brief report: Coping Among Austrian children and Adolescents. Journal of Adolescents, 30, 885-890.. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. Naomi, B., & Kimberly, S. (2012). I am not stressed: Effective Stress Coping Techniques. Utah State University, Cooperative extension, FC/marriage/2012-03pr. Available from: ttp://digitalcommons.usu.edu/extension_curall/178. Pound, P. (2009). Choice therapy and psycho educate ion for parents of out-of-competition adolescent, International Journal of Reality Therapy, 29, 34-49. Sadat Bari, N., Bahrinian, A., Azargon, H., & Abedi, H. (2013). The effectiveness of reality therapy on resiliency of divorced women in Neyshabour city. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6, 607-611. Schoo, A., Habel, S., & Bell, M. (2009). Choice theory and choosing presence: A reflection on needs and the filter. International Journal of Reality Therapy, 29, 1-24.