نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

سردبیر


رضا خجسته مهر استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی

  • dr.r.khojastehmehrgmail.com

اعضای هیات تحریریه


منیجه شهنی ییلاق استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


ناصر یوسفی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


نسرین ارشدی استاد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


سیمین حسینیان استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی افروز استاد ممتاز رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

آموزش کودکان استثنایی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی بشارت استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


شکوه نوابی نژاد استاد گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مشاوره

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Susan D. Boon Department of Psychology University of Calgary ,Calgary, Alberta

psychology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Keith Dobson Department of Psychology University of Calgary ,Calgary, Alberta

psychology

مدیر اجرایی


زهره چراغی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی