نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر درمان عاطفی بوئن بر کارکردهای تحولی خانواده و روان‌بنه‌های هیجانی ناسازگار زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

حمید کارگر برزی؛ عسگر چوبداری؛ جعفر ثمری صفا

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 3-14

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.3

چکیده
  وجود افسردگی در زنان می‌تواند سلامت جسم و روان آنها و تربیت فرزندان را به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر درمان عاطفی بوئن بر کارکردهای تحولی خانواده و روان‌بنه‌های هیجانی ناسازگار زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری ...  بیشتر

اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی

ندا فراهینی؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ علی اکبر ارجمند‌نیا

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 15-26

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.15

چکیده
  پژوهش‌های متعدد نشان داده است که وجود فرزند استثنایی منجربه کاهش رضایت زناشویی والدین می‌شود. در این پژوهش، با هدف افزایش رضایت زناشویی در والدین کودکان استثنایی، اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌‏آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. ...  بیشتر

تهیه و اعتباریابی مقیاس باورها و تفکرات زوجین (CBTS)

زینب کامرانی؛ فاطمه بهرامی؛ کورش گودرزی؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 27-38

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.27

چکیده
   باورها و تفکرات زوجین یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که در فرآیند مشاوره با زوجین باید مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تهیه و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش باورها و تفکرات زوجی انجام شد. در مطالعه اول با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با 39زوج و مطالعه ادبیات پژوهش، 67 باور و فکر شناسایی شد و 52 ماده پس از انجام فرآیند اعتباریابی ...  بیشتر

اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان (EFCT) و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر (IBCT) بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی

فیض‌اله پورسردار؛ مسعود صادقی؛ کورش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 39-54

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.39

چکیده
  زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر ازجمله درمان‌هایی  هستند که بر چرخه‌های منفی تعاملی توجه دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوج‌های دارای تعارض زناشویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده ...  بیشتر

آسیب‌‌شناسی مشکلات زوجین در مرحله نامزدی: یک مطالعه کیفی

مهدی رستمی؛ شکوه نوابی‌نژاد؛ ولی‌الله فرزاد

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 55-68

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.55

چکیده
  دوران نامزدی یک دوره حد واسط است که فرد را آماده انتخاب مناسب و ورود به زندگی مشترک می‌کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی مشکلات زوجین در مرحله نامزدی بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بر اساس معیار اشباع نظری، تعداد 13 زوج نامزد در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعارض والد- فرزند و قلدری در نوجوانان مادرسرپرست

ایمان بهاروند؛ منصور سودانی؛ ذبیح‌اله عباسپور

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 69-80

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.69

چکیده
  کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی یک برنامه گروهی است که با کمک ترکیبی از مراقبه ذهن‌آگاهی، آگاهی بدنی و تمرینات یوگا با هدف افزایش آگاهی انجام می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعارض مادر- فرزند و قلدری در نوجوانان مادرسرپرست شهر اهواز بود. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون ...  بیشتر