نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 سایر

10.29252/ijfp.2023.557144.1129

چکیده

الگوهای ارتباطی والدین و کیفیت روابط بین فردی در خانواده ادر چارچوب عوامل تشدیدکننده نشانگان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در کودکان مورد توجه قرار گرفته است . این پژوهش با هدف پیش‌بینی شدت نشانگان نارسایی توجه/ بیش فعالی در کودکان بر اساس الگوهای ارتباطی والدین در خانواده، کیفیت روابط بین فردی و سبک‌های دلبستگی مادران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استبود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به نشانگان نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر قم در سال 1400 بود که از بین آن‌ها 270 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس تجدیدنظرشده الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (Ritchie & Fitzpatrick,1990)، مقیاس مشکلات بین‌فردی(Herwitz et al.,1988) ، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی بزرگسالان (Hazen and Shaver, 1987)و پرسشنامه نشانگان اختلال کاستی نارسایی توجه/ بیش فعالی (Snape,1980) جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان دادند که بین جهت‌گیری گفت و شنود و سبک های دلبستگی ایمن با شدت نشانه‌های نشانگان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی همبستگی منفی معنا‌دار و بین جهت‌گیری همنوایی، مشکلات بین فردی و سبک‌های دلبستگی هراسان، دل مشغول و دوری جو با شدت نشانگان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در کودکان همبستگی مثبت معنا‌دار وجود دارد (05/0< p). نتایج نشان داد که همنوایی، مشکلات روابط بین فردی، گفت و شنود و سبک دلبستگی هراسان در پیش‌بینی شدت نشانگان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی نقش دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of attention deficit hyperactivity disorder in children based on parents' communication patterns in the family, interpersonal relationship problems and mothers' attachment styles

نویسندگان [English]

  • mansooreh nikoogoftar 1
  • mojgan kiani 2

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 qom

چکیده [English]

The communication patterns of parents and the quality of interpersonal relationships in the family are among the factors that have received much attention in the context of the aggravating factors of attention deficit/hyperactivity disorder in children. This research was conducted with the aim of predicting the severity of attention deficit/hyperactivity disorder in children based on the communication patterns of parents in the family, the quality of interpersonal relationships, and the attachment styles of mothers. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the current study included all children suffering from attention deficit/hyperactivity disorder in Qom city in 1400, and 270 people were selected as a sample based on the table of Karjesi and Morgan. Data were collected using the revised scale of Ritchie and Fitzpatrick's family communication patterns (Ritchie & Fitzpatrick, 1990), interpersonal problems scale (Herwitz et al., 1988), adult attachment style questionnaire (Hazen and Shaver, 1987) and Attention deficit/hyperactivity disorder symptoms questionnaire (Snape, 1980) was collected. The analysis of the findings through Pearson's correlation coefficient and regression analysis showed that there is a significant negative correlation between communication orientation and secure attachment styles with the severity of symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder and conformity orientation. There is a significant positive correlation between interpersonal problems and fearful, preoccupied and distant attachment styles with the severity of symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder in children (p < 0.05). In other words, by increasing safe attachment styles and communication orientation, we can witness the reduction of symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder. The results showed that conformity, interpersonal relationship problems, communication and phobic attachment style play a role in predicting the severity of symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent communication patterns
  • Quality of interpersonal relationships
  • Attachment style
  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder