نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

امروزه، داشتن تحصیلات دانشگاهی به‌صورت یک ارزش و یکی از عوامل مهم تحرک اجتماعی در آمده است و به همین دلیل ورود به دانشگاه اتفاق مهمی محسوب می‌شود؛ زیرا بر شغل، درآمد، روابط اجتماعی و احتمالاً انتخاب همسر در آینده تأثیر دارد؛ بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل علّی عملکرد کنکور بر اساس عملکرد خانواده و خودتنظیمی و نقش میانجی‌گری سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر خرم‌آباد بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کلیه دانشجویان دختر و پسر سال اول کارشناسی زیرگروه تجربی ورودی مهرماه دانشگاه‌های دولتی شهر خرم‌آباد (دانشگاه لرستان و علوم پزشکی) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که به روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت ارزیابی عملکرد دانشجویان در کنکور، از میانگین درصدهای کسب‌شده در دروس کنکور سال 1399-1400 و از پرسش‌نامه‌های عملکرد خانواده مک‌مستر (1983)، خودتنظیمی بوفارد، بویسورت، وزائو و لاروچ (1995) و سازگاری تحصیلی اندرسون، گوآن و کاک (2016) استفاده شد. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تمامی مسیرهای مستقیم به‌جز مسیرهای عملکرد خانواده به عملکرد کنکور معنی‌دار شدند (05/0p>). هم‌چنین، مسیرهای غیرمستقیم عملکرد خانواده با عملکرد کنکور با نقش واسطه سازگاری تحصیلی و نیز رابطه خودتنظیمی با عملکرد کنکور با نقش واسطه‌ای سازگاری تحصیلی معنی‌دار شدند (05/0p=). بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کنکور دانشجویان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Causal Model of Entrance Exam Performance Based on Family Performance and Self-Regulation: The Mediating Role of Academic Adjustment in Students of Khorramabad Public Universities

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahkarami 1
  • Farah Naderi, 2
  • Saeed Bakhtiarpour 2

1 Department of Educational Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Faculty Member, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Today, having a university education has become a value and one of the important factors of social mobility, and for this reason, entering the university is an important event; Because it affects employment, income, social relationships, and possibly future spouse choices; Accordingly, the purpose of this study was to provide a causal model of entrance exam performance based on family performance and self-regulation and the mediating role of academic adjustment in students of Khorramabad public universities. In this descriptive correlational study, the statistical population consisted of all first year male and female undergraduate students in the experimental subgroup of October entrance of Khorramabad State Universities (Lorestan University and Medical Sciences) in the academic year 2021-2022. 300 people were selected as a sample by available sampling method. To evaluate the performance of students in the entrance exam, average percentages obtained in the entrance exam courses in 2020-2021, Mc Master (1983) Family performance questionnaire, Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche (1995) Self-regulation and Academic adjustment of Anderson, J. R., Guan & Koc (2016) questionnaires were used. The proposed model was evaluated using a path analysis. The results showed that all of the direct paths, except family performance path with entrance exam performance, were significant (p>0.05). Also, the indirect paths of family performance with entrance exam performance with the mediating role of academic adjustment and also the relationship of self-regulation with entrance exam performance with the mediating role of academic adjustment were significant (p=0.05). Based on the results of this study, the proposed model has a good fit and is an important step in identifying the factors affecting students' entrance exam performance.
In this descriptive correlational study, the statistical population consisted of all first year male and female undergraduate students in the experimental subgroup of October entrance of Khorramabad State Universities (Lorestan University and Medical Sciences) in the academic year 1401-1400. 300 people were selected as a sample. Also indirect pathways were significant family performance and self-regulation with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment and also, self-regulation with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment (p=0.05). Based on the results of this study, the proposed model has a good fit and is an important step in identifying the factors affecting students' entrance exam performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrance exam performance
  • family performance
  • self-regulation &
  • academic adjustmen
Aghayousefi, A., Saravani, S., Zeraatee, R., Razeghi, F. S., & Pourabdol, S. (2016). Prediction of students’ academic performance based on attachment styles and different levels of adjustment. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 21(4), 308-316. [In Persian]
Amiri, A. (2020). Predicting academic achievement based on family performance, personality traits and self-concept in high school students. International Conference on Law, Psychology, Educational and Behavioral Sciences, Karaj. [In Persian]
Anderson, J. R., Guan, Y., & Koc, Y. (2016). The academic adjustment scale: Measuring the adjustment of permanent resident or sojourner students. International Journal of Intercultural Relations, 54, 68-76. ‏
Ardalan, M., & Ardalan, F. (2016). The Study of the relationship between family functioning and mental health among the employees of Kurdistan University of Medical Sciences. The Journal of Kurdistan Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 2(1), 12-21. [In Persian]
Atılgan, D., & Aksoy, C. (2021). Investigation of COVID-19 phobia and satisfaction with life levels of students taking special talent entrance exams. International Journal of Modern Education Studies, 5(1), 75-90. ‏
Bagheri Charook, A., Towhidi, A., & Tajrobehkar, M. (2019). The effect of self-determination, academic adjustment, and positive thinking on academic performance with the mediation of achievement goals', Positive Psychology Research, 5‌(2), 65-84. [In Persian]
Biebel, K., Mizrahi, R., & Ringeisen, H. (2018). Postsecondary students with psychiatric disabilities identify core services and key ingredients to supporting education goals. Psychiatric Rehabilitation Journal, 41(4), 299-301. ‏
Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., & Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation on self‐regulation and performance among college students. British Journal of Educational Psychology, 65(3), 317-329. ‏
Cao, Y., Gao, J., & Zhou, T. (2019). Orderliness of campus lifestyle predicts academic performance: A case study in Chinese university. Digital Phenotyping and Mobile Sensing (pp. 125-137). Cham: Springer. ‏
 Carr, K., & Kellas, J. K. (2018). The role of family and marital communication in developing resilience to family-of-origin adversity. Journal of Family Communication, 18(1), 68-84. ‏
Deighton, K., Hudson, J., Manley, A. J. (2019). Effects of emotional intelligence and supportive text messages on academic outcomes in first-year undergraduates. Journal of Further and Higher Education, 43(4), 494-507.
Dyer, W. G. (2018). Are family firms really better? Reexamining “examining the ‘family effect’on firm performance. Family Business Review, 31(2), 240-248. ‏
Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Levin, S. (1980). The mcmaster model of family functioning. Advances in Family Psychiatry, 2, 73-89.
Fakharian, J., Yaghobi, A., Zargham, M., & Mohagheghi, H. (2019). The designing of academic buoyancy model based on family emotional climate, social constructive learning environment, and academic engagement mediated by academic self-efficacy in high school girl students.  Research in Teaching, 7(3), 1-28. [In Persian]
Fathabadi, J., Shalani, B., & Sadeghi, S. (2017). The impact of universities entrance exam on Iranian students and families, Cultural Psychology, 1(2), 49-71. [In Persian]
Ghalkhanbaz, F., & Khodaei, E. (2014). The impact of relationship between socioeconomic status of the nation-wide exam applicants and educational performance in 2010. Educational Measurement and Evaluation Studies, 4(5), 55-79. [In Persian]
Hosseingholi, F., Kooshki, S., Farzad, V., & Eftekharzadeh, S. (2018). Modeling of academic adjustment in boy students based on causal relationships of personality traits & perceived social support with mediating self-regulated learning. Social Cognition, 7(2), 27-50. [In Persian]
Khoshroush, V., & Mirkarimpour, S. M. (2020). Investigating the relationship between self-regulated learning strategies and academic adjustment of secondary school students in lahijan, 8th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran. [In Persian]
 Korhan, M., Engin, E., & Guloglu, B. (2021). University entrance exam anxiety of adolescents during COVID-19 pandemic: Cognitive flexibility and self-regulation. European Psychiatry, 64(1), 667-667. ‏
Kotera, Y., Green, P., & Sheffield, D. (2021). Positive psychology for mental wellbeing of UK therapeutic students: relationships with engagement, motivation, resilience and self-compassion. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3), 1611-1626.
 Landrum, B. (2020). Examining students' confidence to learn online, self-regulation skills and perceptions of satisfaction and usefulness of online classes. Online Learning, 24(3), 128-146. ‏
Lobos Pena, K., Bustos-Navarrete, C., Cobo-Rendon, R., Fernandez Branada, C., Bruna Jofre, C., & Maldonado Trapp, A. (2021). Professors' expectations about online education and its relationship with characteristics of university entrance and students' academic performance during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 12, 642391. ‏
Mak, P., & Wong, K. M. (2018). Self-regulation through portfolio assessment in writing classrooms. Elt Journal, 72(1), 49-61. ‏
Mann, V., Tiwari, G. N., & Mishra, L. (2021). Study of influence of social and economic variables on academic performance of students preparing for joint engineering entrance exam in Delhi. International Journal of Modern Agriculture, 10(2), 1737-1745. ‏
Mohammadi, K., Rezaei, A. M., Mohammadifar, M. ‌A., & Talepasand S. (2018). The structural model evaluation of the correlation of family functioning and parental abuse with students’ academic achievement: The mediating role of social adequacy and academic self-efficacy. Iranian Journal of Medical Education, 18, 60-69. [In Persian]
O’Neill, S. C., Strnadova, I., & Cumming, T. M. (2016). Evidence-based transition planning practices for secondary students with disabilities: What has Australia signed up for? Australasian Journal of Special Education, 40(1), 39-58. ‏
Omidian, M., Rahmati, A., & Farhaei Rad, H. (2018). Lived experience of entrance exam with emphasis on its stressful consequences. Iranian Higher Education, 10(2), 1-19. [In Persian]
Schnitzler, K., Holzberger, D., & Seidel, T. (2020). Connecting judgment process and accuracy of student teachers: Differences in observation and student engagement cues to assess student characteristics. Frontiers in Education, 5, 602470. ‏
 Shauman, K., Howell, L. P., Paterniti, D. A., Beckett, L. A., & Villablanca, A. C. (2018). Barriers to career flexibility in academic medicine: A qualitative analysis of reasons for the under-utilization of family-friendly policies, and implications for institutional change and department chair leadership. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 93(2), 246-255. ‏
 Stubbs, N. S., & Maynard, D. M. B. (2017). Academic self-efficacy, school engagement and family functioning, among postsecondary students in the Caribbean. Journal of Child and Family Studies, 26(3), 792-799. ‏
Talaei, K., Sadipour, E., Asadzadeh, H., & Ebrahimi Qavam, S. (2019). The relationships between perception of classroom environment and academic teacher-regulation with academic performance through self-regulation learning. Education Strategies in Medical Sciences, 12(4), 95-106. [In Persian]
Tamannaeifar, M., Rezaei, H., & Hadady, S. (2019). Prediction of student’s academic performance based on adjustment (academic, emotional and social) and personality traits'. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 374-387. [In Persian]
Trigueiro, E. S. D. O., & Leme, M. I. D. S. (2020). Students and intellectual doping: is anything going in search of entrance exam success? Psicologia Escolar e Educacional, 24, ‏ 1-9.
Usan Supervia, P., Salavera Bordas, C., Murillo Lorente, V. (2020). Exploring the psychological effects of optimism on life satisfaction in students: The mediating role of goal orientations. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), 7887. ‏
Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In Boekaerts M, Pintrich PR, Zeidner M. (Eds.), Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic Press. pp. 13-39.