نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.29252/ijfp.2023.557639.1132

چکیده

چکیده: امروزه، داشتن تحصیلات دانشگاهی به‌صورت یک ارزش و یکی از عوامل مهم تحرک اجتماعی در آمده است و به همین دلیل ورود به دانشگاه اتفاق مهمی محسوب می‌شود؛ زیرا بر شغل، درآمد، روابط اجتماعی و احتمالاً انتخاب همسر در آینده تأثیر دارد؛ بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل علّی عملکرد کنکور بر اساس عملکرد خانواده و خودتنظیمی و نقش میانجی‌گری سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر خرم‌آباد بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کلیه دانشجویان دختر و پسر سال اول کارشناسی زیرگروه تجربی ورودی مهرماه دانشگاه‌های دولتی شهر خرم‌آباد (دانشگاه لرستان و علوم پزشکی) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت ارزیابی عملکرد دانشجویان در کنکور، از میانگین درصدهای کسب‌شده در دروس کنکور سال 1399-1400 و از پرسش‌نامه‌های عملکرد خانواده مک‌مستر (1983)، خودتنظیمی بوفارد، بویسورت، وزائو و لاروچ (1995) و سازگاری تحصیلی اندرسون، گوآن و کاک (2016) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تمامی مسیرهای مستقیم بجز مسیرهای عملکرد خانواده به عملکرد کنکور معنی‌دار شدند (05/0p>). هم‌چنین، مسیرهای غیرمستقیم عملکرد خانواده با عملکرد کنکور با نقش واسطه سازگاری تحصیلی و نیز رابطه خودتنظیمی با عملکرد کنکور با نقش واسطه‌ای سازگاری تحصیلی معنی‌دار شدند (05/0p=). بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کنکور دانشجویان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a causal model of entrance exam performance based on family performance and self-regulation and the mediating role of academic adjustment in students of Khorramabad public universities

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahkarami 1
  • Farah Naderi, 2
  • Saeed Bakhtiarpour 2

1 Department of Educational Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Faculty Member, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

social relationships, and possibly future spouse choices; Accordingly, the purpose of this study was to provide a causal model of entrance exam performance based on family performance and self-regulation and the mediating role of academic adjustment in students of Khorramabad public universities. In this descriptive correlational study, the statistical population consisted of all first year male and female undergraduate students in the experimental subgroup of October entrance of Khorramabad State Universities (Lorestan University and Medical Sciences) in the academic year 1401-1400. 300 people were selected as a sample.. To evaluate the performance of students in the entrance exam, from the average percentages obtained in the entrance exam courses in 1399-1400, from the level score of students in the entrance exam and from a questionnaire Family performance of Mc Master (1983), Self-regulation of Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche (1995) & Academic adjustment of Anderson, J. R., Guan & Koc (2016) were used for data collection in this study. The proposed model was evaluated using a path analysis. Also indirect pathways were significant family performance and self-regulation with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment and also, self-regulation with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment (p=0.05). Based on the results of this study, the proposed model has a good fit and is an important step in identifying the factors affecting students' entrance exam performance.

In this descriptive correlational study, the statistical population consisted of all first year male and female undergraduate students in the experimental subgroup of October entrance of Khorramabad State Universities (Lorestan University and Medical Sciences) in the academic year 1401-1400. 300 people were selected as a sample. Also indirect pathways were significant family performance and self-regulation with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment and also, self-regulation with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment (p=0.05). Based on the results of this study, the proposed model has a good fit and is an important step in identifying the factors affecting students' entrance exam performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrance exam performance
  • family performance
  • self-regulation &؛ academic adjustmen