نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه روان شناسی، واحد اسلام آبادغرب، ایران.

10.29252/ijfp.2023.559167.1138

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره و زوج درمانی شناختی رفتاری بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه زنان متقاضی طلاق شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری را زنان متقاضی طلاق شهر کرمانشاه که در نیمه دوم سال 1400 به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند، تشکیل داده است. از بین آنان که بصورت داوطلبانه و از طریق فراخوان جهت شرکت در این دوره ثبت نام کرده بودند 45 نفر به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل بر اساس معیار ورود و خروج پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF) بود. مداخلات دو گروه به صورت گروهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و دو بار در هفته اجرا شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-26 و آزمون‌های آماری تحلیل کواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی با مقدار احتمال 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر طرحواره و زوج درمانی شناختی رفتاری نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان متقاضی طلاق اثربخش بوده اند (05/0P<). همچنین تفاوت معناداری بین دو درمان مشاهده نشد (1=P). با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت از این روش‌های درمانی می‌تواند در در محیط‌های مشاوره و روان درمانی خانواده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of schema-based couple therapy and cognitive behavioral couple therapy on the initial maladaptive schemas of divorce-seeking women

نویسندگان [English]

  • Hadis valizadeh 1
  • shima parandin 2

1 PhD Student of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

2 assistant professor of psychology; azad university, islam abade gharb; Iran

چکیده [English]

The current study compared the ffectiveness of schema-based couple therapy and cognitive behavioral couple therapy on the main maladaptive schemas of Kermanshah divorce seeking women. The current study had a semi-experimental with pre-test-post-test design and control group. The statistical population consists of Kermanshah city residents who visited counseling services in the second half of 1400 and were divorcing. 45 individuals who voluntarily signed up to take part in this course were chosen at random and divided into two experimental and control groups depending on the requirements for entering and leaving the study. The research instrument featured Young's Primary Maladaptive Schemas Questionnaire (YSQ-SF). The interventions of the two groups were carried out in groups for 8 sessions of 90 minutes and twice a week. Data were analyzed with SPSS-26 software and statistical tests of univariate analysis of covariance and Benferoni post hoc test with a probability value of 0.05. The results showed that schema-based couple therapy and cognitive-behavioral couple therapy were significantly effective on the initial incompatible schemas of women applying for divorce compared to the control group (P<0.05). Also, no significant difference was observed between the two treatments (P=1). According to the research results, it can be said that these treatment methods can be used in counseling and family psychotherapy environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema-based couple therapy
  • cognitive behavioral couple therapy
  • primary maladaptive schemas
  • divorce