نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات صنعت و سلامت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.29252/ijfp.2023.549546.1091

چکیده

پاندمی کووید 19، جهان را با مشکلات مختلفی در ابعاد سلامت جسمی، روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه ساخته و اثرات منفی بر سلامت روانشناختی جوامع دارد. لذا بررسی عوامل موثر بر ابعاد روانشناختی آن می تواند به کاهش اضطراب ناشی از همه گیری کمک کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب بیماری کرونا بر اساس تنظیم شناختی هیجان با نقش واسطه ای عملکرد خانواده انجام شد. از جامعه کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در سال تحصیلی 1399- 1400، تعداد 204 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و ابزار سنجش خانواده (FAD) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند اثرهای مستقیم راهبردهای سازش یافته و راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان بر مولفه های علائم جسمی و علائم روانشناختی اضطراب بیماری کرونا و اثر مستقیم و منفی مولفه های تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد خانواده معنادار است (05/0>P). همچنین بین عملکرد خانواده و دو مولفه اضطراب بیماری کرونا (علائم روانشناختی و علائم جسمی) رابطه منفی معناداری وجود دارد. طبق نتایج عملکرد خانواده بین دو مولفه راهبردهای سازش سافته و سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان و مولفه های اضطراب بیماری کرونا نقش میانجی دارد. نتایج مطالعه حاضر ضمن گسترش ادبیات پژوهش در حوزه کرونا، نقش ویژگیهای فردی و خانوادگی در پیش بینی اضطراب کرونا و لزوم توجه به عوامل مذکور را در کاهش اضطراب ناشی از همه گیری بیماری برجسته می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The predicting of Corona disease anxiety based on cognitive emotional regulation,: the mediating role of family function

نویسنده [English]

  • Saeideh Bazzaizan

Industry and Health Research Center, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,, Iran

چکیده [English]

The Covid 19 pandemic presents the world with many problems in the dimensions of physical, psychological, social, economic, and political health. Therefore investigating effective factors on its psychological dimension can help reduce the anxiety caused be epidemic. The aim of this study was to predict Corona disease anxiety based on cognitive emotional regulation with the mediating role of family function. From all of the employees and students in the Islamic Azad University, west Tehran branch 204 persons were selected randomly in 2020-2021academic year. Subjects complete Corona Disease Anxiety Scale (CDAS), Family Assessment Device (FAD), and Cognitive-emotion Regulation Questionnaires (CERQ). The results of the present study showed that the direct effects of adaptive strategies of cognitive emotional regulation and maladaptive strategies of cognitive emotional regulation on Corona disease anxiety components (psychological and physical symptoms), and negative direct effects of cognitive emotional regulation components on family function were significant (P<0/05). Also, there were significant and negative relationships between family function and Corona disease anxiety components. According to the findings, family function mediated the relationship between the two components of cognitive emotional regulation and Corona disease anxiety components. Thus, results of the present study in addition to expanding the research literature, emphasis to the role of individual and family characteristics in predicting of Corona disease anxiety and highlight the necessity of remarking these factors to reduce Corona disease anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Disease Anxiety؛ Cognitive Emotional Regulation؛
  • Family Function