نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر میزان استفاده خانواده‌ها از فروشگاه‌های آنلاین افزایش چشمگیری داشته و پس از اپیدمی کرونا این روند به اوج خود رسیده است. نقش خانواده در شکل‌دهی به رفتار مصرف و نحوة تعامل و تصمیم به خرید در فضای آنلاین تعیین کننده است. استفاده از عوامل تأثیرگذار بر رفتار فردی و خانوادگی یکی از استراتژی‌های مهم در کسب‌وکار آنلاین شده است. هدف از این پژوهش تبیین نگرش و عوامل رفتاری مرتبط به اسامی رنگ در خرید از فروشگاه‌های آنلاین در خانواده‌های ایرانی با استفاده از پدیدارشناسی تفسیری بود. جامعه مورد مطالعه را خانواده‌های با بیشترین خرید در فروشگاه‌های آنلاین در ایران تشکیل دادند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و با تغییرات بیشینه انجام شد. داده‌ها با استفاده از راهنمای مصاحبه نیمه‌ساختارمند گردآوری گردید. بر اساس نتایج، تجارب زیسته در قالب شش مضمون خودالقایی خوش‌بینانه، آموزش و آگاه‌سازی ذهنی، بیش برانگیختگی یا تحریک‌پذیری مصرف خانواده، ادراک جذابیت و خاص شدن، کیفیت ادراک شده خانواده، درگیری ذهنی و فکری شناسایی گردید. تأثیرگذاری بر رفتار افراد در کسب‌وکار آنلاین و اثربخشی بالای استفاده از استراتژی‌های تبلیغاتی و هیجان‌طلبی افراد منجر به تغییر در نگرش و ارزش‌ها و در نهایت موجب تغییر در رفتار می‌گردد. شناخت نحوی تعامل و الگوهای رفتاری خانواده‌ها در خرید آنلاین می‌تواند ضمن کنترل رفتارهای مصرف خانواده در یادگیری و فرایند اجتماعی شدن فرزندان کمک شایانی نماید.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude and Behavioral Factors Associated with Color Name at Online Stores in Iranian Families: An Interpretative Phenomenological Analysis

نویسندگان [English]

  • Elnaz Pahlevani 1
  • Kambiz Heidarzadeh hanzaee 2
  • rouhollah zaboli 3
  • Maryam Khalili Araghi 4

1 PhD Candidate, Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate professor, department of health administration, faculty of health, baqiyatallah University of Medical sciences, Tehran, Iran.

4 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Online shopping by families has increased dramatically in recent years, and the COVID-19 pandemic has given rise to this phenomenon. Families play a key role in shaping their consumption behavior and the way they interact and decide at online stores. Using factors affecting individual and family behavior has become one of the important strategies in online business. This study aimed to determine the attitude and behavioral factors associated with color name at online stores in Iranian families. This study was a qualitative study which used an interpretive phenomenological analysis. The study population consisted of Iranian families with the most purchases at online stores. Purposive sampling was performed with maximum variation. A semi-structured interview was used to collect data. Qualitative results of the lived experiences of Iranian families indicated that six themes under study included optimistic self-induction, education and mental awareness, excitability of family consumption, perception of attractiveness, perceived quality, mental and intellectual involvement. Influencing people's behavior in online business and the high effectiveness of using advertising strategies and people's excitement leads to a change in attitude and values and finally causes a change in behavior. Knowing the interaction style and behavioral patterns of families in online shopping can help control the family's consumption behaviors in the learning and socialization process of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Behavioral Factors
  • Color Names
  • Attitude to Product
  • Online Shopping
Andrade, E. B. (2005). Behavioral consequences of affect: Combining evaluative and regulatory mechanisms. Journal of Consumer Research, 32(3), 355-362.
Asadzadeh Manjili, S., & Lotfizadeh, F. (2022). Effect of Women`s Role and Family Structure on CDMS. Quarterly Journal of Women and Society, 12(48), 1-14. [in persian]
Beck, C. T., Keddy, B. A., & Cohen, M. Z. (1994). Reliability and validity issues in phenomenological research. Western journal of nursing research, 16(3), 254-267.
Callwood, K. (2013). Psychological factors that influence consumer buying behavior. Journal of Business, 15(2), 39-48.
Chou, H. Y., Chu, X. Y., & Chiang, Y. H. (2020). What should we call this color? The influence of color‐naming on consumers' attitude toward the product. Psychology & Marketing, 37(7), 942-960.
Cooper, P. A., & Maurer, D. (2008). The influence of recent experience on perceptions of attractiveness. Perception, 37(8), 1216-1226.
De Gregorio, F., & Sung, Y. (2010). Understanding attitudes toward and behaviors in response to product placement. Journal of Advertising, 39(1), 83-96.
Epp, A. M., & Price, L. L. (2008). Family identity: A framework of identity interplay in consumption practices. Journal of Consumer Research, 35(1), 50-70.
Fitrayanti, V., & Purwanto, P. (2020). The Influence of Personal and Psychological Factors toward Consumer Purchase Decision (Case Study: Petersaysdenim, Bandung). Journal of Management and Leadership, 3(2), 26-38.
Ghaedy, A., Seyyed Amiri, N., & Foroudi, P. (2022). The Impact of Multi-sensory Marketing on Advertising Effectiveness Mediated by Consumer Attitude towards Advertising (Studied Case: Online Retail Industry). Consumer Behavior Studies Journal, 3-3. doi: 10.34785/j018.2022.885.[in persian]
Ghafelehbashi, S., Asadollahi, A., & Nikfar, F. (2011). Acquaintance with all types of involvement in consumer behavior. interdisciplinary journal of contemporary research in business, 3(5), 493-507. [in persian]
Guo, Y., & Barnes, S. (2011). Purchase behavior in virtual worlds: An empirical investigation in Second Life. Information & Management, 48(7), 303-312.
Hagtvedt, H. (2020). Dark is durable, light is user‐friendly: The impact of color lightness on two product attribute judgments. Psychology & Marketing, 37(7), 864-875.
Hamby, A., Daniloski, K., & Brinberg, D. (2015). How consumer reviews persuade through narratives. Journal of Business Research, 68(6), 1242-1250.
Heitmann, M., Lehmann, D. R., & Herrmann, A. (2007). Choice goal attainment and decision and consumption satisfaction. Journal of marketing research, 44(2), 234-250.
Iyer, R., & Muncy, J. A. (2016). Attitude toward consumption and subjective well‐being. Journal of Consumer Affairs, 50(1), 48-67.
Javadi, M. H. M., Dolatabadi, H. R., Nourbakhsh, M., Poursaeedi, A., & Asadollahi, A. R. (2012). An analysis of factors affecting on online shopping behavior of consumers. International journal of marketing studies, 4(5), 81. [in persian]
Lavuri, R., & Sreeramulu, D. (2019). E-Commerce Shopping: Psychological factors impact on online purchasing behaviour. International Journal of Management Research and Reviews, 9(10), 1-9.
Lee, P.-M. (2002). Behavioral model of online purchasers in e-commerce environment. Electronic Commerce Research, 2(1), 75-85.
Liao, S.-H., & Chung, Y.-C. (2011). The effects of psychological factors on online consumer behavior. Paper presented at the 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
Marza, S., Idris, I., & Abror, A. (2019). The influence of convenience, enjoyment, perceived risk, and trust on the attitude toward online shopping. Paper presented at the 2nd padang international conference on education, economics, business and accounting (PICEEBA-2 2018).
Michaelidou, N., & Dibb, S. (2008). Consumer involvement: a new perspective. The Marketing Review, 8(1), 83-99.
Miller, E. G., & Kahn, B. E. (2005). Shades of meaning: the effect of color and flavor names on consumer choice. Journal of Consumer Research, 32(1), 86-92.
Mo, T. (2020). “Income vs. education” revisited–the roles of “family face” and gender in Chinese consumers' luxury consumption. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
Nikmah, F., & Pramesty, W. (2019). The Influence of Lifestyle on the Purchasing Decision. Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University, 160.
Niu, H.-J. (2017). Cyber purchasing behavior of adolescents: family communication relationships and parental influence. Electronic Commerce Research, 17(3), 495-519.
Ostrovskiy, A., Garkavenko, V., & Rybina, L. (2021). Influence of socio-psychological factors on consumers purchasing behavior in Kazakhstan. The Service Industries Journal, 41(7-8), 527-552.
Reber, R., Wurtz, P., & Zimmermann, T. D. (2004). Exploring “fringe” consciousness: The subjective experience of perceptual fluency and its objective bases. Consciousness and cognition, 13(1), 47-60.
Roszkowska-Holysz, D. (2013). Determinants of consumer purchasing behaviour. Management, 17(1), 333.
Seyedjavadin, S. R., Samadi, M., & Naghdi, B. (2010). Studying the role of family members in decision making to buy durable consumer goods. Journal of Business Management, 2(7), 1-22. [in persian]
Smith, J. A., & Shinebourne, P. (2012). Interpretative phenomenological analysis: American Psychological Association.
Stylidis, K., Wickman, C., & Söderberg, R. (2015). Defining perceived quality in the automotive industry: An engineering approach. Procedia CIRP, 36, 165-170.
Taylor, L. C., Clayton, J. D., & Rowley, S. J. (2004). Academic socialization: Understanding parental influences on children's school-related development in the early years. Review of general psychology, 8(3), 163-178.
Tent, J. (2018). Out-of-the-blue Names of Paint Colors. Names, 66(1), 25-35.
Torkestani, M. S., Zandmehr, M., & Afsahizadeh, M. (2018). Investigating the Relationship between Website Characteristics and Impulsive Purchase on the Internet. Journal of Business Management Research, 10(19), 1-17. [in persian]
Wigati, N. G. (2015). The Effect Of Psychological Factors Towards Purchasing Decisions Product Of Rumah Mode. Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Williams, G. A., & Miller, R. B. (2002). PERSUADE CHANGE THE WAY YOU.
Ye, H., Bhatt, S., Jeong, H., Zhang, J., & Suri, R. (2020). Red price? Red flag! Eye‐tracking reveals how one red price can hurt a retailer. Psychology & Marketing, 37(7), 928-941.