نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.29252/ijfp.2022.560028.1142

چکیده

در سالهای اخیر میزان استفاده خانواده ها از فروشگاه های آنلاین افزایش چشمگیری داشته و پس از اپیدمی کرونا این روند به اوج خود رسیده است. نقش خانواده در شکل دهی به رفتار مصرف و نحوی تعامل و تصمیم به خرید در فضای آنلاین تعیین کننده است. استفاده از عوامل تاثیر گذار بر رفتار فردی و خانوادگی یکی از استراتژی های مهم در کسب و کار آنلاین شده است. هدف از این پژوهش تبیین نگرش و عوامل رفتاری مرتبط به اسامی رنگ در خرید از فروشگاه های آنلاین در خانواده های ایرانی با استفاده از پدیدار شناسی تفسیری بود. جامعه مورد مطالعه را خانواده های با بیشترین خرید در فروشگاههای آنلاین در ایران تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با تغییرات بیشینه انجام شد. داده ها با استفاده از راهنمای مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری گردید. بر اساس نتایج، تجارب زیسته در قالب شش مضمون خودالقایی خوشبینانه، آموزش و آگاه سازی ذهنی، بیش برانگیختگی یا تحریک پذیری مصرف خانواده، ادراک جذابیت و خاص شدن، کیفیت ادراک شده خانواده، درگیری ذهنی و فکری شناسایی گردید. تاثیر گذاری بر رفتار افراد در کسب و کار آنلاین و اثربخشی بالای استفاده از استراتژی های تبلیغاتی و هیجان طلبی افراد منجر به تغییر در نگرش و ارزش ها و در نهایت موجب تغییر در رفتار می گردد. شناخت نحوی تعامل و الگوهای رفتاری خانواده ها در خرید آنلاین می تواند ضمن کنترل رفتارهای مصرف خانواده در یادگیری و فرایند اجتماعی شدن فرزندان کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude and Behavioral Factors Associated with Color Name at Online Stores in Iranian Families: An Interpretative Phenomenological Analysis

نویسندگان [English]

  • Elnaz Pahlevani 1
  • Kambiz Heidarzadeh hanzaee 2
  • rouhollah zaboli 3
  • Maryam Khalili Araghi 4

1 PhD Candidate, Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate professor, department of health administration, faculty of health, baqiyatallah University of Medical sciences

4 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Online shopping by families has increased dramatically, and the COVID-19 pandemic has given rise to this phenomenon. Families play a key role in shaping their consumption behavior and the way they interact and decide at online stores. The use of factors affecting individual and family behavior involve attitude and behavioral factors associated with color name at online stores. Behavioral and psychological factors play an important role in the quality of interaction in virtual spaces. The developments of the digital age and the families’ increasing exposure to this space require understanding their attitudes and behavior. This study aimed to determine the attitude and behavioral factors associated with color name at online stores in Iranian families. This study was a quantitative study which used an interpretive phenomenological analysis. The study population consisted of Iranian families with the most purchases at online stores such as Digi Kala, Digi Style, and Khanomi. Purposive sampling was performed with maximum variation. A semi-structured interview was used to collect data. Rigor in Phenomenological Research were obtained with the, peer check, member check, and Self-monitoring, bracketing and triangulation method. Quantitative study results of the lived experiences of Iranian families indicated that six themes under study included optimistic self-induction, education and mental awareness, excitability of family consumption, perception of attractiveness, perceived quality, mental and intellectual involvement. The effects of family's behavior at online store and high efficacy of using of advertising strategies, as well as people's excitement lead to a change in attitude and values, which would finally change the behavior. Understanding families’ interaction style and behavioral patterns on online shopping can help to control family's consumption behaviors and the children’s learning of socialization process. Family’s behavior at online business can be an important factor to educating children and transferring an appropriate lifestyle model in today's world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Behavioral Factors
  • Color Names
  • Attitude to Product
  • Online Shopping