نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

روابط فرازناشویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در سالیان اخیر انسجام خانواده‌ها را تهدید می‌کند. شناسایی و عوامل مرتبط با روابط فرازناشویی اهمیت بسزایی دارد چراکه می‌تواند خطر فروپاشی خانواده را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی انجام شد. 2۱۶ نفر زنان زنان دارای روابط فرازناشویی در شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی، هیجان‌خواهی، خودکنترلی، طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی بود. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اثرات مستقیم اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی بر طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی معنی‌دار است. بررسی ضرایب غیر مستقیم نیز نشان داد خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نقش خودکنترلی را در بروز و تشدید طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی تایید کرد. درنتیجه با ارائه آموزش‌های لازم در جهت بهبود مهارت‌های خودکنترلی می‌توان از آسیب‌هایی چون طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی کاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Self-Control in the Relationship between Virtual Internet Addiction and Sensation Seeking with Emotional Divorce and Attitudes toward Marital Infidelity in Women with Extramarital Affairs

نویسندگان [English]

  • parastoo damercheli 1
  • Majid Zargham hajebi 2
  • Shokoh Navabinejad 3

1 PhD Student, Department of Consulting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Professor of Counseling Department, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mediating Role of Self-Control in the Relationship between Virtual Internet Addiction and Sensation Seeking with Emotional Divorce and Attitudes toward Marital Infidelity in Women with Extramarital AffairsArticle Info.Abstract

Extramarital affairs are one of the most important harms that threaten the cohesion of families in recent years. Identifying factors related to extramarital affairs is important because it can reduce the risk of family breakdown. Extramarital affairs are one of the most important harms that threaten the cohesion of families in recent years. Identifying factors related to extramarital affairs is important because it can reduce the risk of family breakdownThis study aimed to investigate the mediating role of self-control in the relationship between virtual internet Addiction and excitement with emotional divorce and attitudes toward marital infidelity in women with extramarital affairs. Two hundred sixteen women with extramarital affairs in Tehran were selected using the purposive sampling method and participated in this study. Research tools included questionnaires of Virtual Internet Addiction, Sensation Seeking, Self-control, Attitudes toward Marital Infidelity and Emotional Divorce. Data were analyzed using Pearson correlation and structural equation modeling. Findings revealed that the direct effects of cyber addiction, excitement and self-control on emotional divorce and attitudes toward marital infidelity are significant. The study of indirect coefficients also indicated that self-control has a mediating role in the relationship between Internet addiction and excitement with emotional divorce and attitudes toward marital infidelity in women with extramarital affairs. Based on the research findings, the role of self-control in the occurrence and intensification of emotional divorce and attitudes toward marital infidelity can be confirmed. As a result, by providing the necessary training to improve self-control skills, harms such as emotional divorce and attitudes toward marital infidelity can be reduced.

Keywords: Self-control, Virtual Internet addiction, Excitement, Emotional divorce, Attitude towards marital infidelity, Extramarital affairs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-control
  • Virtual Internet addiction
  • Excitement
  • Emotional divorce
  • Attitude towards marital infidelity
Abolghasemi, A., Narimani, M. (2006). Psychological tests. Tehran: Bagh Rezvan Publications. [In Persian]
Agbaria, Q. (2021). Internet addiction and aggression: The mediating roles of self-control and positive affect. International Journal of Mental Health and Addiction19(4), 1227-1242.
Agbaria, Q., & Bdier, D. (2021). The role of self-control and identity status as predictors of internet addiction among Israeli-Palestinian college students in Israel. International Journal of Mental Health and Addiction19(1), 252-266.
Alaghband, L., Sharifi, H., Farzad, V., & Aghayousefi, A. (2019). A Model for Predicting Emotional Divorce Based on Emotional Literacy, Coping Styles, Quality of Life, and Emotion Seeking with Emotion Regulation Mediation. medical journal of mashhad university of medical sciences, 62(December), 288-402.‏ [In Persian]
Allen, E. S., & Atkins, D. C. (2012). The association of divorce and extramarital sex in a representative US sample. Journal of Family Issues, 33(11), 1477-1493.‏
American Psychiatric Association, (2021). Abstract DSM-5 diagnostic criteria. Translated by Farzin Rezaei, Tehran: Arjmand Publications. [In Persian]
Arnett, J. (1994). Sensation seeking: A new conceptualization and a new scale. Personality and individual differences16(2), 289-296.
babari gharmkhani, M., madani, Y., lavasani, M. (2014). Investigating the Relationship Between Unrealistic Relationship Standards and Communication Patterns and their Roles in Predicting Marital Burnout in Divorce Seeking women. Biannual Journal of Applied Counseling, 4(Vol.4 NO. 1), 67-84. doi: 10.22055/jac.2014.12560. [In Persian]
Bahri, N., SadeghMoghadam, L., Khodadost, L., Mohammadzade, J., & Banafsheh, E. (2011). Internet addiction status and its relation with students’ general health at Gonabad Medical University. Modern Care Journal, 8(3).‏ [In Persian]
Banai, Z., Bardideh, M. R., Jafari, B., Pour-Aghaei, A. (2019). Investigating the effective factors on the occurrence of emotional divorce due to marital infidelity between couples in Shiraz family. National Conference on Social and Psychological Injuries, Firoozabad. [In Persian]
Barzoki, M. H., Tavakoll, M., & Burrage, H. (2015). Rational-emotional ‘divorce’in Iran. Applied Research in Quality of Life, 10(1), 107-122. ‏
Cheng, q., & zheng, Y. F. (2017). Research of Deviance Cost and Gender Difference in Attitude towards Extramarital Sex. Sociological Review of China, (4), 6.‏
Chohaney, M. L., & Panozzo, K. A. (2018). Infidelity and the internet: the geography of Ashley Madison Usership in the United States. Geographical Review, 108(1), 69-91. ‏
Christine, E. and Emily, C. (2015), The Pleasures and Perils of Technology in Intimate Relationships. Journal of Family Psychology, 14: 116-140.
Dortaj, F., Rajabiyan, M., Fatolahi, F., & Dortaj, F. (2018). The relationship between the rate of using virtual social networks with loneliness and marital infidelity in students. Educational Psychology, 14(47), 119-140. ‏ [In Persian]
Emadi, S., Mirhashemi, M., & Pashasharifi, H. (2020). A structural model for prediction of couple burnout based on sensation seeking, perfectionism and emotion regulation strategies with the mediation of resiliency in married women. Journal of psychologicalscience, 19(92), 1011-1022. ‏ [In Persian]
Eskandari, h., & darrodi, h. (2016). A study on relationship between the social networks usage and social networks addiction and couple conflicts and divorce tendency. ‏ Strategic studies of sports and youth. 15(33), 1-23. [In Persian]
Fallah, S., and Shakibaei, Z. (2020). The relationship between emotional divorce and psychological well-being with women's extramarital affairs. Journal of Recent Advances in Psychology, Educational Sciences and Education. 2 (20), 107-96. [In Persian]
Fathi, S., Vosughi, M., & Salmani, G. (2016). Investigating the relationship between using virtual  social networks and youth lifestyles (Case study: Khalkhal youth). QJ Sociol Stud Youth. ‏
Fife, S. T., Stewart, C. M., & Hawkins, L. G. (2020). Family-of-Origin, Sexual Attitudes, and Perceptions of Infidelity: A Mediation Analysis. The American Journal of Family Therapy, 48(2), 142-159. ‏
Gailliot, M. T., & Baumeister, R. F. (2007). Self-regulation and sexual restraint: Dispositionally and temporarily poor self-regulatory abilities contribute to failures at restraining sexual behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(2), 173-186.
Ganji, M., Niazi, M., & Malekpoor Shahraki, A. (2015). The role of new communication technologies (internet and satellite) in the province of CHahar Mahal and Bakhtiari family torn apart. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 4(1), 167-194. ‏ [In Persian]
Garza, L. (2020). The Role of Gender and Attitudes Toward Infidelity in Therapists’ Treatment Decisions for Couples Presenting with Physical Infidelity (Doctoral dissertation, Fielding Graduate University). ‏
Geusens, F., Bigman-Galimore, C. A., & Beullens, K. (2020). Identifying at-risk youth: The moderating role of sensation seeking, sensitivity to peer pressure and self-control in the relation between sharing alcohol references on social media and drinking intentions. European Journal of Health Communication, 1(1), 7-29.
Gottman, J. M., Coan, J., Carrere, S., & Swanson, C. (1998). Predicting marital happiness and stability from newlywed interactions. Journal of Marriage and the Family, 5-22. ‏
Hosseini Tabaghadi, L., Salari, F. (2020). The relationship between emotional failure, self-control and attitudes toward extramarital relationships. Sixth International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Educational Sciences and Psychology, Isfahan. [In Persian]
Jahan, Y., Chowdhury, A. S., Rahman, S. A., Chowdhury, S., Khair, Z., Huq, K. E., & Rahman, M. M. (2017). Factors involving extramarital affairs among married adults in Bangladesh. International Journal of Community Medicine and Public Health, 4(5), 1379-1386.
Keller, P. S., Haak, E. A., DeWall, C. N., & Renzetti, C. (2019). Poor sleep is associated with greater marital aggression: The role of self-control. Behavioral sleep medicine, 17(2), 174-180.
Khorramabadi, R., Sepehri, Z., & Bigdeli, I. (2018). Structural model of executive function and extramarital relationship with mediating role of self-control. Journal of Cognitive Psychology, 6(1), 46-57. ‏ [In Persian]
Kim, J., Hong, H., Lee, J., & Hyun, M. H. (2017). Effects of time perspective and self-control on procrastination and Internet addiction. Journal of behavioral addictions, 6(2), 229-236. ‏
Lalasz, C. B., & Weigel, D. J. (2011). Understanding the relationship between gender and extradyadic relations: The mediating role of sensation seeking on intentions to engage in sexual infidelity. Personality and Individual Differences, 50(7), 1079-1083. ‏
Latifian, M., Arshi, M., & Eghlima, M. (2017). The relationship between internet addiction and emotional divorce in married females in Tehran in 2016. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 16(6), 517-528. ‏ [In Persian]
Mansouri, M., & Farhadi, H. (2019). Computer Games Addiction, Emotional and Social Anxiety with Adolescent Academic Performance: the moderating role Self-Control. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(35), 97-117.‏ [In Persian]
Momeni, K., Karami, J., & Hoveyzizadehgan, N. (2018). The relationship between sensation seeking, positive and negative affect, alexithymia and marital infidelity. Journal of Health and Care, 19(4), 221-231.‏ [In Persian]
Mousavi, S. F., & Rahiminejad, A. (2015). The comparison of interpersonal identity statuses in married people with regards to emotional divorce. Applied Psychological Research Quarterly, 6(1), 11-23.‏ [In Persian]
Mousavimoghadam, S. R., Houri, S., Omidi, A., & Zahirikhah, N. (2015). Evaluation of relationship between intellectual intelligence and self-control, and defense mechanisms in the third year of secondary school girls. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch, 25(1), 59-64.‏ [In Persian]
Nariman, Z., Aghaei, A., & Fahadi, H. (2020). A comparison between love addiction and marital adjustment in married people with and without extramarital relationships. Journal of psychological science, 639-4.‏ [In Persian]
Pokhrel, P., Sussman, S., Sun, P., Kniazer, V., & Masagutov, R. (2010). Social self-control, sensation seeking and substance use in samples of US and Russian adolescents. American Journal of Health Behavior, 34(3), 374-384.
Poorhejazi, M., Khalatbari, J., Ghorban Shiroudi, S., & Khodabakhshi-Koolaee, A. (2021). The Effectiveness of a Unified Protocol for the Family Therapy on Emotional Divorce and Marital Boredom in Women with Marital Conflict. Practice in Clinical Psychology, 9(1), 71-80. ‏ [In Persian]
Rachline, M. (1995). Entre terre et eau: le port autonome de Paris. Port autonome de Paris. ‏
Rezaei, S., and Ghaemi, A. (2016). Self-control and self-protection in intelligence and security organizations. Tehran: Information Publications. [In Persian]
Rodrigues, D. Lopes, D. and Pereira M. (2016), Sociosexuality, Commitment, Sexual Infidelity and Perceptions of Infidelity: Data from the Second Love Web Site. Journal of Family Psychology, 54 (2): 241-253.
Rusll B, MA. Clayton, “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”.Department of Journalism, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, Vol. 17, No.7, (2014).
Samadi Kashan, S., Hajhosseini, M., Behpajooh, A., & Zamani Zarchi, M. S. (2019). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Counseling on Feeling of Loneliness in Women the Trauma of Infidelity. Journal of Applied Psychological Research, 10(1), 73-82.‏ [In Persian]
Sauvika, F. Pengaruh sensation seeking, infidelity dan bigfive personality terhadap perilaku cybersex pada dewasa awal yang telah menikah (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Psikologi, 2017).‏
Sayed Alitabar, S. H., Pouravari, M., Habibi Askarabad, M., & Mohammad Alipour, Z. (2016). The Comparison of Attitudes Toward Infidelity and Religious Orientation in Facebook Social Network users and non-users. Journal of Family Research, 11(3), 297-308. ‏ [In Persian]
Shakeri, S. S., Shabani, J., Sharbaf, H. A., & Aghili, S. M. (2019). Mediating role of attitude towards betrayal and marital conflict in relation between using virtual social networks and emotional divorce. Journal of community health research. [In Persian]
Sharma, N. (2014), Review Of Internet Addiction: School Of Computer and lectronics, IPS Academy.International Journal Of Innovative Research in Engineering & Science, 3(2): 2319-5665.
Song, W. J., & Park, J. W. (2019). The influence of stress on internet addiction: mediating effects of self-control and mindfulness. International Journal of Mental Health and Addiction, 17(4), 1063-1075. ‏
Sulistio, e., dwi, d., & anggoro, h. (2020). Hubungan antara self-control dengan internet addiction pada remaja. Psikowipa (psikologi wijaya putra), 1(1), 26-36. ‏
Tangney JP, Baumeister RF, Boone AL. High self-controlpredicts good adjustment, less pathology, better grades,and interpersonal success. J Pers. 2004;72(2):271-324
Thornton, L. C., Frick, P. J., Ray, J. V., Wall Myers, T. D., Steinberg, L., & Cauffman, E. (2019). Risky sex, drugs, sensation seeking, and callous unemotional traits in justice-involved male adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(1), 68-79. ‏
Vossler, A. (2016), Internet Infidelity 10 Years On: A Critical Review of the Literature. The Family Journal, 24 (4): 359-366.
Vossler, A., & Moller, N. P. (2020). Internet Affairs: Partners’ Perceptions and Experiences of Internet Infidelity. Journal of Sex & Marital Therapy, 46(1), 67-77. ‏
Whatley, M. (2006), Attitudes toward Infidelity Scale, Department of Psychology, Valdosta State University.
Whatley, S. D., Ducamp, S., Gouya, L., Grandchamp, B., Beaumont, C., Badminton, M. N., ... & Puy, H. (2008). C-terminal deletions in the ALAS2 gene lead to gain of function and cause X-linked dominant protoporphyria without anemia or iron overload. The American Journal of Human Genetics, 83(3), 408-414. ‏
Yoosefi, N., karimipour, B., Amani, A. (2017). Evaluating the model of religious beliefs, conflict resolution styles, and marital commitment with attitudes toward marital infidelity. Biannual Journal of Applied Counseling, [In Persian] 7(1), 47-64. doi: 10.22055/jac.2017.20212.1380
Young, K. S. (1999). The research and controversy surrounding internet addiction. CyberPsychology & Behavior2(5), 381-383.
Yuan, S., & Weiser, D. A. (2019). Relationship dissolution following marital infidelity: comparing European Americans and Asian Americans. Marriage & Family Review, 55(7), 631-650. ‏
Zuckerman, P. (2015). Faith no more: Why people reject religion. Oxford University Press. ‏