نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

روابط فرازناشویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در سالیان اخیر انسجام خانواده‌ها را تهدید می‌کند. شناسایی و عوامل مرتبط با روابط فرازناشویی اهمیت بسزایی دارد چراکه می‌تواند خطر فروپاشی خانواده را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی انجام شد. 2۱۶ نفر زنان زنان دارای روابط فرازناشویی در شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی، هیجان‌خواهی، خودکنترلی، طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی بود. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اثرات مستقیم اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی بر طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی معنی‌دار است. بررسی ضرایب غیر مستقیم نیز نشان داد خودکنترلی در رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های مجازی اینترنتی و هیجان‌خواهی با طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نقش خودکنترلی را در بروز و تشدید طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی تایید کرد. درنتیجه با ارائه آموزش‌های لازم در جهت بهبود مهارت‌های خودکنترلی می‌توان از آسیب‌هایی چون طلاق عاطفی و نگرش به خیانت زناشویی کاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Self-Control in the Relationship between Virtual Internet Addiction and Sensation Seeking with Emotional Divorce and Attitudes toward Marital Infidelity in Women with Extramarital Affairs

نویسندگان [English]

  • parastoo damercheli 1
  • Majid Zargham hajebi 2
  • Shokoh Navabinejad 3

1 PhD Student, Department of Consulting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Professor of Counseling Department, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mediating Role of Self-Control in the Relationship between Virtual Internet Addiction and Sensation Seeking with Emotional Divorce and Attitudes toward Marital Infidelity in Women with Extramarital AffairsArticle Info.Abstract

Extramarital affairs are one of the most important harms that threaten the cohesion of families in recent years. Identifying factors related to extramarital affairs is important because it can reduce the risk of family breakdown. Extramarital affairs are one of the most important harms that threaten the cohesion of families in recent years. Identifying factors related to extramarital affairs is important because it can reduce the risk of family breakdownThis study aimed to investigate the mediating role of self-control in the relationship between virtual internet Addiction and excitement with emotional divorce and attitudes toward marital infidelity in women with extramarital affairs. Two hundred sixteen women with extramarital affairs in Tehran were selected using the purposive sampling method and participated in this study. Research tools included questionnaires of Virtual Internet Addiction, Sensation Seeking, Self-control, Attitudes toward Marital Infidelity and Emotional Divorce. Data were analyzed using Pearson correlation and structural equation modeling. Findings revealed that the direct effects of cyber addiction, excitement and self-control on emotional divorce and attitudes toward marital infidelity are significant. The study of indirect coefficients also indicated that self-control has a mediating role in the relationship between Internet addiction and excitement with emotional divorce and attitudes toward marital infidelity in women with extramarital affairs. Based on the research findings, the role of self-control in the occurrence and intensification of emotional divorce and attitudes toward marital infidelity can be confirmed. As a result, by providing the necessary training to improve self-control skills, harms such as emotional divorce and attitudes toward marital infidelity can be reduced.

Keywords: Self-control, Virtual Internet addiction, Excitement, Emotional divorce, Attitude towards marital infidelity, Extramarital affairs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-control
  • Virtual Internet addiction
  • Excitement
  • Emotional divorce
  • Attitude towards marital infidelity