نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 گروه روانشناسی, دانشگاه لرستان

چکیده

بی‌حوصلگی یکی از رایج‌ترین هیجان‌های تجربه شده در دوران نوجوانی است. نوجوانان با سطح بی‌حوصلگی بالا از انجام تکالیف مدرسه اجتناب می‌کنند و در زمینه‌های مانند توجه، خودتنظیمی، انگیزه و روابط بین فردی دارای مشکل هستند. هرچند رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و بی-حوصلگی مورد بررسی قرار گرفته است، اما درباره مکانیسم‌های زیربنایی این رابطه مطالعات اندکی وجود دارد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای خلاقیت در رابطه الگوهای ارتباطی خانوده با بی حوصلگی نوجوانان دختر انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بود که از بین آن‌ها تعداد 400 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس چندبعدی حالت بی‌حوصلگی (فالمن و همکاران، 2013)، پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی ، 1994) و پرسشنامه خلاقیت عابدی (عابدی، 1372) گردآوری و با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه شدند. نتایج نشان داد اثر مستقیم الگوی گفت‌وشنود خانواده بر بی‌حوصلگی منفی معنادار و اثر مستقیم الگوی همنوایی خانواده بر بی‌حوصلگی مثبت معنادار بود. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد خلاقیت در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و بی‌حوصلگی نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که الگوهای ارتباطی خانواده و خلاقیت از عوامل مهم اثرگذار بر بی‌حوصلگی در بین نوجوانان به شمار می‌آیند؛ بنابراین، بهبود تعاملات خانوادگی و افزایش سطح خلاقیت می‌تواند روش مطلوبی برای کمک به نوجوانان در برابر مشکلات و پیشگیری از بی‌حوصلگی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Creativity in the Relationship between Family Communication Patterns and Boredom in Female Adolescents

نویسندگان [English]

  • salman zarei 1
  • khadijeh fooladvand 2

2 psychology department- lorestan university

چکیده [English]

Boredom is one of the most commonly experienced emotions during the adolescent years. Highly bored adolescents were shown to avoid schoolwork, and reduced attention, self-regulation, and motivation. An important characteristic of boredom is that it can be triggered by family environment. Although the relationship between Family Communication Patterns and boredom has been examined, there are few studies on underling mechanisms of this relationship. Therefore, the aim of present study was to investigate the mediating role of creativity in the relationship between Family Communication Patterns and boredom. In this descriptive- correlational study a total of 400 female high school students from the school of the 3th district of Tehran in the academic year of 2018-2019 were selected via cluster sampling. Data were collected using Multidimensional State Boredom Scale (Fahlman et al, 2013), Family Comminication Patterns Questionnaire (Fitzpatrick & Ritchie, 1974) and Abedi Creativity Questionnaire (Abadi, 1372). To analyze the data descriptive statistics, Pierson Correlation and path analysis were conducted. The results showed that direct effect of the family conversation orientation on the boredom was significantly negative, And direct effect of the Family conformity orientation and boredom were significantly positive. Also, results showed that mediating role of creativity in the relationship between Family Communication Patterns and boredom was significant. Based on the findings, it can be concluded that family communication patterns and creativity are important factor affecting adolescents’ boredom. Therefore, improving family communication and enhancing creativity can be a good way to support adolescent against everyday life problems and prevention boredom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescence
  • Boredom
  • Family Communication Patterns
  • Creativity