نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد دانشگاه اصفهان ،گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان، ایران

چکیده

روابط عاشقانه منبع اصلی شادی برای بسیاری از افراد و بخش عادی زندگی در دورۀ نوجوانی و جوانی است؛ در نتیجه، انحلال این رابطه ممکن است رویدادی پریشان‌کننده باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رشد پس از سانحۀ پس از قطع رابطۀ‌ عاشقانه به‌روش نیمه‌آزمایشی تک‌موردی است. به این منظور، سه شرکت‌کنندۀ دختر با تجربۀ قطع رابطۀ عاشقانه به‌شیوۀ نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و‌ تحت‌درمان فردی متمرکز بر شفقت در طی هشت جلسۀ 90 دقیقه‌ای قرار گرفتند. شرکت‌کننده‌ها در مراحل درمان، پرسش‌‌نامۀ رشد‌ پس از سانحه (PTGI) و در مرحلۀ پیش از درمان، به پرسش‌‌نامۀ ضربۀ عشق (LTI) و پرسش‌‌نامۀ MMPI-2RF پاسخ دادند و مصاحبۀ بالینی شدند. داده‌ها به‌روش ترسیم دیداری و شاخص تغییر پایه و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند؛ در نتیجه، میزان بهبودی در متغیر رشد پس از سانحه در مرحلۀ پس از مداخله و پیگیری به‌ترتیب در شرکت‌کنندۀ اول، ۵۲% و 38%، در شرکت‌کنندۀ دوم40% و 40% و در شرکت‌کنندۀ سوم، %18 و 41% بود. بنابراین درصد بهبودی کلی برای هر سه شرکت‌کننده برابر با 39% بود که این مقدار نشان‌دهندۀ موفقیت متوسط در درمان است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت قلب شکسته قابلیت ترمیم و حرکت به‌سمت تحول مثبت را دارد و درمان متمرکز بر شفقت تا حدودی کمک می‌کند افراد پس از قطع رابطۀ عاشقانه به نسخۀ قوی‌تر و رشدیافته‌تر از خود برسند. نتایج این پژوهش این قابلیت را دارد که روان‌‌شناسان و مشاوران از آن استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of compassion-focused therapy on post-traumatic growth after the romantic breakup (Single Case)

نویسندگان [English]

  • mina soltani 1
  • Maryam Fatehizadeh 2

1 , Department of Family Counselling, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Romantic relationships are the main source of happiness for many people and the normal part of life during adolescence and youth; As a result, the dissolution of this relationship may be a disturbing event. This study aimed to evaluate the effectiveness of compassion-focused therapy on post-traumatic growth after the termination of a romantic relationship in a single-experimental semi-experimental method. For this purpose, three female participants with the experience of breaking off the romantic relationship were selected by the available sampling method and underwent individual compassion-focused treatment during eight 90-minute sessions. Participants in the treatment phase answered the Post-Traumatic Development Inventory (PTGI), and in the pre-treatment phase, the Love Impact Questionnaire (LTI) and the MMPI-2RF questionnaire were interviewed clinically. Data were analyzed by visual mapping, baseline change index, and recovery percentage formula; As a result, the improvement rate in the post-intervention growth variable in the post-intervention and follow-up stages was 52% and 38% in the first participant, 40% and 40% in the second participant, and 18% and 41% in the third participant, respectively. Thus, the overall recovery rate for all three participants was 39%, which indicates moderate success in treatment; therefore, it can be concluded that a broken heart can heal and move towards a positive transformation, and compassion-focused therapy helps people to reach a stronger and more developed version of themselves after breaking off a romantic relationship. The results of this study have the potential to be used by psychologists and counselors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion-Focused Therapy
  • Post-Traumatic Growth
  • Love Trauma
  • Romantic Breakups