نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

دوران نامزدی و سال‌های اول ازدواج از مقاطع مهم چرخه زندگی خانوادگی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش SYMBIS بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد بود. این تحقیق آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین در آستانه ازدواج مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی بودند که در بازه زمانی مهر ماه تا آذر ماه 1396 به مرکز مشاوره مراجعه کردند. از بین آنها 20 زوج انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را به شکل گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. هر دو گروه در سه مرحله‌ی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، سیاهه باورهای ارتباطی را تکمیل کردند. یافته‌ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل باورهای ارتباطی (23/63F = ، 001/0p < /span> = ) و مؤلفه‌های تخریب‌کنندگی مخالف (40/34 F =  ، 001/0p < /span> = )، باور به تغییرناپذیری همسر (73/27F = ، 001/0p < /span> = )، توقع و انتظار ذهن‌خوانی (31/46 F = ، 001/0p < /span> = )، کمال‌گرایی جنسی (10/23 F = ، 001/0p < /span> = ) و باور درباره ناهمسانی جنسی (58/29 F = ، 001/0p < /span> = ) در مرحله پس‌آزمون و پیگیری را نشان داد. بر پایه یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که غنی‌سازی پیش از ازدواج به روش SYMBIS یک روش فراخور برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین نامزد در آستانه ازدواج است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the effects of the SYMBIS pre- marriage training on engaged couples' communication beliefs

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rostami 1
  • Mehdi Ghezelseflo 2

1 Shahid Beheshti University

2 Gonbad Kavous University

چکیده [English]

Engagement period and the first years of marriage are important stages in the family life cycle. The purpose of this study was to determine the effects of pre- marriage training in the SYMBIS method on communication beliefs of the engaged couples. Participant were 20 couples referring to Shahid  Beheshti University counseling center, selected from all who referred from September to December 2017. They were randomly assigned to experimental (10 pairs) and control (10 pairs) groups. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes weekly intervention. Both groups completed the Communication Beliefs Inventory in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Findings showed a significant difference between the performance of both experimental and control groups  in the total score of communication beliefs (F = 63/23, p = 0/001), disagreement in destructive factors (F = 34/40, p = 0/001), partner,s in ability to change (F = 27/73, p = 0/001), expectation and mind reading (F = 46/31, p = 0/001), sexual perfectionism (F = 23/10, p = 0/001) and sexual dissonance (F = 29/58, p  = 0/001) in post-test and follow up stages. Based on the findings of this study, it can be concluded that premarital enrichment through SYMBIS  method is effective in reducing the ineffective communication beliefs among engaged couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • communication beliefs
  • engagement period
Borowski S. C. , & Tambling R. B. (2015). Applying the health belief model to young individuals’ beliefs and preferences about premarital counseling. The Family Journal, 23, 221-236. Carroll, J. S., & Doherty, W. J. (2003). Evaluating the effectiveness of premarital prevention programs: A meta‐analytic review of outcome research. Family Relations, 52, 105-118. Edmundson, M. L. (2005). Marriage myths and dysfunctional relationship beliefs among undergraduates. Master of Science Degree. University of Tennessee , USA. Eidelson, R., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 715-720. Gottman, J. M. (2011). The science of trust: Emotional attunement for couples. New York: Norton. Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2012). Bridging the couple chasm: Gottman couples therapy: A research-based approach. Seattle, WA: The Gottman Institute. Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 Principles for doing Effective Couples Therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton. Helms, S. W., Sullivan, T. M., Corona, R., & Taylor, K. A. (2013). Adolescent's recognition of potential positive and negative outcomes in risky dating situations. Jornal of Interpersonal Violence, 28, 3084- 3106. James, S., Huntley, J., & Hems worth, D. (2002). Factor structure of Relationship Belief Inventory. Cognitive Therapy and Research, 26, 729-755. Kepler, A. (2015). Marital satisfaction: The impact of premarital and couples counseling. Master of Social Work Clinical Research Papers. St Catharine's College, Cambridge. Odero, M. E. A. (2019). Pre-marital counseling and its influence on marital quality among seventh day adventist members in Kibra Division of Nairobi County, Kenya (Doctoral dissertation), Pan Africa Christian (PAC) University, Kenya. Olson, D. (2011). FACES IV and the Circumplex Model: Validation study. Journal of Marital & Family Therapy, 3, 64–80. Olson, D. H., Olson, A. K., & Larson, P. J. (2012). PREPARE-ENRICH program: Overview and new discoveries about couples. Journal of Family & Community Ministries, 25, 30–44. Parrott L, & Parrott L. (2015). Saving your marriage before it starts: Seven questions to ask before -- and after -- you marry. Publisher: Zondervan; New, Expanded edition. Poley, J. M. (2011). A pre-marriage proposal: Getting ready for marriage, an Adlerian design. The Degree of Master of Arts in Adlerian Counseling and Psy chotherapy. Adler Graduate School, Nikki Marchand, MLIS . Sagesse, W. (2018). Relationships between premarital counseling, religiosity, and marital satisfaction. Doctoral dissertation, Grand Canyon University, Phoenix, Arizona. Stanley, S. M., Amato, P. R., Johnson, C. A., & Markman, H. J. (2006). Premarital education, marital quality, and marital stability: Findings from a large, random household survey. Journal of Family Psychology, 20, 117- 126. Van Epp, M. C., Futris, T. G., Van Epp, J. C., & Campbell, K. (2008). The impact of the PICK a partner relationship education program on single army soldiers. Fam Consum Sci Res J, 36, 328-349.