نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

تبیین سازگاری با ناباروری بر اساس کیفیت رابطه، باورهای زوجین و حمایت اجتماعی

محمدعلی بشارت؛ مهدیه لشکری؛ سید محمدرضا رضازاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 41-54

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین شاخص‌های سازگاری با ناباروری بر اساس کیفیت رابطه و باورهای زوجین و حمایت اجتماعی بود. تعداد 100 زوج نابارور (100 زن، 100 مرد) از میان کسانی که به مرکز درمان ناباروری رویان در تهران مراجعه کرده بودند و برای اولین بار تحت درمان نابارور قرار گرفته بودند، در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا مقیاس سازگاری ...  بیشتر

اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها

خدیجه سعادتمند؛ سودابه بساک‌نژاد؛ عباس امان‌الهی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 41-52

چکیده
  چکیده: صمیمت و بخشش از جمله مولفه‌های مهم یک ازدواج سالم محسوب می‌شود. بخشش یک فرایند درون فردی است که می‌تواند منجر به افزایش  صمیمیت بین زوجین شود . هدف از  پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوجین بود. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. نمونه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر دیدگاه نظام‌های خانوادگی بوئن و معنادرمانی بر کیفیت زناشویی و میل به طلاق مراجعین خواستار طلاق

جمیله نبوی حصار؛ مختار عارفی؛ ناصر یوسفی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 43-60

چکیده
  آشفتگی زندگی زناشویی زوجین و افزایش طلاق موجب آسیب‌های عمده‌ای به فرزندان طلاق، اشخاص مطلقه، خانواده‌ها و جامعه می‌شود؛ بنابراین آزمودن و مقایسه شیوه‌های مؤثر رویارویی با افزایش طلاق بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر دیدگاه نظام‌های خانوادگی بوئن و معنادرمانی بر کیفیت زناشویی ...  بیشتر

نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی

فرشته پورمحسنی کلوری؛ نگار ظهری؛ اکبر عطادخت؛ مهری مولائی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 43-56

http://dx.doi.org/10.29252/ijfp.6.2.43

چکیده
  دلزدگی زناشویی یکی از مهم‌ترین معضلات خانواده‌ها در دهه‌های اخیر است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن سهم دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. تعداد 210 نفر (126 مرد و 84 زن متاهل) انتخاب شدند و پرسشنامه سه‌گاانه تاریک شخصیت ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تقویت عزت‌نفس و سازگاری پس از طلاق زنان

نادره سعادتی؛ مهدی رستمی؛ سید علی دربانی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 45-58

چکیده
    چکیده: سازگاری پس از طلاق، فرایند جدایی از رابطه زناشویی، حل احساسات ناشی از گسستگی زناشویی، تثبیت رابطه پس از طلاق با همسر قبلی و جدید و یا هر دو است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تقویت عزت‌نفس و سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه بود. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس (SYMBIS) بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد

مهدی رستمی؛ مهدی قزلسفلو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 45-56

چکیده
  دوران نامزدی و سال‌های اول ازدواج از مقاطع مهم چرخه زندگی خانوادگی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش SYMBIS بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد بود. این تحقیق آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین در آستانه ازدواج مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی بودند ...  بیشتر

اثربخشی الگوی گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات زناشویی زوجین

نازک حسینی حاجی بکنده؛ شکوه نوابی نژاد؛ علیرضا کیامنش

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 47-58

چکیده
  چکیده: در بسیاری از زوجین احساسات مثبت اولیه در گذر زمان کاهش می‌یابد و تعارضات شدید جایگزین آن می‌شود. استفاده از سبک‌های مخرب حل تعارض صرفا باعث دوری بیشتر زوج‌ها می‌شود و توانایی زوج‌ها در کاربرد مهارت‌های حل مساله می‌تواند عاملی برای بهبود روابط زوجین باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مدل گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات ...  بیشتر

رابطه سبک های عشق ورزی و تحریف های شناختی با طلاق عاطفی در زنان

ماریا غائبی پناه؛ فرناز کشاورزی ارشدی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22034/ijfp.2021.245577

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های عشق ورزی و تحریف های شناختی با طلاق عاطفی در زنان بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان متاهل  منطقه 2 شهر تهران در سال 1398 بودند که در دامنه سنی 35 الی 50 سال قرار داشتند. برای انجام این پژوهش، تعداد 150 نفر از طریق روش نمونه گیری دردسترس و براساس معیارهای ورود و ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه گاتمن و مدل سیمبیس (SYMBIS) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد ترکمن

مهدی قزلسفلو؛ مهدی رستمی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22034/ijfp.2021.247985

چکیده
  دوران نامزدی و سال‌های اول ازدواج از مقاطع مهم در چرخه زندگی خانوادگی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش  پیش از ازدواج به شیوه گاتمن در مقایسه با مدل سیمبیس (SYMBIS) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد ترکمن بود. روش پژوهش نیمه تجربی با دو گروه آزمایش، یک گروه گواه، طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه بود . 24 زوج از بین زوج‌های ...  بیشتر

نقش ابعاد نگرش و التزام عملی به نماز در پیش‌بینی کارآمدی خانواده و رضایت از والد بودن

احمد موحد؛ زهره عباسی؛ فائزه جهانی؛ فاطمه سادات حسینی؛ زهرا اسلامی‌پور

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 55-68

http://dx.doi.org/10.52547/ijfp.7.1.55

چکیده
   نهاد خانواده، مولد نیروی انسانی و معبر سایر نهادهای اجتماعی و رکن اصلی هر جامعه به‌شمار می‌رود و معنویت از بسترهایی است که نقش اساسی و مهم در سلامت همه‌جانبه اعضای خانواده ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد نگرش و التزام عملی به نماز در پیش‌بینی کارآمدی خانواده و رضایت از والد بودن کارمندان ادارات دولتی شهر قاین بود. ...  بیشتر

نقش تعدیل کننده هیجان مثبت در رابطه بین هیجان منفی و تبادلات زناشویی مخرب در زنان

رضا خجسته‌مهر؛ احسان پارسی؛ خدیجه شیرالی‌نیا

دوره 2، شماره 1 ، آبان 1394، ، صفحه 49-58

چکیده
  پژوهش­های مربوط به ازدواج نشان می‌دهد که مبادلات هیجانی زوجین یکی از قوی‌ترین پیش‌بین­‌های کیفیت و ثبات زندگی زناشویی است. اما در این بین هیجان­های منفی چه نقشی را در تبادلات زناشویی مخرب زنان ایفا می­کنند؟ نقش هیجان­های مثبت در کاهش تبادلات زناشویی مخرب زنان چیست؟ پژوهش حاضر در صدد پاسخ­گویی به این پرسش­ها، نقش تعدیل­کننده ...  بیشتر

نقش واسطهای الگوهای تعاملی زوجین در رابطه بین آسیبپذیریهای بادوام و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ نیلوفر میکائیلی؛ نادر حاجلو

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 51-66

چکیده
  دلزدگی زناشویی به عنوان یکی از عامل‌های اساسی طلاق در ادبیات پژوهشی مطرح است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نورزگرایی، عملکرد خانواده اصلی، باورهای ارتباطی و الگوهای تعاملی زوجین قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم آسیب‌پذیری‌های بادوام یعنی نورزگرایی، عملکرد خانواده اصلی و باورهای ارتباطی زوجین ...  بیشتر

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر به شیوه گروهی بر افزایش شادکامی مادران کودکان با نیازهای ویژه

جواد خدادادی سنگده؛ سید عبدالحسین تولائیان؛ مصطفی بلقان‌آبادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 53-62

چکیده
  تولد هر کودک دارای نیازهای ویژه، والدین و خانواده­ها را با مشکلات جدیدی مواجه می­سازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روان­درمانی مثبت­نگر به شیوه گروهی بر افزایش شادکامی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون- 45 روز پیگیری با گروه کنترل بود. به این منظور، 20 مادر دارای ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌هایی روانسنجی مقیاس شیوه‌های فرزندپروری ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا؛ اسماعیل صفایی؛ سمانه ملکی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-64

چکیده
  چکیده: هر خانواده روش‌های ویژه‌ای را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به‌کار می‌گیرد که به این روش‌ها شیوه‌های فرزندپروری گفته می‌شود. این شیوه ها الگوهایی از پرورش فرزندان است که از تعامل بهنجار والدین و پاسخ آنها به رفتار فرزندان شکل می‌گیرد. برای ارزیابی این شیوه ها ابزارها و مقیاس های مختلفی طراحی شده است. پژوهش حاضر، ...  بیشتر

پدیدارشناسی تجارب مادران با فرزند مبتلا به ناتوانی یادگیری

حسین متین؛ صدیقه احمدی؛ مرضیه جلالی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 53-64

چکیده
  وجود کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری اغلب نظام خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تغییرات مهمی در زندگی خانواده‌ها و به‌ویژه نزد مادران ایجاد می‌کند. بررسی تجارب و اثرات ناتوانی یادگیری بر زندگی از زاویه دید والدین کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری به‌ویژه مادران این کودکان دارای اهمیت است. بر همین اساس، هدف این پژوهش دستیابی به ...  بیشتر

رابطه علّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه‌ تعارض زناشویی

سیّد احسان ساداتی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ منصور سودانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 55-68

چکیده
  : ناکامی زوج­ها در حل اختلافات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرکدام به نوبه خود می­تواند سلامت روابط زناشویی را به خطر بیندازد. یکی از انواع بروز اختلافات زناشویی، پدیده دلزدگی است که زوج­های بسیاری را درگیر خود می­کند و از عوامل بسیاری از جمله تمایزیافتگی، نورزگرایی، بخشندگی و تعارض زناشویی تاثیر می­پذیرد. ...  بیشتر

آسیب‌‌شناسی مشکلات زوجین در مرحله نامزدی: یک مطالعه کیفی

مهدی رستمی؛ شکوه نوابی‌نژاد؛ ولی‌الله فرزاد

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 55-68

http://dx.doi.org/10.29252/ijfp.6.1.55

چکیده
  دوران نامزدی یک دوره حد واسط است که فرد را آماده انتخاب مناسب و ورود به زندگی مشترک می‌کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی مشکلات زوجین در مرحله نامزدی بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بر اساس معیار اشباع نظری، تعداد 13 زوج نامزد در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از روش ...  بیشتر

آزمون مدل مدارا با رویکرد اسلامی در بافت زندگی زناشویی

رضا خجسته‌مهر؛ مژگان داتلی بگی؛ ذبیح‌اله عباس‌پور

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 57-70

چکیده
  مواجهه زن و شوهر با موقعیت‌هایی که علایق و نیازهایشان با یکدیگر همسو نیست اجتناب ‌ناپذیر است ولی توانایی مدیریت تفاوت‌ها به شکل سازنده می‌تواند زوجین را برای ایجاد یک رابطه صمیمی یاری دهد. در فرهنگ اسلامی، مدارا بهترین شیوه برخورد با تفاوت‌ها در عرصه روابط انسانی معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس مدل ...  بیشتر

مقایسه راهبردهای مقابله‌ای و تمایزیافتگی زوجین هردو شاغل و تک شاغل

مهدی آگاه؛ عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی؛ سمیه عسکریان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.29252/ijfp.6.2.57

چکیده
  امروزه زندگی پرهزینه، بالا رفتن سطح توقعات و تغییر نقش‌های جنسیتی و سبک زندگی، خانواده‌ها را به زوجین هر دو شاغل تغییر داده است. بررسی چالش‌های این مسئله می‌تواند در بهداشت روانی جامعه تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه زوجین هر دو شاغل و تک شاغل در ابعاد راهبردهای مقابله‌ای و تمایزیافتگی بود. جامعه  پژوهش شامل فرهنگیان شاغل ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری زوجین

ناصر یوسفی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 59-70

چکیده
  چکیده: مهارت‌های زندگی از مولفه‌های مهم در روابط زناشویی و امید به زندگی محسوب می‌شود. امروزه مهارت‌های زندگی به‌عنوان یکی از کاربردی‌ترین آموزش‌ها برای کاهش تعارض زناشویی و پیشگیری از وقوع طلاق در نظر گرفته می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری بود. طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی ...  بیشتر

تجربه خوشبختی در ازدواج‌های پایدار: یک مطالعه کیفی

رضا خجسته مهر؛ رزگار محمدی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 59-70

چکیده
  چکیده: تجربه خوشبختی در ازدواج منجر به رضایتمندی درونی زوجین می‌شود و محیط مساعدی برای رشد و سلامت فرزندان فراهم می‌کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته زوجین متأهل از خوشبختی در ازدواج‌های پایدار بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. به این منظور 14 زن و مرد متأهل که احساس خوشبختی می‌کردند ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ اخلاق رابطه‌ای

رضا خجسته‌مهر؛ نرگس اسمعیلی بابادی؛ ذبیح‌اله عباس‌پور

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 61-74

چکیده
  اخلاق رابطه‌ای بیانگر منصفانه یا غیرمنصفانه بودن روابط صمیمی است. مباحث اعتماد، عدالت، وفادری و احساس محق بودن از جمله مباحثی هستند که اخلاق رابطه‌ای را شکل می‌دهند و اخلاق رابطه‌ای می‌طلبد افراد مسئولیت عواقب اعمالشان را بپذیرند. مقیاس اخلاق رابطه‌ای (RES) شامل دو مؤلفه عمودی و افقی است. مقیاس اخلاق رابطه‌ای عمودی، اخلاق رابطه‌ای ...  بیشتر

برازش مدل علی مبتنی بر آشفتگی روابط زوجی براساس فراهیجان منفی: نقش میانجی حساسیت به طرد در افراد متأهل

متینه عبادی؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22034/ijfp.2021.245575

چکیده
  نارضایتی، ناسازگاری و آشفتگی در روابط زناشویی سلامت فرد، خانواده و جامعه را با مشکل رو به رو می­سازد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل علی مبتنی بر آشفتگی روابط زوجی براساس فراهیجان منفی با نقش میانجی حساسیت به طرد در افراد متأهل شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیۀ متأهلین ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود انتظارات از ازدواج و افزایش مهارت تنظیم هیجانی جوانان در آستانه ازدواج

مسعود اخگر؛ مریم فاتحی زاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22034/ijfp.2021.247984

چکیده
  آموزش هوش هیجانی یک برنامه گروهی است که می تواند انتظارات از ازدواج و مهارت تنظیم هیجانی را پیش از ازدواج بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود انتظارات از ازدواج و افزایش مهارت تنظیم هیجانی جوانان درآستانه ازدواج بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر تنظیم هیجان، اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی

فاطمه علی‌دوستی؛ فاطمه جنگی؛ شیرین شجاعی‌فر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.52547/ijfp.7.1.69

چکیده
   داشتن کودک کم‌توان ذهنی بر بهداشت روان خانواده، اثر بسزایی دارد و منجربه نگرانی و ایجاد مشکلات روانشناختی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل (گراس) بر تنظیم هیجان، اضطراب و افسردگی در مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر