نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

اخلاق رابطه‌ای به‌عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست در ازدواج

زهرا خرسندی؛ رضا خجسته مهر؛ ذبیح الله عباسپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1971606.1178

چکیده
  یافتن متغیرهای مؤثر در موفقیت ازدواج همواره مورد توجه مشاوران و روان‌درمانگران بوده است. یکی از این متغیرهای مؤثر، اخلاق رابطه‌ای است. مباحث اعتماد، عدالت، وفاداری، مسئولیت‌پذیری، ترازپرداخت خانوادگی و استحقاق که انصاف را در روابط تحت تأثیر قرار می‌دهند، از جمله مباحثی هستند که اخلاق رابطه‌ای را شکل می‌دهند. اخلاق رابطه‌ای ...  بیشتر