نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران

واکاوی نقش والدین در فرآیند انتقال ارزش‌ها و معنای زندگی به فرزندان

محمدامین فقیه؛ زهرا عبدخدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.1988602.1199

چکیده
  در پژوهشهای بسیاری به تاثیر غیر قابل انکار والدین در تربیت فرزندان اشاره شده است. اما تا به حال در ادبیات پژوهش فارسی به بررسی عمیق چرایی و چگونگی این تاثیر پرداخته نشده است. مطالعه حاضر با روش کیفی و به شیوه‌ی پدیدارشناسی تفسیری به واکاوی چگونگی ایفای این نقش توسط والدین پرداخت. به این منظور از روش مصاحبه‌ی عمیق و نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

چالش های زوجی خانواده های دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی: روش پدیدارشناسی

فهیمه باهنر؛ محیا صنیعی منش؛ مهناز کهریزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.1988255.1197

چکیده
  والدین دارای فرزند معلول در خط مقدم مراقبت از فرزندان خود قرار دارند. این پژوهش با هدف واکاوی چالش‌های زوجین دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل زوجین دارای فرزند نوجوان مبتلا به معلولیت ذهنی در استان تهران درسال 1400 بود. نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقایسه زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی گاتمنی بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین

لیلا جعفری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ جمشید جراره؛ علی تقوایی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.556932.1126

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی گاتمنی بر تعهد در رابطه و ترومای دلبستگی زوجین انجام پذیرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز روانشناسی و مشاوره تحت نظر قوه قضائیه شهر تهران در سال 1399-1400 بودند که از این جامعه 21 زوج به صورت ...  بیشتر

مدل‌یابی علی طلاق هیجانی در زوجین براساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین: نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان

ساناز عینی؛ اسرا فتاحی؛ فاطمه شهنازدوست؛ میهن ویسمرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.561022.1153

چکیده
  طلاق هیجانی شکلی از طلاق است که در آن زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند؛ اما نسبت به یکدیگر سرد هستند، احساس انزوا می‌کنند و زندگی جداگانه‌ای را بدون گرفتن طلاق رسمی انجام می‌دهند. هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی علی طلاق هیجانی بر اساس پرخاشگری عاطفی و مقابله زوجین با نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان در میان زوجین استان گیلان بود. ...  بیشتر

نقش میانجی خودکارآمدی جنسی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی جنسی زنان

زینب محمدی؛ فرهاد اصغری؛ عبدالناصر جوان مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2003114.1230

چکیده
  کیفیت زندگی جنسی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مرتبط با زندگی زناشویی می‌تواند تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی و جنسی همچون بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی جنسی باشد. همچنین بهزیستی ذهنی می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی جنسی اثرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی جنسی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و کیفیت ...  بیشتر

رضایت زناشویی و عزت نفس: نقش میانجی‌ ناگویی هیجانی و مهارت های ارتباطی

عاطفه تقی زاده چیمه؛ سمیه رباط میلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2007792.1249

چکیده
  ازدواج به‌عنوان مبدا تشکیل خانواده، پرورش‌دهنده شخصیت آدمی است و به‌عنوان یک گروه کوچک طبیعی پیوسته موردتوجه بوده است. از میان تمام روابط مهم در زندگی، رابطة زناشویی از پراهمیت‌ترین روابط برای بهزیستی انسان‌هاست. یک رابطة زناشویی مطلوب یک رابطة صمیمی و قابل‌اعتماد است که احساس عمیقی از ارتباط و تعلق را ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر ...  بیشتر