نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی

فرشته پورمحسنی کلوری؛ نگار ظهری؛ اکبر عطادخت؛ مهری مولائی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.2.43

چکیده
  دلزدگی زناشویی یکی از مهم‌ترین معضلات خانواده‌ها در دهه‌های اخیر است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن سهم دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. تعداد 210 نفر (126 مرد و 84 زن متاهل) انتخاب شدند و پرسشنامه سه‌گاانه تاریک شخصیت ...  بیشتر