نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
حساسیت به قربانی شدن، سوگیری اسناد خصمانه و نشخوار ذهنی خشم به‌عنوان پیش بین وضعیت زناشویی

فرشته پورمحسنی کلوری؛ هانیه رنجبر

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 73-85

https://doi.org/10.52547/ijfp.2022.536891.0

چکیده
  وضعیت زناشویی، ارزیابی کلی از کیفیت رابطه زناشویی به معنای  رابطه عاشقانه (رضایتمندی) یا غیرعاشقانه (عدم رضایتمندی) کنونی فرد است و پرخاشگری زوجین نسبت به همدیگر یکی از رفتارهای منفی است که در نارضایتی زناشویی نقش دارد. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، مطالعه حساسیت به قربانی شدن، سوگیری اسناد خصمانه و نشخوار ذهنی خشم در پیش بینی وضعیت زناشویی ...  بیشتر