نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
بررسی مقایسه‌ای و تحلیلی مؤلفه‌های رضامندی زوجیت در زوج‌های غیرخویشاوند و خویشاوند

اصغر دادخواه؛ فاطمه شعاعی؛ ستوده افروز

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 157-168

https://doi.org/10.52547/ijfp.7.1.157

چکیده
  : شیوه ازدواج و نسبت خانوادگی زوجین و خانواده‌های آنان ازجمله مواردی است که می‌تواند با شناخت اولیه آنان از یکدیگر و سازگاری و رضایت زناشویی مرتبط باشد. پژوهش حاضر به مقایسه رضایت‌مندی زوجیت در افراد با ازدواج‌های خویشاوندی و غیرخویشاوند می‌پردازد. بدین‌منظور 120 آزمودنی (در هر گروه 60 نفر) انتخاب شد و با استفاده از مقیاس رضایت‌مندی ...  بیشتر