نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی

نسرین ارشدی؛ سیده صدف کاظمی شاهندشتی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 65-76

چکیده
  از آنجا که بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بهزیستی روانشناختی از اهمیت بالایی برخوردار است، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی انجام شد. در این پژوهش 363 نفر(222 مرد و 141 زن) از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های غنی‌سازی ...  بیشتر