نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
رابطه غنی‌سازی کار- خانواده با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق خُلق مثبت و خشنودی شغلی: آزمون نظریه رویدادهای عاطفی

سید اسماعیل هاشمی؛ فرشته کاظمی گورتی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 71-80

چکیده
  نظریه رویدادهای عاطفی یک مدل روان‌شناختی است که توسط ویس و کرپانزانو ارایه شد. طبق این نظریه پاسخ‌های هیجانی یک فرد به رویدادهای محیط کار، به‌طور گسترده‌ای نگرشها و رفتار بعدی وی را تعیین می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون این نظریه از طریق بررسی رابطه غنی‌سازی کار- خانواده با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق خُلق مثبت و خشنودی ...  بیشتر