نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
آزمون مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی: نقش واسطه‌ای بخشش

زهرا کرمانی مامازندی؛ افضل اکبری بلوطبنگان؛ محمدعلی محمدی‌فر

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 29-42

http://dx.doi.org/10.29252/ijfp.6.2.29

چکیده
  شادکامی یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب استحکام و پایداری رابطه زناشویی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین سازگاری زناشویی، رضایت از زندگی و شادکامی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش حاضر 300 دانشجوی متأهل (170 زن و 130 مرد) دانشگاه آزاد واحد پیشوا بودند. از شرکت‌کنندگان پژوهش درخواست ...  بیشتر

پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی

محمدعلی بشارت؛ بهار رفیع زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 31-46

چکیده
  چکیده: رضایت جنسی و سازگاری زناشویی از ابعاد مهم زندگی زناشویی هستند که به شدت کیفیت و پایداری رابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مطالعات نشان داده‌اند که عوامل متعددی ازجمله عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی، فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رضایت جنسی و سازگاری زناشویی تاثیرگذار هستند. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی ...  بیشتر