نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و زوج‌درمانی هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 39-52

چکیده
  صمیمیت در ازدواج برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی محکم ضروری است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر صمیمیت زناشویی زوجین بود. بدین منظور از بین زوجینی که سال 1396در شهر شاهرود به مراکز مشاوره آرامش، افق و خانواده مراجعه کردند، تعداد 36 زوج انتخاب و بر اساس نمره پایین‌تر از میانگین در سازگاری زناشویی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌محور (EFCT) و زوج‌درمانی روایتی (NCT) بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته

رحیم بهرادفر؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی؛ عذرا اعتمادی؛ سید محسن فاطمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 3-16

چکیده
  چکیده: آشفتگی روابط زوجی ازجمله شایع‌ترین عوامل استرس‌زای دهه‌های اخیر است که تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر سلامت زیستی، روانی و اجتماعی زوجین و فرزندان آنها دارد. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی روایتی و هیجان محور بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی ...  بیشتر