نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده

ذبیح‌اله خان محمدی؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 17-30

چکیده
  طلاق عاطفی به‌عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در روابط فرازناشویی و طلاق قانونی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده انجام شد. بدین منظور از بین ...  بیشتر