نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
روابط ساختاری مشارکت پدران و استرس والدگری مادران کودکان اوتیستیک با میانجیگری عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و تاب آوری

مرضیه کریمی؛ صادق نصری؛ فاطمه قائمی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1402

https://doi.org/10.22034/ijfp.2024.2016472.1283

چکیده
  چکیدهچکیده: هدف مطالعه حاضر تعیین روابط ساختاری مشارکت پدران و استرس والدگری مادران با نقش واسطه ای عملکرد خانواده، تاب آوری و حمایت اجتماعی در مادران کودکان اوتیستیک بود. روش پژوهش توصیفی نوع همبستگی و از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. از بین مدارس اوتیسم شهر تهران، 4 مدرسه به طور تصادفی انتخاب گردید و 276 نفر از مادران داوطلب در پژوهش ...  بیشتر

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس نگرش های مربوط به عشق در کارمندان اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

فاطمه سادات عربی؛ محمود آزادی؛ جعفر طالبیان شریف

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.555821.1121

چکیده
  هدف این پژوهش پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس نگرش­های مربوط به عشق در کارمندان اقماری شرکت بهره­برداری نفت و گاز شرق بود. پژوهش حاضر کاربردی، از نوع پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان اقماری مرد متأهل شرکت نفت خانگیران سرخس به همراه همسرانشان بود که تعداد140 نفر (85 مرد، 55 زن) به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه­گیری ...  بیشتر

اثربخشی برنامه توانمندسازی اولسون ـ گاتمن به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی و میل به طلاق

احمد امانی؛ مژگان قاسمی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 130-145

https://doi.org/10.22034/ijfp.2023.1975802.1189

چکیده
  تعارضات زناشویی، میل به طلاق و گسستگی روابط زناشویی پیامدهای منفی روانی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه توانمندسازی اولسون -گاتمن به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی و میل به طلاق بود. این پژوهش به‌صورت یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه این ...  بیشتر