نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
رابطه والد- فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در خانواده‌های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

زهرا عسگری؛ رضوان‌ السادات جزایری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 3-14

چکیده
  : والدین نقش مهمی در وضعیت تحصیل فرزندان خود دارند. موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تک سرپرست در بستر رابطه والد-فرزند یکی از بحث برانگیزترین موضوعات است که مورد نظر دانش‌آموزان و خانواده‌ها است. بنابراین، هدف این پژوهش کیفی واکاوی رابطه والد-فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مادر سرپرست بود. مشارکت‌کنندگان10 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر