نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
تهیه و اعتباریابی مقیاس باورها و تفکرات زوجین (CBTS)

زینب کامرانی؛ فاطمه بهرامی؛ کورش گودرزی؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.27

چکیده
   باورها و تفکرات زوجین یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که در فرآیند مشاوره با زوجین باید مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تهیه و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش باورها و تفکرات زوجی انجام شد. در مطالعه اول با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با 39زوج و مطالعه ادبیات پژوهش، 67 باور و فکر شناسایی شد و 52 ماده پس از انجام فرآیند اعتباریابی ...  بیشتر

اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان (EFCT) و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر (IBCT) بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی

فیض‌اله پورسردار؛ مسعود صادقی؛ کورش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.39

چکیده
  زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر ازجمله درمان‌هایی  هستند که بر چرخه‌های منفی تعاملی توجه دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوج‌های دارای تعارض زناشویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده ...  بیشتر