نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
تهیه و اعتباریابی مقیاس باورها و تفکرات زوجین (CBTS)

زینب کامرانی؛ فاطمه بهرامی؛ کورش گودرزی؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.27

چکیده
   باورها و تفکرات زوجین یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که در فرآیند مشاوره با زوجین باید مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تهیه و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش باورها و تفکرات زوجی انجام شد. در مطالعه اول با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با 39زوج و مطالعه ادبیات پژوهش، 67 باور و فکر شناسایی شد و 52 ماده پس از انجام فرآیند اعتباریابی ...  بیشتر

تدوین یک برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک‌های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی آن بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

سید محمد سید محمودیان؛ حمید علیزاده؛ شهلا پزشک؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 19-28

چکیده
  : اختلال نافرمانی مقابله‌ای نوعی اختلال رفتاری است که در پدیدآیی آن به نقش مهم روابط والد- فرزند تاکید می‌شود. ارتباط نامناسب بین مادر- فرزند می‌تواند این اختلال را ایجاد، حفظ و تشدید نماید. هدف  پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک‌های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی این برنامه بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با ...  بیشتر