نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی

محمد نریمانی؛ سعید رحیمی؛ مهرناز صداقت

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-38

چکیده
  طلاق عاطفی از مهمترین آسیب‌هایی است که خانواده با آن مواجه بوده و مهمترین عامل از هم‌گسیختگی خانواده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی در پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بود. یکصد و شصت و یک فرد متأهل (87 مرد و 74 زن) در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی (FCPQ-R)، پرسشنامه ...  بیشتر