نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
رابطه علی بین شیوه‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و بی‌انضباطی با میانجی‌گری خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های اجتماعی و نظریه ذهن

فاطمه فرزادی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 3-16

چکیده
  چکیده: بی‌انضباطی یک پدیده چندوجهی است که اثرات نامطلوبی بر کلاس درس دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علی شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های دلبستگی با بی‌انضباطی در مدرسه با میانجی‌گری خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های اجتماعی و نظریه ذهن در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز بود. از این جامعه، 440 دانش آموز دختر از طریق ...  بیشتر