نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
نقش واسطه‌ای ایمنی هیجانی در رابطه بین کارکرد خانواده و مشکلات رفتاری کودک

زهرا پورسینا؛ کارینه طهماسیان؛ منصوره السادات صادقی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 69-78

چکیده
  خانواده به عنوان نخستین و مهم­ترین عامل رشد، تاثیر عمده‌ای بر سلامت روانی کودک از یک­سو و آسیب‌های روانی او از سوی دیگر دارد. شواهد نظری حاکی از ان است که ایمنی هیجانی می­تواند در تاثیر خانواده بر مشکلات رفتاری نقش واسطه­ای ایفا نماید. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه­ای ایمنی هیجانی بر رابطه بین کارکرد خانواده با مشکلات ...  بیشتر