نشریه انجمن علمی روانشناسی ایران
نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش به مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی

سعیده بزازیان؛ یدالله رجائی؛ لیلا افسری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 19-28

چکیده
  گرایش به مواد مخدر یکی از معضلات جامعه امروزی به خصوص در نسل جوان است. عوامل خطر ساز و بازدارنده فردی، خانوادگی و اجتماعی درگرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی موثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بازدارنده باورهای مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بود. در راستای این هدف کلی، نمونه ای متشکل ...  بیشتر